ТАБЛИЦА

с постъпилите в КРС становища по проекта на "Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба и съоръженията, свързани с тях", които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения

 

Заинтересовани лица

Предложения

Статус

Мотиви за неприемане/място на отразяване на приети предложения

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

 

 

ДАИТС

Техническите изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи и съоръженията, свързани с тях се определят на основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения. В тази връзка предлагаме от проектите на документи да отпаднат всички текстове, които не касаят конкретни технически изисквания, а уреждат обществени отношения и попадат извън обхвата на нормата на чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения, като част разпоредбите от общите положения; от разделите, определящи такси, осигуряване на електронни съобщения при кризи, при обявяване на режим „военно положение”, режим „положение на война” или режим за друго извънредно положение, контрол. Считаме, че примерно посочените части от проектите следва да бъдат предмет на други актове, приети на съответното материално-правно основание.

Приема се по принцип

Целта е максимално изясняване на условията, при които ще се осъществяват електронни съобщения и улесняване на предприятията, които ще започнат да осъществяват електронни съобщения, както по отношение на конкретните технически изисквания на мрежите, така и относно условията за издаване на разрешения и за осъществяване на дейността. Следва да се има предвид и обстоятелството, че предприятия, които ще осъществяват електронни съобщения за собствени нужди няма да попадат под разпоредбите на Общите изисквания по чл. 73 от ЗЕС, като за тях ще важат единствено техническите изисквания. Тъй като липсва нормативен акт, който изрично да определя процедурните правила за работа на електронните съобщителни мрежи, то такъв вид разпоредби следва да се съдържат в техническите изисквания, които са документ, предвиден по ЗЕС.

 

 

 

Такива разпоредби ще бъдат изцяло в полза на предприятията и най-вече на физически и юридически лица с по-малки икономически и правни възможности, за които ще бъдат изяснени не само техническите параметри, но и административните и юридически процедури за осъществяване на електронни съобщения и изграждане на електронни съобщителни мрежи.

ДАИТС

В проектите за техническите изисквания следва да се избегне пренасянето на текстове от Закона за електронните съобщения, тъй като ролята на документите е да се развият законовите норми, съдържащи конкретните технически параметри за работа на електронните съобщителни мрежи от съответната радиослужба и съоръженията свързани с тях.

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

Космо България Мобайл ЕАД

В Проекта следва да се съдържат само и единствено технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба и съоръженията, свързани с тях. Недопустимо е в Проекта да се регламентират изискванията за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за мрежи от неподвижната радиослужба, както и задължения за предприятията за осигуряване на възможност за използване на мрежата и на съоръженията от нея при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, при въвеждане на режим „военно положение”, режим „положение на война” или режим „извънредно положение” по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и за плащане на административните такси съгласно Глава осма от ЗЕС.

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

Макс Телеком ЕООД

В проекта следва да се съдържат само и единствено технически изисквания към мрежите от неподвижната радиослужба и съоръженията свързани с тях, но не и разпоредби касаещи режима и условията за получаване на разрешения.

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

Липсват мотиви за приемане на общи изисквания за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър (Приложение 2); защо ТИ за различните видове електронни съобщителни мрежи са направени по различен начин

Приема се по принцип

Неголемите различия във формата на Техническите изисквания за различните радиослужби са обусловени от особеностите на електронните мрежи в тях.

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

На някои места в текста е използване терминологията на Закона за далекосъобщенията (отм.), поред което навсякъде в текста следва да се посочи предприятие, а не оператор и електронна съобщителна мрежа, не далекосъобщителна (напр.чл. 8, ал. 3 , чл. 7, т. 5, Допълнителни изисквания, изр. 1).

Приема се

Oтразенo в Приложения 1 и 2

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

Като обща бележка бихме искали да обърнем внимание, че съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) при изготвяне на проекти на общи и нормативни административни актове, предвидени в този закон, комисията провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му в национален ежедневник и на страницата си в интернет  Следва да се отбележи, че като единствен мотив за приемане на Техническите изисквания е посочено, че  „Проектите са приети в изпълнение на изискванията на ЗЕС, обн. в Държавен вестник бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 26.05.2007 г.”

Приема се по принцип

Мотивите за издаване на акта са публикувани заедно с Проекта на Технически изисквания съгласно изискванията на чл. 36, ал. 1 от ЗЕС

 

Като липсва обосновка относно причините, мотивирали регулатора за приемане на общи изисквания за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър, въвеждането на нови допустими честотни разпределения(Приложение № 2). Това води до невъзможност от страна на предприятията за ясна преценка и разбиране логиката на нормативния акт. Поради липсата на мотиви е неясно каква е причината за различния подход при приемане на Техническите изисквания за различните видове електронни съобщителни мрежи.

 

 

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

Изглежда странно въвеждането на допустими честотни разпределения на дейности, за които няма, издадени индивидуални лицензии по отменения  ЗД и все още не са приети от Министерския съвет (МС) политика в областта на електронните съобщения и политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, така че да е ясно за какви цели и с какъв обхват биха били дейностите, за да може да се извърши адекватен коментар. Освен това остава неизяснен въпросът с преценката кои честотни диапазони ще бъдат предназначени за обществени електронни съобщителни мрежи и кои за обособени.

Не се приема

Въвеждането в действие на ЗЕС води до промяна на подзаконовата нормативна база. Необходимите промени ще бъдат въведени във всички документи за които се отнасят. Упражняването на правомощията на КРС по чл.32, т.12 на ЗЕС не е обект на ТИ.

 

Тази неяснота води до объркване относно възможността за бъдещо планиране и развитие на съществуващите или новоизграждащи се мрежи. Поради това, остава неясен и въпросът относно приоритезиране на спектъра по отношение на обособените и обществени мрежи в рамките не един честотен диапазон, което считаме за особено важно да бъде преодоляно като празнота. В Техническите изисквания за работата на мобилни наземни мрежи и съоръженията свързани с тях в графа „забележка” поне е посочено кой стандарт за какъв вид мрежи обществени или обособени е предназначен, макар и там да не става ясно как се приоритезират мрежите и какво е вътрешното разпределение в честотния диапазон.

 

 

Макс Телеком ЕООД

Бихме искали също така да обърнем внимание, че техническите изисквания за работа на мрежи от неподвижната радиослужба са уредени и в Наредбата за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на мрежи от неподвижната радиослужба, приета от Министерския съвет. Същата съгласно разпоредбата на § 34, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕС се прилага, доколкото не противоречи на ЗЕС, като същевременно следва да бъде отменена в 6-месечен срок от влизане в сила на ЗЕС на основание § 34, ал.3 от ПЗР на ЗЕС. В тази връзка предлагаме да бъдат предприети действия пред Министерски съвет за изрична отмяна на цитираната Наредба, като по възможност това да стане едновременно с приемането от страна на КРС на настоящия Проект. По този начин ще се избегнат противоречия при прилагането на подзаконовите актове по ЗЕС.

Приема се по принцип

От страна на КРС ше бъдат предприети действия по сезирането на Министерския съвет по отмяна на подзаконовите актове чиято материя  ще бъде уредена в Техническите изисквания. 

