ТАБЛИЦА
с постъпилите в КРС становища по проекта на Тарифа за таксите, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения

Заинтересовани лица

Предложения

Статус

Мотиви за не приемане/място на отразяване на приети предложения

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

 

 

ДАИТС

Навсякъде в текста на проекта стандарт GSM-R за обществени мобилни наземни мрежи с национален обхват да отпадне, тъй като в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър няма предвидени свободни честоти за този вид стандарт.

приема се частично

Стандартът GSM-R е предвиден в Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията свързани с тях. Отразено в чл. 2, ал. 4, чл. 4, ал. 1, чл. 7 и в забележката под чл. 2, ал. 4 , в която е отразено , че стандарт   GSM-R  ще бъде използван за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез  мобилни мрежи.

"Макс Телеком" ЕООД

Съгласно разпоредбите на чл. 147, ал. 3 от ЗЕС таксите които се събират от КРС се определят в съответствие с принципите на равнопоставеност, пропорционалност, насърчаване на конкуренцията и на предоставянето на нови услуги, осигуряването на ефективното използване на ограничените ресурси и задоволяване на интересите на потребителите от качествени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.  Разпоредбата на чл. 139, ал. 1 от ЗЕС определя че размерът на административната такса контрол следва да съответства на административната разходи на КРС. С цел осигуряването  на тази разпоредба законодателят  в чл. 52 от ЗЕС е предвидил, че  КРС ежегодно до 30 май публикува на страницата си в интернет проект на очакваните приходи. Такъв не е публикуван от страна на КРС, поради което не може да се направи извода дали административните такси събирани от КРС съответстват  на административните разходи на регулатора.  Във връзка с гореизложеното, считаме, че предложените от КРС административни такси, в т. ч. и административната такса за контрол са необосновани, а таксите за ползване на ограничен ресурс не съответстват на принципите, предвидени в чл. 143, ал. 3 от ЗЕС. Същите следва да бъдат преразгледани и намалени.

приема се по принцип

Проектът на очакваните приходи по чл. 51 от ЗЕС и съответните разходи за 2008 г. е публикуван на страницата на КРС, като същият обосновава определянето и на такса за контрол.

Сдружение за електронни комуникации

Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗЕС при изготвяне на проекти  на общи или административни актове, КРС провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му. Към  проекта липсват ясни мотиви и  обосновка за приемане на драстични увеличения на някои от таксите, отпадане на някои привилегии и запазване на други. Не са спазени принципите на чл. 147, ал. 3 от ЗЕС

приема се принцип

Мотивите за издаване на акта са публикувани заедно с Проекта на тарифа съгласно изискванията на чл. 36, ал. 1 от ЗЕС, а мотивите за размера на таксите са отразени в настоящата таблица.

"Мобилтел" ЕАД

Към проекта не са приложени мотиви за издаването му, както и мотиви за многократното увеличение на някои от таксите, както и какво налага намаляването на други такси.

приема се принцип

Мотивите за издаване на акта са публикувани заедно с Проекта на тарифа съгласно изискванията   на чл. 36, ал. 1 от ЗЕС, а мотивите за размера на таксите са отразени в настоящата таблица.

"Мобилтел" ЕАД

Не е публикуван проект на очакваните приходи по чл. 51 от ЗЕС и съответните разходи за 2008 г., които да обосновават определянето на такса за контрол, поради което още по-малко е обоснован и конкретния размер от 0,4 % на таксата контрол, който е предложен в чл. 5, ал. 2 от Проекта. По съществото си определянето на такса за контрол в ЗЕС противоречи на чл. 2, ал. 2 от Закона за държавните такси.

приема се принцип

Проектът на очакваните приходи по чл. 51 от ЗЕС и съответните разходи за 2008 г. е публикуван на страницата на КРС, като същият обосновава определянето и на такса за контрол

Космо България Мобайл

Към проекта не са публикувани мотиви  на КРС, които да обосновават размера на таксите в него.

приема се принцип

Мотивите за издаване на акта са публикувани заедно с Проекта на тарифа по реда на чл. 36, ал. 1 от ЗЕС , а мотивите за размера на таксите са отразени в настоящата таблица.

БТК

Предвид липсата на Списък на мрежите и/или услугите по чл. 72 от ЗЕС е възможно несъответствие по отношение наименованията на мрежите и/или услугите.

приема се принцип

Наименованията на мрежите и/или услугите в тарифата съответстват на тези в Списъка за мрежите и/или услугите

Космо България Мобайл

Към проекта следва да бъдат посочени мотиви или разчети , които да доказват размера на административните такси, дължими от лицата, осъществяващи електронни съобщения той трябва да съответства на административните разходи на КРС.

не се приема

Административните такси са разходоориентирани

Космо България Мобайл

Проекта е неясен и не съответства на принципите в ЗЕС за предвидимост, прозрачност и публичнаст, поради което считаме, че проектът следва да бъде преработен изцяло, като се обърне внимание на структурата, формата и конкретните формулировки с цел постигане на по-голяма яснота и прецизност на текстовете. Считаме, че проектът не отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове и Указ № 883 по отношение на строежа и на формулиране на конкретните разпоредби.

приема се частично

Отразени са в структурата на Тарифата

Космо България Мобайл

В проекта има различия със съществуващата подзаконова уредба в сектора, а именно Регулаторната политика за управление на разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър. Мрежите по стандарт PАMR  са мрежи от подвижната радиослужба за професионални цели, а не от наземна подвижна радиослужба. По отношение на технологията  CDMA в регулаторната политика не е предвидено , че същата ще се използва като  PАMR и също така там е разписано че мрежите от вида "точка към много точка" се изграждат в обхвати 3GHz и 26  GHz, а не за обхват 28 GHz.Поради което считаме, че вижданията на КРС по отношение на управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди следва да намерят място в предвидената в ЗЕС регулаторна политика, а не чрез определяне на такса в Проекта, от който предприятията да се уведомяват за намеренията на КРС за управлението на спектъра за граждански нужди.

не се приема

Обхват 28 GHz е предвиден в Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.                           Радиочестотните обхвати за мрежи по стандарт CDMA - PАMR са предвидени в Техническите изисквания за работа на мобилните наземни мрежи  и съоръженията, свързани с тях.

 

ПО ЧЛ. 1 ОТ ПРОЕКТА

 

 

Сдружение за електронни комуникации

Размерът на еднократната административна такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс по чл. 2, ал. 2 не може да се диферинцира по зони, както е предвидено в чл. 1, т. 2 от Тарифата. Еднократната такса за издаване на разрешение за ползване на ограничен ресурс по чл. 2, ал. 2 от Тарифата е административна по смисъла на на чл. 139 от ЗЕС таксите следва да бъдат разходоориентирани. Предлагаме в чл. 1, т. 2, първи ред думите "За дейностите по чл. 2, ал. 2 и чл. 6 според броя на жителите" да бъдат заменени с думите "За дейностите по чл. 6 според броя на жителите" тъй като формулировката противоречи на 142, ал. 1 от ЗЕС  и чл. 139, ал. 1 където е разписано, че размерите на административните разходи са разходоориентирани

не се приема

Предложената формулировка следва да се запази, тъй като дава възможност за изграждането на мрежи и предоставянето на услуги в национален и регионален обхват. Текстът е съобразен с разпоредбата на чл. 142, ал. 1, съгласно която честотното планиране и координиране са различни на национално и регионално ниво и се създава необходимост от диференциация на административните такси.

Космо България Мобайл

Съгласно чл. 142, ал. 1 от ЗЕС еднократната такса за издаване на разрешение за ползване на ограничен ресурс е равна на административните разходи за подготовка и издаване на разрешение. Поради, което считаме за необосновано  размерът на еднократната административна такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс да бъде според териториалния обхват, предвиден в разрешението и броя на регистрираните жители. Думите "еднократната административна такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс" следва да отпаднат като същата следва да се определи в съответствие с разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ЗЕС .В чл. 1, т. 2, в таблицата, ред първи /Зона/ думите "чл. 2, ал. 2" следва да се заличат на основание разпоредбата на чл. 143, ал. 1 и ал. 3 от ЗЕС.

не се приема

Предложената формулировка следва да се запази, тъй като дава възможност за изграждането на мрежи и предоставянето на услуги в национален и регионален обхват. Текстът е съобразен с разпоредбата на чл. 142, ал. 1, съгласно която честотното планиране и координиране са различни на национално и регионално ниво и се създава необходимост от диференциация на административните такси.

