Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 608 от 23 юни 2011 г., прие проект на Наредба за правилата за осигуряване на достъп до мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) и за правилата за образуване на цените за осигуряване на достъпа

 

Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 608 от 23 юни 2011 г., прие проект на Наредба за правилата за осигуряване на достъп до мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) и за правилата за образуване на цените за осигуряване на достъпа. Проектът е разработен съвместно с Комисията за защита на конкуренцията във връзка с влизане в сила на изменения в Закона за пощенските услуги (ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.).

 

Проектът на Наредба предвижда пощенският оператор със задължение за извършване на УПУ да предоставя достъп до пощенската си мрежа въз основа на типов договор, съгласуван от Комисията за регулиране на съобщенията. Всички договори за достъп до мрежата му ще се сключват на база определените в типовия договор условия и цени, които са публични. Цените за осигуряване на достъпа ще се образуват въз основа на разходите за приемане, пренасяне и доставяне на пощенските пратки в определените точки за достъп до мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на УПУ и няма да надвишават цените на оператора за същите услуги от УПУ, определени по реда на раздел II от Наредбата за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на  УПУ.

   

Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 04.08. 2011 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и на адрес в Интернет: info@crc.bg.