ПРАВИЛА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧЕН ДОСТЪП ДО ФИКСИРАНАТА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА НА ОПЕРАТОР СЪС ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ МРЕЖИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ФИКСИРАНИ ГЛАСОВИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ

 

 

Приети с решение № 110 от 25 януари 2005 г. на Комисията за регулиране на съобщенията

 

 

 

            1. Специфичен достъп до фиксираната телефонна мрежа на оператор със значително въздействие върху пазара на фиксирана гласова телефонна услуга е специфичен достъп до фиксирана телефонна мрежа, която дава възможност за пренос на глас и звукова информация с ширина на честотната лента 3100 Hz, крайните точки на която са фиксирани географски и която поддържа пренос на глас, факсимилни съобщения и нискоскоростен пренос на данни чрез модеми със скорост най-малко 2400 бита в секунда.

 

            2. Чрез специфичния достъп се дава възможност за предоставяне на достъп до услуги, които да бъдат предоставяни чрез осигурените от фиксираната гласова телефонна мрежа параметри, посочени в т. 1. Услугите, които могат да бъдат предоставяни чрез параметрите, осигурени от фиксираната телефонна мрежа, са услугата “комутируем достъп до интернет”, както и други услуги по пренос на данни, които могат да бъдат предоставяни чрез телефонен канал с параметрите, посочени в т. 1.

 

            3. Задължение за предоставяне на специфичен достъп има обществен оператор, който осъществява далекосъобщения чрез фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга определен за оператор със значително въздействие на пазара.

 

            4. Операторът по т. 3 не може да откаже искане за предоставяне на специфичен достъп, отправено от обществен оператор, притежаващ индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа за пренос на данни, на която е предоставен ограничен ресурс – код за достъп до интернет. Отказ за предоставяне на специфичен достъп се допуска само ако са нарушени съществените изисквания по чл. 115, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията, като отказът се мотивира.

 

            5. Взаимоотношенията във връзка със предоставянето на специфичен достъп се уреждат в писмен договор, който се изпраща в КРС в триседмичен срок преди влизането му в сила.

 

            6. Специфичният достъп се регламентира със следните условия:

            6.1. Обхват и вид на предоставяните услугите.

            6.2. Условия и срокове за предоставяне на специфичен достъп до фиксираната телефонна мрежа.

            6.3. Технически изисквания и интерфейси за специфичен достъп;

            6.4. Цени за предоставяните услуги във връзка с осъществяване на специфичен достъп

 

            7. Операторите по т. 3 са длъжни да определят цените за предоставяне на специфичен достъп при спазване на условието за разходоориентираност, в съответствие с изискванията на ЗД.

 

 

 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангелина Ситарска)              (Гергана Сърбова)