Космо България Мобайл

 Предлагаме чл. 1 да бъде изменен по следния начин “Чл. 1. Размерът на годишната такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър се диференцира по зони, както следва:
 1. Според териториалния обхват, предвиден в разрешението:
Зона За дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2
І Зоната на обслужване е част от територията на страната, която не включва изцяло или частично нито един от градовете в зони ІІ и ІІІ.
ІІ Зоната на обслужване включва изцяло или частично Варна, Бургас или Русе
ІІІ Зоната на обслужване включва изцяло или частично София или Пловдив
ІV С национален обхват

2. Според броя на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от електронната съобщителна мрежа, за която е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс:
Зона За дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1, 3 и 4
І до 6 000
ІІ до 30 000
ІІІ до 100 000
ІV до 500 000
V до 2 000 000
VІ над 2 000 000 или с национално покритие

не се приема

Формулировката на чл. 1 следва да се запази,  тъй като зоните фиксирани в чл.1  включват предприятия регистрирани за предоставяне на обществени електронни съобщения, които имат изисквания за покритие по население. Тук не следва да се включват и мрежи, които са  технологично обособени  и не зависят от броя на потребителите. 

Космо България Мобайл

В чл. 1 след думите "индивидуално определен ограничен ресурс" следва да се добави- "радиочестотен спектър"

приема се

Отразено в чл. 1

Космо България Мобайл

Систематичното място на чл. 1 не е в началото на Проекта, тъй като в случай, че се възприемат забележките по чл. 1, същият ще препраща само към чл. 6 и систематичното място на този текст би бил преди чл. 6.

не се приема

Разпоредбата на чл. 1 се отнася за чл. 2 и чл. 6, поради което систематичното му място е в началото на Проекта

 

ПО ЧЛ. 2 ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Макс Телеком" ЕООД

В чл. 2, ал. 1, т. 1.1 таксата за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс/за предоставяне на допълнителен ограничен ресурс в обхват 3 GHz за мрежи от вида "точка към много точки" е необосновано увеличена. Т. 1.1 следва да се измени по следния начин: "В обхват 3 GHz - 50 - 110 - 230 - 850 - 1 700 - 3 200."                                                

не се приема

В становището на оператора има сгрешена препратка тъй като разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т.1.1 се отнася за наземно аналогово радиоразпръскване

ДАИТС

В чл. 2, ал. 1, т. 1.2  и чл. 6, ал 1, т. 1.2 (от таблицата) размерът на таксите за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване DVB- T да бъде намален с цел стимулиране процеса на въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.

приема се

Отразено в чл. 2 и чл. 6

Космо България Мобайл

По чл. 2 - В чл. 2, ал. 1 цифрата "1" да се заличи

приема се частично

Отразени са в структурата на Тарифата

Космо България Мобайл

В чл. 2, ал. 1, т. 2 да се измени: "Електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба за собствени нужди (PMR, TRUNK, персонално повикване) аналогови или цифрови за всеки симплексен радиоканал в зона на обслужване с максимален размер", целта е да се постигне съответствие с проекта за технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижната радиослужба и съоръженията свързани с тях, които включват РMR, TRUNK, персонално повикване.

не се приема

Видът  мрежа за собствени нужди е определен в Техническите изисквания за работата на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях -  налице е съответствие във вида на мрежите, който е посочен в техническите изисквания, както и в тарифата

Космо България Мобайл

Чл. 2, т. 2 от Проекта би следвало да стане ал. 2 и съответно да се измени: "(2) Таксите по ал. 1 се събират с намаление както следва: 1. за радио- и телевизионни станции по ал. 1, т. 1, разположени в рамките на 20-километровата погранична зона, включително тези по Черноморското крайбрежие - с 20 на сто; 2. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1, т. 2 за нуждите на лечебните заведения по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения - с 90 на сто, но не по-малко от 100 лв.

приема се частично

Отразено в чл. 2, ал. 2

"Макс Телеком" ЕООД

В Приложение № 2 от Проекта на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи  от неподвижната радиослужба и съоръженията, свързани с тях, се предвижда, че електронните съобщения чрез мрежи от вида "точка към много точки" могат да се осъществяват и в обхват 58 GHz, за който в текста на чл. 2, ал. 2 не е предвидена такса.

приема се

Отразено в чл. 2, ал. 3 и чл 6, т. 3.3

"Макс Телеком" ЕООД

В чл. 2, ал. 2, т. 1.2 думите "или 28 GHz" да се заличат, тъй като определените честотни обхвати за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи от вида "точка към много точки"  предвидени в Регулаторната политика са 3 GHz и 26 GHz.

не се приема

Обхват 28 GHz е предвиден в Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

Сдружение за електронни комуникации

Размерът на еднократната административна такса за издаване на разрешение за ползване на индиввидуално определен ограничен ресурс по чл. 2, ал. 2 не може да се диферинцира по зони, еднократните такси за издаване на разрешение са административни по смисъла на чл. 139, ал. 1 от ЗЕС и следва да са разходоориентирани. Поради, което предлагаме ал. 2 на чл. 2 от Тарифата  да бъде отменена, таблицата трябва да бъде премахната, като редовете й се прехвърлят в ал. 1 на чл. 2. Текстът на чл. 2, ал. 2 следва да бъде изцяло преформулиран, като отпаднат различните такси за различните зони според броя на регистрираните потребители, а единните такси за издаване на разрешение да бъдат преизчислени при стриктно спазване на принципа на разходоориентираност, като при всички случаи не бива да надхвърлят размерите на най-високите такси (Зона VI) по сега действащата тарифа по ЗД- чл. 2, ал. 1, т. 10, 11 и 21. Таксите по чл. 2, ал.2 са напълно необосновании неприемливи, като  тук има увеличение в зона VІ от близо 40 пъти.

 приема се частично

Предложената формулировка следва да се запази, тъй като дава възможност за изграждането на мрежи и предоставянето на услуги в национален и регионален обхват. Текстът е съобразен с разпоредбата на чл. 142, ал. 1, съгласно която честотното планиране и координиране са различни на национално и регионално ниво и се създава необходимост от диференциация на административните такси.Законът за електронните съобщения (ЗЕС) се прилага в неговата цялост, като се постига баланс между всички принципи, визирани в него. В конкретния случай се търси баланс между равнопоставеното третиране на предприятията (чл. 147, ал. 3, т. 1 на ЗЕС)  и разходоориентираността при образуването на таксите, дължими от тях. Законът предвижда равнопоставеност на действащите и бъдещите предприятия, осъществяващи електронни съобщения със съответния вид мрежи и/или услуги. За освобождаването на допълнителен спектър в обхвата за тази бързо развиваща се технология ще бъдат необходими допълнителни средства.
Отразено в чл. 2, ал. 3.

Сдружение за електронни комуникации

В чл. 2, ал. 2 и 3 са предвидени такси за дейности, за които няма издадени индивидуални лицензии по отменения ЗД и все още не са приети от МС политика в областта на електронните съобщения и политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър (в обхват 28 GHz и по стандарт GSM-R).

не се приема

Новите обхвати и технологии са предвидени в Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от съответните радиослужби и съоръженията, свързани с тях.                          

"Мобилтел" ЕАД

Размерът на първоначалната такса за издаване на разрешение за осъществяване на електронни съобщения -ползване на индивидуално определен ограничен ресурс -радиочестотен спектър в обхват 3 GHz да не бъде променяна в насока на неговото повишаване.

не се приема

Предложената формулировка следва да се запази, тъй като дава възможност за изграждането на мрежи и предоставянето на услуги в национален и регионален обхват. Текстът е съобразен с разпоредбата на чл. 142, ал. 1, съгласно която честотното планиране и координиране са различни на национално и регионално ниво и се създава необходимост от диференциация на административните такси.Законът за електронните съобщения (ЗЕС) се прилага в неговата цялост, като се постига баланс между всички принципи, визирани в него. В конкретния случай се търси баланс между равнопоставеното третиране на предприятията (чл. 147, ал. 3, т. 1 на ЗЕС)  и разходоориентираността при образуването на таксите, дължими от тях. Законът предвижда равнопоставеност на действащите и бъдещите предприятия, осъществяващи електронни съобщения със съответния вид мрежи и/или услуги. За освобождаването на допълнителен спектър в обхвата за тази бързо развиваща се технология ще бъдат необходими допълнителни средства.
Отразено в чл. 2, ал. 3.

Космо България Мобайл

Чл. 2, ал. 2 следва да стане ал. 3

приема се

Отразено в чл. 2, ал. 3

Космо България Мобайл

Липсва  еднократна административна за издаване на разрешение и годишна за ползване на ограничен ресурс за обхват 58 GHz.

приема се

Отразено в чл. 2, ал. 3 и в чл. 6, т. 3.3

Космо България Мобайл

Тъй като в проекта на Техническите изисквания е посочено , че за мрежите от вида "точка към много точки" могат да бъдат както за собствени нужди така и за обществени считаме, че такса в размер на 60 000 лв. за 1 MHz за изграждане на мрежи от вида "точка към много точки" за собствени нужди е необосновано висок.

