Търсене в сайта

Таблица с резултатите от проведеното обществено обсъждане по проект на „Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията”

 

 

Заинтересовани лица

Становища

статус

Мотиви

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

 

 

МОБИЛТЕЛ ЕАД

 

Както Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ), така и Правилата определят „класифицираната информация" като такава, представляваща държавна или друга защитена тайна, в случаите предвидени със закон. Този закон е Законът за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). В чл. 1, ал. З от ЗЗКИ е дадена легалната дефиниция на понятието „класифицирана информация" по смисъла на този закон. Последната е определена като „информацията, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация". Трите вида информация, определени като класифицирана следва да бъдат разгледани поотделно.

1.1. Чл. 25 от ЗЗКИ дава легална дефиниция на понятието „държавна тайна", като Приложение № 1 към разглежданата разпоредба на закона, изчерпателно изброява информацията, която представлява държавна тайна;

1.2. Чуждестранната класифицирана информация също не представлява проблем. Дефиниция за нея е дадена в разпоредбата на чл. 27 от ЗЗКИ;

1.3. Служебната тайна е третата защитена от закона класифицирана информация. Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗЗКИ служебната тайна „е информацията, създавана или съхранявана от държавните органи или органите на местното самоуправление, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп, до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правно защитен интерес". Втората алинея на чл. 26 от ЗЗКИ препраща към съответния специален закон да определи коя ще бъде тази информация, подлежаща на квалификация като служебна тайна. Алинея 3 на чл. 26 от ЗЗКИ определя, че ръководителят на съответната организационна единица в рамките на закона обявява списък на категориите информация, подлежаща на квалификация като служебна тайна, за сферата на дейност на организационната единица. Редът и начинът за обявяване на разглеждания списък става съобразно посоченото в чл. 21 от Правилника за приложение на ЗЗКИ (ППЗЗКИ).

От изнесеното в предходния абзац могат да се направят следните правни изводи: а) Специалният закон, който следва да определи коя информация представлява служебна тайна е Законът за електронните съобщения (ЗЕС); б) ЗЕС не съдържа особени норми, определящи определена категория информация като служебна тайна. По тълкувателен път би могло да се приеме, че това са обстоятелствата и фактите, станали известни на оправомощените служители на КРС по повод и във връзка с осъществявания от Комисията контрол върху дейността на предприятията, по смисъла на ЗЕС и касае опазването на служебната тайна на Регулатора само от оправомощените му служители; в) Председателят на КРС (бидейки ръководител на организационната единица по смисъла на чл. 21, ал. 1 от ППЗЗКИ) следва със заповед да определи кои са онези обстоятелства и факти, които се квалифицират като служебна тайна, при и по повод извършване на инспекторски проверки по отношение на предприятията.

Във връзка с посоченото в настоящата точка правим предложение към Регулатора да бъде разработен списък с информацията, събирана от оправомощените служители на КРС при и по повод осъществявания контрол по изпълнение на ЗЕС, която следва да се квалифицира като „служебна тайна". Този списък да се обяви със заповед на председателя на КРС (на основание чл. 21, ал. 1 от ППЗЗКИ) и се сведе до знанието на всички заинтересовани лица (които могат да бъдат обект на инспекторска проверка) на основание чл. 21, ал. 5 от ППЗЗКИ. На становище сме, че не е задължително този списък да съпътства приемането на Правилата, но следва да бъде разработен, обявен и сведен до знанието на заинтересованите лица с цел избягване на злоумишлени действия на трети лица при първа възможност след приемането на Правилата, в оперативен порядък.

 

 

 

 

 

 

 

Приема се

 

Списъкът на категориите информация в КРС, класифицирана като служебна тайна е приет с Решение № 1004/13.06.2005 г. и е актуализиран с Решение № 70/07.02.2008 г. Списъкът е публикуван на страницата на КРС в Интернет в раздел „ЗА НАС”

 

ПО ЧЛ. 2 ОТ ПРОЕКТА

СЕК

 

 

 

 

 Предлагаме като чл. 2a в Правилата да бъде включена разпоредба, която да посочва субектите на правото на достъп до обществена информация със следното съдържание:

            „Чл. 2a (1) Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в настоящите Правила, в Закона за достъп до обществена информация и в други закони, в които е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

            (2) От правото по ал. 1 се ползват всички юридически лица, както и чужденците и лицата без гражданство в Република България.”

