С Решение № 336 от 5 септември 2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията обявява намерение за провеждане на конкурси за издаване на две разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват

С Решение № 336/05.09.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията обявява намерение за провеждане на конкурси за издаване на две разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват.

Съобщение за причините, които налагат ограничението.

Лицата, които желаят да им бъде издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, могат да подадат намеренията си в срок до 9 октомври 2019 г. на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията, както и на и-мейл адрес: info@crc.bg.