НАРЕДБА № 18

от 3.06.2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 53 от 28.06.2005 г.

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхранението на специализирани карти и регистри на изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура.

(2) Картите и регистрите по ал. 1 са специализирани карти и регистри по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Чл. 2. (1) Далекосъобщителните оператори създават и поддържат специализирани карти и регистри за изградената от тях подземна и/или надземна далекосъобщителна инфраструктура.

(2) При възможност далекосъобщителните оператори създават и поддържат информационна система за изградената от тях далекосъобщителна инфраструктура.

Чл. 3. (1) Специализираните карти и регистри се изработват с цел документиране на пространственото положение и основните технически характеристики на изградената подземна и надземна далекосъобщителна инфраструктура.

(2) Специализираните карти и регистри на подземната и надземната далекосъобщителна инфраструктура осигуряват информация при:

1. експлоатация и поддържане на подземните и надземните проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура;

2. проучване и проектиране за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи подземни и надземни проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура;

3. изработване на устройствени схеми и общи и подробни устройствени планове;

4. предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания и изработване на инвестиционни проекти;

5. създаване от далекосъобщителния оператор на информационна система за изградената от него далекосъобщителна инфраструктура;

6. създаване на информационен слой за далекосъобщителната инфраструктура в информационната система на Агенцията по кадастъра.

Чл. 4. (1) При изработване на специализираните карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура се ползват данните от кадастралната карта и кадастралните регистри.

(2) За изработване на специализирани карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура се предоставят:

1. кадастрални данни - от Агенцията по кадастъра;

2. специализирани данни - от далекосъобщителния оператор или от Агенцията по кадастъра, в случай че далекосъобщителният оператор ги е предоставил;

3. копия от кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения - от общинската администрация и/или от ведомства и юридически лица, които съхраняват такива;

4. копия от одобрените инвестиционни проекти и екзекутивни документации за изградените обекти на далекосъобщителната инфраструктура - от техническия архив на съответната община.

(3) Данните по ал. 2 се предоставят на далекосъобщителния оператор в 30-дневен срок от поискването им.

Чл. 5. (1) Специализираните карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура се изработват в цифров и графичен вид.

(2) Специализираните карти и регистри се съхраняват в графичен и писмен вид върху традиционен носител и в цифров вид върху магнитен, оптичен или друг технически носител.

Чл. 6. (1) Специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура съдържат основни кадастрални данни - обект на кадастъра, и специализирани данни за далекосъобщителната инфраструктура.

(2) Специализираните регистри на далекосъобщителната инфраструктура съдържат:

1. данни за поземлените имоти и сградите и вида на собствеността им, извлечени от кадастралния регистър на недвижимите имоти;

2. специализирани данни съгласно тази наредба.

Чл. 7. (1) Специализираните карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура се изработват за урбанизираните територии и за неурбанизираните територии.

(2) Координатната система, мащабите, разграфката и номенклатурата на специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура съвпадат с тези на кадастралната карта, определени с наредбата по чл. 31 ЗКИР. С техническо задание може да бъде определен и друг мащаб на специализираната карта, различен от този на кадастралната карта.

(3) Специализираните карти се изработват в Българска геодезическа система 2000.

 

Глава втора

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Раздел I

Съдържание на специализираните карти

 

Чл. 8. (1) Специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура в цифров вид се представят в тематични слоеве.

(2) Специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура за урбанизираните територии съдържат:

1. основни кадастрални данни:

а) границите и идентификаторите на поземлените имоти;

б) очертанията на сградите и идентификаторите им;

в) адрес на недвижимия имот;

г) граници на кадастрален район и граници на районите на градовете по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

2. специализирани данни:

а) далекосъобщителни мрежи;

б) линейните проводи и очертанията на съоръженията;

в) инфраструктурни обекти и елементите им;

г) местоположение и райони на технологични сгради;

д) местоположение и райони на разпределителни шкафове;

е) местоположение на шахти;

ж) крайни разпределителни устройства;

з) райони на териториален възел на далекосъобщенията (ТВД);

и) трасета на канална мрежа, армирано-положени кабели и въздушни съобщителни линии;

й) знаци, определящи местоположението на кабелното трасе.