Мотиви: С оглед факта, че в своята структура Правилата следват структурата и последователността в подредбата на разпоредбите на ЗДОИ, се явява неоправдана липсата на разпоредба, поясняваща кои могат да бъдат субекти на правото на достъп до обществена информация и в това си качество да сезират Комисията с писмено заявление. Нелогично е в Правилата да са уредени всички останали елементи на достъпа до обществена информация – задължен субект, процедура, форми и срокове за предоставяне, а да липсва разпоредба, която да конкретизира лицата имащи достъп до обществена информация.

 

 

 

 

Приема се

 

 

 

Отразено в чл. 3 (нов)

ПО ЧЛ. 3 ОТ ПРОЕКТА

„Космо България Мобайл” ЕАД

 Съгласно чл. 3, ал. 2 от проекта, „не се допуска достъп до обществена информация, когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите предвидени със закон или търговска тайна, съгласно разпоредбите на чл. 40 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС)”. Така разписана и стриктно тълкувана разпоредбата защитава единствено информацията, изискана от КРС на основание чл. 40 от ЗЕС и при условие, че предприятията изрично са я определели като търговска тайна. Остава спорен въпросът дали информацията ще се ползва със защита от нерегламентирано предоставяне, в случай че КРС не се е позовала изрично на чл. 40 при събирането й, дори това да е обективно правното основание. Тези опасения се потвърждават и от факта, че разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗЕС изисква КРС изрично да мотивира всяка една част от исканата информация с оглед целите, за които е необходима. Несъмнено, това представлява едно утежнение за дейността на КРС, въпреки че законодателят е преценил и разписал необходимостта исканията за предоставяне на информация да бъдат мотивирани и да бъдат пропорционални на целите, за които се изискват. В тази връзка и с оглед избягване на недоразумения и противоречиво тълкуване, предлагаме разпоредбата на чл. 3, ал. 2 да бъде изменена, както следва:

„(2) Не се допуска достъп до обществена информация, когато тя е класифицирана

информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите предвидени със закон или търговска тайна, съгласно разпоредбите на чл. 40 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) или обявена за такава от предоставящите я предприятия”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отразено в чл. 4, ал. 2

„Космо България Мобайл” ЕАД

 Необходимостта от изменение на разпоредбата на чл. 3 произтича и от систематичното тълкуване и редакция на всички нейни алинеи. Разпоредбата на ал. 4 на чл. 3 гласи следното: „Служебна е и информацията, получена от предприятията, осъществяващи електронни съобщения по реда на чл. 40, ал. 1 и чл. 153, във връзка с чл. 150, ал. 2 и чл. 151, ал.1 от ЗЕС.” От посочената разпоредба произтича изводът, че в обхвата на служебната информация се включва както информацията по чл. 40 от ЗЕс, така и тази, предоставяна от предприятията във връзка с анализите на пазарите, а именно информацията, събирана на основание чл. 150, ал. 2 и чл. 151, ал.1 и чл. 153 от ЗЕС. Самата защита на служебната информация, обаче, не е включена в разпоредбата на ал. 3, за разлика от информацията, събирана на основание чл. 40, и по аргумент на противното може да се стигне до извода, че тя не е защитена. Нещо повече, на основание чл. 153, ал. 1 от ЗЕС, „предприятията не могат да се позовават на търговска тайна, за да откажат предоставянето на документи и информация”. Във връзка с горното предлагаме ал. 4 да бъде допълнена, както следва: „Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на комисията и на нейната администрация. Служебна е и информацията, получена от предприятията, осъществяващи електронни съобщения по реда на чл. 40, ал. 1 и чл. 153, във връзка с чл. 150, ал. 2 и чл. 151, ал.1 от ЗЕС. Не се допуска достъп до информацията по предходното изречение, в случаите, когато е обявена за търговска тайна от предоставящите я предприятия”.

 

 

 

Не се приема

В чл. 22, ал. 1, т. 2 от проекта изрично е предвидено, че се отказва достъп когато исканата информация е търговска тайна, включително определената като такава от предприятията, осъществяващи електронни съобщения по реда на чл. 40, ал. 3 от ЗЕС или предоставена като такава по чл. 153, във връзка с чл. 150, ал. 2 и чл. 151, ал. 1 от ЗЕС.

