На основание чл. 73 от Закона за обществените поръчки Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) Ви кани да участвате в открита процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Доставка на система за измерване на покритие, качество на услугите и скорост на предаване на данни на мобилните наземни мрежи".

 

Договор с изх. № 03-08-78/14.12.2017 г. с предмет:Доставка на система за измерване на покритие, качество на услугите и скорост на предаване на данни на мобилните наземни мрежи.

 (Договорът е публикуван в Профила на купувача на 12.01.2018 г.)

 

С Решение на КРС № 597/30.11.2017 г. за изпълнител в процедура с предмет: Доставка на система за измерване на покритие, качество на услугите и скорост на предаване на данни на мобилните наземни мрежи” е определен „ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД.

  1. Окончателен доклад за дейността на комисията по ЗОП;    (Документът е публикуван в Профила на купувача на 30.11.2017 г.)
  2. Утвърден доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП;    (Документът е публикуван в Профила на купувача на 30.11.2017 г.)
  3. Протокол № 2 от дейността на комисията по заповед РД № 07-306/ 31.10.2017 г.;  (Документът е публикуван в Профила на купувача на 30.11.2017 г.)
  4. Протокол  № 3 от дейността на комисията по заповед РД № 07-306/ 31.10.2017 г.;  (Документът е публикуван в Профила на купувача на 30.11.2017 г.)

 

 

 

Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за измерване на покритие, качество на услугите и скорост на предаване на данни на мобилните наземни мрежи” ще се извърши на 17.11.2017 г. в 11:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6, ет. 4.

(Публикувано в Профил на купувача на 13.11.2017 г.)

 

 

Протокол № 1/02.11.2017 г. от дейността на комисията по заповед № РД-07-306/ 31.10.2017 г. 
(Протоколът е  публикуван в Профил на купувача на 03.11.2017 г. )

 

 

Разяснение относно постъпило запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на система за измерване на покритие, качество на услугите и скорост на предаваните данни на мобилните наземни мрежи. 

 (публикувано на 13.10.2017 г.)

 

Документация за участие в открита процедура с предмет "Доставка на система за измерване на покритие, качество на услугите и скорост на предаване на данни на мобилните наземни мрежи

 

 

Решение за откриване на открита процедура с предмет: "Доставка на система за измерване на покритие, качество на услугите и скорост на предаване на данни на мобилните наземни мрежи"

 


Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

    

 

Крайният срок за подаване на оферти е до 30.10.2017 г.

 

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 31.10.2017 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

За допълнителна информация се обръщайте към:

Тинка Капитанова – Главен директор на Главна дирекция „Контрол на съобщенията”, тел. 02/9492905 и Мария  Бончева – Началник отдел в Дирекция „Правно регулиране и общо правно обслужване”, тел. 02/949 2939.

 

( Публикувано в Профил на купувача на 05.10.2017 г.)