Търсене в сайта

Поддръжка и съпровод на ИС "Лицензиране и регистри" за нуждите на КРС

 

Договор с изх. № 03-08-34/19.07.2017 г. сключен между КРС и  ТЕХНОЛОГИКАЕАД, с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС 

(Договорът  е публикуван в Профила на купувача на  11.08.2017 г.)

 

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС 

(Протоколът е публикуван в профила на купувача на  30.06.2017 г.)

 

 

Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС” е удължен до 15.06.2017 г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 16.06.2017 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6”.

 

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 09.06.2017 г.)

 

 

Покана за участие в процедура с предмет: "Подръжка и съпровод на ИС "Лицензиране и регистри" за нуждите на КРС" (Поканата е публикувана Профил на купувача на 15.05.2017 г.)