регулаторна политика

за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на далекосъобщения

Обн., ДВ, бр. 46 от 03.06.2005 г.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Регулаторната политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на далекосъобщения (Регулаторната политика) се изготвя от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) в изпълнение на разпоредбата на чл. 27, т. 10 от Закона за далекосъобщенията (ЗД).

Регулаторната политика отчита настоящото състояние и определя насоките за използване на този ресурс при развитие на далекосъобщителния пазар в краткосрочен (2005 г.) и средносрочен план (2006 - 2007 г.). Тя е в съответствие с Актуализираната секторна политика в областта на далекосъобщенията (обн. ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г.) и е свързана с пълната либерализация на далекосъобщителния пазар. Разширяването на обхвата на предлаганите далекосъобщителни услуги е ключов фактор за развитие на информационно общество и сектор далекосъобщения и подходяща Регулаторна политика е от голямо значение за постигане на достъпност на далекосъобщителните услуги, както за обикновените потребители, така и за представителите на търговския сектор.

При разработването на Регулаторната политика, КРС си поставя следните основни цели:

·         Осигуряване на ефективна конкуренция на далекосъобщителния пазар чрез:

-          оптимизиране на Националния номерационен план (ННП) за осигуряване на достатъчно номера при спазване принципите за равнопоставеност и прозрачност и създаване на по-благоприятни условия за предоставяне на номера на съществуващите и нови оператори, както и за навлизането на услуги, свързани с внедряването на нови технологии;

-          създаване на предпоставки и въвеждане на изисквания за ефективното използване от далекосъобщителните оператори на първично предоставените им номера от ННП;

-          създаване на възможност за лесно достъпен избор на оператор при предоставяне на далекосъобщителни услуги;

·         Улесняване на потребителите и защита на интересите им чрез:

-          преносимост на телефонния номер в мобилна мрежа при смяна на оператор на мрежа, или на доставчик на услуга. Провеждане на проучвания и подготовка на анализи във връзка с въвеждането на преносимост на телефонния номер във фиксираната мрежа;

-          възможност за идентификация по номера на различните видове мрежи и услуги, в т.ч. и паневропейски, както и начина на таксуването им;

-          стабилност на номерационната схема – в максимална степен запазване на географските и негеографските кодове и кратките кодове за основни услуги;

-          провеждане на политика за осигуряване на безплатен достъп до номера със значителен социално-обществен интерес.

·         Хармонизация по отношение на европейското телефонно номерационно пространство ETNS.

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПИ

1.1. КРС управлява използването на номера, адреси и имена в различните далекосъобщителни мрежи, съобразно разпоредбите на българското законодателство и подготвя въвеждането на изискванията и препоръките на ЕС в тази област.

1.2. КРС предприема мерки за ефективното използване на номера, адреси и имена за осъществяване на целите, заложени в Секторната политиката в далекосъобщенията в Република България.

1.3. Регулаторната политика намира отражение в ННП и актовете по прилагането на ЗД, свързани с правилата за разпределение и процедурите по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

1.4. КРС осъществява своята регулаторна дейност, като не дава предимство на отделни технологии и/или далекосъобщителни оператори за предоставяне на едни и същи услуги и осигурява условия за ефективна конкуренция.

1.5. КРС осигурява освобождаването и резервирането на номерационни ресурси за нови технологии и електронни мрежи и услуги.

1.6. Дейността на КРС е съобразена с изискванията, присъщи за управление и ползване на ограничени ресурси: въвеждане на обективни и прозрачни процедури, гарантиращи равнопоставеност при предоставяне на номера и адреси на далекосъобщителните оператори.

 

2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НОМЕРА, АДРЕСИ И ИМЕНА

2.1. Развитие на конкурентен пазар в далекосъобщителния сектор, който осигурява на крайния потребител възможност за избор по отношение на качество и съответна цена на далекосъобщителната услуга.

2.2. Ефективно използване на номерата от ННП, адресите и имената, които могат да бъдат използвани от различни далекосъобщителни мрежи.

2.3. Защита на интересите на потребителите на далекосъобщителни услуги.

2.4. Отчитане на изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.

2.5. Гарантиране защитата на личните данни.

 

3. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ

3.1. Разработване и приемане на ясно структуриран ННП, който да осигурява:

3.1.1. гъвкавост при предоставяне и резервиране на номера;

3.1.2. достатъчно номера за съответната дейност на операторите;

3.1.3. номерационни ресурси за развитието на нови мрежи и услуги;

3.1.4. възможност за разпознаване на префикси, услуги, тарифи, географски и негеографски номера, с оглед оптимизиране на работата на далекосъобщителните мрежи;

3.1.5.  минимална необходимост от съществени промени.

