Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проекта на Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (Правила)

Заинтересовани лицаПредложенияСтатусМотиви за неприемане/място на отразяване на приети предложения 
Държавна агенция за информационни технологии и съобщенияПредлагаме в чл. 5, ал. 1 да се добави нова т. 7 със следното съдържание:"7. DECT радиосъоръжения, с изключение на DECT като WLL системи".Не се приемаВ съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства и взаимното признаване на тяхното съответствие (OВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10) (Директива R&TTE) е прието Решение 2000/299/ЕО на Комисията от 6 април 2000 г. относно установяването на първоначална класификация на радиосъоръженията и на крайните далекосъобщителни устройства и свързаните с тях идентификатори (OВ L 97, 19.4.2000 г., стр. 13). Съгласно разпоредбите на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.) (ЗЕС) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (обн., ДВ, бр. 79 от 2002 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 96 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г., бр. 61 от 2006 г.), транспониращи съответните разпоредби на Директива 1999/5/ЕО и Решение 2000/299/ЕО, радиосъоръженията с оценено съответствие и класифицирани в клас 1 се пускат свободно на пазара и в действие. В съответствие с чл. 265 от ЗЕС КРС, съгласувано със Съвета по националния радиочестотен спектър, изготвя Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти и крайните електронни съобщителни устройства, чието пускане на пазара и в действие е свободно, т.е. списък на радиосъоръженията и крайните електронни съобщителни устройства, класифицирани в клас 1. Съгласно Решение 2000/299/ЕО DECT радиосъоръженията за краен потребител се класифицират като радиосъоръжения от клас 1 (подклас 18) и в този смисъл те попадат в горепосочения списък. Свободното осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез тях е уредено с разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 5, ал. 2 от проекта на Правила. 
 
Държавна агенция за информационни технологии и съобщенияВ чл. 6 от проекта на правила в съответствие с Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и Препоръка ERC/REC 70-03 да се добави нова т. 13:
"13. Устройства за откриване на хора, затрупани под снежни лавини".
Не се приемаСъгласно Решение 2000/299/ЕО радиосъоръженията за откриване на хора, затрупани под снежни лавини се класифицират като радиосъоръжения от клас 1 (подклас 49) и попадат в Списъка на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти и крайните електронни съобщителни устройства, чието пускане на пазара и в действие е свободно. Свободното осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез тях е уредено с разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 5, ал. 2 на проекта на Правила. 
Държавна агенция за информационни технологии и съобщенияПредлагаме в Приложението към чл. 5, ал. 3 наименованието на Таблица 2 към т. 4 да се измени на "Таблица 2. PMR 446 радиосъоръжения" и в съдържанието й да се добави нов ред: "Аналогови PMR 446 радиосъоръжения".Не се приемаСъгласно Решение 2000/299/ЕО аналоговите PMR 446 радиосъоръжения се класифицират като радиосъоръжения от клас 1 (подклас 51) и попадат в Списъка на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти и крайните електронни съобщителни устройства, чието пускане на пазара и в действие е свободно. Свободното осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез тях е уредено с разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 5, ал. 2 на проекта на Правила. 
Държавна агенция за информационни технологии и съобщенияПредлагаме в Приложението към чл. 5, ал. 3 в Таблица 1 "Радиосъоръжения, работещи под контрола на спътникови електронни съобщителни мрежи" към т. 5 "Радиосъоръжения, работещи под контрола на наземни и спътникови електронни съобщителни мрежи", да се допълнят видовете спътникови радиосъоръжения по аналогия на тези от Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за извършване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване (обн. ДВ, бр. 72 от 2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 2006 г.).Не се приемаРадиосъоръженията, работещи под контрола на спътникови електронни съобщителни мрежи и попадащи в обхвата на Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за извършване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване (обн. ДВ, бр. 72 от 2004 г., изм. и доп., бр. 80 от 2006 г.), които не са посочени в Таблица 1 "Радиосъоръжения, работещи под контрола на спътникови електронни съобщителни мрежи" към т. 5 "Радиосъоръжения, работещи под контрола на наземни и спътникови електронни съобщителни мрежи" от Приложението към чл. 5, ал. 3 на проекта на Правила се класифицират като радиосъоръжения от клас 1 съгласно Решение 2000/299/ЕО, както следва:
подклас 11 - INMARSAT-A, INMARSAT-B, INMARSAT-M, INMARSAT-M4, INMARSAT-phone, INMARSAT-BGAN и EMS-MSSAT мобилни земни станции;
подклас 12 - OMNITRACS и ARCANET Suitcase мобилни земни станции;
подклас 14 - GLOBALSTAR и IRIDIUM земни станции за спътникови персонални съобщения;
подклас 15 - ICO земни станции за спътникови персонални съобщения;
подклас 16 - INMARSAT-C, INMARSAT-D, EMS-PRODAT и SPACECHECKER S-SMS мобилни
земни станции.
Тези радиосъоръжения попадат в Списъка на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в
рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти и крайните електронни съобщителни устройства,
чието пускане на пазара и в действие е свободно.
Свободното осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез тях е уредено с
разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 5, ал. 2 на проекта на Правила.
 
Държавна агенция за информационни технологии и съобщенияПредлагаме в Приложението към чл. 5, ал. 3 в Таблица 3 "Радиосъоръжения, работещи под контрола на обществени електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба" към т. 5 "Радиосъоръжения, работещи под контрола на наземни и спътникови електронни съобщителни мрежи", да се добавят радиосъоръженията работещи под контрола на GSM мрежи.Не се приемаСъгласно Решение 2000/299/ЕО радиосъоръженията, работещи под контрола на GSM обществени електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба се класифицират като радиосъоръжения от клас 1 (подклас 9) и попадат в Списъка на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти и крайните електронни съобщителни устройства, чието пускане на пазара и в действие е свободно. Свободното осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез тях е уредено с разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 5, ал. 2 на проекта на Правила. 
Държавна агенция за информационни технологии и съобщенияПредлагаме в Приложението към чл. 5, ал. 3 всички таблици да бъдат приведени в съответствие с OJ(2006/771/ЕС), Препоръка ERC/REC 70-03 и Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.Приема се по принципВсички таблици в Приложението към чл. 5, ал. 3 на проекта на Правила са изготвени в пълно съответствие с Националния план за разпределение на радиочестотния спектър по отношение на посочените в тях радиочестотни ленти. Относно посочените технически параметри, регулаторни изисквания и ограничения, свързани с несъздаването на смущения при ползване на радиочестотния спектър, таблиците от 1 до 12 към т. 1 "Устройства с малък обсег на действие" от Приложението към чл. 5, ал. 3 на проекта на Правила са изготвени именно в съответствие с Решение 2006/771/ЕО на Комисията от 9 ноември 2006 г. относно хармонизирането на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (OВ L 312, 11.11.2006 г., стр. 66) и Препоръка ERC/REC 70-03 на Комитета за електронни съобщения относно използването на устройствата с малък обсег на действие и съответните анекси към нея.