Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване.

Проектът е приет с Решение 243 от 07.07.2022 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а, ал. 3 във връзка с чл. 36, ал. 1 и 2 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Изменението и допълнението на Правилата за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване е във връзка с включването на възможност за използване на едноетажна антенна система за УКВ обхвата, поясняване на термина "необходима изходна мощност на предавателя", създаване на изрично условие относно честотната девиация, изменение на срокове в Преходните и Заключителни разпоредби към Правилата, както и редакционни изменения и допълнения с оглед прецизиране на текстове от акта.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 12.08.2022 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg