НАРЕДБА

за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба, Приета с ПМС № 214 от 12.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 75 от 27.08.2004 г., в сила от 27.08.2004 г., доп., бр. 29 от 5.04.2005 г., бр. 59 от 19.07.2005 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., бр. 32 от 18.04.2006 г.

 

Раздел I

Общи положения

 

            Чл. 1. С наредбата се определят процедурните правила и техническите параметри за работа на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба.

            Чл. 2. Далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба, за които се определят процедурните правила и техническите параметри по реда на наредбата, са от вида "точка към точка" и от вида "точка към много точки".

            Чл. 3. Далекосъобщителните мрежи от неподвижната радиослужба съгласно чл. 2 от наредбата са обществени или обособени.

 

Раздел II

Процедурни правила за работа на неподвижната радиослужба

 

            Чл. 4. (1) Предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър при издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба се осъществява от Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък "комисията":

1. без конкурс или търг в случаите на предоставяне на ограничен ресурс от радиочестотния спектър за мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка към точка" и за обособени мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка към много точки";

2. след провеждане на конкурс или търг в случаите на предоставяне на ограничен ресурс от радиочестотния спектър - за обществени мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка към много точки".

            (2) Комисията извършва предоставянето на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър по реда на ал. 1, т. 2 при спазване на разпоредбите на глава пета, раздел III от Закона за далекосъобщенията.

            Чл. 5. (1) Далекосъобщителните мрежи от неподвижната радиослужба осъществяват дейността си в определените за тази радиослужба радиочестотни ленти в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях.

            (2) Допустимите честотни разпределения, които могат да се използват при осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба по чл. 2, се определят съгласно приложение № 1.

            Чл. 6. Предоставянето на индивидуално определен ограничен ресурс за работа на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба се извършва след проведени процедури: честотно планиране, изследване на електромагнитната съвместимост, национално координиране или предварително национално координиране и съгласуване със заинтересуваните ведомства и международна регистрация в Международния съюз по далекосъобщения в случаите, предвидени в чл. 13.

            Чл. 7. При предоставянето на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 комисията осъществява честотното планиране на заявените мрежи, като:

1. извършва проверка за наличен свободен ресурс от радиочестотния спектър;

2. при необходимост прави предварителен анализ на заявените технически параметри с цел проверка на енергетични и качествени показатели;

3. определя честотни ленти и технически параметри на заявената мрежа с цел осигуряване ефективно използване на радиочестотния спектър;

4. осигурява радиочестотна и електромагнитна съвместимост с останалите далекосъобщителни мрежи от неподвижна радиослужба;

5. осъществява национална координация с далекосъобщителните мрежи от другите радиослужби на първична основа в съответния честотен обхват;

6. предписва при необходимост промени в структурата на мрежата.

            Чл. 8. В изпълнение на правомощията си по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за далекосъобщенията комисията с цел осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването, както и за защита на националната сигурност осъществява:

1. предварително национално координиране и съгласуване с всички заинтересувани държавни органи и ведомства на радиочестотните ленти за граждански нужди, които се предоставят с индивидуални лицензии на обществените оператори;

2. национално координиране с всички заинтересувани ведомства на радиочестотните ленти за граждански нужди, които се предоставят с индивидуални лицензии на обособените оператори.

            Чл. 9. (1) При изявено желание от заявителя за международна свързаност на мрежата комисията след извършване на дейностите по чл. 6 прави постъпки пред администрацията на съответната съседна държава за съгласуване на предлагания честотен ресурс, като заявителят се уведомява писмено за това.

            (2) В случаите по ал. 1 процедурата за издаване на индивидуална лицензия продължава след съгласуване на честотния ресурс от съответната администрация на съседната държава.

            Чл. 10. (1) След издаване на индивидуалната лицензия лицензираният представя в комисията работен проект - част "Технология", и протокол от измервания в определените в лицензията срокове.

            (2) Работните проекти - част "Технология" за далекосъобщителните мрежи от неподвижна радиослужба, и протоколите от измерванията се предават в комисията в 3 еднообразни екземпляра в сроковете по ал. 1.

            Чл. 11. (1) Изискванията към съдържанието на работните проекти - част "Технология" за далекосъобщителните мрежи от неподвижна радиослужба от вида "точка към точка" и от вида "точка към много точки", се определят съгласно приложение № 2, а изискванията към съдържанието на протоколите от измерванията - съгласно приложение № 3.

            (2) Комисията извършва преглед на проектите и протоколите за съответствие с изискванията по приложения № 2 и № 3.

            (3) При установяване на пропуски или различия лицензираният трябва да ги отстрани в срок, определен от комисията.

            (4) Комисията одобрява представения работен проект - част "Технология", който става неразделна част от индивидуалната лицензия.

            Чл. 12. (1) При разширяване на мрежи от неподвижната радиослужба едновременно със заявлението за изменение и/или допълнение на индивидуалната лицензия заявителят представя работен проект - част "Технология", когато:

1. се използва еднотипна апаратура;

2. използваната методика за проектиране на мрежата е в съответствие с изискванията на приложение № 2.

            (2) По отношение на представените работни проекти се прилага процедурата по чл. 11.

            Чл. 13. (1) Международна регистрация на радиочестотни ленти, използвани в мрежите от неподвижната радиослужба, се извършва по процедурите на Радиоправилата (Radio Regulations) на Международния съюз по далекосъобщения (МСД).