 

„Космо България Мобайл” ЕАД

 На следващо място би следвало да отбележим, че предприятията предоставят информация на КРС, която в много случаи е конфиденциална, но основанието за предоставянето й не е чл. 40 от ЗЕС, а причините за предоставянето й биха могли да бъдат от най-различно естество, като например: прехвърляне на част от права и задължения по издадени разрешения за ползване на ограничен ресурс, предоставяне на информация за изпълнение на задълженията за роуминг, произтичащи пряко от Регламент 717 на ЕК, отправяне на писма и искания до КРС, предоставяне на информация на основание подзаконовите актове по ЗЕС и други. Дори формално някои от тези случаи могат да бъдат приведени под правното основание на чл. 40, в други не е така, а и няма гаранция, че това ще бъде направено. В примерно посочените, както и в редица други случаи се предоставя информация, която също е конфиденциална и представлява търговска тайна на предприятията. Поради горното предлагаме създаването на нова ал. 5 на чл. 3 със следното съдържание: Не се допуска достъп до информация, в случаите, когато е обявена за търговска тайна от предоставящото я предприятие, независимо от основанието за това”.

 

 

 

 

Не се приема

 

 

Както е отбелязано по-горе в чл. 22, ал. 1, т. 2 от проекта винаги, когато информацията, представлява търговска тайна на предприятията, независимо по какъв ред е събрана е налице основание за отказ от предоставянето й.

„Космо България Мобайл” ЕАД

Предлагаме следната нова редакция на чл. 3 в неговата цялост:

Чл. 3. (1) Обществената информация е официална и служебна.

(2) Не се допуска достъп до обществена информация, когато тя е класифицирана

информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите предвидени със закон или търговска тайна, съгласно разпоредбите на чл. 40 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) или обявена за такава от предоставящите я предприятия,

(3) Официална е информацията, която се съдържа в актовете на комисията при

осъществяване на правомощията й,

(4) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с

официалната информация, както и по повод дейността на комисията и на нейната

администрация. Служебна е и информацията, получена от предприятията, осъществяващи електронни съобщения по реда на чл. 40, ал. 1 и чл. 153, във връзка с чл. 150, ал. 2 и чл. 151, ал. 1 от ЗЕС. Не се допуска достъп до посочената информация, в случаите, когато е обявена за търговска тайна от предоставящите я предприятия,

(5) Не се допуска достъп до информация, във всички случаи, когато е обявена за търговска тайна от предоставящото я предприятия, независимо от основанието за това”.

 

 

 

Приема се частично

 

 

 

По аргументите и бележките, посочени по-горе

ПО ЧЛ. 4 ОТ ПРОЕКТА

СЕК

 

Предлагаме чл. 4 от Проекта да се измени по следния начин, като се извършат промени в ал. 1 и ал. 2 и се добави нова ал. 3:

Чл. 4. (1) Достъпът до официална информация, съдържаща се в общи или нормативни административни актове на комисията, се осигурява чрез обнародването им в официален раздел на „Държавен вестник” съгласно чл. 35, ал. 4 от ЗЕС.

(2) При искане на достъп до вече обнародвана официална информация, на заявителя се посочва изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване. Достъпът до официална информация извън случаите по ал.1 е свободен и се осъществява по реда на тези правила.

(3) Достъпът до официална информация, съдържаща се в индивидуални административни актове на комисията, се осигурява чрез публикуването на решенията, включително приложенията към тях, на страницата на комисията в интернет, с изключение на информацията, съдържаща класифицирана информация и информацията, определена от страните за търговска тайна. Публикуването на решенията на комисията се осъществява в двуседмичен срок от датата на тяхното приемане.”

Мотиви: Считаме, че при възпроизвеждане на разпоредбите на ЗДОИ, Правилата не следва да правят това буквално, а при отчитане особеностите на дейността на Комисията за регулиране на съобщенията и разпоредбите на специалния закон – Законът за електронните съобщения (ЗЕС). Съгласно чл. 35, ал. 4 от ЗЕС, всички общи и нормативни административни актове, приемани от КРС, се обнародват в официален раздел на „Държавен вестник” и това следва да бъде отразено в чл. 4, ал. 1 на Правилата.