(3) Специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура за неурбанизираните територии съдържат:

1. основни кадастрални данни:

а) държавна граница и граници на административно-териториалните единици;

б) граници на кадастрални райони;

в) граници и идентификатори на поземлени имоти;

г) очертания на сгради и идентификаторите им;

2. специализирани данни:

а) далекосъобщителни мрежи;

б) линейните проводи и очертанията на съоръженията;

в) инфраструктурни обекти и елементите им;

г) трасета на кабели - симетрични, коаксиални и оптични;

д) отклонения, участъци, усилвателни и регенераторни участъци, кабелни дължини по трасето;

е) кабелни съоръжения и техните единни кодови номера;

ж) знаци, определящи местоположението на кабелното трасе.

(4) Специализираните карти съдържат и данни за:

а) точки от геодезическата основа;

б) граници на жилищни комплекси;

в) водни течения и водни площи;

г) наименованията на области, общини, кметства, райони, населени места, селищни образувания, квартали, жилищни комплекси, площади, улици, природни и исторически забележителности, местности, водни течения и водни площи, пристанища, пътища, железопътни линии и др., през които преносните мрежи преминават, а разпределителните мрежи обслужват.

Чл. 9. (1) За изобразяване на елементите от далекосъобщителната мрежа се използват символни означения (условни знаци) съгласно приложение № 1.

(2) За обектите по ал. 1 в цифров вид и таблична форма се съхраняват паспортни данни, които включват единни кодови номера, графични и цифрови данни.

Чл. 10. (1) Точността на специализираните карти съответства на изискванията, посочени в наредбата по чл. 31 ЗКИР.

(2) Специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура в цифров вид се изработват във формата по чл. 12, т. 4 ЗКИР.

 

Раздел II

Съдържание на специализираните регистри

 

Чл. 11. (1) Специализираните регистри на подземните проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура съдържат данни за:

1. акт, удостоверяващ правата върху провода;

2. местоположение (територия);

3. предназначение (преносен или разпределителен);

4. вид на провода;

5. начин на полагане на провода;

6. вид на съоръжението;

7. маркировка на проводите и съоръженията;

8. начало и край на провода;

9. отклонения, шахти, колектори по трасето на провода;

10. местоположение на напречните профили на провода;

11. координатите "x", "y" и "h" на точките, определящи провода.

(2) Съдържанието и полетата на регистрите на подземните проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура са съгласно приложение № 2.

Чл. 12. (1) Специализираните регистри на надземните проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура съдържат данни за:

1. акт, удостоверяващ правата върху провода;

2. местоположение (територия);

3. предназначение (преносен или разпределителен);

4. вид на провода;

5. вид на съоръжението;

6. начин на окачване на провода;

7. начало и край на провода;

8. отклонения;

9. координатите "x", "y" и "h" на точките, определящи провода.

(2) Съдържанието и полетата на регистрите на надземните проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура са съгласно приложение

№ 2.

Чл. 13. Регистрите по чл. 11 и 12 се поддържат чрез информационните системи на далекосъобщителните оператори или чрез информационната система на Агенцията по кадастъра и в случай, че такива са създадени.

 

Глава трета

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл. 14. (1) Далекосъобщителният оператор възлага изработването на специализирани карти и регистри на правоспособни лица по чл. 16, ал. 1 ЗКИР.

(2) Далекосъобщителният оператор:

1. уведомява органите на местната администрация и заинтересуваните ведомства и лица за началото и времетраенето на работите и за изпълнителите;

2. издава на изпълнителите служебна бележка, съдържаща име на обекта за изпълнение, име на изпълнителя и времетраенето на работите;

3. предоставя достъп на изпълнителите до документи и данни, необходими за пряката им работа;

4. осигурява достъп на изпълнителите до експлоатираните от тях проводи и съоръжения.