приема се частично

Предложената формулировка следва да се запази, тъй като дава възможност за изграждането на мрежи и предоставянето на услуги в национален и регионален обхват. Текстът е съобразен с разпоредбата на чл. 142, ал. 1, съгласно която честотното планиране и координиране са различни на национално и регионално ниво и се създава необходимост от диференциация на административните такси.Законът за електронните съобщения (ЗЕС) се прилага в неговата цялост, като се постига баланс между всички принципи, визирани в него. В конкретния случай се търси баланс между равнопоставеното третиране на предприятията (чл. 147, ал. 3, т. 1 на ЗЕС)  и разходоориентираността при образуването на таксите, дължими от тях. Законът предвижда равнопоставеност на действащите и бъдещите предприятия, осъществяващи електронни съобщения със съответния вид мрежи и/или услуги. За освобождаването на допълнителен спектър в обхвата за тази бързо развиваща се технология ще бъдат необходими допълнителни средства.
Отразено в чл. 2, ал. 3.

Сдружение за електронни комуникации

Определянето на размера на всички административни разходи на КРС трябва да се извърши изцяло въз основа на административните разходи на КРС и съобразно критериите заложени  в чл. 139, ал. 1 и чл. 142, ал. 1 от ЗЕС.За мрежите, посочени в ал. 3 на чл. 2 трябва да бъдат определени прости такси с фиксиран размер, при спазване на принципа на съответствие на административните разходи за издаване на съответните разрешения за ползване. Формулата визирана в текста не може да се приеме за разходоориентирана.

не се приема

Предложената формулировка следва да се запази, тъй като дава възможност за изграждането на мрежи и предоставянето на услуги в национален и регионален обхват. Текстът е съобразен с разпоредбата на чл. 142, ал. 1, съгласно която честотното планиране и координиране са различни на национално и регионално ниво и се създава необходимост от диференциация на административните такси.Законът за електронните съобщения (ЗЕС) се прилага в неговата цялост, като се постига баланс между всички принципи, визирани в него. В конкретния случай се търси баланс между равнопоставеното третиране на предприятията (чл. 147, ал. 3, т. 1 на ЗЕС)  и разходоориентираността при образуването на таксите, дължими от тях. Законът предвижда равнопоставеност на действащите и бъдещите предприятия, осъществяващи електронни съобщения със съответния вид мрежи и/или услуги. За освобождаването на допълнителен спектър в обхвата за тази бързо развиваща се технология ще бъдат необходими допълнителни средства.
Отразено в чл. 2, ал. 3.

БТК

В Проекта, при описанието на обществените мобилни наземни мрежи с национален обхват е посочен единствено стандарта CDMA-PAMR, без да са посочени стандартите GSM 450 и CDMA 450, което не отговаря на възприетото в действащото към момента законодателство. Необходимо е да бъдат включени в чл. 2, ал. 3 и в чл. 4, ал. 1, т. 2

не се приема

Стандартът CDMA-PAMR е общ включва радиочестотни обхвати 420 MHz и 450 MHz, т.е. стандарт CDMA 420 и CDMA 450 и е отразен в Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях в посочените обхвати

Космо България Мобайл

В чл. 2, ал. 3 изразът, който е маркиран със * следва да се заличи.

приема се частично

Отразено в чл. 2, ал. 4

Сдружение за електронни комуникации

В чл. 2,ал. 4  липсва такса за издаване на разрешение за предоставяне на услугата достъп до обществени телефонни услуги чрез услугата избор на оператор, докато в текста на чл. 8, ал. 1, т. 8 е предвидена годишна такса за код за избор на оператор, което създава условия за противоречиво тълкуване. Не става ясно, дали тази услуга може да се причисли към услугите по т. 1 (мрежи за предоставяне на обществена телефонна услуга) или т. 2 (мрежи, достъпа до които се осъществява чрез номера от ННП). Описаните мрежи по т. 1 са частен случай на мрежите, описани по т. 2 (т.е. и при предоставяне на обществена телефонна услуга достъпът се осъществява чрез номера от ННП).  Освен това остава неизяснен въпросът къде следва да се отнесе дейността по сегашната индивидуална лицензия № 117А, тъй като освен обществена телефонна услуга, включва и дейност по пренос на данни. Така като е разписан текстът на тарифата може да се стигне до обоснован извод, че не се дължи такса за издаване на разрешение за такъв вид дейност.
Както обстойно изяснихме в т. 1 от становището размерът на административните такси съответстват на административните разходи на комисията. Текстът на  чл. 139 от ЗЕС  възпроизвежда текста на чл. 221, ал. 3 от Закона за далекосъобщенията (ЗД, отм.) , т.е. предвидените в чл. 2, ал. 1, т. 12 и т. 13 от Тарифа за таксите, които се събират от КРС по ЗД такси от 62 000 лв. и 35 000 лв. също е следвало да бъдат разходоориентирани. Намаление на такси с близо 7 пъти би поставило в неравноправно положение, съществуващите предприятия, предоставящи обществени телефонни услуги, спрямо евентуално новопоявили се. Предлагаме таксите да запазят досегашните си размери, предвид факта, че по никакъв начин няма промяна в конюнктурата на този пазар, а буди недоумение как е преценено, че разходите на КРС са намалели в пъти.
Считаме, че в чл. 2, ал. 4 е необходимо прецизиране на това кои услуги попадат в хипотезата на т. 1 и кои – в хипотезата на т. 2, както и корекция в размера на таксите.

приема се частично

В тарифата, както и в проектите на други подзаконови актове са предложени максимално отворени формулировки за мрежите, които използват ограничен ресурс номера.  „Мрежи за предоставяне на обществена телефонна услуга”  означава пълна неутралност, както по отношение на вида на мрежата, така на използваната технология.                                                 
„Мрежи, достъпа до които се осъществява чрез номера от ННП” са мрежи, които използват номера, но не предоставят обществена телефонна услуга като:
• Мрежи, предоставящи услугата избор на оператор;
• Мрежи, предоставящи услугата достъп до интернет;
Този подход на универсалност на определенията, позволява да се въвеждат нови
 мрежи и технологии без изменения в нормативната база. Доколкото и в двата случая се предоставя код на мрежа от ННП,  се предвиждаше единна такса за издаване на разрешение. От друга страна, при значителната разлика в лицензионните такси за двата вида мрежи е целесъобразно предложението за прецизиране на услугите по т. 2.

Лицензионните такси по отменения ЗД, включваха и значителните разходи по изготвянето на цялата подзаконова нормативна база, свързана с либерализацията на пазара на далекосъобщителните услуги. Наред с това процедурата, предвидена в ЗЕС  "издаване на разрешение" е по-опростена, в сравнение с лицензиония режим. Това са мотивите за същественото намаление в еднократната административна такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- номера.
 От друга страна, при значителната разлика в съществуващите лицензионни такси за двата вида мрежи е целесъобразно предложението за диференциране на услугите по т. 2. и за плавно намаление на таксите.

"Мобилтел" ЕАД

В чл. 2, ал. 3, чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 7, ал. 1, подт. 2.2 от Проекта да отпадне CDMA-PAMR стандарт и таксите свързани с издаване на разрешение за предоставяне на услуги посредством него и ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър.

не се приема

Стандартът CDMA-PAMR е общ включва радиочестотни обхвати 420 MHz и 450 MHz, т.е. стандарт CDMA 420 и CDMA 450 и е отразен в Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях в посочените обхвати

"Мобилтел" ЕАД

В чл. 2, ал. 3, чл. 4, ал. 1, т. 5 и чл. 7, ал. 1, подт. 2.3 от Проекта да отпадне GSM-R стандарт и таксите свързани с издаване на разрешение за предоставяне на услуги посредством него и ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър.

не се приема

Стандартът GSM-R е предвиден в Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях

"Мобилтел" ЕАД

По чл.2, чл.4 т.1 от Проекта- Считаме, че КРС следва да мотивира кое налага драстичното намаление в еднократната административна такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера за осъществяване на електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа  за предоставяне на обществена телефонна услуга с национално покритие.
На становище сме, че следва с оглед на изискването  на чл.147, ал.3, т.3 от ЗЕС, таксите да бъдат определяни така, че да стимулират конкуренцията. С други думи, не считаме, че е в интерес на конкуренцията да се намалява еднократната административна такса за издаване на разрешение, докато годишните такси за ползването на индивидуално определен ограничен ресурс-номера необосновано се увеличават многократно.
Не на последно място считаме, че КРС следва да мотивира и конкретизира какво следва да се разбира под „ мрежи за предоставяне на обществена телефонна услуга с регионално покритие”.