Космо България Мобайл ЕАД

Към настоящия момент е в сила Наредбата за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба, приета с Постановление № 214 на Министерския съвет от 12.08.2004 г. Наистина, разпоредбата на § 34, ал. 3 от ПЗР на ЗЕС предвижда цитираната наредба да бъде отменена в 6-месечен срок от влизане в сила на ЗЕС и в тази връзка предлагаме да бъдат предприети съответните действия за отмяна на цитираната наредба едновременно с приемането и обнародва на Проекта с цел избягване на противоречия относно правната уредба на този вид обществени отношения.

приема се по принцип

От страна на КРС ше бъдат предприети действия по сезирането на Министерския съвет по отмяна на подзаконовите актове чиято материя  ще бъде уредена в Техническите изисквания. 

ДАИТС

В проектите за техническите изисквания предлагаме стандартите и техническите документи, да бъдат разписани в таблица, като приложения. При наличие на български стандарти, въвеждащи стандарти на Европейския институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) да се изпишат означенията и заглавието на българския стандарт; за стандартите, които не са въведени като БДС, да се изпише заглавието на съответния език; за преведените на български език стандарти да бъдат изписани с пълното им заглавие на съответния език, като стандарт на съответния международен орган.

Приема се

Отразено в  Приложение 4 към Техническите изисквания

ДАИТС

Предлагаме навсякъде в приложенията, където се среща израза „актуална версия на стандартите” да се замени с „последна версия на стандартите”.

Приема се

Отразено в Приложение 2

БТК Мобайл ЕООД

Изискванията за минимална дължина на участък нарастват силно с повишаването на честотните диапазони, при което не е посочено конкретно въз основа на кои хармонизирани български държавни стандарти или препоръки на ITU са получени тези дължини. От друга страна, посочените по-горе строги изисквания, имат възможност да бъдат силно облекчени или дори пренебрегнати в случаите, посочени в Забележка 6 от техническите изисквания. Като цяло самата забележка позволява не еднозначно и неопределено тълкуване на понятията ‘голяма денивелация на трасето’, ‘значителна част над водна площ’, ‘високопланински терен’ и ‘силно застроена градска среда’. Предвидените административно ограничения на дължината на РР трасета, фактически ще възпрепятстват надеждната работа на всяка една радиорелейна линия с голям капацитет, проектирана с физически приложими големини на антените в равнинните и крайбрежни части на България и пренасяща високо приоритетен ATM трафик.

Приема се по принцип

Минималната дължина на трасето и облекчаващите условия като: "голяма денивелация на трасето", "значителна част над водна площ", "високопланински терен" и "силно застроена градска среда" се отнасят за общия случай за РРсистеми с цифрови скорости от 2 Mbit/s до 34 Mbit/s. Изведена е нова колона специално за шириколентови системи с цифрови скорости 155 Mbit/s и n x 155 Mbit/s SDH или 140 Mbit/s PDH. Посочването на БДС или на препоръка на ITU не е коректно поради многото параметри от които зависи устойчивостта на връзката в една РРсистема.

 

Предложените ограничения в дължината на радиорелейните участъци практически напълно ще блокира възможностите на Операторите да се придържат и спазват последните ITU рекомендации (ITU-T G.828), които от своя страна са възприети като норми в Европейския Съюз. При наличие и въз основа на изискванията на конкретни хармонизирани български държавни стандарти или съответните препоръки на ITU, изискванията за минимална дължина на трасето следва да бъдат прецизирани, като дължината за всеки честотен диапазон бъде еднозначно определена. При липса на конкретни хармонизирани български държавни стандарти или съответни препоръки на ITU, да отпадне административното изискване за минимална дължина на трасето или да бъдат запазени тези от действащата в момента Наредба № 7.

 

 

БТК Мобайл ЕООД

При липса на конкретни хармонизирани български държавни стандарти или  съответни препоръки на ITU, да отпадне административното изискване за минимален диаметър на използваните антени в различните честотни диапазони, няма такива в Наредба № 7.

Не се приема

Поради голямата заетост на честотните обхвати 7 и 13 GHz, за които се отнасят изискванията за минимални диаметри на използваните антени, и ефективното използване на радиочестотния спектър се изисква да бъде намалена в най-голяма степен  възможността за създаване на смущения от нежелани излъчвания вследствие страничните листа от диаграмите на насоченост на антените.

БТК Мобайл ЕООД

На мястото на предложените чисто административно ограничения по отношение минималната дължина на радиорелейните участъци и минималния диаметър на антените, да бъде въведен механизъм на реален контрол върху ефективността на използване на честотния спектър, отчитащ географските и конфигурационните особености на радиорелейните линии, проектирани на 13 GHz, 18 GHz и 23 GHz, както и взаимните смущения между системите на различните оператори в България.

Не се приема

Ефективното използване на ограничения ресурс от радиочестотен спектър изисква да се установи минимално допустима дължина на един радиоучастък за съответния обхват с оглед постигане на такава висока плътност на електронните съобщения в него, каквато съответства на енергийните му особености.

 

ПО ЧЛ. 1 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Чл. 1 да добие следната нова редакция:
„Чл.1. С Техническите изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба и съоръженията свързани с тях се отнасят за електронни съобщителни мрежи от вида „точка към точка” и „точка към много точки”;

Приема се по принцип

Отразено в Раздел I, Общи положения

Макс Телеком ЕООД

Предлагаме чл.1 от Проекта да отпадне. Мотиви: Считаме, че изпълнението на правомощията на КРС по чл. 32 от ЗЕС и свързани с дейностите по управление на радиочестотния спектър за граждански нужди, определен за неподвижна радиослужба се изпълняват именно с приемането на Проекта от страна на КРС и в този смисъл не е необходимо да бъде изрично разписано това. Освен това считаме, че разпоредбата излиза извън приложното поле на акта, който следва да регламентира само и единствено технически изисквания към мрежите и съоръженията от неподвижната радиослужба. Дейностите на регулаторния орган по управление на радиочестотния спектър следва да бъдат регламентирани в Регулаторната политика по чл.32, т.1, б. "а" от ЗЕС.

Приема се по принцип

Целта е максимално изясняване на условията, при които ще се осъществяват електронни съобщения и улесняване на предприятията, които ще започнат да осъществяват електронни съобщения, както по отношение на конкретните технически изисквания на мрежите, така и относно условията за издаване на разрешения и за осъществяване на дейността. Следва да се има предвид и обстоятелството, че предприятия, които ще осъществяват електронни съобщения за собствени нужди няма да попадат под разпоредбите на Общите изисквания по чл. 73 от ЗЕС, като за тях ще важат единствено техническите изисквания. Тъй като липсва нормативен акт, който изрично да определя процедурните правила за работа на електронните съобщителни мрежи, то такъв вид разпоредби следва да се съдържат в техническите изисквания, които са документ, предвиден по ЗЕС.

 

 

 

Такива разпоредби ще бъдат изцяло в полза на предприятията и най-вече на физически и юридически лица с по-малки икономически и правни възможности, за които ще бъдат изяснени не само техническите параметри, но и административните и юридически процедури за осъществяване на електронни съобщения и изграждане на електронни съобщителни мрежи.