(3) След завършване на строителните и монтажните работи на обектите на далекосъобщителната инфраструктура и създаване на специализирана карта и регистри далекосъобщителният оператор подава заявление до началника на съответната служба по кадастъра за приемането им. В заявлението се посочва и лицето, което ще участва от името на оператора в комисията по приемане на специализираната карта и регистри.

Чл. 15. В случаите, когато шахти, колектори, касети, шкафове и др. към подземни и надземни проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура се експлоатират от няколко оператора едновременно, тяхното отваряне се извършва само в присъствието на представители на собственика на техническата инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност.

Чл. 16. Обектите на специализираната карта на далекосъобщителната инфраструктура се заснемат по геодезически методи в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 31 ЗКИР.

Раздел II

Изработване на специализираните карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура

 

Чл. 17. (1) При изработване на специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура се използва геодезическата основа на кадастралната карта.

(2) Нова работна геодезическа основа се създава съгласно изискванията на наредбата по чл. 31 ЗКИР.

Чл. 18. (1) Подземните проводи с широчина до 0,5 m се заснемат по оста им, а останалите - по външните им размери. Заснемат се всички отклонения на трасето от правата линия, по-големи от 0,20 m. При заснемане на кабели, положени свободно в земята, подробните точки на правите участъци не трябва да са на повече от 20 m, а кривите участъци се заснемат с достатъчен брой за вярното им изобразяване точки, но не по-малко от три точки - начало, среда и край на кривата.

(2) Канални мрежи, канални бетонови блокове, инсталационни колектори и др. се заснемат при шахтите, чупките и в правите участъци, като подробните точки са с гъстота не по-голяма от 50 m.

(3) Проводи, положени в канална мрежа, канални бетонови блокове или пакет тръби, се заснемат по външните размери на съответната канална мрежа, канални бетонови блокове или на пакета тръби. Заснемането им се извършва чрез шахтите, като се измерват дълбочините на съоръженията до горния и долния край.

(4) Ситуационно се заснемат всички шахти и камери по външните им размери, а кръглите - с една точка и диаметъра им. Кръглите капаци на шахти се заснемат с една точка, а правоъгълните с две и размерите им. Измерват се дълбочините на шахтите.

(5) Капаците на шахтите се реперират. Данните се записват в реперен карнет.

Чл. 19. (1) За определяне на хоризонталното и вертикалното положение на подземните проводи и съоръжения при необходимост се изработват напречни профили и се вземат необходимите данни за надземните обекти.

(2) За еднозначното установяване на проводите се използват кабелотърсачи, металотърсачи и/или се изкопават шурфове.

Чл. 20. (1) Височинното положение на подземните проводи и съоръжения се определя чрез геометрична или тригонометрична нивелация при следните изисквания:

1. надморските височини на проводите, по които има изградени шахти, се определят чрез нивелация на капаците на шахтите и по измерените вътре в тях дълбочини;

2. надморските височини на проводите, по които няма изградени шахти, и на съоръженията към тях се определят преди засипването им или чрез проводотърсач.

(2) Височинното положение на подземните проводи и съоръжения се определя чрез напречни профили - в местата, където наклоните се променят, а при непроменлив наклон - през 80 m.

Чл. 21. (1) Далекосъобщителна инфраструктура се заснема и обследва чрез шахтите, излазите, разпределителните шкафове, крайните разпределителни устройства, радиошкафовете и кабелните трасета.

(2) Новоизградените проводи и съоръжения се заснемат при спазване на следните условия:

1. извършва се преди засипването им;

2. заснемат се всички предпазни кожуси, като се вземат и необходимите данни за диаметър и материал;

3. заснемат се отводнителните канали на топлопроводните шахти и тези на каналните телефонни мрежи;

4. при пакет от кабели в общ изкоп се заснемат двата крайни кабела и се записват необходимите данни за всички кабели;

5. кабели с различно напрежение, поставени в общ изкоп, се заснемат поотделно;

6. инсталационните колектори се заснемат, без да се развива снимачен полигон вътре в самите колектори;

7. заснемат се всички резерви на кабелите.

(3) Заснемат се също така и каналните бетонови блокове, пакетите тръби, обществените телефонни постове и кабелните муфи.

