Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за одобрение на Механизъм на Комисията за регулиране на съобщенията за измерване и наблюдение на качеството на услугата за достъп до интернет

Със свое Решение 80 на КРС от 10.03.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за одобрение на Механизъм на Комисията за регулиране на съобщенията за измерване и наблюдение на качеството на услугата за достъп до интернет. Описание на потребителския интерфейс и функциите на механизма са представени в Приложение № 2 към проекта на решение, а Функционалните изисквания към механизма са определени в Приложение № 3.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

Във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2015/2120 и дейност 1 от договор BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020г. на КРС беше изпълнен проект за „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“. Съгласно чл. 30, т. 29 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) одобрява за целите на прилагането на чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120  механизъм за наблюдение на показателите на услугата за достъп до интернет относно скоростта или другите параметри за качество на услугата (Регламент (ЕС) 2015/2120); механизмът се разработва и поддържа от комисията или от трето лице и предоставя възможност на крайните ползватели да извършват измерване на показателите на услугата за достъп до интернет относно скоростта или другите параметри за качество на услугата.

Механизмът предоставя възможност на потребителите на услуги за достъп до интернет на дребно да измерват скоростите изтегляне (сваляне) и качване, както и някои параметри за качество на услугата, която ползват. В случай че измерванията с Механизма установят трайно разминаване между договорените скорости и/или параметри за качество на услугата (когато последните са част от договора) и реално предоставената услуга, резултатите от тези измервания представляват доказателство за неизпълнение на договора, съгласно чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 18.04.2022 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg