ТАБЛИЦА

с постъпилите в КРС становища по проекта на технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и

съоръженията, свързани с тях

 

Заинтересовани лица

 

Предложения

Статус

 

Мотиви за неприемане/място на отразяване на приети предложения

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

„МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД

Предложените терминологични изменения на електронните съобщителни мрежи от вида „точка към много точки” с понятието широколентов безжичен достъп (BWA) и неподвижен безжичен достъп (FWA) би трябвало да бъдат извършени в цялостната правна рамка, чрез която се регламентират отношенията, свързани с осъществяването на електронни съобщения.

Приема се по принцип

Необходимите корекции ще бъдат нанесени във всички приложими подзаконови нормативни актове.

„МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД

Не става ясно по какъв начин приемането на Проекта ще се отрази на издаденото Разрешение № 00349/29.05.2008 г. на „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД. В Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях се регламентират техническите характеристики и параметри на радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи – BWAS, които работят в същия радиочестотен обхват, в който работят мрежите широколентов безжичен достъп (BWA). Предлагаме в разрешението изрично да бъде посочено, че за мрежите които работят в обхват 3,4 – 3,8 GHz ще бъдат приложими и двете технически изисквания в зависимост от техническите възможности на мрежата на съответното предприятие.

Приема се по принцип

Един от принципите на Закона за електронните съобщения е технологична неутралност по отношение на мрежите при предоставянето от предприятията на електронни съобщителни услуги. Широколентовите системи за безжичен достъп могат да се разделят на мобилни, фиксирани и с ограничена степен на движение (nomadic). Техническите характеристики и параметри на радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи – BWAS, регламентирани в „Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях” не се тълкуват в смисъл на обособяване на нов вид мобилни наземни електронни съобщителни мрежи, а предлагат конкретни технически изисквания и характеристики за мобилен тип свързаност при технологично неутрално предоставяне на широколентови безжични услуги в радиочестотна лента 3,4 – 3,8 GHz.  С настоящия проект се регламентират останалите типове свързаност, а именно фиксиран и с ограничена степен на движение (nomadic).

В разрешенията на предприятията ще бъде отразено, че в зависимост от това какъв тип свързаност използва предприятието при предоставянето на широколентови безжични услуги, то следва да отговаря на съответните технически изисквания, в които е регламентиран този тип свързаност.

„ТРАНС ТЕЛЕКОМ” АД

 

„ТРАНС ТЕЛЕКОМ” АД, „НЕКСКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „КЕРИЪР БГ” АД

 

СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

Липсва обосновка относно причините, мотивирали регулатора за приемане на изменението, както и оценка за неговото въздействие върху съществуващите мрежи в посочения обхват, както и по отношение на другите актове уреждащи предоставянето на услуги, чрез тези мрежи…. Поради липса на ясни мотиви остава неизяснен факта, защо една и съща материя намира приложение в различни нормативни актове и защо същите се подлагат на обществено обсъждане неедновременно, за да може да бъде направена връзка между тях, а единият вече е в сила, докато другият тепърва се подлага на обществено обсъждане. В конкретния случай имаме предвид техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията свързани с тях и подложените на настоящото обществено обсъждане Технически изисквания. Освен това остава неизяснен въпросът с преценката кои честотни диапазони ще бъдат предназначени за обществени електронни съобщителни мрежи от подвижна и кои от неподвижна радиослужба при BWA, FWA и BWAS.

Не се приема

КРС мотивира изменението на Техническите изисквания с Решение на Европейската Комисия 2008/411/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 3 400 – 3 800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността.

В проекта за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях се определят техническите характеристики за мрежите предоставящи широколентов безжичен достъп (BWA) при фиксирана свързаност и свързаност с ограничена степен на движение. Техническите характеристики за същите мрежи при мобилна свързаност са описани вече в Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях. С това се транспонират именно разпоредбите на Решение 2008/411/ЕО на ЕК.