            (2) Международна регистрация се извършва в следните случаи:

1. при вероятност от създаване или приемане на трансгранични смущения;

2. когато е необходимо да се получи международно признаване за използването на радиочестотните ленти.

            (3) Международната регистрация се извършва с цел:

1. получаване статус на международно признание за регистрираните радиочестотни ленти (присвоявания);

2. осигуряване на електромагнитна съвместимост с мрежи от други страни, на които могат да се създават смущения.

            (4) При необходимост от промяна в издадена индивидуална лицензия на честоти или други параметри вследствие на отказ за международна регистрация последствията са за сметка на оператора.

            Чл. 14. (1) Подготовката на документите за международна регистрация на радиочестотните ленти за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижна радиослужба се извършва от комисията.

            (2) Международната регистрация по ал. 1 се осъществява от министъра на транспорта и съобщенията.

            Чл. 15. (1) Проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията от неподвижна радиослужба се извършват по реда на Закона за устройство на територията, когато тези съоръжения представляват строежи.

            (2) Пускането в действие на съоръженията по ал. 1 се осъществява по реда на Закона за далекосъобщенията.

 

Раздел III

Технически параметри за работа на неподвижната радиослужба

 

            Чл. 16. Далекосъобщителните мрежи от неподвижната радиослужба по чл. 2 трябва да отговарят на техническите изисквания и техническите параметри, определени в индивидуалната лицензия и БДС 16 424-93 "Апаратура радиорелейна. Класификация. Основни параметри на интерфейсните вериги", както и приложимите стандарти, отнасящи се до мрежите от неподвижната радиослужба.

            Чл. 17. Радиосъоръженията, използвани в мрежите от неподвижна радиослужба, могат да се използват само по предназначението, определено от производителя. Не се допуска промяна на техническите характеристики на маркирани радиосъоръжения.

            Чл. 18. Нежеланите излъчвания, както и други радиосмущения не трябва да надвишават пределните стойности, определени в лицензията, приложимите стандарти и Препоръка ITU-R SM-329-10.

            Чл. 19. Далекосъобщителните мрежи от неподвижна радиослужба трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 9 на Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.; изм., бр. 8 от 2002 г.).

 

Раздел IV

Контрол

 

            Чл. 20. Контролът върху осъществяването на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба се извършва от оправомощени служители на комисията по реда на глава седемнадесета от Закона за далекосъобщенията.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

            § 1. По смисъла на наредбата:

1. "Далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида "точка към точка" е далекосъобщителна мрежа, състояща се от определен брой (един или повече) радиорелейни (РР) участъци, всеки от които осигурява далекосъобщения между две станции, разположени в определени неподвижни точки.

2. "Далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида "точка към много точки" е далекосъобщителна мрежа, включваща една или повече конфигурации, състоящи се от свързвани посредством далекосъобщения една станция в неподвижна точка с повече от една станции, разположени също в неподвижни точки.

3. "Международна регистрация на честотни ленти, използвани в мрежите от неподвижната радиослужба" е процес за получаване на международна защита на честотни присвоявания, който се извършва по процедурите на чл. 11 на Радиоправилата (Radio Regulations) на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) и започва със заявяване пред Бюрото по радиосъобщения (BR) към ITU на определено честотно присвояване. Процесът е завършен, когато съответното присвояване бъде вписано в Международния регистър на честотите (Master International Frequency Register - MIFR).

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

            § 2. Наредбата се приема на основание чл. 27, т. 15 и чл. 28, ал. 1, т. 11 от Закона за далекосъобщенията.

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., бр. 59 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г.)

 

 

Допустими честотни разпределения

Системи от вида "точка към точка"

 

Таблица 1

 

Честотен

обхват

Допустими честотни

разпределения и честотни

планове по ITU-R F

(забележка 9

и CEPT/ERC

Канално

отстояние

Дуплексно

отстояние

Капацитет/

вид информация

Минимална

дължина

на участък

(забележка 1)

1

2

3

4

5

6

Обхват 4 GHz

3600 - 3800 MHz

CEPT/ERC/ REC 12-08

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

 

100 MHz

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

25 км

3600 - 4200 MHz

ITU-R F.635-6, Annex 1, p 3

40 MHz

320 MHz

 

300 MH

140 Mbit/s

155 Mbit/s

nх155 Mbit/s

25 км

3800 - 4200 MHz

(забележка 3)

ITU-R F.382-7, Fig. 4

29 MHz

213 MHz

155 Mbit/s

140 Mbit/s

34 Mbit/s

25 км

Нисък обхват

6 GHz

5925-6425 MHz

(забележки 2 и 3)

 

5850-5925 MHz

CEPT/ERC/ 29,65 MHz

REC 14-01, Annex 1

 

ITU-R F.383-7

 

 

В стадий на проучване

29,65 MHz

 

 

40 MHz

252,04 MHz

 

 

260 MHz

140 Mbit/s

155 Mbit/s

 

140 Mbit/s

155 Mbit/s

nх155 Mbit/s

25 км

Висок обхват

6 GHz

6425 - 7125 MHz

(забележка 4)

ITU-R F.384-7, Annex 1

CEPT/ERC/REC14-02,

Annex 1

40 MHz

*20 MHz

340 MHz

140 Mbit/s

155 Mbit/s

nх155 Mbit/s

25 км

Нисък обхват

7 GHz

7125 - 7425 MHz

(забележка 2)

