РЕШЕНИЕ № 304 на МС от 21.05.2002 г. 
за приемане на актуализирана Секторна пощенска политика на Република България

 Обн., ДВ, бр. 61 от 21.06.2002 г.

На основание чл. 10 от Закона за пощенските услуги и § 47 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (ДВ, бр. 112 от 2001 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Приема актуализираната Секторна пощенска политика на Република България съгласно приложението.

2. Отменя Решение № 913 на Министерския съвет от 2000 г. за приемане на Секторна пощенска политика на Република България (ДВ, бр. 3 от 2001 г.).

 Приложение към т. 1

Секторна пощенска политика на Република България

Въведение

Този документ представя политиката на Република България за развитие на пощенския сектор до 2004 г. Той формулира стратегическата цел и определя основните задачи и подходи за по-нататъшното усъвършенстване на националната пощенска система, която е и част от европейската и световната пощенска система.

Основните мотиви за разработването на Секторната пощенска политика се резюмират, както следва:

Секторната пощенска политика на Република България е съобразена със:

Секторната пощенска политика подлежи на анализиране и периодично актуализиране.

Сегашната актуализация на Секторната пощенска политика е осъществена в изпълнение на § 47 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (ДВ, бр. 112 от 2001 г.).

Цел, задачи и очаквани резултати

Стратегическа цел на Секторната пощенска политика е достигането на икономическо стабилизиране и устойчиво развитие на националния пощенски сектор, осигуряващ пощенски услуги с високо качество и на достъпни цени, съответстващи на световните и европейските изисквания.

Тази цел е осъществима чрез:

Основни задачи, които ще се изпълняват за постигане на стратегическата цел:

Очаквани резултати от изпълнението на задачите:

 Управление и регулиране на пощенския сектор

Държавното управление на пощенските услуги се осъществява от министъра на транспорта и съобщенията съгласно определените му в Закона за пощенските услуги правомощия.

Основните приоритети, свързани с държавното управление на пощенските услуги, включват:

Регулирането на пощенските услуги се осъществява от независим държавен орган - Комисията за регулиране на съобщенията, чиито правомощия са определени в Закона за пощенските услуги и в Закона за далекосъобщенията.

Основните приоритети, свързани с регулирането на пощенските услуги,включват:

При осъществяването на Секторната пощенска политика се прилага принципът на консултативност и прозрачност във взаимоотношенията между Министерството на транспорта и съобщенията и другите заинтересувани органи на изпълнителната власт, Комисията за регулиране на съобщенията, пощенските оператори и техните сдружения, обществените организации и съюзи и потребителите на пощенски услуги.

 Пощенски услуги и пощенски пазар

Пощенски услуги

Пощенските услуги се подразделят на универсална пощенска услуга и неуниверсални пощенски услуги.

Универсална пощенска услуга
С цел гарантиране правото на комуникация на всеки човек държавата осигурява изпълнението на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна. Предоставянето на универсалната пощенска услуга е в съответствие с изискванията, които се поставят от Европейския съюз и от Всемирния пощенски съюз.

Универсалната пощенска услуга представлява пакет от услуги, които се предоставят с определено качество и на цени, достъпни за всички потребители. Тя включва както вътрешните, така и международните пощенски услуги. Обхватът на универсалната пощенска услуга и правилата за образуване и прилагане на цените на услугите, включени в нея, отразяват:

На сегашния етап държавата гарантира изпълнението на универсалната пощенска услуга основно чрез възлагане на задължение за нейното предоставяне.

Задължението за извършване на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна е възложено със Закона за пощенските услуги и Индивидуалната лицензия на основния пощенски оператор - търговското дружество "Български пощи", който я предоставя чрез пощенската си мрежа.

Характерът на универсалната пощенска услуга налага тя да се предоставя постоянно на територията на цялата страна, включително при икономически неизгодни условия, за което държавата подпомага финансово основния пощенски оператор чрез:

– временно въвеждане със Закона за пощенските услуги на държавен монопол върху част от услугите (резервиран сектор), включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, които основният пощенски оператор предоставя чрез пощенската си мрежа;

– компенсиране на доказания от основния пощенски оператор дефицит при изпълнението на универсалната пощенска услуга; условията, редът и източникът на това компенсиране са определени със Закона за пощенските услуги.

С цел осигуряване на конкурентна среда в условията на действие на механизми за финансово стабилизиране на основния пощенски оператор, който предоставя задължителна универсална пощенска услуга, от този оператор се изисква:

Финансовото подпомагане, свързано с предоставянето на универсалната пощенска услуга, цели финансово стабилизиране и преход към самофинансиране на основния пощенски оператор.

Универсалната пощенска услуга и преди всичко услугата, изпълнявана от основния пощенски оператор, е обект на наблюдение във всички аспекти (достъп, ефикасност на обслужване, качество, ценообразуване, пощенска сигурност и др.) предвид нейната обществена значимост и ангажираността на държавата, свързана с предоставянето й.