 Считаме, че в Правилата трябва да намери уредба и задължението на КРС за публикуване на всички свои решения на официалната си Интернет страница. Такова задължение произтича от принципите на прозрачност и публичност на регулирането, закрепен в чл. 5 от ЗЕС. И към настоящия момент КРС публикува всички свои решения на Интернет страницата си, като от практическа гледна точка с разписването на предложените правила ще се изясни, че не само решенията, а и всички приложения към тях подлежат на публикуване, с изключение на тази част от тях, която съдържа класифицирана информация или търговска тайна. Въвежда се и срок за публикуване на решенията на КРС, който следва да има дисциплиниращ ефект върху администрацията за осигуряване на навременен достъп до важна за предприятията обществена информация, каквато са решенията на регулатора.

 

 

 

Приема се частично

 

 

Отразено в чл. 5 (нов).

 

По отношение Приложенията към решенията считаме, че в ЗДОИ няма такова изискване. В чл. 15, ал. 1, т. 3 е записано, че задължението на органа е да публикува списък на издадените актове, а не на тяхното съдържание и още по-малко на приложенията към тях.

Срок за публикуване на решенията на КРС на интернет страницата не би могъл да бъде фиксиран, тъй като от една страна такъв не е нормативно регламентиран, а от друга страна зависи от конкретния брой приети решения на дадено заседание на КРС и съответно необходимото технологично време за обработката на документите.

ПО ЧЛ. 7, АЛ. 1 ОТ ПРОЕКТА

СЕК

 

 Предлагаме чл. 7, ал. 1 да се допълни както следва:

            „Чл. 7 (1) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на комисията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация, Комисията периодично публикува и актуализира не по-рядко от веднъж седмично на страницата си в Интернет актуална информация, съдържаща:

1. описание на нейните правомощия и данни за организацията, функциите и отговорностите на нейната администрация;

2. списък на издадените актове в изпълнение на нейните правомощия, включително на актовете, издадени от председателя на комисията;

3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от администрацията на комисията;

4. наименованието, адреса, телефона и работното време на деловодството на комисията, където се подават заявленията за предоставяне на достъп до информация.”

Мотиви: Предлаганият срок, в рамките на който би следвало да се извърши актуализиране на съответната информация по чл. 7, ще бъде с дисциплиниращ за служителите на Комисията характер и има осведомителна функция за третите заинтересовани лица.

Считаме, че в т. 2 следва да се добавят и актовете, издавани еднолично от председателя на КРС – напр. наказателни постановления по чл. 337, ал. 2 от ЗЕС. Чл. 7 от Правилата възпроизвежда нормата на чл. 15 от ЗДОИ, където задължението за публикуване на списък на издадените актове тежи за ръководителя на съответната административна структура, какъвто в случая с КРС е нейният председател.

Предлагаме създаване в Правилата на т. 3 на чл. 7, ал. 1, която да възпроизведе съществуващата т. 3 на чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ. Недопустимо е с подзаконов акт да се стесняват установени със закон задължения на администрацията за осигуряване на прозрачност на нейната дейност.

 

 

 

Приема се частично

 

Отразено в чл. 8, ал. 1

 

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ органът периодично публикува актуалната информация, като не посочен конкретен срок за публикуване на нова информация. КРС публикува информацията, регламентирана в чл. 15 от ЗДОИ тогава, когато същата се променя.

 

По отношение актовете , издавани от председателя на КРС, следва да се отбележи, че КРС е колегиален орган, поради което на страницата на комисията се публикуват актовете на този орган в изпълнение на неговите правомощия. Актове на председателя (респ. наказателните постановления) съдържат данни, които са включени като служебна тайна за КРС – данни от извършени проверки от контролните органи, технически данни и др., поради което не могат да бъдат обществено достояние.

ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ПРОЕКТА

СЕК

 Предлагаме разпоредбата на чл. 8, ал.2 от Проекта да се допълни по следния начин:

            (2) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно нормативи, определени от министъра на финансите и съгласно Приложение 1 „Разходи за предоставяне на обществена информация и форми за предоставяне на достъп”, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.”

Мотиви: Предложеното допълване на разпоредбата е в съответствие с разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ. Без предлаганото уточнение във втората част на разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Проекта на практика се обезсмисля „безплатността” на достъпа до обществена информация, прогласена в ал. 1.

 

 

Приема се

 

Отразено в чл. 9, ал. 2

МОБИЛТЕЛ ЕАД

 

 Предлагаме Чл. 8, ал. 2 от Правилата да добие следната редакция:

„(2) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплаща от заявителя, съгласно нормативи, определени от министъра на финансите, посочени в Приложение № 1 към настоящите правила „Разходи за предоставяне на обществена информация".