 

ПО ЧЛ. 2 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Член 2, чл. 3, чл. 4, чл. 6, чл. 7, чл. 8 и чл. 9 от раздел ІІ, чл. 11, Раздел ІV „Осигуряване на електронни съобщения при кризи, при обявяване на режим „военно положение“, режим „положение на война“ или режим за друго извънредно положение”, Раздел V „Такси” и Раздел VІ „Контрол” да отпаднат, тъй като нямат отношение към съдържанието на конкретните технически изисквания

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Създадено е Приложение 1 

 

ПО ЧЛ. 3 ОТ ПРОЕКТА

 

 

МОБИЛТЕЛ ЕАД

Предлагаме Раздел II от ТИ да бъде основно преработен като в него останат само чисто техническите изисквания към неподвижната радиослужба, а отпаднат законовите постановки кой има право да осъществява електронни съобщения, на какво правно основание и т.н. В тази връзка, считаме че чл. 3, чл. 4, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от Раздел ІІ на проекта на ТИ следва да отпаднат изцяло.
Мотиви: Дословното пресъздаване на процедурите, уредени в ЗЕС досежно издаването на разрешение, начините за координация (вътрешна и международна), предоставянето на допълнителен ресурс и т.н. не следва да се приема за предмет на разглежданите ТИ, тъй като по естеството си тези административни процедури не представляват технически изисквания за работа на мрежи от неподвижната радиослужба.

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Създадено е Приложение 1 

Макс Телеком ЕООД

Считаме, че чл. 3 и чл. 4 от проекта също следва да отпаднат. Мотиви: Условията и редът, при който се предоставя индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър са уредени в ЗЕС. Разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 не регламентирет прилагането на отделни разпоредби от ЗЕС, а само препращат към съответни текстове на закона. Освен това считаме, че ЗЕС изрично е регламентирал случаите, когато разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс се издава след провеждане на състезателна процедура и не е необходимо това да се повтаря в Проекта.

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Създадено е Приложение 1 

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

По чл. 3 Предвид направената забележка за съкращение на текста в началото на изречението е необходимо да се коригира текста от "посредством издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър" на "посредством издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър".

Приема се

Отразено в Приложение 1

 

ПО ЧЛ. 4 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

По чл. 4 в скобите следва да се добави и чл. 115, ал. 1 от ЗЕС, тъй като посочения текст се отнася до изменения по инициатива на комисията.

Приема се по принцип

Отразено в в 2.3.2.  на техническите изисквания като думата разписана в скобите "отнема" отпада.

Космо България Мобайл ЕАД

Предлагаме в чл. 4 думата „отнема” да отпадне, тъй като целта на разпоредбата е да определи, че всички посочени правомощия на КРС се изпълняват въз основа на получено заявление по образец. В случай, че се възприеме предложението текста в скобите също следва да се заличи, като досегашния текст да стане ал. 1 и да се създаде ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Комисията преустановява след отнемане действието на издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс по реда на Глава пета, Раздел ІХ от ЗЕС.”

Приема се частично

Отразено в Приложение 1 т. 2.3.2 В цитираната точка се изброяват хипотезите на изменение по инициатива на предприятието, а не на КРС.

 

ПО ЧЛ. 5 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

По чл. 5 предлагаме да отпадне препратката към Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, тъй като към настоящия момент няма приет подобен нормативен документ. Освен това ни се струва правно недопустимо да се разглежда въпросът за допустимите честотни разпределения, които могат да се използват при осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба преди да е приет Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, тъй като това е първичния акт, който определя предназначението на радиочестотните ленти.

Не се приема

В Раздел II от ЗЕС е променено наименованието на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радеочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях.

Космо България Мобайл ЕАД

Считаме, че разпоредбата на чл. 5, ал. 1 е неясна. Освен това разпоредбата препраща към несъществуващ към настоящия момент подзаконов акт (Националния план по чл. 8, ал. 2 от ЗЕС). Към настоящия момент на основание разпоредбата на § 34, ал. 2 от ПЗР на ЗЕС е в сила Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 28.06.2004 г. като същият ще е в сила до изричната му отмяна от Министерския съвет и приемането на Националния план по чл. 8, ал. 2 от ЗЕС. В този връзка предлагаме следната редакция, която запазва смисъла на разпоредбата:
„Чл. 5. (1) Предприятията, които осъществяват електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба осъществят дейността си в определените, за тази радиослужба, радиочестотни ленти.”

Не се приема

В Раздел II от ЗЕС е променено наименованието на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радеочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях.

Макс Телеком ЕООД

В чл.5 предлагаме ал.1 да се редактира така: "Чл. 5. (1) Предприятията осъществяват електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба в определените за тази радиослужба радиочестотни ленти." Мотиви: Забележката е отчасти редакционна, тъй като мрежите не могат да "осъществяват дейността си". Определена дейност може да се осъществява само от субект, а мрежата е обект. Освен това в края на текста се препраща към несъществуващ акт - Националния план за разпределение на радиочестотния спектър. Към настоящия момент е все още в сила Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за  съвместно ползване между тях,  приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 28.06.2004 г.,

Приема се


Отразено в Раздел II
В Раздел II от ЗЕС е променено наименованието на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радеочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях.

 

които на основание § 34, ал.2 от ПЗР на ЗЕС се прилага, доколкото не противоречи на ЗЕС. Наистина разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от ЗЕС предвижда Министерския съвет по предложение на Съвета по националния радиочестотен спектър да приеме Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, към който препраща чл. 5, ал. 1 от проекта, но този план все още не е приет и в тази връзка предлагаме в текста на разпоредбата да не се ползва препратка. Още повече, че разпоредбата на чл. 40, ал.2, т.2 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предвижда, че при препращане към друг нормативен акт, извън кодекс или закон при първото препращане следва да се посочи и съответния брой на "Държавен вестник", в който е обнародван акта, което в конкретния случай не е възможно.

 

 

 

ПО ЧЛ. 6 ОТ ПРОЕКТА

 

 

Космо България Мобайл ЕАД

В чл. 6, изр. първо предлагаме накрая след думите „националната сигурност и отбраната” да се постави запетая и да се добави „в случаите, когато се предоставят радиочестоти и радиочестотни ленти, които са в радиочестотните ленти за съвместно ползване”.
Мотиви: Разпоредбата на чл. 32, т. 4 от ЗЕС предвижда, че КРС осъществява национално координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти с всички заинтересувани държавни органи, ведомства и служби с цел осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и защита на националната сигурност и отбраната. Същевременно разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от ЗЕС предвижда, че радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди в радиочестотните ленти за съвместно ползване, се предоставят от КРС след национално координиране и съгласуване. В тази връзка считаме, че в чл. 6 от Проекта следва да бъде отразена специалната норма на чл. 129, ал. 2 от ЗЕС като се посочи изрично, че националното координиране със заинтересованите ведомства се извършва само в случаите, когато се предоставят радиочестоти и радиочестотни ленти, които са в обхвати, предвидени за съвместно ползване.

Приема се по принцип

Чл. 6 отпада от Техническите изисквания

Макс Телеком ЕООД

Предлагаме чл.6 да се измени така: "чл.6 (1) Комисията предоставя на предприятията индивидуално определен радиочестотен спектър за работа на електронните съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба след осъществяване на честотно планиране и изследване на електромагнитната съвместимост. (2) Комисията предоставя на предприятията индивидуално определен радиочестотен спектър за работа на електонните съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба след осъществяване на национално координиране и съгласуване с всички заинтересувани държавни органи, ведомства и служби с цел осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и защитата на националната сигурност и отбраната, в случаите когато заявените радиочестотите и радиочестотните ленти са в радиочестотните ленти за съвместно ползване. За останалите случаи е достатъчно извършването на честотно планиране от страна на КРС.