ITU-R F.385-7

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

161 MHz

155 Mbit/s

140 Mbit/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

25 км

Висок обхват

7 GHz

7425 - 7725 MHz

(забележка 2)

ITU-R F.385-7

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

161 MHz

155 Mbit/s

140 Mbit/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

25 км

Нисък обхват

8 GHz

7725 - 7970 MHz

(забележки 2 и 5)

ITU-R F.386-6, Annex 1,

ограничен до национално

разпределение

29,65 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

148,25 MHz

155 Mbit/s

140 Mbit/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

20 км

Висок обхват

8 MHz

7900 - 8500 MHz

(забележка 2)

ECC/REC(02)06, Annex 2

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

310 MHz

155 Mbit/s

140 Mbit/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

20 км

7900 - 8400 MHz

ITU-R F.386-6, Annex 4

14 MHz

7 MHz

266 MHz

34 Mbit/s

16 Mbit/s

20 км

8275 - 8500 MHz

ITU-R F.386-6, Annex 3

28 MHz

14 MHz

7 MHz

 

126 MHz

155 Mbit/s

140 Mbit/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

20 км

Обхват 10 GHz

10,15 - 10,68 GHz

(забележка 6)

CEPT/ERC/REC 12-05

 

ITU-R F.746-7, Dnnex 1, p. 3

(ETSI 300638)

3,5 MHz

7 MHz

14 MHz

28 MHz

20 MHz

еднопосочни

участъци за пренос на

радио- и

телевизионни

сигнали

Аналогови и цифрови

стереорадио-

програми и телевизия,

данни

≥ 2 Mbit/s

15

Обхват 11 GHz

10,7 - 11,7 GHz

ITU-R F. 387-9,

CEPT/ERC/

REC 12-06

40 MHz

(3,5 MHz

7 MHz и

14 MHz в

канал 1)

530 MHz

 

155 Mbit/s;

140 Mbit/s;

(еднопосочен пренос на

радиопрограми в канал 1)

10 км

(без канал 1)

Обхват 12 GHz

11,7 - 12,5 GHz

(забележка 6)

Национално разпределение

30 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

еднопосочни

участъци за

пренос на

телевизионни

сигнали

≥ 2 Mbit/s и аналогова

апаратура

8 км

Обхват 13 GHz

12,75 - 13,25 GHz

(забележка 2)

ITU-R F.497-6 съответно

CEPT/ERC/

REC 12-02

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

266 МHz

140/1558 км

Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

Обхват 18 GHz

17,7 - 19,7 GHz

(забележка 7)

ITU-R F.595-8 съответно

CEPT/ERC/

REC 12-03

110 MHz

55 MHz

27,5 MHz

13,75 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

1010 MHz

140/1556 км

Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

Обхват 23 GHz

21,2 - 23,6 GHz

(само за

разширение на същест-

вуващи мрежи

или при усло-

вията на забе

лежка 8)

ITU-R F. 637-3 Annex 1

112 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

1232 MHz

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

21,2 - 21,4 GHz

CEPT/ERC/TR 13-02 и

CEPT/ERC/TR 25-10

-

Еднопосочни

участъци

-

 

22,0 - 23,6 GHz

ITU-R F. 637-3 Annex 3,

съответно

CEPT/ERC/TR 13-02,

112 MHz

56 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

1008 MHz

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

Обхват 26 GHz

дуплексно спрег-

натите ленти

24,45 - 25,05 GHz/

25,45 - 26,05 GHz

25,25 - 25,5 GHz/

26,25 - 26,5 GHz

ITU-R F.748-4

Аnnex 1, съответно

CEPT/ERC/TR 13-02,

Annex B

112 MHz

56 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

1008 MHz

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

Обхват 28 GHz

27,5 - 29,5 GHz)

ITU-R F.748-4 Annex 2,

съответно

CEPT/ERC/TR 13-02,

Annex C

112 MHz

56 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

1008 MHz

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

-

Обхват 31 GHz

31,0 - 31,3 GHz

За системи с FDD

ITU-R F.746-7, Annex 8,

съответно

CEPT/ERC/REC 02-02, Annex В)

Същите честотни канали могат

да се използват и при системи

с TDD

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

140 MHz

 

 

 

 

 

 

 

-

≥ 2 Mbit/s

-

Обхват 32 GHz

31,8 - 33,4 GHz

 

ITU-R F.1520, Annex 1

56 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

812 MHz

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

Обхват 38 GHz

37,0 - - 39,5 GHz

ITU-R F.749-2, Annex 1,

съответно

CEPT/ERC/

REC 12-01, Аnnex А

140 MHz

 

56 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

1400 MHz]

1260 MHz

n x 2 x 155 Mb/s

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

Обхват 52 GHz

51,4 - - 52,6 GHz

ITU-R F.1496, Annex 1,

56 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

550 MHz

n x 2 x 155 Mb/s

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

Обхват 57 GHz

55,78 - - 57 GHz

57 - - 59 GHz

ITU-R F.1497, Annex 1

(за системи с разделяне

на дуплексните канали по

честота или по време) и

TU-R F.1497, Annex 2

56 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

550 MHz

n x 2 x 155 Mb/s

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

-

Забележки:

1. При специфични условия на трасето дължината на участъка може да бъде по-малка от нормираната в таблицата. Такива условия са: голяма денивелация на трасето, значителна част от трасето е разположено над водна площ, чисто високопланински терен или терен в силно застроени градски райони.