Мотиви: Разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ е красноречива и не допуска никой друг освен министъра на финансите да може да определи видовете и финансовите параметри на тези разходи. Щом последното е вярно, то е законосъобразно размерът да може да се определя „...и съгласно Приложение 1...". Приложението към Правилата би могло да съдържа само пълния текст на заповедта на министъра на финансите. Допустимо, разбира се, би било и да се използва техниката на препращане или изобщо не се посочва самата заповед на министъра (доколкото същата е обнародвана в ДВ, бр. 7/2001 г. и по отношение на нея важи презумпцията за уведомяване за издаването й по отношение на всички правни субекти).

 В случай, че Регулаторът приеме предложението ни за редакция на текста на чл. 8, ал. 2 от Правилата, то следва да бъде обърнато внимание, че е недопустимо избирателното посочване на видовете носител на информация и стойностите на разходите по отношение на тях. На становище сме, че следва да бъде посочен пълният текст на Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя.

Считаме, че т. II от Приложение № 1 към Правилата следва да отпадне, ведно с част втора от озаглавяването на Приложение № 1, осъществено в чл. 8, ал. 2 от Правилата, като бъде възприето направеното предложение за редакция по-горе. Точка II на Приложение № 1 буквално възпроизвежда текста на чл. 11, ал. 1 от Правилата. Присъствието на т. II не носи никаква нова информация за субектите, адресати на Правилата.

 

 

 

Приема се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се

 

 

 

Отразено в чл. 9, ал. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отразено в Приложение 1

ПО ЧЛ. 9 ОТ ПРОЕКТА

СЕК

С оглед предстоящото влизане в сила на Закона за електронното управление и преди всичко с улесняване ползвателите на услугата за достъп до обществена информация предлагаме да бъде разширена уредбата, регламентираща възможността за подаване на заявления за достъп до обществена информация по електронен път, предвидена в чл. 9, ал. 1 от Правилата. За целта в Правилата следва да бъде включена регламентация на процедурата за подаване на електронни заявления – начин, срокове, опции за отговор от страна на Комисията и т.н. В случай, че не се въведе подобна регламентация възможността за предоставяне на достъп до обществена информация по електронен път ще остане само пожелание, защото не е определено дали и при какви условия заявителя ще получава потвърждение за приемане на заявката или входящ номер; как ще му се оказва, че трябва да се конкретизира искането си или че срокът за предоставяне на информацията е удължен и т. н.

Въвеждането на възможността на за предоставяне на информация по електронен път ще съкрати разходите и времето за предоставяне на тази административна услуга и значително ще улесни бизнеса.

Конкретните ни предложения във връзка с горното са: Да отпадне ал. 2 на чл. 9 от проекта и да бъде създаден нов чл. 10a със следното съдържание:

„Чл. 10a (1) Комисията осигурява възможност за подаване на заявления за достъп до обществена информация по електронен път.

(2) Комисията информира желаещите да ползват електронната административна услуга за достъп до обществена информация за техническите стъпки по предоставянето на услугата, тяхното правно значение и срока за предоставянето й.

(3) Подателите на заявления по електронен път се идентифицират чрез електронен подпис, създаден съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и при спазване на действащото законодателство.

(4) При подаване на заявлението по електронен път, заявителят е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления от Комисията.

(5) След получаване на заявлението комисията изпраща на заявителя потвърждение за получаването му.

(6) Компетентният служител извършва проверка на самоличността на заявителя и прави проверка за редовността на заявлението. При установяване на нередности на заявителя се изпраща електронно съобщение с указания и срок за отстраняването им.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се по принцип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложените разпоредби кореспондират с Закона за електронното управление, който влиза в сила от 01.06.2008 г. Съгласно този закон се предвижда и издаването на 7 наредби в негово изпълнение. На базата на закона след влизането му в сила и след обнародване на подзаконовите актове по прилагането му КРС ще внедри и ще приеме съответните системи за електронно деловодство и вътрешни правила за този тип документооборот. Всичко това следва бъде извършено след влизане в сила на закона и подзаконовите актове, като и с оглед технологичното време за внедряване на системата за електронен документооборот вероятно същата няма да може да функционира преди м. октомври 2008 г. Поради това предложението за добавяне на нов чл. 10а може да влезе в сила не преди 01.10.2008 г., както е отразено в ЗР на акта.

