Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.

Проектът е приет с Решение 148 на КРС от 15.04.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 66а от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Проектът на Решение за приемане на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 66а от Закона за електронните съобщения.

В проекта са включени разпоредбите на Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, които се отменят с настоящия проект на Решение, като са направени следните изменения и допълнения:

 • изменени и допълнени са текстове в съответствие с изменението на ЗЕС, както и на решения и препоръки на Европейската комисия (ЕК) и Комитета по електронни съобщения (ЕСС);
 • в Приложение 2.4 от Правилата са въведени разпоредбите на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1426[1], с което се определят условия за хармонизирано използване на радиочестотна лента 5875-5935 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС);
 • в Приложение 2.5 са добавени условия за използване на радиочестотна лента 100 Hz-130 MHz от устройства за радиомагнитен резонанс във връзка с изменение на Препоръка ERC/REC 70-03[2] на ECC;
 • от Приложение 2.13 отпадат условията за използване на радиочестотния спектър от безжични телефони във връзка с отпадане на забележка 75 от Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
 • в Приложение 3 са добавени:

  - радиочестотни ленти за мобилни крайни устройства, работещи под контрола на наземни електронни съобщителни мрежи във връзка с решения[3]на ЕК и ЕСС;

  - радиочестотни ленти и условия за тяхното използване от спътникови терминали и земни станции, работещи под контрола на спътникови мрежи във връзка с решения на ЕСС[4]

  - изменени са условията за използване на радиочестотен спектър от земни станции във връзка с изменения и допълнения на решения[5]и Доклад 272[6] на ЕСС;

 • актуализирани са стандартите на ETSI;
 • направени са и редакционни изменения, с оглед прецизиране на текстовете, свързани с действащата нормативна уредба.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 20.05.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.

 

[1] Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1426 на Комисията от 7 октомври 2020 година относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5875-5935 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС) и за отмяна на Решение 2008/671/ЕО

[2] ERC/REC 70-03 относно използването на устройствата с малък обсег на действие

[3] 2015/750/ЕС, 2016/687/ЕС, ECC/DEC/(15)01, ECC/DEC/(13)03, ECC/DEC/(17)06, ECC/DEC/(19)02, ECC/DEC/(20)02

[4] ECC/DEC/(03)04, ECC/DEC/(17)04, ECC/DEC/(18)05, ECC/DEC/(19)02, ECC/DEC/(19)04, ECC/DEC/(18)05

[5] ECC/DEC/(05)01, ECC/DEC/(05)08, ECC/DEC/(05)10, ECC/DEC/(05)11, ECC/DEC/(06)03, ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04

[6] Доклад 272 на ЕСС относно земни станции, работещи в радиочестотни ленти 4-8 GHz, 12-18 GHz и 18-40 GHz в близост до въздухоплавателни средства