Приема се по принцип

Чл. 6 отпада от Техническите изисквания

 

(3) В случаите, когато заявеният честотен ресурс изисква международно координиране, комисията извършва това координиране по реда на чл.86, ал.2 - 6 от ЗЕС." Мотиви: Предложението за нов чл. 6 е отчасти редакционно. Освен това разпоредбата на чл. 129, ал.2 от ЗЕС предвижда, че национално координиране и съгласуване с всички заинтересовани държавни органи и ведомства се осъществява, когато се предоставят радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди в радиочестотните ленти за съвместно ползване.

 

 

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

По чл. 6 и чл. 7 вж. забележката по чл. 3. Освен това предлагаме от редакцията на текста на чл. 6 да отпаднат думите „национално координиране с всички заинтересувани държавни органи”. Считаме, че така както е предложен текста се излиза извън материалната компетентност на органите различни от КРС, предвид разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от ЗЕС, съгласно която радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди в радиочестотните ленти за съвместно ползване, се предоставят от комисията след национално координиране и съгласуване.” В случаите, в когато става въпрос за радиочестотните ленти за граждански нужди честотното назначение се извършва самостоятелно от комисията.

Приема се частично

Забележката по отношение замяната на "ограничен ресурс - радиочестотен спектър" с "радиочестотен спектър" е отразена в Приложение 1.
Чл. 6 отпада от Техническите изисквания

 

ПО ЧЛ. 7 ОТ ПРОЕКТА

 

 

Космо България Мобайл ЕАД

В чл. 7, т. 2 от Проекта смисълът на предвиденото правомощие на КРС по отношение на „анализ на заявените технически параметри с цел проверка на енергетични и качествени показатели” е неясен. Наистина ЗЕС предвижда компетентност на КРС за спазване на качествени показатели, но само по отношение на предоставена услуга, но не и към заявени мрежи, към които са приложими стандарти и конкретни технически изисквания. В този смисъл предлагаме или т. 2 от проекта да отпадне или да се разпише какъв точно предварителен анализ извършва КРС.

не се приема

Тесктът в чл. 7, ал. 2  разписан в техническите изисквания  е същият текст разписан в действащата Наредба за процедурните правила и техническите параметри от неподвижната радиослужба поради, което не се налагат  промени в него.

Космо България Мобайл ЕАД

По отношение на т. 6 от чл. 7 е необходимо да се направи уточнението, че в рамките на честотното планиране КРС може да предписва при необходимост промени в структурата и техническите параметри на заявената електронна съобщителна мрежа. В противен случай, текстът превратно би могъл да се тълкува като приложим към съществуващи вече мрежи, което би било в противоречие с основните принципи на ЗЕС.

Приема се

Отразено в т. 2.4.6 от Приложение 1

Макс Телеком ЕООД

Предлагаме чл.7 да се редактира така: "чл. 7. (1) В случаите, когато предоставя индивидуално определен радиочестотен спектър без провеждане на конкурс или търг комисията осъществява честотното планиране на заявените мрежи, като: 1. извършва проверка за наличен свободен ресурс от радиочестотния спектър; 2.определя честотни ленти и технически параметри на заявената мрежа с цел осигуряване ефективно използване на радиочестотния спектър; 3.осигурява радиочестотна и електромагнитна съвместимост с останалите далекосъобщителни мрежи от неподвижна радиослужба;4.осъществява национална координация с далекосъобщителните мрежи от другите радиослужби на първична основа в съответния честотен обхват; 5. предписва при необходимост промени в структурата и техническите параметри на заявената мрежа. (2) Комисията предоставя

не се приема

Тесктът в чл. 7, ал. 2  разписан в техническите изисквания  е същият текст разписан в действащата Наредба за процедурните правила и техническите параметри от неподвижната радиослужба поради, което не се налагат  промени в него.

 

индивидуално определен радиочестотен спектър след провеждане на конкурс или търг по реда на ЗЕС." Мотиви: Считаме, че предложената редакция е по-прецизна и е съответствие със ЗЕС. От текста на чл. 7 от Проекта предлагаме да отпадне т. 2 съгласно която КРС прави предварителен анализ на заявените технически параметри с цел проверка на енергетични и качествени показатели. Считаме, че извършването на подобен анализ не е необходимо, тъй като в Проекта са предвидени минимални технически изисквания към съоръженията, използвани в съответните честотни ленти. Освен това в т. 6 е добавена думата "заявена" с цел постигане на по-голяма яснота, тъй като считаме, че разпоредбата касае именно заявена мрежа. Случаите, в които КРС може да предпише промени в структурата и техническите параметри на мрежата, доколкото те касаят съществуваща мрежа могат да се извършват по реда на чл. 115 от ЗЕС.

 

 

 

ПО ЧЛ. 8 ОТ ПРОЕКТА

 

 

Макс Телеком ЕООД

Предлагаме чл. 8 да отпадне. Мотиви: Проектът следва да регламентира техническите изисквания за работа на мрежи от неподвижната радиослужба и съоръженията, свързани с тях и в този смисъл процедурата за извършване на международна регистрация излиза извън приложното поле на Проекта.

Приема се по принцип

Целта е максимално изясняване на условията, при които ще се осъществяват електронни съобщения и улесняване на предприятията, които ще започнат да осъществяват електронни съобщения, както по отношение на конкретните технически изисквания на мрежите, така и относно условията за издаване на разрешения и за осъществяване на дейността. Следва да се има предвид и обстоятелството, че предприятия, които ще осъществяват електронни съобщения за собствени нужди няма да попадат под разпоредбите на Общите изисквания по чл. 73 от ЗЕС, като за тях ще важат единствено техническите изисквания. Тъй като липсва нормативен акт, който изрично да определя процедурните правила за работа на електронните съобщителни мрежи, то такъв вид разпоредби следва да се съдържат в техническите изисквания, които са документ, предвиден по ЗЕС.

 

 

 

Такива разпоредби ще бъдат изцяло в полза на предприятията и най-вече на физически и юридически лица с по-малки икономически и правни възможности, за които ще бъдат изяснени не само техническите параметри, но и административните и юридически процедури за осъществяване на електронни съобщения и изграждане на електронни съобщителни мрежи.

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

По чл. 8, ал. 1 предвид Решение № 74 от 9 Февруари 2006г. за приемане на държана политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър (Обн. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г.), текста "процедурите на Радиоправилата (Radio Regulations)" би следвало да се изпише "процедурите на Радиорегламента (Radio Regulation - RR)".

