НАРЕДБА № 12 от 5.05.2004 г.
за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга

Издадена от Министъра на транспорта и съобщенията
обн., ДВ, бр. 46 от 28.05.2004 г

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът, при които Комисията за регулиране на съобщенията (комисията) издава без конкурс или търг индивидуални лицензии за осъществяване на далекосъобщения чрез:

1. обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга;

2. обществени далекосъобщителни мрежи за предоставяне на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор;

3. предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга.

Чл. 2. Индивидуалните лицензии за извършване на дейностите по чл. 1 се издават на еднолични търговци и на юридически лица.

Чл. 3. (1) Фиксирана гласова телефонна услуга и достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор са обществени далекосъобщителни услуги за пряко пренасяне на говор в реално време чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа, използваща комутация и/или маршрутизация, независимо от използваната технология за пренос и с определено качество.

(2) Качеството на фиксираната гласова телефонна услуга се определя от следните параметри:

1. фактор за оценка на преноса на глас (R-фактор) - не по-малък от 75;

2. еднопосочно закъснение - не по-голямо от 150 милисекунди.

(3) Достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор се осъществява, като се осигурява възможност за пренос на гласова телефонна услуга с параметри, посочени в ал. 2.

Раздел ІІ
Изисквания относно качеството на обслужване

Чл. 4. (1) Фиксираната гласова телефонна услуга се предоставя от операторите при отчитане на следните параметри за качество на обслужването:

1. време за първоначално предоставяне на услугата;

2. брой на повреди на абонатна линия;

3. време за отстраняване на повреди;

4. процент на неуспешни повиквания;

5. време за установяване на връзка;

6. време за установяване на връзка (отговаряне) при повиквания за услуги чрез оператор;

7. време за установяване на връзка (отговаряне) при повиквания към телефонни справочни услуги;

8. процент на жалби относно коректността на сметките.

(2) Когато фиксираната гласова телефонна услуга се осъществява чрез далекосъобщителни мрежи с обществени телефонни апарати, операторите отчитат следните параметри за качество на обслужването:

1. по ал. 1, т. 3 - 7;

2. процент на изправните обществени телефонни апарати.

(3) Услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор се предоставя от операторите при отчитане на параметрите по ал. 1, т. 3 - 5 и т. 8.

Чл. 5. (1) Комисията на базата на проучване на резултатите относно качеството на обслужване изготвя предложение за конкретни минимални/максимални стойности за параметрите по чл. 4.

(2) Предложението по ал. 1 се публикува за обсъждане за срок един месeц на страницата на комисията в Интернет, като за това се уведомяват заинтересуваните лица.

(3) След обсъждане и отразяване на резултатите от обсъждането комисията определя с решение конкретни минимални и/или максимални стойности за параметрите по чл. 4 за качество на обслужването.

(4) Въз основа на решението по ал. 3 при необходимост комисията изменя и/или допълва лицензиите на операторите по чл. 17, с оглед осигуряване защита на интересите на потребителите.

Раздел ІІІ
Издаване на индивидуални лицензии

Чл. 6. (1) Лицата по чл. 2 подават писмено заявление по образец до комисията.

(2) Заявлението съдържа:

1. наименование на заявителя, седалище, адрес на управление, номер по НДР и идентификационен код по БУЛСТАТ;

2. желан срок и териториален обхват на лицензията.

Чл. 7. Към заявлението се прилагат:

1. заверено копие от учредителен акт;

2. заверено копие от съдебното решение за регистрация;

3. заверено копие от удостоверение за актуално състояние - издадено не по-рано от 30 дни преди подаване на заявлението;

4. удостоверение, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

5. заверено копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;

6. декларация, че лицето не е лишено от правото да упражнява търговска дейност;

7. документи, удостоверяващи, че лицето няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължение към осигурителни фондове;

8. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Чл. 8. (1) Към заявлението се прилагат документи относно мрежата, чрез която ще се извършват дейностите по чл. 1, вида на услугите и начина, по който ще бъдат предоставяни, както следва:

1. описание на вида на далекосъобщителната мрежа и технологията, по която ще се извършва преносът;

2. архитектура на мрежата (физическо и логическо ниво);

3. данни за спецификациите на техническия интерфейс за достъп на крайните потребители до мрежата;

4. описание на услугите, които ще се предоставят;

5. заявление за първично предоставяне/резервиране на номера и адреси;

6. описание на начините за осъществяване на взаимното свързване или специфичен достъп с други мрежи (фиксирани и мобилни), международна свързаност и методи за сигнализация.

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 3 не се прилага при издаване на индивидуални лицензии за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени далекосъобщителни мрежи за предоставяне на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор.

(3) Разпоредбата на ал. 1, т. 3 не се прилага при издаване на индивидуални лицензии за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи за предоставяне на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор.