2. Обхватите са с голяма степен на заетост.

3. В честотните обхвати 3800 - 4200 MHz и 5925 - 6425 MHz за нови приложения се разрешава проектирането само на цифрови магистрални радиорелейни мрежи.

4. В честотния обхват 6425 - 7125 MHz честотен ресурс за разпределение 20 MHz може да бъде предоставен при допълнителни ограничителни условия с цел ефективното използване на радиочестотния спектър.

5. В честотния обхват 7900 - 8500 MHz за нови приложения се разрешава проектирането само на цифрови радиорелейни мрежи.

6. В честотните обхвати 10 GHz (10,15 - 10,68 GHz), 11 GHz (10,7 -

10,735 GHz) и 12 GHz (11,7 - 12,5 GHz) се допускат мрежи с разполагането на цифрови и аналогови системи за пренос на телевизионни и радиопрограми на операторите.

7. Конкретният псевдохомогенен модел на честотно планиране в честотния обхват 17,7 - 19,7 GHz за заемани честотни ленти с широчина от 3,5 MHz до 14 MHz се съгласува с Комисията за регулиране на съобщенията.

8. В честотния обхват 21,2 - 23,6 GHz за нови приложения да се използват разпределенията на CEPT/ERC/ TR 13-02 освен при развитие на съществуващи мрежи.

9. С актуализиране на цитираните по-горе Рекомендации на ITU могат да се използват и по-новите им версии.

 

 

Системи от вида "точка към много точки"

(Доп. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., бр. 59 от 2005 г., изм., бр. 32 от 2006 г.)

 

Таблица 2

 

Честотен

обхват

Допустими честотни разпределения и честотни планове(забележка 9)

Допустими или ширини

приети на канала

Дуплексно отстояние

Технология на организация на дуплексната връзка

Обхват 3 GHz

3400 - 3600 MHz

ITU-R F.1488, Аnnex 2

до 25 MHz

с възможно обединяване

100 MHz

FDD или TDD

3600 - 3800 MHz,

само за обособени мрежи

ITU-R F.1488, Аnnex 2

на принцип на обединяване със стъпка 0,25 MHz

100 MHz

FDD или TDD

Обхват 26 GHz

Дуплексно

спрегнатите ленти

24,25 - 24,45 GHz/ 25,05 - 25,25 GHz

ITU-R F.748-4 Аnnex 3

40 MHz

750 MHz

FDD или TDD

Дуплексно спрегнатите ленти

24.5-25.25 GHz /

25.5-26.258 GHz;

ITU-R F.748-4 Аnnex 1

 

на принцип на обединяване със

стъпка 28 MHz

 

1008 MHz

 

 

FDD или TDD

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1

 

 

Изисквания към съдържанието на Работния проект - част "Технология", за далекосъобщителните мрежи от неподвижна радиослужба

1. Общи изисквания към работния проект.

1.1. Местоположението на станциите от неподвижната радиослужба, посочено в проекта, трябва да съответства на определеното в индивидуалната лицензия. Проектът трябва да осигури норми за качествена работа на мрежата в съответствие с препоръките на ITU-R, приложими към съответната технология и лицензиран клас на мрежата.

1.2. Заглавна страница:

1.2.1. титул на страницата - наименование на лицето, изготвило проекта;

1.2.2. в десния горен ъгъл: "Приложение към лицензия № ...";

1.2.3. "Далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба" - име на мрежата, хронологична поредност на проекта за този лиценз;

1.2.4. фаза: Работен проект;

1.2.5. част: "Технология";

1.2.6. инвеститор: име на инвеститора;

1.2.7. далекосъобщителен оператор: име на представителя и подпис;

1.2.8. място и дата на изготвяне на проекта;

1.2.9. раздели - описват се в пронумерован ред разделите (главите), чертежите, таблиците и приложенията с указване на страниците; разделите трябва да съответстват на реда и съдържанието, указани в следващите точки.

1.3. Обяснителна записка:

1.3.1. обща част - описват се основанията, поради които се налага изготвянето на проекта; изяснява се актуалното състояние и промените, заради които се налага изготвянето на нов проект, ако има такива;

1.3.2. изходни данни - посочват се източниците на изходните данни (лицензия, законови и подзаконови изисквания, документи на комисията, задължителни изходни параметри от лицензията и други документи, географски и други дадености, предшестващи проекти).

2. Далекосъобщителни мрежи от вида "точка към точка".

2.1. Общи данни и параметри:

2.1.1. карта в подходящ мащаб с нанесено означено трасе и всички радиорелейни станции;

2.1.2. географска или топографска карта на хартиен или електронен носител с мащаб не по-дребен от 1 : 25 000 с нанесено местоположение на радиорелейните станции и техните имена или кодове като разпечатка с формат не по-малък от А4; за карта на електронен носител се отбелязва форматът на клетката (например 100 x 100);

2.1.3. брой на радиорелейните участъци в мрежата;

2.1.4. честотен и поляризационен план в съответните посоки на предаване/приемане и скорост на цифровия поток с размерна единица Mbit/s; означават се станциите с обработка на сигнала при аналогови радиорелейни (РР) мрежи;

2.1.5. вертикални профили на трасетата задължително в табличен и в графичен вид (височина на котата във функция от разстоянието), заснети при условията на т. 2.1.2; на графичното изображение на профила трябва да се покажат: линията на пряката видимост при отчитане на точните височини на антените (до фокуса), Първа Френелова зона за К = 1 за най-ниската честота от обхвата, в който ще работи радиорелейният участък; кривината на земната повърхност за К = 1 (при радиорелейни участъци под 15 GHz):