3.2. Анализ и оптимизиране на адресния ресурс, използван при работата на далекосъобщителните мрежи, с оглед ефективното му използване.

 

4. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДАЧИ (2005 г.)

4.1. Дейности във връзка с практическото прилагане на избор на оператор за всяко повикване и на абонаментна основа.

4.2. Определяне и публикуване на географските кодове на населените места в страната - 30.06.2005 г.

4.3. Въвеждане на негеографски кодове за услуги за всички далекосъобщителни мрежи като:

- “700” – код за достъп до услугата “персонален номер”;

- “800” – код за услуги с безплатен достъп.

31.03.2005 г.

4.4. Резервиране на хармонизиран европейски номер за блокиране на електронен достъп – “116”. – 30.06.2005 г.

4.5. Определяне в ННП на кратки кодове за достъп до мрежи с негеографска номерация и национално покритие и на кратки кодове за услуги с обществена значимост - 30.06.2005 г.

4.6. Определяне на принципите и критериите за предоставяне на кратки кодове за достъп до мрежи с негеографска номерация и национално покритие и на кратки кодове за услуги с обществена значимост – еднакво достъпни от абонатите на всички оператори в страната, предоставящи достъп до тях чрез мрежите си – 30.06.2005 г.

4.7. Освобождаване на блокове от 100 000 номера в областните центрове като Варна, Стара Загора и Пловдив - 30.09.2005 г.

4.8. Разработване на концепция за организация на абонатните номерата с първа цифра “1” след географски код за предоставяне на услуги в съответната номерационна област от всички оператори на фиксирани далекосъобщителни мрежи, предоставящи услуги в същата област – 30.09.2005 г.

4.9. Проучване на техническите, функционални и пазарни аспекти на въвеждането на преносимост на номерата. Определяне на функционалните спецификации - 31.12.2005 г.

4.10. Въвеждане на еднакви процедури по номеронабиране за абонатите на всички мрежови оператори и доставчици на услуги (в рамките на една локална мрежа) - 31.12.2005 г.

4.11. Анализ на възможностите за оптимизиране на използваните адреси за сигнализация по общ канал SS7. – 31.12.2005 г.

 

5. СРЕДНО СРОЧНИ ЗАДАЧИ (2006 - 2007 г.)

5.1. Провеждане на консултации с далекосъобщителните оператори за приемането на подходящ за всички функционален модел за преносимост на номерата - 30.06.2006 г.

5.2. Въвеждане на преносимост на номерата между абонатите на мобилните клетъчни мрежи - 01.01.2007 г.

5.3. Отпадане на използването на префикси “9” и “99” и преминаване към използването на единен префикс на национално ниво “0” - 01.01.2007 г.

5.4. Въвеждане на хармонизиран европейски номер за спешни услуги – “112” – 01.01.2007 г.

5.5. Преминаване към използването на номера с национален код за достъп “90” до услуги с добавена стойност и определения, съгласно Наредба № 16 за правилата за разпределение и процедурите по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, формат. Изискването се отнася до всички мрежи - 01.01.2007 г.

5.6. Освобождаване на допълнителни 100 000 и 10 000 групи абонатни номера в номерационните области за осигуряване на нуждите на нови оператори и въвеждане на нови технологии – ежегодно в съответствие с задълженията, предвидени в индивидуална лицензия № 100-0001 от 28.01.2005 г., издадена на “БТК” АД.

5.7. Осигуряване на условия за достъп до и развитие на паневропейски услуги, като услуги с безплатен достъп (freephone services), услуги с добавена стойност (premium rate services), услуги с поделена стойност (shared cost services). 01.01.2007 г.

5.8. Пилотно въвеждане преносимост на номерата за абонати на фиксирани далекосъобщителни мрежи на селищно ниво - 31.12.2007 г.

5.9. Задоволяване потребностите на операторите и потребителите и осигуряване на въвеждането на нови мрежи и услуги чрез разпределението на ННП.

5.10. Унифициране на дължината и структурата на номерата и дефрагментиране на номерационното пространство с цел възможност за преминаване към закрит номерационен план - 31.06.2007 г.

5.11. Проучване на възможностите за въвеждане на ENUM.

5.12. Съобразяване с изискванията на новата регулаторна рамка за електронните съобщения и промените в законовите и подзаконовите нормативни актове.

