Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 496 от 17.09.2016 г. прие проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г., изчислени чрез адаптиран BULRIC модел на Комисията, след провеждане на обществено обсъждане, открито с Решение № 387/28.07.2016 г. на КРС

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 496 от 17.09.2016 г. прие проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г., изчислени чрез адаптиран BULRIC модел на Комисията, включително Приложение 2 към адаптирания BULRIC модел, след провеждане на обществено обсъждане, открито с Решение № 387/28.07.2016 г. на КРС.

 

В проекта на решение са отразени становищата – Приложение 3 към адаптирания модел, от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 387/28.07.2016 г. на КРС.

 

Съгласно чл.151, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.