2.1.5.1. в случаите по чл. 12 от наредбата за честоти, по-големи от 15 GHz, задължението по т. 2.1.5 отпада;

2.1.5.2. в случай че картните данни от приложенията към заявлениетопокриват напълно данните в работния проект, то те не се представят повторно;

2.1.6. вид на пренасяната информация за всеки радиорелеен канал: цифрови данни, телевизия, радиопрограми или други; за цифров поток се посочва скоростта с размерна единица Mbit/s;

2.1.7. модулация; при цифрова модулация се посочват типът и модулационното ниво, наличието на допълнителни обработки на сигнала с техните конкретни стойности (FEC, Reed Solomon, код тип BCH, др.).

2.2. Специфични данни за всеки радиорелеен участък и за всяка радиорелейна станция:

2.2.1. данни за радиорелейните станции:

2.2.1.1. наименования и адрес на началната и крайната станция на всекиучастък;

2.2.1.2. дължина на радиорелейния участък съгласно индивидуалната лицензия, приложение № 1 - "Параметри на мрежата";

2.2.2. параметри на антенните системи:

2.2.2.1. височина на фокуса на всяка антена над кота терен; размерна единица m;

2.2.2.2. азимут на посоката на излъчване от антената; размерна единица deg; ъгъл на елевация на всяка антена; размерна единица deg;

2.2.2.3. тип на всяка антена и производител; конструктивно оформление на антената (осесиметрична, с изместена фокална ос, др.);

2.2.2.4. коефициент на усилване на всяка антена; размерна единица dBi; диаметър на антената; размерна единица m; широчина на главния лъч на антената; размерна единица deg; поляризация; диаграми на излъчване на РР антена в аналитичен или табличен вид и в графичен вид за основната поляризация и за обратната поляризация (развръзка по поляризация); загуби в климатизиращия кожух на антената, ако е предвиден в проекта; размерна единица dB;

2.2.3. фидерна (вълноводна) система, ако е предвидена в проекта; точен тип на фидера, фирма производител; специфично затихване на фидера (вълновода):

2.2.3.1. дължини на фидерите до радиорелейните антени; размерна единица m; затихване във фидерния тракт (за средната честота от обхвата); размерна единица dB;

2.2.4. радиосъоръжения за цифров радиорелеен пренос:

2.2.4.1. точен тип и модел, производител;

2.2.4.2. носеща честота в изхода на предавателя при отсъствие на модулация; когато предавателят се използва в система за честотно-разнесено приемане, това се отбелязва със съответен текст; размерна единица MHz; върхова мощност на предавателя за всеки предавателен канал; размерна единица dBm; широчина на заеманата честотна лента за една носеща честота на ниво - 3 dB; размерна единица MHz; обхват на вградената система за адаптивно управление на мощността на предавателя (Automatic Transmit Power Control - ATPC), ако апаратурата има такава система; размерна единица dB; загуби в СВЧ филтрите, циркулаторите и СВЧ съединителите за предавателните съоръжения, ако апаратурата има СВЧ разделително устройство; размерна единица dB; амплитудно-честотна характеристика в аналитичен или табличен вид и в графичен вид на обвиващата на сигнала на изхода на предавателя;

2.2.4.3. носеща честота на приемника при отсъствие на входен сигнал;

когато приемникът се използва в система за честотно-разнесено приемане, тя се отбелязва с текст; размерна единица MHz; коефициент на шума на приемника за всеки приемен канал, като се посочва точката, в която е определен;

размерна единица dB; амплитудно-честотна характеристика в аналитичен или табличен вид и графичен вид на обвиващата на сигнала на изхода на приемния филтър на приемника; тип изравнители и максимален коефициент на подобрение, ако се използва такъв тип апаратура; загуби в СВЧ филтрите, циркулаторите и СВЧ съединителите за приемните съоръжения, ако се използват; размерна единица dB; минимално необходимо ниво на сигнала на входа на РР приемник при BER = 10-3 и BER = 10-6; минимално необходимо отношение сигнал/шум на входа на РР приемник при BER = 10-3 и BER = 10-6; минимално необходимо отношение сигнал/смущение на входа на РР приемник при BER = 10-3 и BER = 10-6;

2.2.5. радиосъоръжения за аналогов радиорелеен пренос:

2.2.5.1. данни за предавателите и за приемниците съгласно т. 2.2.4.2 и 2.2.4.3;

2.2.5.2. минимално необходимо ниво на входа на приемника (праг на приемане); размерна единица dBm;

2.2.5.3. минимално необходимо отношение сигнал/шум на входа на приемника; размерна единица dBm0;

2.2.5.4. брой участъци с отделяне и вмъкване на сигнал по основна лента.

2.3. Необходимият пълен набор от технически параметри на конкретните типове апаратура по предходните точки се уточнява с комисията и се представя еднократно във фаза "Работен проект".

В следващите работни проекти се посочват само типовете апаратура и производителите й за всеки участък.