Измененията в Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях не се тълкуват в смисъл на обособяване на нов вид наземни електронни съобщителни мрежи, а предлагат конкретни технически изисквания и характеристики за различни от мобилна типове свързаност при технологично неутрално предоставяне на широколентови безжични услуги в радиочестотна лента 3,4 – 3,8 GHz.

Предложения проект по-никакъв начин не внася промени по-отношение на предоставения ограничен ресурс-радиочестотен спектър или на техническите параметри и съоръженията свързани с него, поради което не е необходима оценка за въздействието му върху съществуващите мрежи в този обхват.

„ТРАНС ТЕЛЕКОМ” АД

 

„ТРАНС ТЕЛЕКОМ” АД, „НЕКСКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „КЕРИЪР БГ” АД

 

СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

При управлението на радиочестотния спектър КРС спазва  принципите на законоустановеност, предвидимост, прозрачност, публичност, консултативност, равнопоставеност, пропорционалност, технологична неутралност по отношение на използваните технологии и/или предоставяните услуги и свеждане на регулаторната намеса до минимално необходимото.

С оглед изложеното считаме, че предприетия от КРС подход при изменение на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях е нарушила и трите подчертани принципа, което само по себе си е основание за незаконосъобразност на нормативния акт, ако същият бъде приет в предложения вид, като би нарушила и цитирания по-горе Анекс I, ако доведе до промени в разрешенията, които да ограничат развитието на мрежите и услугите.

Не се приема

Предвид това, че изменението на Техническите изисквания е в резултат на Решение на Европейската Комисия 2008/411/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 3 400 – 3 800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността, не считаме че принципите на законоустановеност  и предвидимост са нарушени по някакъв начин.

С оглед законоустановеното изменение на Техническите изисквания, в съответствие с европейската нормативна база, считаме че КРС не нарушава общоприетият от всички регулаторни органи на страните членки на Европейския съюз принцип за свеждане на регулаторната намеса до минимално необходимото.

Промените в разрешенията по никакъв начин не могат да ограничат развитието на мрежите и услугите, нещо повече за в бъдеще промените могат до доведат до развитие на мрежите и услугите, предвид факта че в тези ленти съществуват и други приложения.

„ТРАНС ТЕЛЕКОМ” АД

 

„ТРАНС ТЕЛЕКОМ” АД, „НЕКСКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „КЕРИЪР БГ” АД

 

СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

С измененията и допълненията на Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях и Техническите изисквания КРС изкуствено въвежда разграничение на мрежите, чрез разделяне по услуги. Това от своя страна би могло да стесни обхвата на предоставяните услуги и да спре развитието на WiMax мрежите. С оглед избягване на съмнения е особено важно да се предвиди разпоредба в Техническите изисквания, която недвусмислено да предвижда, че при привеждане в съответствие на издадените разрешения ще се спазва принципа на технологична неутралност.

Не се приема

Измененията в Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях не се тълкуват в смисъл на обособяване на нов вид наземни електронни съобщителни мрежи, а предлагат конкретни технически изисквания и характеристики за различни от мобилна типове свързаност при условия на технологична неутралност в радиочестотния обхват 3,4 – 3,8 GHz.

Предложения проект не въвежда ограничения по отношение на предоставяните услуги с електронните съобщителни мрежи в този обхват, а само определя техническите изисквания, които тези мрежи би следвало да спазват. Това по-никакъв начин не ограничава развитието на WiMax мрежите работещи в този честотен обхват, особено имайки предвид, че те вече спазват същите условия, наложени им с издадените разрешения за ползване на ограничен ресурс – радиочестотен спектър.

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

Промените в Техническите изисквания не отговарят на мотивите за изготвяне на проекта.