ПО ЧЛ. 11 ОТ ПРОЕКТА

СЕК

Чл. 11 от Проекта да бъде изменен по следния начин:

            Чл. 11. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

                        1. преглед на информацията - оригинал или копие;

                        2. копия на хартиен носител;

                        3. копия на технически носител.

                        4. копия по електронен път;

            (2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1. За лица с увреждания на зрителния или слухово - говорния апарат се предоставя достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

            (3) Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т. 3 и 4, информацията се записва, съответно изпраща на заявителя по реда на чл. 13, ал. 3, в общодостъпен технически формат.”

 

Приема се

Отразено в чл. 13 (нов)

ПО ЧЛ. 13 ОТ ПРОЕКТА

СЕК

Чл. 13, ал. 3 от Проекта да бъде изменен по следния начин:

            „(3) Всички уведомления, решения или друга кореспонденция, изхождащи от комисията и адресирани до заявителя, са в писмена форма, като му се изпращат по пощата с обратна разписка или му се връчват лично срещу подпис, освен когато заявлението е подадено по електронен път. В този случай всички уведомления, решения или друга кореспонденция изхождащи от комисията се изпращат на заявителя по електронен път до адреса по чл. 10, ал. 4.”

 

Приема се частично

Отразено в чл. 13 (нов)

 

По отношение връчването на решенията има изрични разпоредби в ЗДОИ, които регламентират начина на предоставяне на решенията.

ПО ЧЛ. 15, АЛ. 2 ОТ ПРОЕКТА

СЕК

Предлагаме чл. 15, ал. 2 да придобие следния вид:

            „(2) Комисията уведомява заявителя за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация, както и за причините, които налагат това в срока по чл. 14, ал. 1”

 

            Мотиви: Двата текста визират две изцяло различни хипотези на забавяне на отговора на Комисията. На практика е възможна хипотеза, при която заявителят е посочил съвсем вярно и точно огромно количество изисквана от него информация, чието събиране и подготвяне може да доведе до съществени забавяния при предоставянето и. В този случай Комисията следва да изпрати уведомление до заявителя, с което да го информира за удължаването на срока. Това уведомление ще бъде различно от уведомлението по чл. 14, ал. 2.

 

 

Приема се

 

Отразено в чл. 17, ал. 2 (нов)

ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1 ОТ ПРОЕКТА

СЕК

Предлагаме ал. 1 на чл. 16 да бъде допълнена както следва:

            Чл. 16 (1) Срокът по чл. 13, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му за предоставянето й. Не е необходимо съгласие за предоставяне на искана обществена информация от трето лице – предприятие, когато е предоставена по реда на чл. 40 или чл. 153 от ЗЕС, освен когато е определена при предоставянето от предприятието изрично и писмено като търговска тайна.”

            Мотиви: Като подзаконов нормативен акт Правилата следва да съдържат конкретизация спрямо общите разпоредби на ЗДОИ. С оглед спецификата на обработваната от КРС информация считаме за удачно да се уточни, че за информация, предоставена от предприятията, която не е определена от тях като търговска тайна, не е необходимо да се иска съгласието им при всеки случай на предоставяне. В противен случай би се обезсмислило законовото изискване предприятията предварително да посочват каква информация представлява търговска тайна.

 

 

 

Приема се

 

Отразено в чл. 18, ал. 1 (нов)

ПО ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ПРОЕКТА

МОБИЛТЕЛ ЕАД

 

 Предлагаме създаването на нова ал. 2 на чл. 16 от Правилата със следното съдържание:

„Чл. 16. (2) Съгласието на третото лице предвидено в предходната алинея ще е необходимо винаги, когато исканата обществена информация касае предоставянето на официална такава, съдържаща в себе си индивидуализираща информация досежно предоставен индивидуално определен ограничен ресурс (с изключение на номерата), позиции и технически характеристики на електронно съобщително оборудване, топология на електронна съобщителна мрежа и други узнаването, на които основателно може да се приеме, че би накърнило търговските интереси на третото лице."

Мотиви: Предложеното допълнение на чл. 16 от Правилата чрез създаването на нова алинея цели да преодолее съществуващата в Правилата празнина, която би могла до доведе до накърняване на чувствителни за предприятията търговски интереси.

