ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА
ФИКСИРАНАТА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА

Общи положения

I.

С тези правила се регламентира начина, по който цените на фиксираната гласова телефонна услуга се определят от обществените оператори със значително въздействие върху пазара на фиксирани телефонни мрежи и фиксирани гласови телефонни услуги.

II.

Цената на фиксираната гласова телефонна услуга съдържа:

1.

цена за първоначално свързване към мрежата;

2.

цена за месечен абонамент;

3.

цена за потребление на телефонни разговори.

III.

Определянето на цената по т. ІІ се извършва на базата на потребителска ценова кошница за месечно потребление.

Потребителска ценова кошница

IV.

Потребителската ценова кошница съдържа следните елементи:

1.

първоначално свързване към мрежата - откриване на телефонен пост на домашен абонат;

2.

първоначално свързване към мрежата - откриване на телефонен пост на бизнес абонат;

3.

месечен абонамент за телефонен пост на домашен абонат;

4.

месечен абонамент за телефонен пост на бизнес абонат;

5.

селищни телефонни разговори от телефонен пост на домашен абонат;

6.

междуселищни телефонни разговори от телефонен пост на домашен абонат;

7.

международни телефонни разговори от телефонен пост на домашен абонат;

8.

селищни телефонни разговори от телефонен пост на бизнес абонат;

9.

междуселищни телефонни разговори от телефонен пост на бизнес абонат;

10. международни телефонни разговори от телефонен пост на бизнес абонат. 
V.

Операторите разработват:

1.

разчет за кошницата, при който месечното потребление от телефонни разговори се представя чрез общия брой минути; 

2.

допълнителен разчет на кошницата, при който месечното потребление от телефонни разговори се представя чрез общия брой импулси.

VI.

Индексът на изменение на цените в рамките на потребителската ценова кошница се определя в съответствие с индекса на потребителските цени и индекса на изменение на брутния вътрешен продукт за съответния период, съгласно следната формула:

където:

CPI – акумулиран индекс на потребителските цени, изчислен по данни на Националния статистически институт (НСИ) за месечния индекс на потребителските цени; за база на изчисленията се приема 1 януари 2002 г.;

CPIt – акумулиран индекс на потребителските цени до месеца на нова промяна на цените (t); за месеците, за които не са публикувани данни на НСИ, се прилага прогнозен средномесечен индекс на потребителските цени, определен съгласно макрорамката на бюджета за съответната година, изготвен от Министерството на финансите;

CPIt-1 – акумулиран индекс на потребителските цени до месеца, предхождащ последната промяна на цените (t-1);

pit-1 – старата цена на елемента i;

pit – предлаганата нова цена на елемента i;

Wi – приход от елемента i по стари цени, като Wi = qipi, където:

qi е тегло на елемента i в кошницата; 
pi – старата цена на елемента i;

W – общите приходи от всички елементи от кошницата по стари цени;

GDP – акумулиран индекс на изменение на Брутния вътрешен продукт (БВП) на Република България спрямо предходната година, изчислен по данни на НСИ; за база на изчисленията се приема 1 януари 2002 г.;

GDPt-1 – акумулиран индекс на изменение на БВП за годината, предхождаща въвеждането на ценовата промяна (t-1), по данни от НСИ;

GDPt – акумулиран индекс на изменение на БВП за годината на промяна на цените (t); индексът за изменение на БВП за годината на промяна на цените (t) е прогнозен по данни от макрорамката на бюджета за съответната година, изготвен от Министерството на финансите;

i – елемент от потребителската ценова кошница по т. ІV;

n – броят на елементите в потребителската ценова кошница;

X – ценови коригиращ фактор (ЦКФ).

VII.

Цените на елементите от кошницата, за които се прилагат различни цени в зависимост от разстоянието, времето и други фактори, се представят в кошницата, като средно претеглени. Операторите доказват изчислените стойности на цените със съответните документи. 

Ограничения при определяне на цените

VIII.

Операторите могат да променят цените по т. ІІ на период не по-кратък от 3 месеца.

IX.

В случай на нарастване на месечния индекс на потребителските цени с 10 на сто или повече, цените по т. ІІ могат да се променят и на период по-кратък от определения по т. VІІІ.

X.

Операторът, на който е възложено задължение за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга:

1.

определя цените по т. ІV.1 и т. ІV.3 съгласно методиката по чл. 99, ал.1 от Закона за далекосъобщенията;

2.

определените съгласно т.Х.1 цени се включват като фиксирани стойности за съответните елементи при разработването на разчетите за кошницата по т.V. 

XI.

Годишното увеличение на цената по т.ІІ.2 за абонат не може да надхвърля 3 лева.

XII.

Операторът определя различни цени по т.ІІ.3 в зависимост от часовите зони при използването на телефонните услуги.

XIII.

В рамките на една календарна година стойността на отношението (GDPt/GDPt-1 ) може да се прилага еднократно или на части във формулата по т. VІ.

XIV.

КРС определя за всеки оператор стойност на ЦКФ, в проценти, ежегодно или за еднократно приложение. 

1. С цел постигането на предвидимост и стабилност на цените на фиксираната гласова телефонна услуга стойността на ЦКФ се определя в диапазона от (-2.5%) до 2.5%.
2. При определяне на стойността на ЦКФ, КРС отчита ефективността на оператора, текущите разходи за предоставяне на услуги, бъдещата инвестиционна програма на оператора, съобразена с нивото на възвращаемост на инвестициите.
3. КРС може да определи стойност на ЦКФ и след отправено от оператор мотивирано искане. 
4. До определяне на ЦКФ от КРС, стойността на същия се приема за равна на нула.

XV.

Операторите определят цените за потребление на фиксирана гласова телефонна услуга, предоставяна чрез обществени телефонни апарати в интервала от 100% до 120% от цената по т.ІІ.3.С тези правила се регламентира начина, по който цените на фиксираната гласова телефонна услуга се определят от обществените оператори със значително въздействие върху пазара на фиксирани телефонни мрежи и фиксирани гласови телефонни услуги.