приема се частично

Лицензионните такси по отменения ЗД, включваха и значителните разходи по изготвянето на цялата подзаконова нормативна база, свързана с либерализацията на пазара на далекосъобщителните услуги. Наред с това процедурата, предвидена в ЗЕС  "издаване на разрешение" е по-опростена, в сравнение с лицензионния режим. Това са мотивите за същественото намаление в еднократната административна такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- номера.
От друга страна, при значителната разлика в лицензионните такси за двата вида мрежи е целесъобразно предложението за диференциране на услугите по т. 2. и за плавно намаление на таксите по-горе
.

Категорията -„ мрежи за предоставяне на обществена телефонна услуга с регионално покритие”- отпаднат от проекта.

"Мобилтел" ЕАД

По чл.2, чл.4 т.2 от Проекта допускаме, че съдържанието на формулировката цели да пресъздаде по нов начин (съобразно приложимия действащ закон) формулировката на „Далекосъобщителни мрежи за предоставяне на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор” по смисъла на ЗД (отм.). Следва да бъде споделено, че разпознаването на вида на електронно съобщителна мрежа не е безспорно, поради което предлагаме същата да бъде предефинирана от страна на КРС, с оглед на това, че съдържанието и е неясно, като се вземе предвид наложилото се вече понятие.
Мотиви: Разпоредбата на чл.2, ал.4 от Проекта предвижда еднократна такса за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера за осъществяване на електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа, като т.2 доразвива разпоредбата по следния начин: „Мрежи, достъпа до които се осъществява чрез номера от Националния номерационен план (ННП)”, което противопоставено на „мрежи за предоставяне на обществена телефонна услуга с национално или регионално покритие” по т.1. Следва да бъде споделено, че и по отношение на мрежите, предоставящи обществена телефонна услуга, независимо от покритието, достъпът се осъществява посредством номера от ННП, както и обратното- мрежите, достъпът до които се осъществява посредством номера от ННП, каква друга услуга освен обществена телефонна биха могли да предоставят.

не се приема

Чл. 167, т. в. от ЗЕС гласи:
в) условия за предоставяне на услугата избор на оператор за всяко повикване и на абонаментна основа;

Мотивирано по-горе

Космо България Мобайл

Разпоредбата на чл. 2, ал. 4 във връзка с еднократната административна такса за издаване на разрешение за ползване на номера да се обособи като отделен член тъй като терминът регионално покритие, използван в ред втори на т. 1  е неясен и също така не съществува  легално определение на "регион или регионално покритие като също така в чл. 1 , т .1 не е регламентирана зона на обслужване според териториалния обхват.

не се приема

Разпоредбата на чл. 2 регламентира еднократната такса за ограничен ресурс общо и систематичното й място е тук.

Сдружение за електронни комуникации

Всякакви отклонения от правилото на чл. 2, ал. 5 трябва да отпаднат, като отпадне и цялата ал. 6 на чл. 2 от Тарифата.

приема се частично

Отразено в чл. 2, ал. 7

Космо България Мобайл

Чл. 2, ал. 5 и ал. 6 да намерят място в самостоятелен раздел, който да регламентира дължимите такси при издаване на временни разрешения. Чл. 2, ал. 6 определя размера на еднократната административна такса за мрежите по ал. 3 и би било трудно изпълнимо, съгласно чл. 4, ал. 1 е определена за 1 kHz. Възможен критерий за определяне на конкретния размер на таксата за издаване на временно разрешение - срокът, за който се издава временното разрешение да e до 1 месец, до 3 месеца.

приема се частично

Отразено в чл. 2, ал. 7

 

ПО ЧЛ. 3 ОТ ПРОЕКТА

 

 

Сдружение за електронни комуникации

Чл. 3, ал. 2 трябва да придобие следната редакция: "Началната тръжна цена се определя от Комисията за регулиране на съобщенията, като не може да бъде в размер, по-малък от еднократната такса за издаване на разрешение за ползване на съответния индивидуално определен ограничен ресурс.

приема се

Отразено в чл. 3, ал. 2

Сдружение за електронни комуникации

Чл. 3, ал. 3 следва да бъде обособена систематично в отделен член, да бъде преместена в чл. 2 или да бъде изцяло заличена.

приема се

Отразено в чл. 2, ал. 8

"Мобилтел" ЕАД

Формулировката по чл. 3, ал. 2 в по-голямата си част преповтаря тази на чл. 3, ал. 2 от действащата Тарифа за таксите, с изключение на новия финал на изречението, който би следвало да отпадне и разпоредбата да остане в досегашната си редакция.

приема се частично

Отразено в чл. 3, ал. 2

 

ПО ЧЛ. 4 ОТ ПРОЕКТА

 

 

Сдружение за електронни комуникации

Чл. 4 трябва да придобие следната редакция: " чл. 4 (1) При предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър за електронни съобщителни мрежи се събира еднократна административна такса за предоставяне на допълнителен ресурс в размер на 30 % от размера на таксата за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за съответния вид мрежа, посочен в чл. 2, ал. 1, 2 и 3.  (2) При изменение и/или допълнение на разрешение за ползване на ограничен ресурс-номера за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа се събира еднократна административна такса за предоставяне на допълнителен ресурс в размер на 100 лв.

не се приема

Чл. 4 от Проектът  е съобразен с разпоредбата на чл. 142, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕС. Таксата за допълнителен ресурс съответства на еднократната административна такса и кореспондира с изискванията на чл. 3

"Мобилтел" ЕАД

В Чл. 4 ,ал. 1, т. 6 е направено необосновано увеличение на размера на еднократната административна такса при предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър на предприятията с разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарт UMTS, размерът да се запази като в действащата тарифа.

приема се частично

Законът за електронните съобщения се прилага в неговата цялост, с което се постига баланс между всички принципи, визирани в него.  В конкретния случай се търси баланс между равнопоставеното третиране на предприятията и разходоориентираността при образуването на таксите, дължими от тях. Законът предвижда равнопоставеност на действащите и бъдещите предприятия, осъществяващи електронни съобщения чрез съответния вид мрежи и/или услуги.

БТК

Увеличението на допълнителната еднократна такса за предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър, по- конкретно за дейността по стандарт UMTS, е в противоречие с основния критерий за задоволяване на потребителите от качествени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

приема се частично

Законът за електронните съобщения се прилага в неговата цялост, с което се постига баланс между всички принципи, визирани в него.  В конкретния случай се търси баланс между равнопоставеното третиране на предприятията и разходоориентираността при образуването на таксите, дължими от тях. Законът предвижда равнопоставеност на действащите и бъдещите предприятия, осъществяващи електронни съобщения чрез съответния вид мрежи и/или услуги.

"Мобилтел" ЕАД

Разпоредбата по чл. 4, ал. 2 от Проекта да бъде преразгледана в насока на определяне на размера на еднократната административна такса за предоставяне на допълнителен ресурс на пропорционална основа, съотнесено към размера на еднократната административна такса за издаване на разрешение и остатъка от срока на разрешението.

не се приема

В чл. 4, ал. 2 е възприет принципът за определяне на такса за допълнителен ресурс по чл. 2, ал. 1 и ал. 3 и кореспондира с еднократната административна такса за издаване на разрешение. Разпоредбата на чл. 143, ал. 3 от ЗЕС не е императивна по отношение приложението на посочените в нея критерии.

 

ПО ЧЛ. 5 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

В чл. 5, ал. 1 размерът на годишната административна такса за контрол трябва да бъде в съответствие с разпоредбата на чл. 141, ал. 1 от ЗЕС. Неудачно е използването на израза "процент" без да бъде количествено определен.

приема се

Отразено в чл. 5, ал. 2 и ал. 3

"Макс Телеком" ЕООД

Алтернативни предложения по чл. 5: 1) в чл. 5, ал. 2 да се измени по следния начин - "(2) За предприятия, получили разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа годишната такса по чл. 1 за 2008 г. не се събира"; 2) в чл. 5 да се създаде нова ал. 5, както следва - "(5) За предприятия осъществяващи електронни съобщения чрез мрежи от вида "точка към много точки" годишната такса по ал. 1 за 2008 г. не се събира"; 3) да се въведе диференциран подход при определяне на годишната такса за контрол.

приема се частично

Отразено в чл. 5, ал. 2 и ал. 3

Сдружение за електронни комуникации

Изменение на ал. 2 и ал. 3 на чл. 5 от Тарифата: "(2) За предприятия получили разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа годишната такса по ал. 1 за 2008 г. е в размер на 0,36 на сто - за приходите по предоставяне на услугата и/или мрежата, за която е предоставен ограничен ресурс. (3) Годишната такса по ал. 1 за 2008 г. не се събира: 1. за предприятия, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез наземна мрежа за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми; 2. за предприятия, получили разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа през 2008 г. - за приходите от предоставяне на услугата, за която е предоставен ограниченият ресурс по съответното разрешение; 3. за предприятия, чиито разходи за 2007 г. по ал. 2 са под 100 000 лв. за всяка предоставяна услуга и/или мрежа, за която има издадено разрешително за предоставяне на ограничен ресурс.'

