Търсене в сайта

С Решение № 388 от 28.07.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) прие проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез адаптиран BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на Комисията, и откри процедура за обществено обсъждане на проекта по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения

 

С Решение № 388 от 28.07.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) прие резултатите от общественото обсъждане, открито с Решение № 166/15.03.2016 г. на КРС, и прие проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез адаптиран BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на Комисията, и откри процедура за обществено обсъждане на проекта по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения.

 

Заинтересованите лица могат да представят писмени становища по проекта в срок до 29.08.2016 г. на адрес: 1000 София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.

 

Със свое Решение № 436/29.08.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията реши да удължи с 30 (тридесет) дни срока за представяне на становища от заинтересованите страни в процедурата за обществено обсъждане на проекта на решение, публикуван в изпълнение на Решение № 388/28.07.2016 г. (проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез адаптиран BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на Комисията).

С оглед удължаването на процедурата първата дата на влизане в сила на ценaта за терминиране в индивидуални мобилни мрежи се изменя от 01.11.2016 г. на 01.12.2016 г.