 

6. ИКОНОМИЧЕСКА И ТАРИФНА ПОЛИТИКА

6.1.Увеличаващият се брой оператори след либерализация на далекосъобщителния пазар води до необходимост от повече номера за достъп до различни видове услуги и налага по-гъвкав подход при разпределение на този ограничен ресурс. От друга страна е необходимо да се отчете, че честите промени в ННП водят до високи разходи за оборудване и софтуер. Приемането от КРС на балансирана стратегия за промяна на ННП ще доведе до снижаване разходите за операторите при промените в ННП.

6.2. Основен механизъм за ефективното използване на номерационни и адресни ресурси е определянето на такси за ползването им. Необходимо е таксите за ползване на номерата да бъдат съобразени с търсенето им, вида на услугите, предоставяни посредством тях, и да стимулират ефективното им използване. Наред с това, следва да се отчита и необходимостта от стимулиране на цифровизацията на мрежите в Република България, предвид задълженията, поети в преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Основен проблем в това отношение е цифровизацията на мрежата на “БТК” АД. Чрез намаление и последващо премахване на отстъпката за блокове от номера с непълна дължина на аналогови централи ще се постигне баланс между задълженията и необходимостта от ефективно използване на ограничен ресурс. Наред с това ще бъде отчетено задължението за въвеждане на преносимост на номера, като се вземе предвид и усложнените механизми за управление на този ресурс от страна на регулаторния орган.

6.3.  Разработване на принципи на тарифната политика за ползването на номерационни и адресни ресурси, базираща се на най-добрата европейска практика


Приложение 1

Списък на документи, използвани при изготвяне на Регулаторната политика

1. Towards a European Numbering Environment - Green Paper on a Numbering Policy for Telecommunications Services in Europe COM(96) 590 final, 20/11/96

Към Европейско номерационно пространство. Зелена книга за политиката при използването на номера за далекосъобщителни услуги СОМ(96) 20/11/96

2. Final Report on Carrier Selection.10 July 1997 ECTRA

Заключителен доклад относно избор на оператор. 10 юли 1997 ECTRA

3. Final Report on the Effect of Number Portability on National Number Administration & Management. 10 November 2000 ECTRA

Заключителен доклад относно въздействието на Преносимост на номера върху националното администриране и управление на номера. 10 ноември 2000 ECTRA.

4. Final Report for the European Commission Policy Implications of Convergence of Naming, Numbering and Addressing - September 2003 - by Political Intelligence, authors: Joe Mcname, Tiina Satuly

Заключителен доклад за ЕК относно влияние на политиката върху конвергенцията и управлението на имена, номера и адреси - септември 2003 - “Политикъл Интелижънс”, автори: Джо Макнейми и Тина Сатули


Приложение 2

Списък на използваните термини

 

ETNS               European Telephony Numbering Space

Европейско телефонно номерационно пространство

 

ENUM              Electronic Numbers

Електронни номера

ENUM e протокол/стандарт, развит от инженерната група за интернет (IETF), позволяващ превръщането на уникалния глобален номер (Rec. ITU E.164) в DNS (domain name system) т.е в лесно запомнящи се имена използвани в Интернет мрежата.

 

Закрит номерационен планномерационен план, при който номерата са с фиксирана дължина, с изключение на кратките номера за услуги и номерата за цифровите мобилни клетъчни мрежи, и при номеронабиране (осъществяване на повикване) се използва винаги целия национално значим номер, независимо от направлението.

 

Електронна съобщителна мрежа означава преносна система и, когато това е приложимо, съоръжения за комутация и маршрутизация и други ресурси, които позволяват предаването на сигнали по проводници, радио, оптичен или друг електромагнитен начин, включително спътникови мрежи, фиксирани (с комутация на канали или с пакетна комутация, включително Интернет) и мобилни наземни мрежи, електропроводни системи, доколкото се използват за предаване на сигнали, мрежи, използвани за радио и телевизионно разпръскване, кабелни телевизионни мрежи, независимо от типа на пренасяната информация.

 

Електронна съобщителна услуга означава услуга, осигурявана обикновено срещу заплащане, която се състои изцяло или главно в пренасянето на сигнали по електронни съобщителни мрежи, включително далекосъобщителни услуги и услуги за пренос в мрежи, използвани за разпръскване, но изключват услугите, осигуряващи или упражняващи редакторски контрол върху съдържанието, предавано посредством електронни съобщителни мрежи и услуги; тя не включва услуги на информационното общество по смисъла на член 1 на Директива 98/34/ЕО, които не се състоят изцяло или главно в пренасянето на сигнали по електронни съобщителни мрежи.