(4) Събират се данни за вида на кабелите, включително и за кабелите, положени в канална мрежа, бетонови блокове или в пакет тръби.

(5) Обектите на далекосъобщителната инфраструктура и отразяването им в специализираната карта и регистри се определят с техническо задание, изработено от далекосъобщителния оператор.

Раздел III

Приемане на специализираните карти и регистри

 

Чл. 22. (1) Специализираните карти и регистри на изградената от оператора далекосъобщителна инфраструктура се приемат от службата по кадастъра, на чиято територия е изградена, с участието на представители на общинската администрация, далекосъобщителния оператор и други заинтересувани лица.

(2) Началникът на съответната служба по кадастъра назначава със заповед комисия за приемането на специализираните карти и регистри в 7-дневен срок от постъпилото по чл. 14, ал. 3 заявление от далекосъобщителния оператор.

(3) Комисията по ал. 2 в 60-дневен срок от назначаването й проверява съдържанието и точността на специализираните карти и регистри и взема решение за приемането или неприемането им. За направените констатации и взетото решение се съставя протокол.

(4) В случаите, когато комисията не приеме специализираните карти и регистри, се определя срок за отстраняване на допуснатите несъответствия, след което те се разглеждат в 30-дневен срок от комисията по ал. 2.

(5) Копие от приетите карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура в цифров и графичен вид се предават в Министерството на транспорта и съобщенията, Агенцията по кадастъра и в общинската администрация в 30-дневен срок.

 

Глава четвърта

ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Чл. 23. Поддържането на специализираните карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура се състои в отразяване на настъпили промени в резултат на експлоатацията, модернизацията и реконструкцията на обектите на далекосъобщителната инфраструктура.

Чл. 24. Специализираните карти и регистри се поддържат и съхраняват от далекосъобщителните оператори. Техническите дейности при поддържането на специализирани карти се извършват от правоспособни лица по чл. 16, ал. 1 ЗКИР.

Чл. 25. Специализираните карти и регистри се поддържат в актуално състояние чрез геодезически измервания по реда на глава трета, раздели II и III.

Чл. 26. Специализираните данни от картите на далекосъобщителната инфраструктура могат да се включват в кадастъра като допълнителни кадастрални данни, да се поддържат в актуално състояние, да се съхраняват и да се предоставят при условия и по ред, определени с договор между Агенцията по кадастъра и далекосъобщителния оператор.

Чл. 27. Създаването на специализираните карти и регистри на подземната и надземната далекосъобщителна инфраструктура и тяхното поддържане е за сметка на далекосъобщителния оператор.

Чл. 28. Службата по кадастъра при наличие на подадено заявление по чл. 14, ал. 3 и при поискване от далекосъобщителния оператор издава удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР.

Глава пета

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

Чл. 29. (1) Информационната система на далекосъобщителния оператор поддържа връзка с информационната система на Агенцията по кадастъра при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 33, ал. 2 ЗКИР.

(2) Далекосъобщителният оператор поддържа в информационната си система единни кодови номера за вида на далекосъобщителните обекти и кабелните съоръжения.

Чл. 30. (1) Ведомствата и общините ползват данни за далекосъобщителната инфраструктура от информационните системи по чл. 29, ал. 1 срещу заплащане на действителните разходи, направени за създаване на копия от данните в цифров и графичен вид.

(2) Далекосъобщителните оператори ползват данни за далекосъобщителната инфраструктура от информационната система на Агенцията по кадастъра срещу заплащане на действителните разходи, направени за създаване на копия от данните в цифров и графичен вид само за районите, за които са предоставили информация.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Шурф" е ръчен изкоп, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за установяване на действителното местоположение и вида на подземните мрежи и съоръжения, когато е невъзможно да се определи точното им местоположение или има съмнения за верността на подземния кадастър.

2. "Информационна система" е комплексът от резултатите, получени от геодезическите и картографските дейности, математическите, програмните, техническите и организационните начини за тяхното съхранение, обработка, изобразяване и използване.