Следва да се има предвид, че промените не са свързани толкова с условията за работа на наземни мрежи с широколентов безжичен достъп, колкото с частта за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” – Приложение 2. Промените в посоченото приложение не са продиктувани от 2008/411/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 3 400 – 3 800 MHz за наземни системи. Освен посоченото решение на ЕК 2008/411/ЕО, като друг единствен мотив за изменение е посочено „корекции с оглед по-голяма прецизност на текстовете”. В тази връзка не става ясно как изменението в колоната „Допълнителни технически изисквания към радиосъоръженията” от Приложение 2 към чл. 5 и чл. 6, се занижават изискванията към използваните РР антени: „антени – клас не по-нисък от клас 4” е заменен с „антени – клас не по-нисък от клас 3”. Действително, текстът е въведен съгласно EN 302 217 -4 2 и EN 302 217 -4 1, но той не допринася за прецизност на текстовете.

Приема се по принцип

С изменението на Техническите изисквания се въвеждат разпоредбите на Решението на Европейската Комисия 2008/411/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 3 400 – 3 800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността към системите за широколентов безжичен достъп (BWA). На второ място, измененията отразяват вече включени технически параметри в издадените Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър. Това се отнася главно за издадените Разрешения за обхвата 26 GHz.

Измененията в частта за неподвижни мрежи от вида „точка към точка” включват извеждане като водещи на приложимите Препоръки на CEPT/ERC или ECC, пред Препоръките на ITU-R F.ххх.

Считаме, че тези изменения отговарят на публикуваните мотиви.

По отношение на техническите параметри са намалени изискванията към класа на антените за по-нискочестотните обхвати от клас 4 на клас 3. Това е продиктувано от добрата практика на предприятията, които използват антени с високи експлоатационни характеристики в своите мрежи, така че на практика не е необходимо поддържането като изискване за екстремно високи характеристики съгласно изискванията на клас 4.

Поставените ограничителни условия за обхвата 26 GHz са предвид усвояването на обхватите 28 и 38 GHz. Това е практика на регулаторните администрации на страните от Европейския съюз.

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

Посоченият съществен параметър на АФС, по отношение на вътрешните смущения в мрежите на операторите, както и между отделните мрежи на операторите се разглежда и третира непоследователно. С действащите към настоящия момент Технически изисквания неаргументирано се налага увеличаване на минималния диаметър на РР антени. В становището на БТК по общественото обсъждане на ТИ през 2007 г. бяхме искали въвеждане на механизъм на реален контрол върху ефективността на използване на честотния спектър, отчитащ географските и конфигурационните особености на РРЛ, проектирани на 13 GHz, 18 GHz и 23 GHz, както и взаимните смущения между системите на различните оператори в България. Към настоящия момент не разполагаме със сведения за контрол и резултати от контрола върху работата и статуса на мрежите от налаганите тежки изисквания към РР съоръжения на операторите. Поради това считаме, че съществува потенциална възможност за нелоялна конкуренция.

Не се приема

Твърдението за непоследователно третиране на смущенията между електронните мрежи на предприятията не е аргументирано. Вероятно  посочената забележка е насочена към отпадането на изискването за минимален диаметър на антените в обхватите под 18 GHz. Намаляване на изискването за минимален диаметър на антените в обхватите под 18 GHz към мрежата на дадено предприятие означава неоправдано повишаване на нивото на смущенията към мрежите на другите предприятия, осъществяващи електронни съобщения и на практика възпрепятстване на тяхната дейност. Ето защо законът е предвидил КРС да упражнява контрол върху този и другите съществени технически параметри по отношение на дадена мрежа, с цел ефективното ползване на ограничения ресурс – радиочестотен спектър

КРС спазва стриктно разпоредбите на ЗЕС за подпомагане развитието на вътрешния пазар, като се третират равнопоставено предприятията, осъществяващи електронни съобщения при наличието на еднакви условия (чл.4 и чл. 31). Това означава създаването и поддържането на такава нормативна база, която да изключва потенциалната възможност за нелоялна конкуренция.

