Търсене в сайта

Доверителен списък (Trusted list)

 КРС поддържа и публикува националния доверителен списък при спазване на изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1505 на Европейската комисия. Националният доверителен списък съдържа информация за статута на доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги, за които КРС осъществява надзор, както и за предоставяните от тях удостоверителни услуги. В доверителния списък има възможност да се включват и данни за предоставяните неквалифицирани удостоверителни услуги, както и за други видове удостоверителни услуги, определени на национално ниво, които са различни от посочените в член 3, точка 16 от Регламент (ЕС) № 910/2014.

Националният доверителен списък се изготвя и поддържа в PDF и XML формат и е част от общия доверителен списък на всички държави-членки на Европейския съюз, който може да бъде намерен на:

- Trusted List Browser

- List of Trusted Lists (LOTL) – (XML формат)

Националният доверителен списък се актуализира при всяка промяна на данните в него и най-малко веднъж на 6 месеца.