3. "Единен кодов номер" е уникален номер, чрез който далекосъобщителният провод или съоръжение се посочва еднозначно на територията на страната.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. До одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри за дадена територия за създаване на специализирани карти се ползват плановете и картите, създадени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

§ 3. До въвеждането на Българска геодезическа система 2000 специализираните карти се създават и поддържат в координатна система "1970 г." и Балтийска височинна система.

§ 4. До одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри данните по чл. 52, ал. 4 ЗКИР се предоставят на общинската администрация, която издава удостоверението по ал. 5 от същия член.

§ 5. До одобряване на формат на записа в цифров вид по чл. 12, т. 4 ЗКИР специализираните карти в цифров вид се създават съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории.

§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 169, ал. 3 от Закона за далекосъобщенията във връзка с чл. 32, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

§ 7. За изградените далекосъобщителни мрежи тази наредба влиза в сила в едногодишен срок от обнародването й в "Държавен вестник".

§ 8. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на транспорта и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1

 

Графични символни означения за проводи и съоръжения в урбанизирани територии

 

Графично означение

Наименование

1

2

(графично означение)

КАТЦ; изнесен абонатен капацитет; RSU; телефонна подцентрала

(графично означение)

Изнесена мрежа

(графично означение)

Районна автоматична телефонна централа (РАТЦ)

(графично означение)

Възлова автоматична телефонна централа (ВАТЦ)

(графично означение)

Учрежденска автоматична телефонна централа (УАТЦ)

(графично означение)

Телеграфна централа - общо означение (Тг Ц)

(графично означение)

Автоматична телеграфна централа (АТг Ц)

(графично означение)

Телефонен концентратор (ТК)

(графично означение)

Автоматична междуселищна телефонна централа (АМТЦ)

(графично означение)

Международна автоматична телефонна централа (МАТЦ)

(графично означение)

Главна междуселищна автоматична телефонна централа (ГАМТЦ)

(графично означение)

Централна международна и междуселищна централа (ЦЦ)

(графично означение)

Възлова автоматична междуселищна телефонна централа (ВАМТЦ)

(графично означение)

Селищна и междуселищна телефонна централа с обща сграда

(графично означение)

ВАТЦ и АМТЦ с обща сграда

(графично означение)

Телефонен пост - общо означение

(графично означение)

Телефонен пост с автоматично избиране

(графично означение)

Индукторен телефонен пост - местна батерия (ИТ - МБ)

(графично означение)

Телеграфен пост - общо означение (Тг)

(графично означение)

Монетен телефонен апарат в кабина

(графично означение)

Монетен телефонен апарат на стена

(графично означение)

Телефонна колонка с кабелен телефонен излаз

(графично означение)

Телефонен абонат на селищна телефонна централа

(графично означение)

Телефонен абонат на учрежденска телефонна централа

(графично означение)

Дуплексен телефонен пост

(графично означение)

Съществуваща кабелна телефонна шахта - стандартна (по БДС)

(графично означение)

Нова кабелна телефонна шахта - стандартна (по БДС)

(графично означение)

Нестандартна съществуваща кабелна телефонна шахта – табакера

(графично означение)

Нестандартна нова кабелна телефонна шахта (тип "табакера" и др.)

(графично означение)

Кабелна телефонна шахта за реконструкция

(графично означение)

Кабелна телефонна шахта в реконструкция

(графично означение)

Кабелна телефонна шахта, отведена в градската канализация

(графично означение)

Напречен профил на бетонен кабелен телефонен канал, покрит с плочи и с положен в него телефонен кабел

(графично означение)

Свободен подземен телефонен канал от тръби (поливинилхлоридни, железни, каменинови, Ќ 50, Ќ 75, Ќ 110, Ќ 140)

(графично означение)

Свободен подземен телефонен канал от бетонни канални блокове (Ќ 100, Ќ 110)

(графично означение)

Подземен телефонен канал от тръби с изтеглен кабел в него - зает канал

(графично означение)

Подземен телефонен канал от бетонни канални блокове с изтеглен в него кабел - зает канал

(графично означение)