 Ресурс от радио

По § 5

 

 

БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

По § 5, т. 2, в определението за BWA изразът „с ограничена степен на движение” да се замени със „с ограничена подвижност”.

Не се приема

 Изразът „свързаност с ограничена степен на движение” е въведен в утвърдените типови разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка към много точки”. С оглед на изложеното, считаме че приетата терминология следва да се спазва и да не се изменя, тъй като въвеждането на израза „с ограничена подвижност” ще доведе до нееднозначно тълкуване на актовете на КРС.

БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

По § 5, т. 3, считаме, че въпреки че определенията „неподвижна”, „неподвижни” се повтарят твърде много, не става ясно, дали и крайните станции са неподвижни. Затова, може би още в началото следва да се запише, че всички станции в мрежата са неподвижни и повече да не се повтаря това определение, за да не бъде изразът така тежък и да стане по-ясен. Предлагаме определението да се промени така: „Електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба, в която всички станции са неподвижни (FWA) е мрежа, включваща една или повече централни станции, осъществяващи електронни съобщения с други равноправни централни станции, с междинни станции и/или с определен брой крайни станции”.

Не се приема

Считаме, че предложеното в проекта определение

„3. Електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба за неподвижен безжичен достъп (FWA) е мрежа, включваща една или повече неподвижни централни станции, осъществяващи електронни съобщения с други равноправни централни станции, с междинни станции и/или с определен брой крайни станции.” е коректно в смислово отношение.

 

По § 9

 

 

БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

По § 9, т. 2.4.2 от Приложение 1 към чл.3, след вторите кавички, пред „думата .. „ следва да се постави запетая и да се остави интервал.  Освен това, считаме, че замяната на думата „проверка” със „съвместимост” не прави изразът в т.2.4.2 по-ясен.  Доколкото е в нашата компетентност, считаме, че смисълът е, именно,  „да се анализират заявените технически параметри с цел да се направи проверка на енергетични и качествени показатели на заявената мрежа/и”.  Защото за съвместимост става въпрос по-долу в т.2.4.4.  Също така, определението „предварителен”  не е необходимо, тъй като никъде по-нататък в „Техническите изисквания ...” не се споменава за някакъв „окончателен”, т.е. анализът се прави дотогава, докато при промяна на стойност/и на някои от заявените технически параметри не се постигнат удовлетворителни енергетични и качествени показатели на заявената мрежа/и и може би точно това трябва да се посочи.  За да стане изразът по-ясен, може би в края е добре да се добави „съгласно изискванията в приложимите препоръки на МСД”, което ще уточни целта на анализа и проверката, т.е. да се постигнат някакви критерии

Приема се частично

Точка 2.4.2 се изменя така:

„2.4.2. прави анализ на енергетичните и качествените показатели на заявените мрежи и техните технически параметри по отношение на съвместимост със заявените за ползване честотни обхвати с цел  осигуряване на ефективното използване на ограничения ресурс-радиочестотен спектър;”

 

По § 10

 

 

БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

По § 10. Приложение № 2 към чл. 5 и чл. 6, Забележка 10 е повторена два пъти.

 Приема се

Отразено в текста.

БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

По § 10. Приложение № 2 към чл. 5 и чл. 6, - след като в Забележка 12 изрично се указва, че „За цитираните стандарти и препоръки ETSI, ITU и СЕРТ / ECC се използват последните им версии, освен в случаите, в които е указано друго.”, то следва ли на всички посочени в предходните забележки препоръки да се указва версията, или да се посочва, че трябва да бъде „и по-висока”, както в забележка 11.1.  Считаме, че по-този начин се създава несигурност в използването на съответните препоръки и затова би било по-добре или да се изключи забележка 12, или за тези препоръки, за които важи тя, да не се посочва версията им.

Не се приема

Считаме, че предложената редакция на отделните забележки внася необходимата яснота.