Неуниверсални пощенски услуги
Неуниверсалните пощенски услуги са услуги по приемането, пренасянето и доставката на пощенски пратки, които не влизат в обхвата на универсалната услуга. Неуниверсалните пощенски услуги могат да се извършват от всеки пощенски оператор, който се е регистрирал в съответствие със Закона за пощенските услуги.

Държавата не поема финансово задължение за гарантиране предоставянето на неуниверсалните пощенски услуги, тъй като поради своето естество този вид услуги носят висока добавена стойност и се извършват в напълно конкурентна среда.

Независимо от това към пощенските оператори на неуниверсалните пощенски услуги се поставят изисквания от неикономически характер, свързани с опазване тайната на кореспонденцията, неприкосновеността на пратките, пощенската сигурност и опазването на околната среда.

Номенклатурата на неуниверсалните пощенски услуги ще се разширява, като се използват възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии.

Развитие на съществуващите и внедряване на нови видове услуги

Предоставяните пощенски услуги у нас все още се ограничават в рамките на традиционните услуги за писмовни и колетни пратки. Тяхната номенклатура ще се разширява и разнообразява чрез въвеждането и развитието на услуги, като:

Специално внимание ще се отдели на пощенските финансови услуги (пощенските записи и чекове) и другите финансови услуги, предоставяни чрез националната пощенска инфраструктура. Те са едни от най-перспективните средства за осигуряване финансовата жизнеспособност на основния пощенски оператор. Във връзка с това е необходимо максимално да се ускори прилагането на механизми за партньорство между основния пощенски оператор и лицензирани финансови институции.

Навлизащите съвременни информационни и комуникационни технологии,както и потребителското търсене са предпоставка за въвеждането на принципно нови видове услуги с висок процент на добавена стойност, като електронна поща, електронна търговия и др.

Новите технологии и услуги са основа за интегриране на пощенския сектор към информационното общество.

Пощенски пазар

В изпълнение на изискванията на Европейския съюз за изграждане на единен пазар на пощенски услуги на общността приоритетите в тази сфера са насочени към създаване на условия за развитие, поддържане и стимулиране на динамичен и конкурентоспособен национален пощенски пазар.

Либерализация

При гарантирано предоставяне на универсалната пощенска услуга ще се осъществява постепенно либерализиране на пощенските услуги и изграждане на свободен пощенски пазар, като се създават и поддържат всички условия, необходими за насърчаване на конкуренцията по отношение както на услугите от обхвата на универсалната пощенска услуга, така и на неуниверсалните пощенски услуги. Този процес е съпроводен с прилагането на механизми, като включват:

равнопоставеност на субектите на лицензиране и регистриране;

обективност на критериите при издаване на индивидуалните лицензии и удостоверенията за регистрация;

ненакърняване на установения монопол върху резервирания сектор от универсалната пощенски услуга, предоставяна от основния пощенски оператор, за срока, определен със Закона за пощенските услуги;

публичност;

Като мярка за постигане устойчивост на пазара на универсалната пощенска услуга на основния пощенски оператор е предоставен временен държавен монопол върху резервиран сектор от услуги с обхват, параметри и срок на действие, определени със Закона за пощенските услуги.

С цел преминаване към пълна демонополизация на този вид пазар през2002 г. ще бъдат анализирани резултатите от въвеждането на резервиран сектор. Въз основа на анализа и като се вземат предвид настъпилите промени в европейските изисквания, ще се приемат решения за степента и етапите на демонополизация на пощенския пазар.

Цени на пощенските услуги

Пощенските оператори определят цените на предоставяните от тях услуги съобразно пазарното им търсене и предлагане.

На регулиране подлежат само цените на услугите от обхвата науниверсалната пощенска услуга, предоставяна от основния пощенски оператор. Тези цени се образуват и прилагат съобразно правила, определени в наредба по Закона за пощенските услуги, и се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията. При образуването и прилагането им се спазват принципите за достъпност за потребителите, публичност, съобразеност с разходите, еднаквост за територията на страната, обвързване с качеството.

Във връзка с прилагането на мерки за финансовото поддържане на задължителната универсална пощенска услуга и с цел недопускане на кръстосано субсидиране от универсалната услуга към другите пощенски услуги, предоставяни в условията на пълна конкурентност, основният пощенски оператор е задължен да извършва аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по видове услуги в рамките на общото счетоводство. Това аналитично счетоводно отчитане ще дава ясна картина на приходите и разходите за отделните услуги в резервирания и нерезервирания сектор на универсалната пощенска услуга, за неуниверсалните пощенски услуги и за другите търговски дейности. То ще бъде основа за обективно определяне на дефицита, породен от предоставянето на универсалната пощенска услуга, при икономически неизгодни условия с оглед осигуряване на достъпни за всеки потребител цени.

Пощенски марки

Българските пощенски марки са предназначени за заплащане на цената за универсална пощенска услуга, извършвана от основния пощенски оператор.

Условията и редът за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки и пощенски продукти с отпечатан върху тях специален знак за цената за заплащане на универсална пощенска услуга, както и за продажбата им за употреба се определят с Наредба № 3 от 2001 г. (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).

Издаването и пускането в употреба на български пощенски марки се осъществява въз основа на годишен тематичен план, утвърден от министъра на транспорта и съобщенията.