Чл. З, ал. З от Правилата определя, че официална обществена информация е онази, която се съдържа в актовете на Комисията при осъществяване на правомощията й. Достъпът до официална информация, извън кръга на тази, която подлежи на обнародване в „Държавен вестник" по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Правилата, се осъществява по реда на Правилата свободно (по аргумент от чл. 4, ал. 3). В разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс (изключая номерата), които предстои да бъдат издадени се съдържа като своя неразделна част приложения, в които следва да бъдат индивидуално определени тези чувствителни за предприятията технически и финансови параметри узнаването, на които би могло да доведе до увреждане на техните търговски интереси.

Добавянето на предложения текст ще доведе след себе си обективност в преценката е ли официалната информация или части от нея от категорията да засегне интересите на третите лица-предприятия. Последното ще доведе до надеждно действащ механизъм за ограничаване на достъпа до чувствителна от търговска гледна точка информация, както е замислен той в разпоредбата на чл. 22 от Правилата.

 

 

 

Приема се

 

 

Отразено в чл. 18 (нов)

ПО ЧЛ. 22, АЛ. 1 ОТ ПРОЕКТА

СЕК

 Предлагаме ал. 1 на чл. 22 на Проекта да бъде изменена както следва:

Чл. 22. (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

1. исканата информация е класифицирана информация, представлява държавна, служебна тайна, както и в случаите по чл. 5, ал. 2;

2. исканата информация е търговска тайна, определената като такава от предприятията, осъществяващи електронни съобщения, включително по реда на чл. 40, ал. 3 от ЗЕС или предоставена като такава по чл. 153, във връзка с чл. 150, ал. 2 и чл. 151, ал. 1 от ЗЕС.

3. достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, извън случаите на чл. 16, ал. 1, изречение последно;

4. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

Мотиви: Направените предложения имат уточняващ и редакционен характер и целят привеждане на разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Проекта в съответствие с направените по-горе предложения.

 

 

 

Приема се

 

 

Отразено в чл. 24 (нов)

„Космо България Мобайл” ЕАД

 Разпоредбата на чл. 22 от проекта посочва изрично основанията за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация. Считаме за удачно допълване на основанията чрез посочване на още две такива. Първото касае случаи, при които предприятията предоставят информация, определена от тях като търговска тайна, без да се позовават на основание чл. 40 или чл. 153 от ЗЕС, като за достатъчно основание би следвало да се счита фактът, че предприятията са определили информацията като търговска тайна. Допълнително основание би следвало да бъде изрично записано и в хипотезата, когато разпространението или предоставянето на обществена информация би довело до нелоялна конкуренция между търговци. Би следвало да се има предвид, че предприятията, предоставящи мобилни телефонни услуги са ограничен брой и в този случай публикуване и/или предоставяне на достъп до информация, дори без посочване на предприятието, недвусмислено би указало кое е то. Посочените съждения намират своето основание и в чл. 17, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, съгласно, който: „информацията…която представлява търговска тайна или чието предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци, не подлежи на предоставяне”. С оглед на гореизложеното, предлагаме допълване на разпоредбата на чл. 22 от проекта с две нови точки 5 и 6 в ал. 1 (след съответно преномериране на предложения Ваш текст поради наличие на повторения в т. 2), при което текстът придобива следната редакция:

 Чл. 22. (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

1. исканата информация е класифицирана информация, представлява държавна,

служебна тайна, както и в случаите по чл. 5, ал. 2;

2. исканата информация е търговска тайна, включително определената като такава от предприятията, осъществяващи електронни съобщения по реда на чл. 40, ал. 3 от ЗЕС или предоставена като такава по чл. 153, във връзка с чл. 150, ал. 2 и чл. 151, ал. 1 от ЗЕС.

3. достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация;

4. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

5. исканата информация е определена от предприятията за търговска тайна.

6. разпространението и/или предоставянето на достъп до исканата информация би довело до наличие на нелоялна конкуренция между търговци или би застрашило добросъвестната търговска практика и/или лоялната конкуренция”.


 

 

 

Не се приема

 

 

 

 

По предложената т. 5 – същата се съдържа в чл. 22, ал. 1, т. 2 от проекта

 

По предложената т. 6 – разпоредбата на чл. 17, ал. 2, респ. на чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ не се отнася до КРС, тъй като комисията е задължен субект, като държавен орган по чл. 3, ал. 1.