приема се частично

Отразено в чл. 5, ал. 2 и ал. 3

Сдружение за електронни комуникации

Редакция на чл. 5, ал. 4: "(4) за предприятия, осъществяващи обществени електронни съобщения след подаване на уведомление до КРС при спазване на общи изисквания, годишната такса за контрол по ал. 1 за 2008 г. не се събира"

не се приема

Съгласно разпоредбата на чл. 141, ал. 1 от ЗЕС предприятията, осъществяващи електронни съобщения са следва да заплащат годишна такса за контрол

Сдружение за електронни комуникации

Да се създаде нова ал. 5 на чл. 5, която да предвиди, че за лицата, които имат издадени разрешения за осъщ. на общ. ел. съобщ. Чрез обществена електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида “точка към много точки” с национално покритие и разрешения за осъществяване на електронни съобщения с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс – номера, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида “точка към много точки” по ал. 1 за 2007 г.  да не се събира административна такса контрол по едно от разрешителните. Предлагаме Комисията да прецени по коя от лицензиите да не се събира такса. Съображението ни е, че разрешенията (индивидуални лицензии № 115) се явяват субсидиарни.

не се приема

Годишната такса за контрол по чл. 141 от ЗЕС се заплаща върху годишните брутни приходи от дейността на предприятията, а не в зависимост от вида на предоставения индивидуално определен ограничен ресурс и от броя на съответните разрешения.

БТК

По чл. 5 - административната такса за контрол се определя въз основа на проект на очакваните приходи и съответните разходи на КРС, който не е публикуван на Интернет страницата.

 не се приема 

Проектът на очакваните приходи по чл. 51 от ЗЕС и съответните разходи за 2008 г. е публикуван на страницата на КРС, като същия обосновава определянето и на такса за контрол

Космо България Мобайл

Не са ясни мотивите за запазване на годишната такса за контрол в размер на 0.4 % за 2007 г. Проектът на очакваните приходи и съответните разходи на КРС не е публикуван на Интернет страницата.

 не се приема 

Проектът на очакваните приходи по чл. 51 от ЗЕС и съответните разходи за 2008 г. е публикуван на страницата на КРС, като същия обосновава определянето и на такса за контрол

 

ПО ЧЛ. 6 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

В чл. 6, ал. 1, т. 1.2 (от таблицата) размерът на таксите за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване да бъде намалена с цел стимулиране процеса на въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.

приема се

Отразено в чл. 6

"Мобилтел" ЕАД

В чл. 6, ал. 1, т. 1, подт. 2.5 тъй като разглежданата такса касае само електронни съобщителни мрежи от подвижната радиослужба, аналогови или цифрови, национален обхват посочената такса следва да бъде преместена от графа 4-та - зона IV в графа 6-та - зона VI национален обхват  .

не се приема

 Зоните за тази вид дейност са регламентирани в таблицата на чл. 1 т. 1и там  ІV зона е с национален обхват

Космо България Мобайл

В чл. 6, ал. 1 цифрата "1" следва да се заличи

приема се

Отразено в чл. 6, ал. 1

Космо България Мобайл

В чл. 6, ал. 1, т. 2 да се възприеме подхода, предложен по отношение от наша страна относно на чл. 2, ал. 1

приема се

Отразено в чл. 6, ал. 2

Космо България Мобайл

Чл. 6, ал. 1, т. 2 да стане ал. 2, тъй като разпоредбата има характер на алинея.

приема се

Отразено в чл. 6, ал. 2

Космо България Мобайл

Чл. 6, ал. 2 да стане ал. 3 и думите "по ал. 1, т. 1 и 2" да се заменят с "ал. 1 и ал. 2". Допусната е техническа грешка, като препратката е към ал. 1, т. 2, а не както е посочено към ал. 1, т. 5.

приема се

Отразено в чл. 6, ал. 3

Космо България Мобайл

Чл. 6, ал. 8 да бъде преместена в самостоятелно обособен раздел, регламентиращ таксите за временни разрешения.

не се приема

Систематичното място на алинеята е в разпоредбата на чл. 6, регламентиращ годишната такса

 

ПО ЧЛ. 7 ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Мобилтел" ЕАД

Определената в чл. 7, ал. 1, т. 2.4 от Проекта годишна такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за електронни съобщителни мрежи по стандарт UMTS да бъде намалена от 100 000 лв. на 90 000 лв.

не се приема

Посочената такса не е изменена и е същата както в действащата в момента Тарифа

ТВ клуб 2000

Чл. 7, ал. 2 да добие следния вид: "При лента, различна от 1 MHz, таксата се определя пропорционално на разрешената честотна лента, но не по-малко от 80 на сто от таксата по т. 1"

не се приема

Предлаганото увеличение би довело до оскъпяване ползването на радиочестотен спектър, който се предоставя чрез този вид мрежи. Определената такса не представлява намаление, а е минималната стойност за лента по-малка от 1 MHz

Космо България Мобайл

В чл. 7, ал. 2 е допусната техническа грешка като препратката следва да бъде към ал. 1, а не към т. 1

приема се частично

Отразено в чл. 7, ал. 2

Космо България Мобайл

В чл. 7, ал. 4, изр. първо е неясно и следва да отпадне, тъй като в проекта    е предвидено , че размерът на таксата за мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка-точка" за участък с дължина 10 км е не по-малък от размера на таксата за участък с дължина 10 км, когато честотата е до 10 GHz.същевременно в Таблицата на Приложение №1 към проекта на Технически изисквания за работата на мрежи от неподвижната радиослужба е предвидено че минималната дължина на участък в обхват 10 GHz не може да бъде по-малка от 25 км., съответно 35 км. От гореизложеното може да бъде направен извод, че минималната дължина на участък в този обхват не може да бъде по-малка от посочените километри и съществуването на този текст е излишно.

не се приема

Текстът е от действащата към момента Тарифа и не е изменян.  Различието констатирано между текстовете на проекта на Тарифа и Приложение № 1 от проекта на технически изисквания за мрежи от неподвижната радиослужба от вида  "точка -точка" е във връзка с това, че приложното поле на проекта на технически изисквания включва само новорегистрираните предприятия, докато чл. 7, ал. 4 от  Тарифата  включва  и предприятията получили лицензия при действието на ЗД ( отм), които не могат да бъдат освободени от заплащането на годишна такса, т.е. следва да бъде спазван принципът за равнопоставеност.

Космо България Мобайл

В чл. 7, ал. 5 да се заличи в случай, че се възприеме таксите за временни разрешения да бъдат обособени в самостоятелен раздел

не се приема

Систематичното място на алинеята е в разпоредбата на чл. 7, регламентиращ годишната такса

 

ПО ЧЛ. 8 ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Макс Телеком" ЕООД

В чл.8 ал.1 т.1 от таблицата на Проекта предлагаме да се създаде нов ред както следва:

2.1 За предоставен блок от 1 000 000 национално значими номера с 9-цифрена дължина 0.14

 Мотиви : Както беше посочено по-горе събираните от КРС такси следва да бъдат определени в съответствие с принципите посочени в чл. 147 ал.3 от ЗЕС и по-конкретно с принципите за равнопоставеност и осигуряване ефективно използване на ограничените ресурси. В този смисъл и предвид обстоятелството, че на „Макс телеком „ЕООД са предоставени 1 000 000 негеографски номера с 9-цифрена дължина , считаме че таксата която следва да се заплаща трябва да бъде по-ниска от таксата която се заплаща за предоставен блок от 10 000 000 номера. Считаме за необосновано заплащането на еднакви такси при предоставен блок от 1 000 000 номера и при предоставен блок от 10 000 000 номера. Още повече, че Проекта предвижда отстъпки при ползването на номера от една или две милионни групи, съответно от три,четири или пет милионни групи от блока 10 000 000 национално значими номера

приема се частично

Добавено в таблицата към чл.8 ал.1 с годишна такса 0.16 лв.

Сдружение за електронни комуникации

Чл. 8 на Тарифата предвижда чувствително завишаване на всички годишни такси за ползване на номера. Не виждаме разумна причина за подобно увеличение, което в определени случаи е над 5 пъти. По този начин се изземва финансов ресурс от операторите, който постъпва в държавния бюджет и е далеч над сумите, които са обективно необходими за целите на регулиране на сектора на електронните съобщения. Доколкото в крайна сметка увеличението на таксите се заплаща ефективно от крайните потребители, и доколкото номера се ползват на практика от всяко домакинство в страната, се получава ефект на непредвидено в законодателството квазиданъчно облагане на населението. Същевременно, платените като такси средства по никакъв начин не способстват за развитие на сектора и за предоставяне на по-разнообразни и качествени услуги на потребителите.