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 По § 10. В Приложение 2 от Техническите изисквания предлагаме да отпаднат изискванията за минимални дължини на участъците и изискванията към диаметъра на антените или поне едно от двете изисквания.

Мотиви: С последното изменение на Наредба 7/2004, Техническите изисквания от 2007 г. и предложения Проект за обществено обсъждане потвърждават изразеното от БТК твърдение за трайна тенденция в чисто административно налагане на изменения и ограничения относно минимални дължини на РР участък, минимален диаметър на РР антени, клас на РР антени. Тези ограничения не съответстват на изискванията на стандартите и препоръките на ETSI, ITU и CEPT/ECC. Считаме, че тези действия на КРС са в противоречие с принципите по чл. 5 от ЗЕС за предвидимост, технологична неутралност и свеждането на регулаторната намеса до минимално необходимото.

 Не се приема

Предвид силната натовареност на обхватите до 23 GHz, наличието на възможност за експлоатация на електронни мрежи в обхватите 26 GHz, 28 GHz, 31 - 33 GHz, 38 GHz и 58 GHz с отчитане на енергетичните им възможности, налагат регламентирането на такива параметри на мрежите като минимални дължини на участъците и/или минимални диаметри на антените за обхватите под 26 GHz. Същевременно с изменението на Техническите изисквания са въведени облекчения към класа на антените от клас 4 на клас 3, съгласно стандарт БДС EN 302 217-4.

Ограниченията, посочени по-горе и същевременно предложените от КРС облекчения по отношение класа на антените, са предвидени в Регулаторната политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди на КРС. Те представляват съществен елемент в регулаторната практика на страните от Европейския съюз и с тях се цели ефективното използване на ограничения ресурс-радиочестотен спектър.

Предвид горното, КРС счита, че са изпълнени критериите за минимално необходима регулаторна намеса. Технологичната неутралност не касае горните регулаторни мерки и не води до взаимно противоречащи си действия на КРС.

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

По § 10. В Приложение 2 от Техническите изисквания предлагаме да отпадне Забележка 8 или БТК да бъде изключена от обхвата на действие на последната по отношение на лицата, тъй като предприятието следва да има възможност за предоставяне на услуги чрез нови или възстановяване на съществуващи аналогови РРЛ.

Мотиви: Към момента БТК предоставя услуги по наземно аналогово радиоразпръскване и пренос на радио- и телевизионните програми на БНТ и БНР по силата на т.н. „must carryзадължение. Към момента посоченото задължение се изпълнява чрез съществуващи аналогови РР линии в честотни обхвати  5925 – 6425 MHz и 7900 – 8500 MHz. При поискване на нови допълнителни капацитети от страна на БНТ и БНР  БТК следва да ги осигурява. При така предложената Забележка 8 „Използването на този честотен обхват е ограничено само до цифрови радиорелейни системи. на практика не се допуска предоставяне на нови или възстановяване на съществуващи аналогови РРЛ. С въвеждането на тази забележка БТК ще бъде поставена в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си по ЗЕС - § 3, ал. 3. В тази връзка считаме, че ограничението на БТК чрез Забележка 8 от Проекта е незаконосъобразно и последната следва да отпадне. Следва да се има предвид, че Техническите изисквания трябва да предоставят на БТК възможността да изпълнява задължението си да пренася аналогови програми на БНТ и БНР до опорните предаватели за радиоразпръскване до 2015 г.

Приема се частично

Към момента задължението на БТК АД за предоставяне на услуги по наземно аналогово радиоразпръскване и пренос на радио- и телевизионните програми на БНТ и БНР се изпълнява чрез съществуващи аналогови РР линии в честотни обхвати 3,8 – 4,2 GHz, 5,9 – 6,4 GHz и 8,1 – 8,5 GHz. С предложения проект на ТИ честотните обхвати 5,9 – 6,4 GHz и 7,9 – 8,5 GHz са  предвидени само за високотехнологични цифрови РРЛ и за тези обхвати Забележка 8 следва да бъде запазена.

