К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А

 

                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ № 332

 

от 08  април 2009г.

 

 

На основание 73, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

 

РЕШИ:

 

 

 

1. Приема проект на Решение за изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, съгласно приложението към настоящото решение.

2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения. Проектът по т. 1 да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в Интернет. Съобщение за откриване на процедурата да се публикува в един национален ежедневник.

3. Определя 30-дневен срок, считано от дата на публикуване на съобщението, за откриване на процедурата за обществено обсъждане на проекта по т. 1 в националния ежедневник по т. 3, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по изготвения проект.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

                                                        

                                                                                                                                  (д-р Веселин Божков)

 

 

                                                                                                                                                                                              ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:…………………   

                                                                

                                                                                                                                 (Ангелина Ситарска)