Приема се

Отразено в Приложение 1

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

чл.8, ал.3, чл.7, т.5, Допълнителни изисквания, изр.1 - вместо "предприятие" е използвано "оператор" и вместо "електронна съобщителна мрежа" е използвано "далекосъобщителна"

Приема се

Отразено в Приложение 1

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

По чл. 8, ал. 3 предлагаме редакцията да бъде съобразена с изискването на чл. 129, ал. 3 от ЗЕС, съгласно която ако правото за ползване на радиочестотите и радиочестотните ленти бъде отнето в резултат на промени в законодателството, възникнали при изпълнение на международно задължение на Република България, трябва да се предвиди компенсация от държавния бюджет, като размерът й се определя с мотивирано предложение на комисията. Не може да се приеме, че предприятие следва да понесе тежестите от евентуална промяна в мрежата му в следствие на отказ от международна регистрация и текстът на чл. 8, ал. 3 в предложената редакция се явява незаконосъобразен.

Не се приема

Няма правно основание за подобна компенсация. В  чл.8, ал. 3 не става въпрос за чл. 129, ал. 3 от ЗЕС тъй като в чл. 8, ал. 3 от техническите изисквания се говори за промени в издадено разрешение, а  в чл. 129, ал. 3 от ЗЕС за отнемането му.

Космо България Мобайл ЕАД

В разпоредбата на чл. 8 не е прецизна редакцията на ал. 3 като на първо място става въпрос за предприятие, а не за оператор и на второ място не са ясни последствията от отказ за международна регистрация за предприятието. Предлагаме ал. 3 да отпадне.

Приема се

Отразено в Приложение 1 чл. 2.6.2

 

ПО ЧЛ. 10 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

По чл. 10 има допусната техническа грешка в изписването на мрежите, тъй като във  втората чест на текста отново са цитирани мрежи от вида „точка към точка”, като вероятно се имат предвид мрежи от вида "точка към много точки". Освен това предлагаме да не се изписват конкретните стандарти или ако се посочват такива, по аналогия с възприетия при Техническите изисквания за работата на мобилни наземни мрежи и съоръженията свързани с тях принцип да се посочи, че се прилага актуална версия на стандартите. Освен това с изменение № 115-03209-02/22.03.2007  на „Транс Телеком” ЕАД в т. 3.1. е посочено, че лицензираният изгражда мрежата си в предоставения му честотен блок, съгласно

Приема се

Отразено в чл. 7. Добавен е текст "и други стандарти, приети за приложими от КРС".

 

българските държавни стандарти БДС EN 302 326-1, БДС EN 302 326-2 и БДС EN 302 326-3 и приложимите  европейски стандарти за конкретните технологии за изграждане на мрежите, както и други приложими нормативни документи”. С оглед изложеното с предложената от КРС редакция се стеснява приложното поле на възможните за използване стандарти, което би поставило предприятието в позиция да забавя актуализираното развитие на мрежата си предвид липсата на изрично посочена възможност за използване на други стандарти. Моля да имате предвид и факта, че при избор на доставчици на оборудване същите изискват от възложителя си изрично посочване на нормативно позволените стандарти за мрежите.

 

 

ДАИТС

Разписаните в чл. 10 от раздел ІІІ, стандарти да бъдат оформени като отделно приложение, както това е направено в другите проекти на техническите изисквания

Приема се

Създадено Приложение 4 към Техническите изисквания

Макс Телеком ЕООД

Обръщаме внимание, че в чл. 10 е допусната техническа грешка като два пъти е повторено "точка към точка". Вероятно по отношение на втората част на изречениета се има предвид "точка към много точки". Освен това предлагаме накрая да се добавят думите "и други приложими стандарти, отнасящи се до мрежите от неподвижната радиослужба". Мотиви: С оглед развитието на технологиите считаме, че приложимите стандарти не следва да бъдат посочени изчерпателно, тъй като при евентуална промяна в цитираните приложими стандарти или добавянето на нови, това би довело и до промяна на Проекта, което във всички случаи би отнело време и би довело до неблагоприятни последици за предприятията. Освен горепосоченото обръщаме внимание, че в издадените на "Макс Телеком" ЕООД лицензии за мрежи от вида "точка към много точки" е осигурена възможност да се прилагат и други стандарти, извън посочените в лицензиите, които са намерила отражение в Проекта и в тази връзка е недопустимо ограничаване на съществуващите към момента права. Считаме, че приложимите стандарти за мрежите, предмет на проекта не следва да бъдат посочени изчерпателно.

Приема се

Отразено в чл. 7. Добавен е текст "и други стандарти, приети за приложими от КРС".

ЕС КОМ Н

В раздел ІІІ, чл.10 - вероятно е допусната техническа грешка при писането на текста. Цитираните стандарти от серията БДС EN 302 326 може би се отнасят за мрежи от вида "точка към много точки"

Приема се

Отразено в Приложение 4

 

ПО ЧЛ. 12 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

В чл. 12 „Препоръка ITU-R SM-329-10” на Международния съюз по далекосъобщения да отпадне и се включи към приложението, свързано със стандартите

Приема се по принцип

Отразено в чл. 9.

Макс Телеком ЕООД

Предлагаме чл.12 и чл.13 да отпаднат. Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 73, т. 6, б. "а" и "б" от ЗЕС в общите изисквания се определят изискванията към предприятията за осигуряване на спазване на условията за недопускане на вредни електромагнитни полета и излъчвания и спазване на изискванията за електромагнитна съвместимост. В тази връзка считаме, че тези разпоредби следва да намерят място в приложимите общи изисквания за мрежи от неподвижната радиослужба.

Не се приема

Тези изисквания не могат да се прехвърлят към Общите изисквания защото те се отнасят само за предоставяне на услуги. ТИ обхващат мрежи с индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър както с предоставяне на услуги, така и за собствени нужди.

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

Предлагаме текстовете на чл. 12, чл. 13, раздел IV и раздел V да отпадна от текста, поради факта, че документа навлиза в изчерпателно определеното нормативно съдържание на Общите изисквания, съгласно чл. 73, съответно т.6, б. „а” и „б”, т.7, б. „д” и т. 8 от ЗЕС. В този случай общото задължение, че дадено предприятие дължи такса и т.н следва да намери отражение в Общите изисквания. Освен това чл. 106 от ЗЕС изисква тези конкретни параметри на тези задължения да са част от разрешението за ползване, т.е. конкретните размери на таксите, конкретните задължения за ЕМС и т.н. ще са отразени в разрешенията за ползване на радиочестотен спектър. Не на последно място, разрешението за ползване на радиочестотен спектър, по своята правна природа е индивидуален административен акт и материята не е от естеството за уреждане с нормативен акт, какъвто са Техническите изисквания.

Не се приема

Тези изисквания не могат да се прехвърлят към Общите изисквания защото те се отнасят само за предоставяне на услуги. ТИ обхващат мрежи с индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър както с предоставяне на услуги, така и за собствени нужди.

 

ПО ЧЛ. 13 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

 Член 13 да добие следната нова редакция:
„13. Радиосъоръженията от неподвижната радиослужба не трябва да създават електромагнитни полета с по-висок интензитет в населени територии от този определен в Наредба № 9 на Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.; изм., бр. 8 от 2002 г.).”;

Приема се по принцип

Отразено в чл. 9, ал. 1 като тук считаме, че предложената редакция от КРС внася по-голяма яснота в текста, поради което предложението от страна на ДАИТС не е възприето изцяло.