2.4. Допълнителни данни (попълват се при наличие на съответната технология и съоръжения):

2.4.1. коефициент на усилване, широчина на главния лъч и диаметър на спомагателната антена при използване на пространствено разнесено приемане; диаграми на излъчване на допълнителната антена задължително в аналитичен или табличен вид и в графичен вид за основната поляризация и за обратната поляризация (развръзка по поляризация); отстояние от фокус до фокус в хоризонтална или вертикална посока между основната и спомагателната антена; размерна единица m;

2.4.2. честотно отстояние на работния и резервния канал при честотно-разнесено приемане; размерна единица MHz;

2.4.3. при наличие на допълнителни загуби в тракта и при невъзможност да се представят данни за отделните източници на загуби на сигнала в предаващата и приемната страна е допустимо да се представят данни за общите загуби в предаващата страна от изхода на РР предавател до входа на антената и в приемната страна - от изхода на антената до входа на РР приемник.

2.5. Енергетичен анализ и качествени показатели на далекосъобщителна мрежа от вида "точка към точка". Изчисляват се качествените показатели за всеки радиорелеен участък от мрежата. Изчислените стойности трябва да удовлетворяват изискванията по лицензията. Посочва се избраната методика.

2.6. Изисквания и препоръки, с които трябва да е съобразен работният проект:

2.6.1. изчислените стойности на нормите на качествените показатели, които зависят от конкретните дължини на трасетата на всеки участък, се прилагат към общите изчисления;

2.6.2. максималната еквивалентна изотропно излъчена мощност (ЕИИМ) от предавателите, работещи в честотните обхвати, използвани на равноправна съвместна основа от неподвижната спътникова служба, към геостационарната орбита, трябва да бъде съгласно Препоръка ITU-R SF.406;

2.6.3. стойностите на коефициентите на усилване от диаграмите на излъчване на антените на станциите в мрежата не трябва да превишават съответните стойности на определения в лицензията клас антени; ако изрично не е посочен такъв, се използват стойностите от еталонната диаграма от Препоръки ITU-R F.699 и ITU-R F.1245 или на европейския стандарт EN 300 833, клас 3;

2.6.4. допустимото отклонение от номиналната стойност на честотата на радиорелейните предаватели трябва да бъде в границите, определени в таблица 1 от т. 2.1.1 на БДС 16424 - 93;

2.6.5. номиналните стойности на параметрите на интерфейсния изход за цифрови РР системи от първо, второ, трето и четвърто йерархично ниво на плезиохронната цифрова йерархия, на първо ниво на синхронната цифрова йерархия (STM1), както и на тези на субсинхронната цифрова йерархия (STM0) трябва да бъдат в съответствие с т. 2.4 на БДС 16424 - 93;

2.6.6. препоръчвани методики от документи на ITU-R:

2.6.6.1. при анализ на радиовидимостта и очакваното затихване на сигналите по трасето - Препоръка ITU-R P.530 с версия 7 или по-висока;

2.6.6.2. за изчисляване на загубите от разпространение – Препоръка ITU-R P.525;

2.6.6.3. за изчисляване на загубите от дифракция - Препоръка ITU-R P.526;

2.6.6.4. за изчисляване на загубите вследствие хидрометеори – Препоръки ITU-R P.453/P.837/P.838 и/или национални данни;

2.6.6.5. при изчисляване на загубите вследствие поглъщане в атмосферните газове - Препоръка ITU-R P.676.

3. Далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка към много точки".

3.1. Общи данни за далекосъобщителната мрежа. Проектът трябва да съответства на структурата и технологичните решения на мрежата, дадени в

индивидуалната лицензия:

3.1.1. дават се общият брой на зоните на покритие и означен върху карта с подходящ мащаб общ план на зоните на покритие;

3.1.2. честотен обхват; размерна единица - MHz, GHz;

3.1.3. в зависимост от конкретната технология се дават честотните планове на зоните на покритие върху географска или топографска карта и се дава чертеж на топологията на мрежата; при системи с дуплексно спрегнати единични честоти се дава общият план на честотите; размерна единица MHz;

3.1.4. върху географска или топографска карта от хартиен или електронен носител с мащаб не по-дребен от 1 : 25000 се нанасят местоположенията на станциите и техните имена като разпечатка с формат не по-малък от А4; за карта от електронен носител се отбелязва форматът на клетката (напр. 100 x 100); за системи в градски региони за обхвата 25 GHz форматът на клетката е 30 x 30 или по-малък;

3.1.5. заемана радиочестотна лента; размерна единица MHz;

3.1.6. технологията на системата; вид на достъпа;

3.1.7. вид на модулацията; посочват се видът и модулационното ниво, наличието на допълнителни обработки на сигнала с техните конкретни стойности - вътрешно и външно кодиране от типа "предварителна корекция на грешката - FEC", Reed Solomon, код тип BCH, др.; скорост на цифровия поток за всеки честотен блок и отделна зона; размерна единица Mbit/s;

3.1.8. в случай че картните данни от приложенията към заявлението покриват напълно данните в работния проект, то те не се представят повторно.