Проектирано заемане с кабел на подземен телефонен канал от тръби - запазен канал

(графично означение)

Проектирано заемане с кабел на подземен телефонен канал от бетонни канални блокове - запазен канал

(графично означение)

Напречен профил на подземна канална телефонна мрежа от канални бетонни блокове - тип "А" с диаметър 100 mm и тип "Б" с диаметър 110 mm (БДС 513-72)

(графично означение)

Напречен профил на подземна канална телефонна мрежа от тръби

(графично означение)

Напречен профил на съществуваща канална телефонна мрежа от бетонови канални блокчета, проектирана за разширяване

(графично означение)

Напречен профил на съществуваща канална телефонна мрежа от тръби, проектирана за разширение

(графично означение)

Напречен профил на смесена канална телефонна мрежа от бетонови канални блокове и тръби

(графично означение)

Напречен профил на армирано положени телефонни кабели с данни за дълбочината и разстоянието от твърди точки

(графично означение)

Напречен профил на стоманена полутръба за защита на съществуващи армирано положени телефонни кабели

(графично означение)

Напречен профил на канал за телефонен кабел от профилна Г-образна и П-образна стомана

(графично означение)

Напречен профил на канал за телефонен кабел

(графично означение)

Армирано положен телефонен кабел, защитен чрез покриване със стоманен П-образен профил или

П-образен бетонен блок

(графично означение)

Армирано положен телефонен кабел, запушен чрез обграждане с тухли

(графично означение)

Армирано положен телефонен кабел, покрит с 4 тухли на 1 m трасе

(графично означение)

Армирано положен телефонен кабел, покрит с 8 тухли на 1 m трасе

(графично означение)

Ламаринено, дървено, пластмасово кабелно корито за преход по мост или подпорна стена – пасарелка

(графично означение)

Канален кабелен телефонен излаз за стена, защитен с тръба

(графично означение)

Кабелен телефонен излаз - общо означение

(графично означение)

Муфа - общо означение

(графично означение)

Муфа с резервни кабелни чифтове, изведени на мундщук

(графично означение)

Муфа с резервни кабелни чифтове

(графично означение)

Муфа с резервни кабелни чифтове в муфата

(графично означение)

Муфа със запушени кабелни чифтове

(графично означение)

Кондензаторна муфа

(графично означение)

Симетрирана муфа

(графично означение)

Пупинова бобина

(графично означение)

Пупинова бобинна кутия

(графично означение)

Пупинова бобинна кутия с кондензаторно симетриране при надлъжно изравняване

(графично означение)

Газозапушване в съединителна муфа

(графично означение)

Замостяване на въздуха при газозапушваща муфа

(графично означение)

Пункт за измерване налягането на въздуха (постоянен вентил)

(графично означение)

Захранващ с въздух под налягане пункт

(графично означение)

Уредба за наблюдение на кабелите чрез въздух под налягане

(графично означение)

Тръбна или шлаух инсталация за разпределяне въздуха по кабелите

(графично означение)

Знак, който посочва от коя страна на улицата минава кабелното трасе

(графично означение)

Съществуваща муфа, проектирана за преработване

(графично означение)

Изолираща кабелна обвивна муфа

(графично означение)

Крайна разпределителна муфа

(графично означение)

Крайна разпределителна муфа, изолирана от металните обвивки на разпределителните кабели

(графично означение)

Муфа с външно заземяване на металните обвивки

(графично означение)

Галванично свързване на проводник

(графично означение)

Кабелен разпределителен шкаф - метална конструкция

(графично означение)

Кабелен разпределителен шкаф в помещение

(графично означение)

Нов кабелен разпределителен шкаф - метална конструкция

(графично означение)

Нов кабелен разпределителен шкаф в помещение

(графично означение)

Изолираща кабелната обвивка муфа

(графично означение)

Клемов кабелен краищник

(графично означение)

Крайна кабелна разпределителна кутия за 10 или 20 чифта (ЕV кутия)

(графично означение)

Крайна кабелна разпределителна кутия (ЕV кутия за 5 чифта)

(графично означение)

Крайна кабелна разпределителна кутия, паралелно включена (дериватна)