Преносът на аналоговите програми на БНТ и БНР до опорните предаватели за радиоразпръскване може да бъде осъществяван в относително ненатоварения обхват 3,8 – 4,2 GHz, поради което в реда 3,8 – 4,2 GHz от Приложение 2 от ТИ се заличава Забележка 1.

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 По § 10. В Приложение 2 от Техническите изисквания за честотните обхвати 28 GHz (лента 27828,50 – 27940,50 MHz), 28 GHz (лента 27940,50 – 28444,50 MHz/ 28948,50 – 29452,50 MHz) и 31,0 – 31,3 GHz, зададените капацитети в колоните  „Капацитет/вид информация” са „155 Mbit/s или от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s”, което е несъвместимо със записаното в колона „Допълнителни технически изисквания към радиосъоръженията” – CCDP.

 Не се приема

В стандарта ETSI EN 302 217-2-2 V1.1.3 (2004-12) стр. 58, „Table E.2: Nominal transmission capacity and system classes for various channel separation са посочени примерните видове класове на маските за различни широчини на лентата. Затова в таблицата към Приложение 2 са дадени и различните допустими филтри.

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 По § 10. В Приложение 2 от Техническите изисквания за честотния обхват 21,2 – 23,6 GHz (1 232 MHz) е записана цифрата „2”, която навярно означава „Забележка 2”. В този случай не става ясно защо е въведена минимална дължина от „2 км” за високоскоростни РР линии или се има предвид, че ще се засягат вече действащи и лицензирани РР линии.

 Приема се

Корекцията е отразена. Правилният запис е „Забележка 2”.

Предвид силната натовареност на обхвата 23 GHz, наличието на обхвати 26 GHz , 28 GHz и 38 GHz и енергетичните им възможности, е целесъобразно с оглед ефективното използване на ограничения ресурс-радиочестотен спектър да се въведе ограничение за минималните разстояния за мрежите в обхвата  23 GHz, което е международна регулаторна практика на страните от Европейския съюз. Въвеждането на минимални дължини не засяга вече действащите радиорелейни линии, при предоставените технически параметри съгласно издадените разрешения.

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД

 По § 10. В Приложение 2 от Техническите изискванияЗабележка 9 се повтаря със Забележка 10.

 Приема се

Отразено в текста.

 

По § 11

 

 

БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

 По § 11, Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, т.1.2.1 и Таблица 1, както и в т.2.2.1 и Таблица 3 по-долу, не следва ли да се използва съкращение от определението на български за параметъра „Еквивалентна изотропно излъчена мощност”, т.е. „ЕИИМ”, а не e.i.r.p.

 Не се приема

Абревиатурата e.i.r.p” е приета с утвърдените типови разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка към много точки”.

БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

По § 11, Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, т.1.2.2, в таблицата, считаме, че в забележката вместо „Процентните стойности ...” е по правилно да се запише „Стойностите в проценти ...”.    Ако трябва да се аргументираме, то ще посочим, че тук става въпрос за изразяване на стойността на определена физична величина, която може да се представи в съответните абсолютни единици, с които се измерва физичната величина или в относителни единици, които в случая са представени в проценти от цялата стойност.  Дори по-правилно е да се запише „Относителните стойности в проценти ... „.

 Не се приема

За да има съответствие със съществуващите  и утвърдени до сега подзаконови нормативни документи, е целесъобразно да се запази предложения текст.

КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД

По § 11, Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, в т.2.2.2 – „Гранични стойности на излъчванията извън честотните блокове (маска за границите на честотните блокове за ЦС и КС)” е допусната техническа грешка, като вместо „e.i.r.p (dBm/MHz)” е написано e.i.r.p (dBW/MHz)”, където e.i.r.p е еквивалентната изотропно излъчена мощност.

 Приема се

Отразено в текста.