3.2. Проектът трябва задължително да съдържа специфични данни за всяка зона на покритие и за всяка станция за мрежата от вида "точка към много точки" (ТМТ):

3.2.1. наименование или идентификационен номер на зоната;

3.2.2. наименование и адрес на станцията или станциите от вида "точка" (Т) за всяка зона;

3.2.3. данни за антените:

3.2.3.1. брой на антените за станцията от вида "Т"; тип на всяка антена за станция от вида "Т" и производител; технология на изработката; геометрични размери на антената; размерна

единица m;

3.2.3.2. коефициент на усилване на всяка антена; размерна единица dBi; хоризонтален и вертикален разрез на покритието; широчина на главния лъч на антената за станцията от вида "Т"; размерна единица deg; поляризация на сигнала; диаграми на излъчване на всяка антена в аналитичен или табличен вид и в графичен вид за основната поляризация и за обратната поляризация (развръзка по поляризация);

3.2.4. план на азимутите за станция от вида "Т"; представя се при използване на насочени антени; ъгъл на елевация; размерна единица deg;

3.2.5. данни за радиосъоръженията в станция от вида "Т":

3.2.5.1. тип на радиосъоръженията и производител;

3.2.5.2. общ брой на предавателите; върхова мощност на всеки предавател; размерна единица dBm; обхват на регулиране на изходящата мощност на предавателя; размерна единица dB; носеща честота на предавателя при отсъствие на модулация; размерна единица MHz; този параметър се отнася за системи с фиксирана честота на предавателя;

3.2.5.3. носеща честота на приемника при отсъствие на входен сигнал; размерна единица MHz; този параметър се отнася за системи с фиксирана честота на приемника; шумов фактор на всеки приемник; размерна единица dB; минимално необходимо прагово ниво на сигнала на входа на приемника при BER = 10-3 и BER = 10-6; размерна единица dBm; минимално необходимо отношение сигнал/шум на входа на приемника при BER = 10-3 и BER = 10-6; размерна единица dB; минимално необходимо отношение сигнал/смущение на входа на приемника при BER = 10-3 и BER = 10-6; размерна единица dB;

3.2.6. данни за станциите от вида "много точки" (МТ) за една зона:

3.2.6.1. наименование и адрес на станциите от вида "МТ" за една зона;

3.2.7. данни за антените в станцията от вида "МТ":

3.2.7.1. брой на антените; тип на антените и производител; технология на изработката;

3.2.7.2. коефициент на усилване на всяка антена; размерна единица dBi; широчина на главния лъч на антената; размерна единица deg; поляризация на сигнала; диаграми на излъчване на антената в аналитичен или табличен вид и в графичен вид за основната поляризация и за обратната поляризация (развръзка по поляризация);

3.2.8. данни за радиосъоръженията в станцията от вида "МТ":

3.2.8.1. общ брой на предавателите; тип на радиосъоръженията и производител;

3.2.8.2. върхова мощност на всеки предавател; размерна единица dBm; честота на предавателя при отсъствие на модулация; размерна единица MHz; този параметър се отнася за системи с фиксирана честота на предавателя;

3.2.8.3. честота на приемника при отсъствие на входен сигнал; размерна единица MHz; този параметър се отнася за системи с фиксирана честота на приемника; шумов фактор на всеки приемник; размерна единица dB; минимално необходимо прагово ниво на сигнала на входа на приемника при BER = 10-3 и BER = 10-6; размерна единица dBm; минимално необходимо отношение сигнал/шум на входа на приемника при BER = 10-3 и BER = 10-6; размерна единица dB; минимално необходимо отношение сигнал/смущение на входа на приемника при

BER = 10-3 и BER = 10-6; размерна единица dB;

3.2.8.4. азимут на антената; ъгъл на елевация; размерна единица deg.

3.3. Данните по т. 2 зависят от технологията на изграждане на мрежата. Поради голямото разнообразие на наличните технологии е възможно част от изброените по-горе параметри да не бъдат приложими към мрежата. Комисията изисква допълнителни данни за дадена апаратура при необходимост от по-детайлни изчисления и с цел ефективното използване на радиочестотния спектър.

3.4. При наличие на необходимия пълен набор от технически параметри на конкретните типове апаратура по предходните точки, които са били представени на комисията с други проекти на оператора, нови данни не се представят освен точните типове на апаратурата и съответните производители.

3.5. Енергетичен анализ и качествени показатели на далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида "ТМТ":

3.5.1. изчисляват се качествените показатели за всеки радиорелеен участък от мрежата; изчислените стойности трябва да удовлетворяват изискванията по лицензията; посочва се избраната методика; изчислените стойности на нормите на качествените показатели, които зависят от конкретните дължини на трасетата на всеки участък, се прилагат към общите изчисления;

3.5.2. за системи, които имат за основа интегрираната мрежа за цифрови услуги (ISDN), препоръчвана методика за оценката на качествените показатели и готовността на мрежата е дадена в Препоръка ITU-R F.1605 "Оценка на качествените показатели и готовността на наземни неподвижни безжични системи със синхронна цифрова йерархия".

3.6. Изисквания и препоръки, с които трябва да е съобразен работният проект:

3.6.1. минималните изисквания към обвиващата крива от диаграмите на насоченост на антените на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида "ТМТ" трябва да бъдат в съответствие с еталонните диаграми от Препоръки ITU-R F.1336-1 и на Препоръки ITU-R F.699 и ITU-R F.1245, съответно на европейския стандарт EN 300 833, клас 3 за станции с насочени антени;

3.6.2. максималната еквивалентна изотропно излъчена мощност (ЕИИМ) от предавателите, работещи в честотните обхвати, използвани на равноправна съвместна основа от неподвижната спътникова служба, към геостационарната орбита, трябва да бъде съгласно Препоръка ITU-R SF.406.

 

Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1

 

Изисквания към съдържанието на протоколите за измерванията за далекосъобщителните мрежи от неподвижна радиослужба

I. Измервателни протоколи за далекосъобщителни мрежи от неподвижна радиослужба от вида "точка към точка".

Протоколите трябва да бъдат написани или преведени на български език, освен съдържащите се в тях общоприети дименсии и съкращения.

