Покана за участие в процедура относно събиране на оферти с оглед избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Пълно сервизно обслужване на копирна техника, инсталирана в сградите на КРС"

 

Изплатени средства по договор № 03-08-46/07.06.2016 г. с предмет  „Пълно сервизно обслужване на копирна техника, инсталирана в сградите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-46/07.06.2016 г. с предмет  „Пълно сервизно обслужване на копирна техника, инсталирана в сградите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Договор, сключен между КРС и „ИНФО-АДЛ” ЕООД, с предмет: „Пълно сервизно обслужване на копирна техника, инсталирана в сградите на КРС (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 23.06.2016 г.) 

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Пълно сервизно обслужване на копирна техника, инсталирана в сградите на КРС (Протоколът е публикуван на 25.04.2016 г.)

 

Покана за участие в процедура относно събиране на оферти с оглед избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Пълно сервизно обслужване на копирна техника, инсталирана в сградите на КРС"  (Поканата е публикувана в Профил на купувача на 17.03.2016 г.)