Космо България Мобайл ЕАД

Предлагаме чл. 13 да се измени, предвид обстоятелството, че не е нужно да се препраща към съществуващ нормативен акт, който може да бъде изменен. Предлагаме следната редакция:
„Чл. 13. Електронните съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба трябва да отговарят на изискванията за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, определени в действащото законодателство.”

Не се приема

С постигане на по-голяма яснота и улеснение на предприятията КРС възприема подхода на цитиране на точното наименование на подзаконовия акт уреждащ въпросната материя.

 

ПО Раздел ІV ОТ ПРОЕКТА

 

 

МОБИЛТЕЛ ЕАД

Считаме, че Раздел IV от ТИ следва да отпадне изцяло от проекта на ТИ.
Мотиви: Разглежданият раздел преписва буквално разпоредбите на Глава ХVIII от ЗЕС, които задължения се предполага, че се знаят от всички предприятия. Не на последно място – считаме, че осигуряването на съобщения няма своето систематично място в разглежданите ТИ.

Приема се по принцип

Целта е максимално изясняване на условията, при които ще се осъществяват електронни съобщения и улесняване на предприятията, които ще започнат да осъществяват електронни съобщения, както по отношение на конкретните технически изисквания на мрежите, така и относно условията за издаване на разрешения и за осъществяване на дейността. Следва да се има предвид и обстоятелството, че предприятия, които ще осъществяват електронни съобщения за собствени нужди няма да попадат под разпоредбите на Общите изисквания по чл. 73 от ЗЕС, като за тях ще важат единствено техническите изисквания. Тъй като липсва нормативен акт, който изрично да определя процедурните правила за работа на електронните съобщителни мрежи, то такъв вид разпоредби следва да се съдържат в техническите изисквания, които са документ, предвиден по ЗЕС.

 

 

 

Такива разпоредби ще бъдат изцяло в полза на предприятията и най-вече на физически и юридически лица с по-малки икономически и правни възможности, за които ще бъдат изяснени не само техническите параметри, но и административните и юридически процедури за осъществяване на електронни съобщения и изграждане на електронни съобщителни мрежи.

Макс Телеком ЕООД

Считаме, че Раздел ІV и раздел V от Проекта следва да отпаднат. Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 73, т. 7, б. "д" и т. 8 от ЗЕС в общите изисквания се определят изискванията към предприятията за осигуряване възможност за използване на мрежата и на съоръженията от нея при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, при въвеждане на режим "военно положение", режим "положение на война" или режим "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и за заплащане административните такси съгласно глава осма. В този смисъл считаме, че изискванията, посочени съответно в Раздел ІV и в Раздел V от Проекта следва да намерят място в приложимите общи изисквания за мрежи от неподвижната радиослужба.

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Създадено е Приложение 1 

Космо България Мобайл ЕАД

Считаме, че Раздел ІV „Осигуряване на електронни съобщения при кризи, при обявяване на режим „военно положение”, режим „положение на война” или режим на друго извънредно положение” и Раздел V „Такси” следва да отпаднат, поради мотивите посочени в т. І от становището.

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Създадено е Приложение 1 

 

ПО Раздел V ОТ ПРОЕКТА

 

 

МОБИЛТЕЛ ЕАД

Мнението ни по Раздел V „Такси” от ТИ е, че същият трябва да отпадне изцяло от ТИ.
Мотиви: Систематично погледнато, поставянето на такси в ТИ е необосновано и незаконосъобразно, доколкото дефинирането на конкретните такси следва да става в разрешението на основание чл. 106, т. 8 от ЗЕС. По отношение на административните такси за разглеждане на заявление, за издаване на разрешение и за административни услуги – мястото на същите е в Тарифата за таксите, които се събират от КРС по реда на ЗЕС, където и същите са посочени еднозначно и разпознаваемо в предложения от КРС проект, приет с Решение № 1075/26.07.2007 г.

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Създадено Приложение 1 

 

ПО Раздел VІ ОТ ПРОЕКТА

 

 

МОБИЛТЕЛ ЕАД

По подобен начин, както в предходните изложения, считаме че Раздел VI „Контрол” от ТИ трябва да отпадне изцяло от предложения проект.
Мотиви: По отношение на разглеждания раздел важи принципът ignorantia legis non excusat (непознаването на закона не извинява никого) – всички предприятия следва да знаят кой и по какъв начин осъществява или по-скоро би могъл да осъществи контрол върху дейността им и изричното посочване на това обстоятелство точно в ТИ напълно е излишно.

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Създадено е Приложение 1 

 

ПО §1, т.2 от Допълнителната разпоредба ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

В „Допълнителни изисквания” думата „далекосъобщителна” да стане „електронна съобщителна”.

Приема се

Отразено в Приложение 2

МОБИЛТЕЛ ЕАД

По отношение на § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба (ДР) на ТИ предлагаме допълнение на предложената дефиниция, с която същата да добие следната редакция:
„Електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка към много точки” е електронна съобщителна мрежа, включваща една или повече конфигурации, състоящи се от свързани посредством електронни съобщения една станция в неподвижда точка (главна станция) с повече станции (приемни или крайни станции) , разположени в неподвижни или подвижни точки (в зависимост от вида използвана технология).”

Приема се по принцип

Отразено в § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба

 

Мотиви: Предложената от КРС дефиниция отразява настоящото състояние на работа на крайните станции в мрежите от вида „точка към много точки” и не отчита динамиката в развитието на хардуерните решения на производителите. Към момента вече можем да говорим за устройства и технология от типа “mobility” в „бета версии” и е въпрос на време, при това съвсем не в далечното бъдеще, когато устройствата ще навлязат масово и се премине към мобилност на разглежданата технология. На становище сме, че промяна в разглежданата насока сега, би преодоляла бъдещи корекции на ТИ, когато мобилността стане факт и в Република България.

 

 

ДАИТС

В § 1, т. 1 и т. 2 от Допълнителната разпоредба, думата „станция/и” да се замени с „радиосъоръжение/я”, както е възприето в Закона за електронните съобщения,. а т. 3 да се заличи, тъй като няма отношение към проекта на техническите изисквания

Не се приема

По смисъла на Допълнителната разпоредба "станция/и" се състои от комплекс от радиосъоръжения

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

В § 1, т.2 от ДР на Техническите изисквания предлагаме да отпадне посочената дефиниция, тъй като в текста на чл.10 е посочено, че мрежите трябва да отговарят съгласно българските държавни стандарти БДС EN 302 326-1, БДС EN 302 326-2 и БДС EN 302 326-3, които сами по себе си дефинират мрежата.
Ако не премете предложението считаме, че следва да се дефинира понятието „станция”, т.к. в предложената редакция не може да се направи достатъчно ясен извод какво е вложил регулатора в това понятие, а в същото време е от съществено значение при дефинирането на „електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида „точка към много точки”. 

Приема се по принцип

Отразено в § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба

 

Не на последно място, ако не се възприемат горните предложения предлагаме да се заличат думите в края на дефиницията ”разположени също в неподвижни точки”. По този начин се избягва евентуалната забрана за подвижност на CPE-устройствата. По своята характеристика същите са относително подвижни и могат лесно да бъдат преместени в рамките на покритие на базовите станции без значителни усилия, дори без знанието и намесата на оператора. Характера на номадност е заложен и в „d” версията на IEEE 816, като предстои и приемането на „е” версията, която ще позволи мобилност на крайноклиентските устройства.