Изцяло немотивирано и неоправдано е увеличението на годишната такса за един национално значим номер с 8-цифрена дължина от 20 ст, съгласно чл. 10 от Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗД на 28 ст. по Тарифата -  в конкретния случай увеличението е с повече от 40% и би довело не до стимулиране на конкуренцията на пазара на телефонни услуги, а напротив – до забавяне темповете на развитие на мрежите.

Бихме искали да обърнем внимание, че в текста на чл. 8 липсва предвидена такса за предоставен блок от 1 000 000 национално значими номера с  9-цифрена дължина. Не можем да приемем, че по отношение на предприятията, получили такива следва да се приложи по аналогия текста на чл. 8, ал. 1, т. 2. На първо място, защото става дума за различен обем номера. Освен това не може да се приравни видът мрежи, за които се предоставени 10 000 000 блокове, с тези с предоставени 1 000 000, най-малко породи фактът, че са новоизграждащи се и не биха могли да понесат допълнително финансово бреме от 0.20 ст. на година, а и поради разликата в технологиите. На последно място, поради факта, че следващите алинеи на чл. 8, предвиждат известни привилегии при усвояването на милионни групи, които няма да мога да се приложат спрямо предприятията с 1 000 000 блокове. Считаме, че ако идеята на КРС не е била да се освободят тази предприятия от такси, следва да се въведат такси в размер на 0.10 ст. на номер и текстове, аналогични на ал. 3 и 4, като думите „милионни групи” да се заменят с „десетохилядни групи”, което би съответствало на състоянието на липсващия  пазар в тази ниша или в най-лошия случай със „стохилядни групи” като процентно съотношение на едномилионните.

Като особено драстичен пример можем да посочим увеличението на годишните такси за ползване на негеографски номера 0700 и 0800. При заплащани до момента такси в размер на 0,50 ст. и 1 лв. на номер след съответния код годишно, новото предложение на Комисията е за размер на таксата от 3 лева. Това означава увеличение в размер на 6, и съответно 3 пъти.
Истина е, че част от новолицензираните оператори на фиксирани гласови телефонни услуги са заявили и получили такива номера, които към момента не ползват. Причината е в невъзможността за осъществяване на взаимно свързване с мрежата на Българска телекомуникационна компания АД (БТК), което прави ползването на номерата икономически напълно неефективно. Предложените от БТК условия са напълно неприемливи за останалите фиксирани оператори, като КРС не е направила необходимото в периода след падане на законния монопол на БТК, за да бъдат създадени условия за ползване на негеографски номера. Напълно неприемливо за членовете на СЕК е с предложената тарифа регулаторът да наказва новолицензираните оператори за собственото си бездействие по въпроса в продължение на близо 5 години.
Чл. 147, ал. 3 от ЗЕС определя принципите, в съответствие с които се определя размерът на таксите, включително годишните такси за ползване на ограничен ресурс; сред тези принципи са пропорционалност, насърчаване на конкуренцията и предоставяне на нови услуги и задоволяване на интересите на потребителите от качествени електронни съобщителни услуги. Нито един от тези принципи не налага необходимостта от увеличаване на таксите за ползване на номера от предприятията; напротив, чрез тяхното неправомерно завишаване се поставят изкуствени бариери пред новите участници на пазара на гласови телефонни услуги в ущърб на конкуренцията и иновациите.
Предлагаме таксите за ползване на номера по чл. 8, ал. 1 да запазят размерите, които са имали до момента съгласно чл. 10 и чл. 11 от сега действаща Тарифа за таксите, които се събират от КРС по Закона за далекосъобщенията, като се вземат предвид и направените забележки относно милионните групи национално значими номера с  9-цифрена дължина.

приема се частично

Базовата такса ( 0.20 лв.) за един национално значим номер с 8-цифрена дължина не е променяна от 6 години независимо от инфлацията и развитието на пазара. В последните години се наблюдава неефективно използване на предоставения номерационен ресурс и от алтернативните оператори. От предоставените географски номера са активирани под 10%. Това означава, че в цените на услугите е включена таксата за 10 номера, която е много по-голяма от предлаганото увеличение. При освобождаване на незаетите номера би следвало да бъдат намалени цените за потребителите. Ниските такси създават и условия за създаване на изкуствен дефицит от номера в някои икономически активни зони и възпрепятстване на конкуренцията. Отстраняването на дефицита, чрез промени в ННП водят до високи разходи за оборудване и софтуер за предприятията  и неудобства за потребителите.


Независимо от отсъствието на сериозни мотиви против увеличението, КРС предлага намаление на размера на увеличението до 0.04 лв

.
Кодовете "700"  за достъп до услугата “Персонален номер”,  "800" за достъп до услуги с безплатен достъп и  "90” за достъп до услуги с добавена стойност са международно хармонизирани и определят значително ограничени номерационни  ресурси.  За посочените услуги не е възможно да бъдат определяни допълнителни кодове, и може да се прилага само ценови подход при управлението на тези ресурси. Събираните такси по действащата тарифа са десетки и даже стотици пъти по-ниски от  средните за страните от ЕС. Трябва да се има предвид, че предлаганите такси са несравними с приходите на  операторите на електронно-съобщителни мрежи от тези услуги. За вторичното предоставяне (откриване) на такъв номер цената е от 120 лв. до 600 лв. а годишния абонамент  е от 200 до 600 лв.  Много по-големи са трафичните приходи от тези номера.

Сдружение за електронни комуникации

Предлагаме отпадане на ал. 2 на чл. 8 от Тарифата. На първо място е неясно понятието „аналогова фиксирана телефонна мрежа” – в страната няма такава; единствено в мрежата на БТК все още има аналогови централи, като броят на техните абонати значително намаля през последните години.
Дори за тези абонати на аналогови централи е необосновано да се предоставя намаление на таксата, тъй като по този начин се нарушава принципа на равнопоставеност на предприятията. Също така се дава стимул за забавяне на цифровизацията на мрежата на БТК, доколкото при запазване на аналоговите постове се гарантира плащане на по-малки годишни такси. По този начин се увреждат интересите на потребителите да получават качествени и модерни електронни съобщителни услуги.

не се приема

БТК АД не е равнопоставена на другите предприятия, предоставящи електронно съобщителни услуги, защото има следните сериозни задължения и ограничения:
• Предоставяне на универсална услуга;
• Регулирани потребителски цени;
БТК АД е задължена да осигурява универсална услуга в много райони, където тази дейност не е ефективна. В такива райони цифровизацията е икономически нецелесъобразна.
Отстъпката по ал. 2 на чл. 8 от Тарифата може да отпадне, когато се въведе процедурата за Компенсиране на нетни разходи от предоставяне на универсална услуга

"Мобилтел" ЕАД

В проектът е допуснат съществен пропуск като не е предвидена такса за ползване на ограничен ресурс-номера за електронните съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида „ точка към много точки” с национално покритие
Считаме, че разпоредбата на чл.8 от Проекта не съдържа определяне на размера на таксите, които ще се дължат от предприятията осъществяващи обществени телефонни услуги, посредством електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „ точка към много точки” с национално покритие. На становище сме, че този пропуск следва да бъде своевременно отстранен и посочените такси за ползване на номера от ННП от разглежданите електронни съобщителни мрежи въведени на подходящо място в разпоредбата на чл.8 ал.1 от Проекта.
Мотиви: Съгласно действащата Наредба №16/13.10.2004г.  за правилата за разпределение и процедурите по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, структурата на национално значимия номер за цифровите мобилни далекосъобщителни клетъчни мрежи и за далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида „ точка към много точки” с национално покритие е не повече от 9 цифри( чл.9, ал.1, т.2, б.”а” от Наредба №16). Чл.28, ал.1, т.2 от Наредба №16 предвижда за цифровите мобилни клетъчни мрежи да се предоставя блок от 10 000 000 национално значими номера с определен от КРС национален код за достъп до цифровата мобилна клетъчна мрежа. Същевременно Чл.28, ал.1, т.4 от Наредба №16 предвижда за другите мрежи с негеографска номерация и национално покритие да се предоставят блокове от 1 000 000 или 100 000 или 10 000 национално значими номера с определен от КРС национален код за достъп до мрежата. От сравнението е видно, че Наредба №16 не предвижда възможност за предоставяне на 10 000 000 блок от национално значими номера по отношение на мрежите с негеографска номерация и национално покритие, а само блокове от 1 000 000 или 100 000 или 10 000 национално значими номера. От последното може да бъде направен обоснован правен извод , че в чл.8 от Проекта не се предвиждат годишни такси за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс-номера, по отношение на електронните съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида „ точка към много точки” с национално покритие, които използват негеографски национално значими номера.

приема се

Добавено в таблицата към чл.8 ал.1 с годишна такса 0.16 лв. 