(графично означение)

Преходна крайна кабелна разпределителна кутия за 10 двойки с предпазители (FA кутия), монтирана на стена

(графично означение)

Преходна крайна кабелна разпределителна кутия за 10 двойки с предпазители (FA кутия), монтирана на стълб

(графично означение)

Нова крайна кабелна разпределителна кутия за 10 или 20 чифта

(графично означение)

Нова преходна крайна кабелна разпределителна кутия за 10 двойки с предпазители (FA кутия), монтирана на стена

(графично означение)

Нова преходна крайна кабелна разпределителна кутия за 10 двойки с предпазители (FA кутия), монтирана на стена стълб

(графично означение)

Нова преходна крайна кабелна разпределителна кутия, паралелно включена (дериватна)

(графично означение)

Клемов кабелен краищник в разпределителен шкаф

(графично означение)

Кабелен краищник - 10", 20", 30", 50"

(графично означение)

Разделителен кабелен краищник

(графично означение)

Терминален кабелен краищник

(графично означение)

Новопроектиран кабелен краищник - 10", 20", 30", 50"

(графично означение)

Новопроектиран разделителен кабелен краищник

(графично означение)

Новопроектиран терминален кабелен краищник

(графично означение)

Накрайник на коаксиален чифт

(графично означение)

Изкуствен удължител на кабелни вериги

(графично означение)

Регенератор (РСМ)

(графично означение)

Общо означение на кабелен резерв на подземна кабелна линия

(графично означение)

Кабелен резерв - разположение на подземна кабелна линия

(графично означение)

Телефонен кабел в изкоп, подложен на силнотоково влияние

(графично означение)

Подводен телефонен кабел

(графично означение)

Подземен кабелен колектор

(графично означение)

Телефонен кабел, защитен в бетонен канален блок или тръба с дължина над 5 m

 

 

Графични символни означения за проводи и съоръжения в неурбанизирани територии

 

Графично означение

Наименование

1

2

(графично означение)

Наименование

(графично означение)

Оптичен разпределител - А страна

(графично означение)

Оптичен разпределител - Б страна

(графично означение)

Оптичен съединител - А страна

(графично означение)

Оптичен съединител - Б страна

(графично означение)

Съединителна муфа

(графично означение)

Регенератор

(графично означение)

Заземяване

(графично означение)

Единичен дървен стълб

(графично означение)

А - стълб, дървен

(графично означение)

Двоен дървен стълб

(графично означение)

Железобетонен стълб

(графично означение)

Жив плет

(графично означение)

Маркиращо стълбче

(графично означение)

Знак, който посочва от коя страна на улицата минава кабелното трасе

(графично означение)

Необслужваем регенераторен пункт - НРП

(графично означение)

Обслужваем регенераторен пункт - ОРП

(графично означение)

Съединително място при оптичен кабел - M

(графично означение)

НРП плюс друго съоръжение

(графично означение)

ОРП плюс друго съоръжение

(графично означение)

М плюс друго съоръжение

(графично означение)

Необслужваем усилвателен пункт - НУП

(графично означение)

Обслужваем усилвателен пункт - ОУП

(графично означение)

Съединително място при симетричен или коаксиален кабел - СМ

(графично означение)

Усилвателен пункт на съединително място - УСМ

(графично означение)

НУП плюс друго съоръжение

(графично означение)

ОУП плюс друго съоръжение

(графично означение)

СМ плюс друго съоръжение

(графично означение)

УСМ плюс друго съоръжение

 

Забележки:

1. Графичните символни означения са разработени съгласно БДС 2870-72

"Означения графични. Телефонни мрежи, линии и линейни съоръжения", в сила от 1.I.1974 г.

2. При необходимост операторите могат да използват допълнителни графични символни означения при създаване на специализираните карти.

