Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични компютри

 

Договор с изх. № 03-08-74/30.08.2016 г. с предмет: „Доставка на 4 броя технологични компютри”, ведно с приложенията към него

 

Договор с изх. № 03-08-73/30.08.2016 г. с предмет: „Доставка на 35 броя настолни компютри”, ведно с приложенията към него

 

(Договорите са публикувани в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Протокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-07-209/06.07.2016 г. на Председателя на КРС, във връзка с разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с оглед избор на изпълнител за сключване на договори с предмет: Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции:  Позиция 1: Доставка на настолни компютри;  Позиция 2: Доставка на технологични компютри” (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 15.08.2016 г. ) 

 

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по позиция 2 от процедура с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични компютри” е удължен до 05.07.2016г. , 17:30 часа.

Публичното отваряне на офертите по Позиция 2 ще се състои на 06.07.2016г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6   (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 29.06.2016 г.)

 

Разяснение по повод постъпило писмено запитване (Публикувано в Профил на купувача на 16.06.2016 г.)

 

Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични компютри (Покана е публикувана в Профил на купувача на 14.06.2016 г.)

 

Обявa (Публикувано в Профил на купувача на 14.06.2016 г.)

 

Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. ”Гурко” № 6 в срок до 17:30 часа на 27.06.2016 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 28.06.2016 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6.