 

 

Макс Телеком ЕООД

В §1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на Проекта предлагаме думите "разположени също в неподвижни точки" да се заличат. Мотиви: Както е известно на КРС мрежите от вида "точка към много точки" в обхват 3,5 GHz могат да работят по стандарт IEEE 802.16 във всички негови разширения (a, b, c, d, и e). Наистина мобилното разширение IEEE 802.16e - 2005 все още не е влязло в сила, но предстои в близко бъдеще то да бъде прието. Към настоящия момент услугите, които се предоставят чрез WiMax мрежите могат да бъдат ограничено подвижни и в този смисъл считаме, че с отпадането на текста се дава по-точно определение на електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида "точка към много точки".

Приема се по принцип

В §1, т. 2 от Допълнителната разпоредба е добавено "или подвижни"

 

ПО §1, т.3 от Допълнителната разпоредба ОТ ПРОЕКТА

 

 

МОБИЛТЕЛ ЕАД

По отношение на § 1, т. 3 от ДР към ТИ – абревиатурата „ITU”, посочена в скоби след Международен съюз по далекосъобщения, определено е коректна. От систематична гледна точка обаче, считаме че следва да се обърне внимание върху това, че в чл. 8, ал. 1 от ТИ в скоби е използвано вече различно съкращение за Международния съюз по далекосъобщения, а именно: МСД. Би било редно да се използва само една абревиатура за едно понятие в един документ, на още по-силно основание, когато този документ има характера на общ административен акт.

Приема се по принцип

§ 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба е заличена

Космо България Мобайл ЕАД

В § 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на Проекта следва да се има предвид, че терминът “честотни присвоявания” не е точен превод на български език на Frequency Assignments /Frequency Allocations и в тази връзка предлагаме да се замени с друг подходящ.

Приема се по принцип

§ 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба е заличена

Макс Телеком ЕООД

В случай, че се възприеме бележката ни по т. 6 по-горе по отношение на чл. 8 следва да отпадне и разпоредбата на §1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на Проекта.

Приема се

Отразено в Допълнителната разпоредба

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

§1, т.3, предвид Решение № 74 от 9 Февруари 2006г. за приемане на държана политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър (Обн. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г.), текста "процедурите на Радиоправилата (Radio Regulations)" би следвало да се изпише "процедурите на Радиорегламента (Radio Regulation - RR)".

Приема се по принцип

§ 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба е заличена

 

ПО Приложение 1, към чл.5, ал.2 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

В Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, колона „Капацитет”, в редове 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 да бъдат изброени всички възможни капацитети, съгласно посочените във втора колона документи

Не се приема

В Приложение №1 са посачени само тези цифрови потоци с техния формат съгласно ITU-T , които са допустими за използване в РБългария. Въвеждането на честотни разпределения и различни формати на цифровите потоци в определени честотни обхвати (например разпределения възприети в Германия - 2,5, 5, 10, 20 MHz) ще доведе до неефективно използване на радиочестотния спектър. Също така не е целесъобразно да се прилагат разпределения за остарели аналогови разпределения. Посочването само на граничните стойности на капацитетите, без да се изброяват всички видове, е свързано с допустимите ширини на честотните ленти на каналите. Изброяването на всички възможности е нецелесъобразно поради огромния брой и динамиката на прилаганите модулации за различните видове цифрови йерархии.

МОБИЛТЕЛ ЕАД

В проекта на ТИ не е уреден въпроса относно възможността за свободно използване на обхватите 60 GHz и 80 GHz. В някои страни използването на тези обхвати се разрешава, поради което предлагаме в Република България това също да бъде въведено в ТИ

Не се приема

Настоящите технически изисквания регламентират само предоставянето на  индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.

МОБИЛТЕЛ ЕАД

В Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 от ТИ, в честотен обхват 7725 – 7970 MHz предлагаме в колони „Минимални технически изисквания” и „Минимална дължина на участък” минимално допустимия диаметър на антените да бъде 0,60 см., както и в колона „Минимална дължина на участък” дължината да бъде по-малка от посочените 20 км.
С оглед на това предлагаме следната редакция на текста в колона „Минимални технически изисквания”:
”Антени - клас  не по-нисък от клас 4 с диаметър не по-малък от 1.2m за лента с ширина 29.5 MHz и препоръчително с диаметър не по-малко от 1.2m за ленти с ширина 3.5 MHz,7 MHz, 14 MHz и 28 MHz.” Мотиви: 1. Към настоящия момент една не малка част от такива участъци са изградени и одобрени от КРС. Промяната в изискванията ще доведе и до промени във вече изградените участъци, което е икономически неефективно.

Приема се

Отразено в Приложение 2

 

2. Използването на антени с по-малък диаметър е по-ефективно за по-къси участъци и при осъществяване на радиорелейни връзки на по-къси разстояния. Необходимостта от широколентов пренос за радиорелейни трасета с дължина на участъка от 15 до 20 км задължително налага използването на обхвата 7725 – 7970 MHz, като следващия разрешен обхват от 18 GHz не предлага необходимите условия за изпълнение критериите на Международния съюз по далекосъобщения за устойчив и надежден пренос. 3. На някои обекти е технически невъзможно използването на антени с диаметър не по-малък от 1.2 м поради фактора „ветрово натоварване”, както и невъзможност за монтаж на антени по-големи от 0.6 м поради претоварване на желязо-решетъчни конструкции и липсата на свободно място за такъв монтаж.

 

 

Космо България Мобайл ЕАД

Чл.5, ал.2, Таблицата на Приложение №1:  1.Като обща бележка по отношение на Таблицата, съдържаща се в Приложение № 1 считаме за необосновано увеличаването/въвеждането на минимална дължина на участъка. Това обстоятелство ще създаде технически трудности за изграждането на участъци с дължина между 9 и 12 км и капацитет 155 Mbit/s. В този смисъл предлагаме минималната дължина на участъците да бъде определена съобразно посоченото в Наредбата за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба. Освен това в случай, че не се възприеме направеното по-горе предложение, предлагаме да бъде създадена изрична разпоредба, която да предвиди, че по отношение на мрежите, за които са издадени лицензии (разрешения) минималната

Приема се по принцип

Поради голямата заетост на честотните обхвати 7 и 13 GHz, ефективното използване на ограничения ресурс от радиочестотен спектър изисква да се установи минимално допустима дължина на един радиоучастък за съответния обхват с оглед постигане на такава висока плътност на електронните съобщения в него, каквато съответства на енергийните му особености. За системи с цифрова скорост 155 Mbit/s е въведена нова колона с намалени дължини на РРУ. ТИ се отнася само за нови заявления за честотни назначения, но не и за съществуващи, т.е. Забележка 6 не се отнася за изградените мрежи от неподвижна радиослужба. В честотен обхват 7125-7425 MHz е добавена цифрова скорост 16 Mbit/s.