 

Приложение № 2към чл. 11, ал. 2

 

Регистри на подземни и надземни проводи и съоръжения надалекосъобщителната инфраструктура

 

Акт, удостоверяващ

правата върху

провода

Местополо-

жение

(територия)

Предназначение

(преносен или

разпределителен)

 

Вид на

провода

Начин на

полагане

на провода

Вид на

съоръжението

1

2

3

4

5

6

 

 

Маркировка

на проводите

и съоръженията

Начало и

край на

провода

Отклонения,

шахти, колектори

по трасето на

провода

 

Местоположение

на напречните

профили на

провода

Координатите

"x", "y" и "h"

на точките,

определящи провода

7

8

9

10

11

 

 

Регистри на надземни проводи и съоръжения

 

Акт, удостоверяващ

правата върху

провода

Местополо-

жение

(територия)

Предназначение

(преносен или

разпределителен)

 

Вид на

провода

Начин на

полагане

на провода

Вид на

съоръжението

1

2

3

4

5

6

 

 

Начало и край на провода

Отклонения

Координатите "x", "y" и "h" на точките,

определящи провода

7

8

9

 

Допълнителни регистри

 

ВЪЗЛООБРАЗУВАНЕ - ТЕХНОЛОГИЧНА СГРАДА (ТС)

 

Населено място:

 

 

Възел №

Възел име:

 

ТС №

ТС вид

Име

Местоположение

 

 

 

 

(структуриран адрес)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПТИЧЕН КАБЕЛ (ОК)

 

 

 

Пунктове

Тип ODF

Капаци-

Дължина

Вид на

Година

Забе-

 

регенераторен

(брой

тет ОК

на ОК

полагане

на въвеж-

лежка

 

участък

оптични

(брой

(m)

на кабела

дане в екс-

 

 

начален

краен

влакна)

оптични

 

 

плоатация

 

 

наиме-

ад-

наиме-

ад-

 

влакна)

 

 

 

 

 

нование

рес

нование

рес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБЕЛИ ПЪРВА МРЕЖА

 

Към ТС №

 

 

 

Кабел №

ТС №

Вид

Производствен тип

Вид на

Година на

Забе-

 

 

 

(първичен,

 

полагане

въвеждане в

лежка

 

 

 

директен,

тип

капа-

диаметър

на кабела

експлоатация

 

 

 

 

смесен)

 

цитет

на жилата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪЕДИНИТЕЛНИ КАБЕЛИ

 

Кабел от ТС №                              към ТС №

 

 

 

Кабел №

Вид

Производствен тип

Вид на

Година на

Забе-

 

 

 

тип

капа-

диаметър

полагане

въвеждане в

лежка

 

 

 

 

цитет

на жилата

на кабела

експлоатация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНОСТАНЦИОННИ КАБЕЛИ - между главни разпределители (ГР)

 

 

 

ТС №

ГР 1

ГР 2

Кабел №

Производствен тип

Година на

Забе-

 

 

 

 

 

тип

капа-

диаметър

въвеждане в

лежка

 

 

 

 

 

 

цитет

на жилата

експлоатация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ШКАФ (РШ)

 

Възел №

 

 

 

ТС №

РШ №

Бр. тела

Пр. капацитет

Местоположение

Забележка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАХТИ

 

 

 

ТС №

Шахта №

Вид по пред-

Производ-

Местопо-

Въвеждане

Рекон-

Забе-

 

 

 

назначение

ствен тип

ложение

в експлоа-

струирана

лежка

 

 

 

(номенклатура)

(БДС 3636-72)

 

тация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУСЕЛИЩНА КАБЕЛНА МРЕЖА

 

 

 

 

Единен кодов номер

Произ-

Година

Откло-

Участък,

 

код на

вид дале-

пощ. код

пощ. код

номер

водствен

на въвеж-

нение на

усилва-

 

подсис-

косъобщи-

начало

край

ДО(2)

тип и капа-

дане в

кабела

телен

 

тема

телен обект

 

 

 

цитет

експлоа-

в района

участък,

 

Линейно

(ДО)(1)

 

 

 

 

тация

 

кабелна

 

кабелна

 

 

 

 

 

 

 

дължина

 

техника(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 Избира се от номенклатура.

*2 Технологична номерация.

Забележка. При необходимост операторите могат да създават и поддържат в информационните системи и допълнителни регистри.