Издаването на пощенски марки, на пощенски продукти с отпечатан специален знак за цената за заплащане на универсална пощенска услуга и на специални пощенски печати се подпомага от Специализиран експертен съвет. То е подчинено на следните принципи:

Качество на пощенските услуги

Основният движещ мотив в тази област е правото на потребителите да разполагат с качествени и надеждни пощенски услуги.

Достигането на високо качеството на пощенските услуги ще се осъществи чрез извършването на следните основни действия:

Стандартизация

Приоритетите в областта на пощенската стандартизация са свързани със следните действия:

След приемането на национални пощенски стандарти, хармонизирани с установените международни стандарти, ще се създадат условия за ускореното им въвеждане в националната пощенска система.

Пощенска сигурност

Пощенската сигурност е елемент както за предоставянето на качествени и надеждни пощенски услуги, така и за ограничаване на материалните и финансовите щети, понасяни от пощенските оператори и потребителите. Негативните ефекти от пропуски в националната пощенска сигурност се проявяват не само на територията на страната, но имат последствия и в международен план - в рамките на световната пощенска система. Този факт прави проблема международно значим и обяснява задължителния характер на изискванията за пощенска сигурност независимо от територията, на която се прилагат, и статута на пощенските оператори.

Политиката в тази област има за основна цел създаването на необходимите и достатъчни условия за рязкото подобряване и поддържане нивото на пощенската сигурност. В изпълнение на тази цел Законът за пощенските услуги регламентира общите изисквания, свързани с осигуряването на пощенската сигурност, както и санкциите при тяхното нарушаване.

Основните действия в сферата на пощенската сигурност включват:

Контролът по пощенската сигурност е насочен срещу:

Национална пощенска инфраструктура

Състоянието на националната пощенска инфраструктура е от решаващо значение както за качеството на предоставяните пощенски услуги и тяхната сигурност, така и за развитието на пощенския пазар.

Изграждането на модерна пощенска инфраструктура, отговаряща на съвременните европейски и световни изисквания, е съществено условие за пълноценното й включване в международната пощенска мрежа.

Необходимо е да се създадат условия за бързо усъвършенстване на националната инфраструктура в следните направления:

Осигуряването на необходимия инвестиционен ресурс е важно условие за развитието на националната пощенска инфраструктура. Част от този ресурс се осигурява от собствени средства на пощенските оператори и в частност - на основния пощенски оператор, а друга част - от допълнителни източници.

Като допълнителни източници за набавяне на необходимите финансови средства могат да се използват:

Един от начините за усъвършенстване на пощенската инфраструктура, за повишаване на качеството и за разширяване номенклатурата на предоставяните услуги в полза на обществото е създаването на алтернативни източници за доходи на основния пощенски оператор и неговото преструктуриране.

Човешки ресурси

Човешките ресурси са един от определящите фактори за подобряване ефективността на работата в националната пощенска система. Ето защо е необходимо съсредоточаване на усилията в следните направления:

Това налага:

– разработване на система за управление на човешкия фактор, която акцентира върху мотивацията на кадрите за извършване на високопроизводителна и качествена дейност;

– изграждане на система за подбор и атестиране на кадрите;

– въвеждане на цялостен комплекс от механизми, форми и средства за обучение и постоянно усъвършенстване квалификацията на кадрите;

– внедряване на съвременни методи и системи за автоматизация на информационните и работните потоци в пощенската администрация;

Международно сътрудничество и Европейска интеграция

Пощенската администрация на Република България активно участва в работата на международните пощенски организации, като: Всемирния пощенски съюз, Европейската конференция на администрациите по пощи и далекосъобщения, Европейския комитет по пощенско регламентиране и Асоциацията на европейските обществени пощенски оператори.

В своята дейност в международните организации пощенската администрация провежда държавната политика в сферата на пощенските услуги и дава своя принос за усъвършенстване на европейската и световната пощенска система.

Всемирен пощенски съюз

Основна задача на дейността във Всемирния пощенски съюз е усъвършенстване регламентирането и експлоатацията на световната пощенска система.

Като страна - членка на Всемирния пощенски съюз, Република България чрез своята пощенска администрация взема активно участие в дейността му между и по време на неговите конгреси.

В качеството си на изборен член на Административния съвет и на Съвета по пощенска експлоатация Република България дава своя принос в работата на тези ръководни органи, на техните комисии и работни групи.

Европейски пощенски организации

Българската пощенска администрация, работейки в регионалните организации, дава своя принос в обсъждането и изготвянето на единни европейски позиции по различните аспекти на предоставянето на пощенски услуги и тяхната либерализация. На тази основа се развива и дейността по интегрирането на националната пощенска система към европейската система и хармонизирането на Секторната пощенска политика, пощенското регламентиране и пощенската експлоатация с тези на страните от Европейския съюз.

Основни приоритети при изпълнението на Секторната пощенска политика

Краткосрочни приоритети
(до 31 януари 2001 г.) – изпълнени

Средносрочни приоритети
(до 31 декември 2002 г.)

Дългосрочни приоритети
(до 31 декември 2004 г.)