Чл. 9. Заявителят посочва конкретни стойности на параметрите за качеството на услугата и параметрите за качеството на обслужване съобразно чл. 3, ал. 2 и чл. 4.

Чл. 10. (1) Заявителят прилага документи относно финансовото си състояние, както следва:

1. референции от банкови и финансови институции и документи за придобити дълготрайни материални активи;

2. бизнесплан за 3-годишен период, който доказва финансовата обезпеченост на икономическите възможности на заявителя за извършване на далекосъобщителната дейност:

а) източници на финансиране, структура на капитала;

б) прогноза за приходи, разходи и финансов резултат по години;

в) инвестиционен план;

г) прогнозни финансови показатели.

(2) Към заявлението се представя финансов отчет заедно с приложенията към него за предходната година - за действащи предприятия.

Чл. 11. Всички документи се подават на български език в два екземпляра.

Чл. 12. Непълноти и/или нередовности в документите по чл. 6 - 11 се отстраняват при условията и по реда на чл. 56, ал. 3 и 4 от Закона за далекосъобщенията.

Чл. 13. (1) Комисията в 6-седмичен срок от постъпване на заявлението взема решение за издаване на индивидуална лицензия.

(2)  Комисията в срока по ал. 1 отказва издаването на индивидуална лицензия, когато са налице обстоятелствата по чл. 57, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията.

(3)  В случай че не бъде представен някой от документите по чл. 6 - 11 или когато не са отстранени непълноти или нередовности в тях, документите не се разглеждат.

Раздел ІV
Съдържание на индивидуалните лицензии

Чл. 14. (1) Индивидуалните лицензии включват условията по чл. 73, ал. 1, както и следните условия по чл. 73, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията:

1. индивидуално предоставени номера и адреси и правила за ползването им;

2. задължение за предоставяне на информация, свързана с номерата на техните абонати, на операторите, които предоставят универсална услуга;

3. задължение за осигуряване на безплатен достъп до спешни повиквания;

4. задължение за депозиране пред министъра на транспорта и съобщенията на образец от криптографски ключ;

5. задължение за съдействие относно въвеждането в страната на европейски и международни далекосъобщителни стандарти;

6. условия за достъп и взаимно свързване.

(2) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 и 3 не се прилагат по отношение съдържанието на лицензиите за осъществяване на далекосъобщения чрез предоставяне на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор.

(3) Разпоредбите по ал. 1, т. 1, 4 и 6 не се прилагат по отношение съдържанието на лицензиите за осъществяване на далекосъобщения чрез предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга.

(4) Лицензиите по ал. 1 включват конкретни стойности на параметрите за качество на обслужване и параметрите за качество на услугата, както са посочени от заявителя, съгласно чл. 9.

(5) Лицензиите на операторите, извършващи дейностите по чл. 1, определени от комисията за оператори със значително въздействие върху пазара, съдържат и задълженията по чл. 73, ал. 3 от Закона за далекосъобщенията.

Чл. 15. Индивидуалните лицензии съдържат задължения, свързани с изготвяне, съгласуване и разпространение на общи условия за взаимоотношения с крайните потребители, както следва:

1. съдържание и съгласуване на общите условия съгласно Закона за далекосъобщенията;

2. задължение за публикуване на съобщение, което съдържа информация относно съгласуване на общите условия, както и за мястото, където съгласуваният текст е поместен;

3. задължение на оператора да предоставя безплатно на крайните си потребители копия от общите условия във всеки свой офис.

Чл. 16. (1) Индивидуалните лицензии съдържат задълженията по чл. 83 от Закона за далекосъобщенията.

(2) В случай че акции от капитала на операторите са придобити при условията и по реда на чл. 83, ал. 6 от Закона за далекосъобщенията, индивидуалните лицензии предвиждат задължение за операторите в 14-дневен срок от прехвърлянето да представят в комисията молба за разрешение, към която прилагат документите по чл. 7.

Чл. 17. Операторите, извършващи дейностите по чл. 1, определени от комисията за оператори със значително въздействие върху пазара, както и операторите, които извършват дейност въз основа на издадена по тази наредба лицензия повече от 18 месеца, са длъжни да поддържат актуална информация за стойностите на параметрите за качеството на обслужване, посочени в чл. 4.

Чл. 18. (1) Индивидуалните лицензии съдържат задължения за предоставяне на следната информация:

1. годишен отчет за приходите и разходите, изготвен в съответствие с националните счетоводни стандарти, в срок 15 дни след заверката му от одитор, регистриран по реда на Закона за независимия финансов одит;

2. отчет за лицензираната дейност, изготвен по образец на комисията и съдържащ финансово-икономическа и техническа информация.

(2) Образецът по ал. 1 се публикува на страницата на комисията в Интернет и в един национален ежедневник в срок до един месец от края на съответното полугодие.