Протоколите се оформят на лист със стандартен формат А4.

Измервателните протоколи за далекосъобщителни мрежи от неподвижна радиослужба от вида "точка към точка" трябва да включват следните данни:

1. Данни от лицензията:

1.1. Идентификационен номер на участъка, определен от комисията в индивидуалната лицензия.

1.2. Наименования на двете станции в участъка.

1.3. Адрес на станциите.

1.4. Наименование и адрес на оператора.

2. Данни от работния проект:

2.1. Технически данни:

2.1.1. антени:

2.1.1.1. тип на антената съгласно маркировката на производителя;

2.1.1.2. технология на антената (осесиметрична, с изместена фокална ос, др.);

2.1.1.3. диаметър на антената; размерна единица m; поляризация; 2.1.1.4. азимут на антената спрямо магнитния "север"; размерна единица deg;

2.1.1.5. височина над кота терен на фокуса на антената; размерна единица m;

2.1.2. фидерна (вълноводна) система (при наличие на такава):

2.1.2.1. точен тип на фидера; дължина на фидерите до РР антени; размерна единица m;

2.1.3. приемопредаватели за цифров пренос:

2.1.3.1. тип на приемопредавателя съгласно маркировката на производителя;

2.1.3.2. върхова мощност на предавателя; размерна единица dBm; носеща честота на предавателя при отсъствие на модулация; размерна единица MHz;

2.1.3.3. носеща честота на приемника при отсъствие на входен сигнал; размерна единица MHz; входно ниво на приемника при условия на отсъствие на затихване като средностатистическо ниво от определен брой измервания; размерна единица dBm;

2.1.4. приемопредаватели за аналогов пренос:

2.1.4.1. тип на приемопредавателя съгласно фирмената маркировка и производител.

3. Резултати от станционните измервания:

3.1. Върхова мощност на предавателя. Размерна единица dBm.

3.2. Носеща честота в изхода на предавателя при отсъствие на модулация.

3.3. Носеща честота на приемника при отсъствие на входен сигнал. Размерна единица MHz. Входно ниво на приемника при условия на отсъствие на затихване като средностатистическо ниво от определен брой измервания. Размерна единица dBm.

3.4. При техническа невъзможност за директно измерване на носещите честоти на предавателя или приемника се допуска индиректно измерване на честотите, като се описва с текст начинът на измерване (стойност на честотата на локалния осцилатор, стойност на междинната честота или друг метод).

3.5. Пространствено-разнесено приемане. Тип на антената съгласно фирмената маркировка и производител на спомагателната антена. Диаметър на спомагателната антена. Поляризация на спомагателната антена. Отстояние на центъра на оста на спомагателната антена от центъра на оста на главната антена. Височина над кота терен на фокуса на спомагателната антена. Размерна единица m.

3.6. Честотно-разнесено приемане. Наличието на система за честотно-разнесено приемане се отбелязва в протокола със съответен текст. Отбелязват се носещата честота в изхода на предавателя и носещата честота на приемника. Размерна единица MHz.

II. Измервателни протоколи за далекосъобщителни мрежи от неподвижна радиослужба от вида "точка към много точки".

Измервателните протоколи за далекосъобщителни мрежи от неподвижна радиослужба от вида "точка към много точки" трябва да включват следните данни:

1. Задължителни данни от лицензията:

1.1. Идентификационен номер на зоната, определен от комисията в индивидуалната лицензия.

1.2. Наименование на всяка станция от вида "точка" или от вида "много точки".

1.3. Адрес на всяка станция от вида Т или МТ.

1.4. Наименование и адрес на оператора.

2. Резултати от станционните измервания:

2.1. Технически данни за антените:

2.1.1. брой и тип на антените съгласно фирмената маркировка и производител;

2.1.2. технология на всяка антена; геометрични размери на всяка антена в зависимост от технологията на изработка; размерна единица m; поляризация на антената съгласно маркировката й;

2.1.3. височина над кота терен на геометричния център на всяка антена; размерна единица m;

2.1.4. азимут на посоката на излъчване на всяка антена спрямо магнитния "север"; размерна единица deg.

2.2. Радиосъоръжения:

2.2.1. тип на приемопредавателите;

2.2.2. върхова мощност на предавателя; размерна единица dBm;

2.2.3. носеща честота на изхода на предавателите на станции от вида Т и на станциите от вида МТ при отсъствие на модулация; размерна единица MHz; измерването се отнася за системи с фиксирана честота на предавателя;

2.2.4. носеща честота на приемника на станциите от вида Т и на станциите от вида МТ при отсъствие на входен сигнал; размерна единица MHz; измерването се отнася за системи с фиксирана честота на приемника; входно ниво на приемника при условия на отсъствие на затихване като средностатистическо ниво от определен брой измервания; размерна единица dBm;

2.2.5. при техническа невъзможност за директно измерване на носещите честоти на предавателя или приемника се допуска индиректно измерване на честотите, като се описва начинът на измерване (стойност на честотата на локалния осцилатор, стойност на междинната честота или друг метод);

2.2.6. горните измервания зависят от технологията на изграждане на мрежата; поради голямото разнообразие на наличните технологии за даден тип технологии комисията и оторизиран представител на оператора съгласуват допълнително броя и състава на необходимите измервания.

III. Други служебни данни на оператора.