Търсене в сайта

Правила

Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация

Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение

Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение

Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба

Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение

Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване

Правила за използване на радиочестотния спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба

Правила за използване на радиочестотен спектър за производствени нужди след издаване на разрешение

Правила за взаимодействие със заинтересованите предприятия при осъществяване на заявяване, международно координиране и регистриране в международни организации по електронни съобщения на позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система, и за реда на заплащане на такси, определени с международен акт