Търсене в сайта

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската стандартизация

Регламент № 1025/2012 (вкл. Решение за изпълнение) изменя редица европейски директиви и отменя Решение 87/95/ЕИО и Решение 1673/2006/ЕО. Целта на документа е да се гарантира ефективността и ефикасността на стандартите и стандартизацията чрез:
     •  установяване на правила за сътрудничеството между европейските организации за стандартизация (CEN, CENELEC, ETSI), националните органи за стандартизация, държавите-членки и Комисията;
     •  установяване на европейски стандарти и европейски стандартизационни документи за продукти и услуги, в подкрепа на законодателството и политиките на Съюза;
     •  идентифициране на технически спецификации за информационните и комуникационни технологии (ИКТ), допустими за позоваване;
     •  финансиране на европейската стандартизация и участие на заинтересованите страни в европейската стандартизация.
 
Основни аспекти на регламента:
     •  Ускоряване разработването на стандарти, като за целта националните органи за стандартизация и европейските организации за стандартизация улесняват достъпа до информация относно техните дейности чрез насърчаване използването на ИКТ, като предоставят на всички заинтересовани страни онлайн достъп за коментари по проекти на стандарти и за заседания на техническите комитети по стандартизация (ТК);
     •  Активно участие в процеса на стандартизация на всички заинтересовани страни, в т.ч. малки и средни предприятия (МСП), организации на потребителите и различни обществени групи;
     •  Прозрачност на работните програми на органите за стандартизация;
     •  Отчитане развитието на технологиите и аспекти, като изменението на климата, устойчивото използване на ресурсите, иновациите, интеграцията на хората с увреждания, защитата на потребителите и безопасността и условията на труд. Усилено разработване на стандарти в сферата на услугите и развитие на стандартизационни документи, различни от стандартите.
 
По отношение на МСП, регламентът изисква от националните органи за стандартизация да насърчават и улесняват достъпа на тези предприятия до стандартите и до процесите, свързани с тяхното разработване, в т.ч.:
     •  определяне в годишните си работни програми на проектите за стандартизация, които са от особен интерес за МСП;
     •  осигуряване на достъп до дейности по стандартизация, без да задължават МСП да са членове на съответния национален орган за стандартизация;
     •  предоставяне на безплатен достъп или на специални тарифи за участие в дейности по стандартизация;
     •  осигуряване на свободен достъп до проекти на стандарти;
     •  публикуване на своята интернет страница на безплатни резюмета на стандарти;
     •  прилагане на специални тарифи за предоставяне на стандарти или предоставяне на пакети стандарти на намалена цена.

Съгласно Закона за националната стандартизация, Българският институт за стандартизация (БИС) е национален орган за стандартизация в Република България и има ролята на организатор и координатор на стандартизационната дейност в страната, включително и на ТК. ТК са работните органи на БИС, които отговарят за определени области на стандартизацията, като разработват и приемат проекти на български стандарти и стандартизационни документи. Те участват в разработването и въвеждането като български на европейските и международните стандарти и стандартизационни документи в тяхната област. Работните програми на ТК са публични и са обявени на интернет страницата на БИС.

В ТК на БИС (TK-47, TK-57 и TK-75) се разработват стандарти, имащи отношение към електронните съобщения и се разглеждат проекти на стандарти и стандартизационни документи на ETSI, CEN и CENELEC. МСП могат да участват в националната и европейската стандартизация посредством ТК на БИС, като наблюдатели или техни активни членове.

Подробна информация, от полза за МСП, е общодостъпна на интернет страницата на ETSI и на МСП портала на БИС.