Търсене в сайта

С Решение № 460 от 01.09.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за определяне на Технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства

 

С Решение № 460 от 01.09.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията  прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за определяне на Технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства. По време на обществените консултации не са постъпили становища от заинтересовани лица.

 

Техническите изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства, приети с Решение № 461 от 01.09.2016 г. на КРС, са публикувани в раздел „Практическа информация.