(3) Операторите са длъжни да предоставят годишен отчет по образеца по ал. 1, т. 2 за лицензираната дейност в срок до 30 април следващата година и отчет за лицензираната дейност за първото полугодие в срок до 30 септември съответната година.

(4) В случай че образецът не е публикуван в срока по ал. 1, т. 2, операторите следва да представят отчета за лицензираната дейност в едномесечен срок от датата на публикуването на образеца.

Чл. 19. (1) Индивидуалните лицензии съдържат задължения за предоставяне в комисията на документи, удостоверяващи:

1. всички промени в съдебната регистрация - в 14-дневен срок от извършването им;

2. собствеността върху капитала - в 14-дневен срок от изтичането на всяко полугодие.

(2) Операторите по чл. 17 са длъжни да предоставят на комисията веднъж годишно, но не по-късно от края на януари актуална информация за стойностите на параметрите за качеството на обслужване, посочени в чл. 4.

Чл. 20. (1) Комисията с цел осъществяване на регулаторните си функции публикува на страницата си в Интернет не по-късно от края на април информацията по чл. 19, ал. 2 за стойностите на параметрите за качеството на обслужване.

(2) Комисията публикува съобщение относно мястото и начина на достъп до информацията по ал. 1 в един национален ежедневник.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази наредба:

1. "Време за първоначално предоставяне на услугата" (откриване на нов телефонен пост, прехвърляне на съществуващ) е времето от датата, на която операторът, предоставящ услугата, получи валидна заявка за първоначално предоставяне на услугата до датата, на която услугата е достъпна за ползване от потребителя.

2. "Брой на повреди на абонатна линия" е броят на получените основателни съобщения (оплаквания) от потребителите на една абонатна линия за една година относно повреди, дължащи се на мрежата и свързани с прекъсване или разпадане на връзката.

3. "Време за отстраняване на повреди" е времето от датата и часа, в които операторът, предоставящ услугата, получи съобщение от потребителя за повреда, до датата и часа, в които услугата се възстанови в режим на нормална работа.

4. "Процент на неуспешни повиквания" е съотношението на неуспешните повиквания по технически причини в мрежата към общия брой опити за повикване за определен период от време. Показателят се отчита отделно за национални и международни разговори.

5. "Време за установяване на връзка" е периодът от момента, в който информацията, изискваща се за установяване на връзката, се получи от мрежата, до момента, в който викащата страна получи сигнал за отговор или заето на виканата страна. Показателят се отчита в секунди отделно за национални и международни разговори.

6. "Време за установяване на връзка (отговаряне) при повиквания за услуги чрез оператор" е времето от момента, в който информацията, изискваща се за установяване на връзката, се получи от мрежата, до момента, в който операторът отговори, за да предостави исканата от потребителя услуга. В това число не се включват услугите, предоставяни изцяло автоматично. Показателят се отчита в секунди.

7. "Време за установяване на връзка (отговаряне) при повиквания към телефонни справочни услуги" е времето от момента, в който информацията, изискваща се за установяване на връзката, се получи от мрежата, до момента, в който операторът или еквивалентна гласово активираща се система отговори, за да предостави исканата от потребителя информация. Показателят се отчита в секунди.

8. "Процент на изправни обществени телефонни апарати" е броят на напълно изправните обществени телефонни апарати, т.е. такива, при които потребителят има възможност да използва в рамките на едно денонощие всички указани на апарата услуги, към общия брой инсталирани обществени телефонни апарати.

9. "Процент на жалби относно коректността на сметките" e броят на сметките, за които са подадени жалби относно коректността им, спрямо общия брой издадени сметки.

10. "Фактор за оценка на преноса на глас - R фактор" е мярката за очакваното качество на възприемане на преноса на глас. Определя се като безразмерна стойност в обхвата от 50 до 100, като R = 100 е най-високата и означава най-добра степен на удовлетвореност от потребителя, а R = 50 е най-ниската и означава, че почти всички потребители са неудовлетворени.

11. "Еднопосочно закъснение" е времето, необходимо за преноса на глас между две фиксирани крайни точки за маршрутизация до 5000 км. То е функция на разстоянието, броя на активните и пасивните устройства по линията, скоростта на предаване на линията и моментното натоварване на мрежата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 58 от Закона за далекосъобщенията.

§ 3. В едномесечен срок от влизане на наредбата в сила операторът със значително въздействие на пазара по § 5, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за далекосъобщенията предоставя на комисията информация за стойностите на параметрите по чл. 4, ал. 1, които се включват в лицензията му по реда на § 7, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за далекосъобщенията.

§ 4. Издадените преди влизане в сила на тази наредба лицензии запазват своето действие и се привеждат в съответствие с нея в срок до 7 юли 2004 г.