"Мобилтел" ЕАД

По чл.8 ал. 1 от Проекта прави впечатление същественият процент увеличение на годишните такси, дължими към КРС за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс-номера и адреси за осъществяване на електронни съобщения.
При сравнение на Проекта с  действащата към момента Тарифа за таксите, които се събират от КРС по ЗД(отм.) е видно, че предвижданото увеличение е както следва:
1.1 за един национално значим номер с 8-цифрена дължина-увеличение от 40% за номер
1.2 за предоставен блок от 10 000 000 национално значими номера с 9-цифрена дължина -увеличение от 40% за номер
1.3 за номер след код "700"-увеличение с 500% за номер
1.4 за номер след код "800"-увеличение с 200% за номер
1.5 за номер след код "90"-увеличение с 150% за номер
1.6 За национално значим номер за достъп до Интернет за номер с формат 13АХ-увеличение с 12%
1.7 За код за достъп до телефонни справочни услуги (телефонен указател) 118ХУ-увеличение с 50%.
1.8 За код за избор на оператор (достъп до мрежа)- увеличение с 40%
Предлагаме размера на годишните такси за ползването на ограничен ресурс-номера и адреси за осъществяване на електронни съобщения да не бъде променян в насока на неговото повишаване.
Мотиви: Считаме, че предлаганото увеличение на таксите за ползване на посочения  ограничен ресурс не е мотивирано и е лишено от икономическа и социална логика. Безспорно е, че увеличение на таксите за номера и адреси ще се отрази на крайния потребител по негативен начин, тъй като размера на тези такси следва да бъде калкулиран в цените на дребно. В силно конкурентна среда, каквато е тази на телекомуникационния пазар, всяко предприятие се стреми да предлага все по атрактивни цени и услуги, за да привлече клиенти към себе си. Последната тенденция е правилна и полезна за всичките участници на пазара предвижданото увеличение ща доведе до това, че с оглед предлагане на конкурентни цени на дребно, допълнителният размер от увеличението на таксите следва да бъде „изваден” от инвестиционния пакет за развитие и модернизация на съответния вид мрежа, който всяко предприятие прави в средносрочен план.
Като цяло Проекта поставен на обществено обсъждане и в Решението по приемането му, липсва мотивировка относно обстоятелствата довели до завишаване на тези такси. На становище сме, че би следвало предлаганото увеличение да бъде съпроводено с мотивировка от страна на разработващия Проекта държавен орган.
Предвиденото увеличение е в нарушение и на принципите, съгласно които следва да се определят таксите, така както са разписани в чл.147, ал.3 от ЗЕС.

 

Мотивите отнасящи се до  икономическото, социалното и инвестиционно значение на увеличението от 6 стотинки за година са меко казано несериозни. Предлаганото увеличение от 6 стотинки годишно ( 0,5 ст. месечно ) е равно на част от печалбата, която мобилните оператори получават от едноминутен разговор на абонат до/от други мрежи. Много по- съществено е социалното значение на цените за терминиране в мобилните клетъчни мрежи. Тези цени не са променяни от години, независимо от развитието на пазара и намалението на разходите за минута трафик0. Цените за терминиране са най-високите в страните от ЕС и значително по-високи от средните цени за ЕС. Увеличението от 6 стотинки представлява 0.015% от годишните приходи от абонат.
Независимо от отсъствието на сериозни мотиви против увеличението, КРС предлага изменение на размера на таксата с 0.02 лв.


Мотивирано по-горе

"Мобилтел" ЕАД

Приветстваме извършената промяна в размера на отстъпките по отношение на аналоговите фиксирани телефонни мрежи, при които не е достигната максималната дължина на национално значимия номер-чл.8, ал.2 от Проекта. На становище сме, че предвижданото намаляване на отстъпката от такси, в конкретния случай, ще доведе до стимулиране на все по-масова цифровизация във фиксираните телефонни мрежи.

 

 

"Мобилтел" ЕАД

По чл.8, ал.1 т.8 от Проекта, на становище сме, че следва да бъде извършена редакция в графа втора „За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс”, като предлагаме следните формулировки:
1. „ За код за избор на предприятие, предоставящо обществени телефонни услуги се събира годишна такса в размер” или
2. В случай, че съждението ни по т.2  от настоящия раздел е вярно:
„ за мрежи, достъпа до които се осъществява чрез номера от ННП се събира годишна такса в размер”
Мотиви: В предложената от КРС редакция е останало понятието „избор на оператор”, с което понастоящем ЗЕС не борави.

не се приема

Чл. 167, т. в. от ЗЕС гласи:
в) условия за предоставяне на услугата избор на оператор за всяко повикване и на абонаментна основа;

"Мобилтел" ЕАД

По чл.8, ал.8 от Проекта важи предложеното от предходната точка, във връзка с редакция на текста при същите мотиви.

не се приема

Чл. 167, т. в. от ЗЕС гласи:
в) условия за предоставяне на услугата избор на оператор за всяко повикване и на абонаментна основа;

БТК

Проектът на тарифа предвижда увеличение на таксата за номера , както следва:
- за един национално значим номер с 8-цифрена дължина-в размер на 40%
- за предоставен блок от 10 000 000 национално значими номера с 9-цифрена дължина -в размер на 40%
- за номер след код "700"-в размер на 500%
- за номер след код "800"-в размер на 200%
- за номер след код "90"-в размер на 150%
- намалението на отстъпката за аналогови телефонни мрежи, при които не е достигната максималната дължина на национално значимия номер е в размер на 10%. Основен критерий при определяне на таксата за номера следва да бъде ефективното използване на ресурса и задоволяване на интересите на потребителите от нови качествени електронни мрежи или услуги. БТК е единствения оператор имащ задължение за цифровизация на мрежата си и от там за освобождаването на номера,което се изпълнява стриктно от дружеството. към момента са напълно цифровизирани областните центрове, с което са освободени ресурси напълно достатъчни за нови мрежи и услуги. в някои случаи, в напълно цифровизирани географски райони, в следствие на действията на КРС по управление на ННП за осигуряване на номера на нови оператори, на БТК са отнети вече предоставени номера. въпреки действията по оптимизиране и освобождаване на предоставения ресурс, годишната такса на дружеството ще се увеличи с около 50 %, което е напълно неприемливо. Като се има предвид, че в резултат на предстоящото въвеждане на преносимост на номерата на фиксираните мрежи се очаква промяна на ННП, която ще доведе до осигуряване на достатъчен ресурс за нови мрежи и услуги, предложените увеличения са допълнителна необоснована тежест за операторите.   Годишната такса за ползване на номера от ННП на практика се събира от Регулатора от 2001г. за този период непроменена е таксата само за 8-цифрен национално значим номер. въпреки това обаче промяната на таксите за други номера и постоянното намаление на някои отстъпки водят ежегодно до увеличение на тези такси, като в някои случаи това увеличение надвишава годишната инфлация у нас. Следва да се има предвид, че съгласно прогнозата за годишна инфлация за 2007г. на Министерството на финансите, последната се очаква да е в размер към 4,4%. КРС не би могла да се позове и на отчетения ръст на инфлация за 2006г. от 6,5%., който е следвало да намери отражение в действащата Тарифа, когато е правен анализ на очакваните приходи за 2007г. и съответно покриват ли последните разходите за дейността на комисията. В тази връзка считаме, че КРС няма основание да сочи като мотив и инфлацията за няколко години назад, тъй като съответният темп на инфлация е следвало да намери отражение в тарифите за съответните години. необходимо е да се обърне внимание и  на факта, че съгласно чл.148 от ЗЕС годишните такси за ползване на номера се разпределят изцяло за КРС. Искаме да отбележим, че някои от предоставяните съобщителни мрежи и/или услуги са преминали от лицензионен режим по ЗД към уведомителен режим по ЗЕС. Това несъмнено се отразява на приходите, които се реализират от КРС. Ако се предполага, че посоченият факт на намаляване на източниците на приходи за КРС е причина за увеличаване на таксата за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс, то следва да се прилага разпоредбата на чл.53, ал.1 от ЗЕС, която дава достатъчно добра възможност за компенсиране на евентуален недостиг в бюджета на КРС.

приема се частично

БТК АД използва неефективно предоставения номерационен ресурс, като активираните географски номера  е под 15 %. Като се отчита технологичното ниво на част от мрежата на  БТК АД и задълженията по предоставяне на универсална услуга е предвидена отстъпка за аналогови телефонни мрежи, при които не е достигната максималната дължина на национално значимия номер. С цел да се стимулира цифровизацията на мрежата е предвидено постепенно намаление на тази отстъпка.
 Кумулативната  инфлация за периода от 6 години е много по-голяма от предлаганото увеличение на таксата за  един национално значим номер с 8-цифрена дължина.
 Трябва да се подчертае, че само през 2007г. годишната абонаментна такса беше увеличена с 24 лв., докато предлаганото  увеличение на годишната такса за  един национално значим номер с 8-цифрена дължина е 0.08 лв..
 Независимо от отсъствието на сериозни мотиви против увеличението от страна на предприятието, КРС предлага изменение на размера на таксата с 0.04 лв.