 

дължина на участъка се запазва, в съответствие с издадената лицензия (разрешение) от КРС.; 2.По отношение на честотен обхват 7425-7725 MHz (7 GHz висок обхват), в колона седма „Минимални технически изисквания” думите „диаметър не по-малък от 1,2м” да се заменят с „диаметър не по-малък от 0,6м”.
Мотиви: Качествените показатели на някои трасета се покриват и с по-малки антени. В някои случаи монтирането на антени с диаметър 1.2м се оказва критично по отношение на носещите структури(мобилни мачти) с по-голямо натоварване с антенни съоръжения; 3. По отношение на честотен обхват 7125-7425 MHz (7GHz нисък обхват), от колона канално отстояние да отпадне 7MHz, ако обхвата се предвижда за изграждане само на високоскоростни магистрали, или ако то остане да се добави 16Mbit/s в колона капацитет/вид информация. В честотна лента 7MHz не може да се пренася капацитет 34Mbit/s.

 

 

ДАИТС

В Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, колона „Честотен обхват” - 10,7-11,7 GHz да се добави ограничението за излъчената мощност

Не се приема

Ограничението за излъчената мощност се отнася за честотен обхват - 10,6-10,68 GHz В обхвата 10,7-11,7 GHz такова ограничение не съществува (ERC Report 25).

ДАИТС

В Приложение  № 1, към чл.5, ал.2, в честотен обхват 11,7-12,5 GHz да отпадне "Забележка 1" за да не се смущава в бъдеще спътниковата радиоразпръсквателна служба

Приема се

Отразено в Приложение 2

Космо България Мобайл ЕАД

Чл.5, ал.2, Таблицата на Приложение №1: 1. По отношение на честотен обхват 17.7-19.7 GHz, в колона пета „Капацитет/вид информация” израза „2 x 155Mbit/s” да се замени с „n x 155Mbit/s”.
Мотиви:  Предложената редакция се налага от обстоятелството, че е налице техническа и апаратурна възможност да има стойности различни от „2 х”. В този смисъл и с оглед пълнота и прецизност на текста предлагаме, „2 х” да се замени с „n х”; 2. По отношение на обхват 22.0 – 23.6 GHz да отпадне изискването за минимална дължина на участъка (3км), посочено в колона шест. „КБМ” ЕАД има добре развита мрежа в цитирания обхват в много райони на страната при разстояния по-къси от 3км без да е изчерпан напълно определеният за приоритетно ползване честотен ресурс. Считаме, че с въвеждането на минимална дължина на участъка от 3 км се налага използването на по-високочестотни обхвати като 28 и 38GHz, което от своя страна налага поръчване и експлоатационно поддържане на по-широка номенклатура радиорелейно оборудване и излишно заемане на честотен ресурс в други честотни обхвати. Това в крайна сметка води до
неефективно използване на ограничения честотен ресурс.

Приема се по принцип

Отразено е в Приложение 2 за системи с цифрова скорост 155 Mbit/s до nx155 Mbit/s.

ЕС КОМ Н

Предлагаме Забележка 6 към таблицата "Допустими честотни разпределения, които могат да се използват за електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка към точка"" (Приложение № 1 към чл.5, ал.2) да бъде допълнена със следния текст: "..и когато радиорелейният участък е част от магистрална радиорелейна мрежа". При изграждането на магистрални радиорелейни мрежи с голям капацитет (nx155 Mbit/s) се използват предимно ниските честотни обхвати (4,4-5,0 GHz, 5,925-6,425 MHz, 6,425-7,125 MHz), при дължини на трасетата на отделните радиорелейни участъци от порядъка на 40 до 70 км. При магистрална радиорелейна мрежа, включваща голям брой радиорелейни участъци, поради специфични географски и теренни условия, се налага използването на участъци с дължини на трасетата по-малки от 35 км. В тези случаи трябва да се разрешава използването на честотния обхват, в който работят съоръженията на цялата магистрална радиорелейна мрежа. В противен случай, трябва да се използва по-висок честотен обхват, което затруднява експлоатацията и гъвкавата поддръжка на мрежата.

Приема се

Отразено в Приложение 2

 

ПО Приложение 2 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ТРАНС ТЕЛЕКОМ ЕАД

Предлагаме да бъдат заличени последните 2 реда от Приложение 2.
Изглежда странно въвеждането на Технически изисквания за дейности, за които няма издадени индивидуални лицензии по отменения ЗД и все още не са приети от Министерския съвет (МС) политика в областта на електронните съобщения и политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, така че да е ясно за какви цели и с какъв обхват биха били дейностите, за да може да се извърши адекватен коментар.

Не се приема

 Подзаконовата уредба, която следа да се приеме в следствие на Закона за електронните съобщения се разработва. Eдин от тези актове е и Регулаторната политика, като тези нови обхвати ще бъдат регламентирани и там.

Макс Телеком ЕООД

По Таблицата - Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 моля да имате предвид следното: Предлагаме последните два реда на Приложение № 2 на Проекта да се заличат. Мотиви: Съгласно Регулаторната политика за управление за разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър, която на основание § 34, ал. 2 от ЗЕС се прилага доколкото не противоречи на ЗЕС, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи от вида "точка към много точки" е определен честотен ресурс в обхвати 3 GHz и 26 GHz. В Приложение № 2 от Проекта е предвидено, че електронни съобщения чрез мрежи от вида "точка към много точки" могат да се осъществяват освен в цитираните два обхвата и в обхвати 28 GHz и 58 GHz. В този смисъл и предвид обстоятелството, че ЗЕС в чл. 32, т. 1, б. "а" също предвижда приемането от страна на КРС на регулаторна политика за управлението на радиочестотния спектър считаме, че определянето на нове обхвати за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи от вида "точка към много точки"

Приема се по принцип

Необходимите корекции ще бъдат нанесени във всички в необходимите подзаконови нормативни актове.

 

следва да стане именно в новата регулаторна политика, а не чрез Проекта. Следва да се има предвид, че Върховният административен съд в свое Решение № 5733/2006 г. по адм. д. № 6937/2005 г. е имал случай да посочи, че действащата регулаторна политика е ръководен документ, който е задължителен за всички, в т. ч. и за КРС по въпросите свързани с управлението на радиочестотния спектър. Регулаторната политика следва да се спазва задължително от регулаторния орган и другите държавни органи и Проектът не може да й противоречи. В случай, че не приемете горната забележка и последните два реда не бъдат заличени моля да имате предвид, че в публикувания за обществено обсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията па Закона за електронните съобщения, приет с Решение № 1075 от 26 юли 2007 г. на КРС не е предвидена такса - еднократна административна такса за издаване на разрешение и годишна такса за ползване на ограничен ресурс в обхват 58 GHz, което прави невъзможно предоставяне на разрешение в този обхват.

 

 

 

ПО Забележки ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

В „Забележки” т. 1, 5, 7 и 8 да отпаднат, тъй като са предмет на регулаторната политика

Не се приема

Забележка № 5 визира директно Европейската честотна таблица (ERC Report 25). Забележка №7 се отнася до  случаите, в които поради конкретните особености на честотния обхват 6,4-7,1 GHz, се налагат честотни назначения за относително по-ниски цифрови скорости 52 Mbit/s (SDH, STM-0) като отклонение от магистрална мрежа с цифрови скорости nx155 Mbit/s (SDH). Забележка № 8 се отнася за честотния обхват 7,9-8,5 GHz, в който съществува припокриване на различни честотни разпределения съгласно ITU-R, от които за нови назначения трябва да се използват само новите цифрови разпределения. Предстои изработване на нова регулаторна политика.