Космо България Мобайл

В чл. 8, ал. 1 годишните такси за ползване на ограничен ресурс- номера са увеличени значително (с близо 40 на сто), без това увеличение да е обосновано и не би могло да бъде възприето като изпълнение на изискванията на закона за консултативност и прозрачност.Подобно поведение на КРС още в началото на правоприлагането на ЗЕС буди основателни притеснения, че регулаторът е склонен към резки промени в регулаторното си поведение без предварително да ги е обсъдил със заинтересованите лица и да е пояснил мотивите за подобни промени.Не е ясно доколко подобно увелилчение на таксите е съобразено с обстоятелствата, че е приет Регламент за роуминга, с който се намаляват драстично цените на услугите и от друга страна предстои извършването на пазарни анализи, в следствие на които ще бъдат регулирани цените на едро на терминиране в мобилни мрежи. всичко изброено до тук, може да доведе до невъзможност за инвестиране в инфраструктура,предоставяне на нови услуги и в крайна сметка до мерки , които биха могли да бъдат във вреда на крайните потребители. прави впечатление неколкократното увеличение на таксите за номера след код 700,800 и 90. Недопустимо е това да бъде направено без предварително уведомление на предприятията,без подготовка за подобно увеличение и без да са предвидили това в бизнес плановете си. Такова поведение на регулатора е в разрез с принципите и целите на ЗЕС. Считаме, че трябва да бъде запазен  размера на таксите съгласно действащата Тарифа

приема се частично

Независимо от отсъствието на сериозни мотиви против увеличението, то  е редуцирано, съгласно проекта на тарифата. Отразено в чл. 8, ал. 1 от проекта

 

ПО ЧЛ. 9 ОТ ПРОЕКТА

 

 

Сдружение за електронни комуникации

В чл. 9, т. 5 таксата за издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС трябва да бъде намалена от 150 лв. на 30 лв. Таксата за издаване на удостоверение  следва да бъде разходоориентирана и да включва като елементи покриване единствено на разходите реално извършвани във връзка с издаването на удостоверение за вписани в регистъра обстоятелства

приема се частично

Издаването на удостоверение за вписване в регистъра не е задължително, а е услуга, която се предоставя по желание на предприятията. Таксата за издаване е съобразена с разходите на КРС по изготвяне на съответното удостоверение. Отразено в чл. 9, т. 5

Сдружение за електронни комуникации

Таксата по чл. 9, т. 9 за разглеждане на заявление за изменение на идентификационни данни е изключително висока.

не се приема

В проекта таксите   за разглеждане и за изменение по чл. 9, т. 9 и по чл. 10, ал. 1 не се увеличават, а се намаляват  в случая забележката е неоснователна

Сдружение за електронни комуникации

В чл. 9, т. 12 таксите за предоставяне на комплект от тръжни книжа и документи за участие в конкурс или търг са сериозна завишени и считаме, че следва бъдат оставени в досегашните си размери. Става въпрос за административни такси които следва да бъдат разходоориентирани.

приема се частично

Въпреки, че съгласно разпоредбата на чл. 96 и чл. 97 от ЗЕС промяната в таксите е разходоориентирана и е съобразно съдържанието на тръжните и конкурсните книжа предложението се приема частично и е отразено в чл. 9, т. 12

"Мобилтел" ЕАД

В чл. 9, т. 12 увеличението на таксите е прекомерно голямо и следва да бъде редуцирано в разумни граници.

не се приема

Въпреки, че съгласно разпоредбата на чл. 96 и чл. 97 от ЗЕС промяната в таксите е разходоориентирана и е съобразно съдържанието на тръжните и конкурсните книжа предложението се приема частично и е отразено в чл. 9, т. 12

"Мобилтел" ЕАД

В чл. 9, ал. 1, т. 14, графа втора е допусната техническа грешка в резултат, на което е направена некоректна препратка към нормата на чл. 56 от ЗЕС, вместо коректната препратка към чл. 54 от ЗЕС.

приема се

Забележката е отразена в чл. 9, ал. 1 т. 14 от проекта

Космо България Мобайл

Редакционна промяна в текста на чл. 9: "чл. 9. За извършване на административни услуги от КРС се събира еднократна административна такса за административни услуги, както следва:"

приема се частично

Отразено в чл. 9

 

ПО ЧЛ. 10 ОТ ПРОЕКТА

 

 

Космо България Мобайл

В чл. 10, ал. 1 след думите "се събира" да се добави"еднократна"

приема се

Отразено в чл. 10, ал. 1

БТК

По чл. 10 от проекта  не е включена такса аналогична на таксата по чл. 13 от старата тарифа за изменение и/или допълнение на лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа от земна подвижна радиослужба, където е предвидено , че с цел цифровизация на мрежите или услугите се събира такса в размер на 50 на сто от таксата по стандарт GSM 450 или CDMA450 за всеки 1 Hz. Посочената разпоредба визира конкретно цифровизацията на клетъчни мрежи от земна подвижна радиослужба по стандарт NMT 450.

приема се частично

Отразено в чл. 4 с намаляване на таксата за предоставяне на радиочестотен ресурс

Космо България Мобайл

В чл. 10, ал. 3 да се заличи. Различията при заплащането на таксите за изменение на издадено разрешение при  предприятия осъществяващи електронни съобщения чрез мобилни наземни мрежи и другите предприятия е необосновано таксите следва да бъдат разходоориентирани.

не се приема

Таксата е разходоориентирана и не е променяна

 

ПО ЧЛ. 11 ОТ ПРОЕКТА

 

 

Сдружение за електронни комуникации

Редакция на чл. 11, ал. 1, т. 2: "2. Таксите по чл. 2, 3, 4 и 10 се дължат в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за издаване на съответния акт или документ, а в случай на обжалване на акта - в 14-дневен срок от влизането му в сила." Да се създаде нова т. 3: "3.  Таксите по чл. 6 за първия период на плащане се начисляват от получаване на уведомлението за издаване на съответния акт или документ, а в случай на обжалване на акта - от влизането му в сила."

не се приема

Разрешението е облагоприятстващ административен акт по отношение на предприятието. Исканият ресурс се предоставя на съответното предприятие от момента на издаване на разрешението, поради което от тогава следва да бъде заплащан

 

ПО ЧЛ. 12 ОТ ПРОЕКТА

 

 

Сдружение за електронни комуникации

Чл. 12 трябва да бъде изменен както следва: "чл. 12 (1) Таксата по чл. 5 се заплаща на тримесечни вноски до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, за което се дължат" (2) Вноската за четвъртото тримесечие е изравнителна и се заплаща до 15 дни след срока, определен в Закона за счетоводството за изготвяне на годишния финансов отчет.Внесените през годината вноски се изравняват въз основа на предоставено от предприятието копие от годишен финансов отчет заедно с приложенията към него. (3) Предприятията, които осъществяват и друга търговска дейност, водят самостоятелна аналитична отчетност за приходите си от дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги и ги записват отделно в отчета за приходите и разходите"

приема се

отразено в чл. 12

 

ПО ЧЛ. 6 ОТ ПРОЕКТА

 

 

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори

По чл. 6, ал. 1, т. 1.3 - Различна диференциация на таксите за мощност на изхода на предавателя

приема се

Отразено в чл. 6, ал 1

 

ПО ЧЛ. 14 ОТ ПРОЕКТА

 

 

Сдружение за електронни комуникации

В чл. 14 трябва да се предвиди възможност заплащането на административни такси да се извършва и в брой в касата на КРС.

не се приема

Средствата по бюджетната сметка на КРС се организират и обслужват в " единна сметка " на събиране,съхраняване, разплащане и отчитане в БНБ Всички левови плащания на разпоредителите с бюджетни кредити, включени в "единната сметка"се извършват чрез сметките в БНБ. КРС не е спряля да приема плащане на такси в брой в касата, но от гледна точка на финансовата дисциплина, контрол, сигурност и въвеждане на антикорупционни процедури ще ограничава плащанията в брой.

 

ПО § 2 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Текстът на § 2 от Заключителната разпоредба следва да се редактира, тъй като началото на изречението следва да бъде част от постановлението на Министерски съвет, с което ще бъде приета тарифата.

приема се

 отразено в Постановлението на Министерски съвет

Сдружение за електронни комуникации

§ 2 на Заключителната разпоредба да придобие следната редакция: "Тарифата влиза в сила от 1 януари 2008 г. "

не се приема

отразено в Постановлението на Министерски съвет, тъй като е част от него