НАРЕДБА № 7 от 4.10.2004 г.

за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба

 

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 93 от 19.10.2004 г.

 

Раздел I

Общи положения

 

            Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът, при които Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък "комисията", издава без конкурс или търг индивидуални лицензии за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба.

            Чл. 2. Далекосъобщителните мрежи по чл. 1 са обществени от вида "точка към точка" и обособени от вида "точка към точка" или "точка към много точки".

 

Раздел II

Условия за издаване на индивидуални лицензии

 

            Чл. 3. Индивидуални лицензии за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба се издават без конкурс или търг в случаите, определени в чл. 55, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията.

            Чл. 4. Индивидуални лицензии за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба се издават на еднолични търговци, юридически лица и на представителства и други организации със статут на дипломатически мисии. Индивидуални лицензии за обособени далекосъобщителни мрежи се издават и на физически лица.

            Чл. 5. Лицата, които кандидатстват за издаване на индивидуална лицензия по реда на тази наредба, следва да докажат, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за далекосъобщенията.

            Чл. 6. Радиочестотните разпределения, които могат да се използват при осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба по чл. 2, са определени в приложение № 1.

 

Раздел III

Ред за издаване на индивидуални лицензии

 

            Чл. 7. (1) Лицата по чл. 4 подават писмено заявление до комисията.

            (2) Заявлението съдържа:

1. имена, ЕГН и постоянен адрес - за физически лица, и наименование на заявителя, седалище, адрес на управление, номер по НДР и идентификационен код по БУЛСТАТ - за юридически лица и еднолични търговци;

2. желан срок и териториален обхват на лицензията.

            (3) Към заявлението се прилагат:

1. заверено копие от съдебното решение за регистрация;

2. заверено копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 30 дни преди подаване на заявлението;

3. удостоверение, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

4. заверено копие от идентификационна карта по БУЛСТАТ;

5. декларация, че лицето не е лишено от правото да упражнява търговска дейност, по образец на комисията;

6. документи, удостоверяващи, че лицето няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължение към осигурителни фондове, издадени не по-рано от 30 дни преди подаване на заявлението;

7. данни за далекосъобщителната мрежа;

8. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

            (4) Документите по ал. 3, с изключение на документа по т. 5 и 8, не се прилагат от представителства и други организации със статут на дипломатически мисии и от физически лица, освен ако са еднолични търговци.

            Чл. 8. (1) Към заявлението се прилагат документи относно далекосъобщителната мрежа.

            (2) Данните за далекосъобщителната мрежа съответстват на приложение № 2.

            (3) При подаване на заявление, в случаите когато заявената далекосъобщителна мрежа се състои от повече от 10 участъка, техническите данни се попълват таблично, като се предоставя и копие на електронен носител във формат, определен от комисията.

            (4) За обществените далекосъобщителни мрежи се описват и видовете услуги, които операторът възнамерява да предоставя чрез далекосъобщителната мрежа.

            Чл. 9. Всички документи се подават на български език в два екземпляра.

            Чл. 10. Непълноти и/или нередовности в изискуемите документи се отстраняват при условията и по реда на чл. 56, ал. 4 от Закона за далекосъобщенията.

            Чл. 11. Комисията в 6-седмичен срок от постъпване на заявлението се произнася с решение за издаване или отказва издаване на индивидуална лицензия, за което писмено уведомява заявителя.

            Чл. 12. Комисията осъществява национално координиране и съгласуване в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за далекосъобщенията и на Наредбата за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба (ДВ, бр. 75 от 2004 г.).

            Чл. 13. Комисията в срока по чл. 11 отказва издаването на индивидуална лицензия, когато са налице обстоятелствата по чл. 57, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията.

            Чл. 14. В лицензията се определят условия относно предоставянето в комисията на работен проект - част "Технология" и протокол от измервания, в съответствие с Наредбата за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба.

            Чл. 15. Изменение и допълнение на индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба се извършва от комисията въз основа на писмено заявление, към което се прилагат всички изискващи се приложения и документи в два екземпляра на български език по реда на глава пета, раздел V от Закона за далекосъобщенията.

            Чл. 16. Спиране, прехвърляне, прекратяване или отнемане на индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба се извършват от комисията по реда на глава пета, раздел V от Закона за далекосъобщенията.

            Чл. 17. (1) За всяка промяна в местоположението и/или техническите параметри на далекосъобщителната мрежа лицензираният оператор е длъжен да отправи до комисията мотивирано искане за изменение и допълнение на лицензията.

            (2) Комисията се произнася по искането по реда и в сроковете съгласно чл. 76 от Закона за далекосъобщенията.

 

Раздел IV

Съдържание на индивидуалните лицензии

 

            Чл. 18. (1) Индивидуалните лицензии на обществените далекосъобщителни оператори включват условията по чл. 73, ал. 1, както и следните условия по чл. 73, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията:

1. предоставен индивидуално определен ограничен ресурс;

2. ефективно и без радиосмущения използване на радиочестотния спектър;

3. съдействие относно въвеждането в страната на европейски и международни далекосъобщителни стандарти.

            (2) Лицензиите на операторите по чл. 1 съдържат задължения за предоставяне на следната информация:

1. годишен отчет за приходите и разходите, изготвен в съответствие с националните счетоводни стандарти, в срок 15 дни след заверката му от одитор, регистриран по реда на Закона за независимия финансов одит; лицензираните далекосъобщителни оператори, които осъществяват и друга търговска дейност, водят самостоятелна аналитична отчетност за приходите си от лицензираната дейност и ги записват отделно в отчета за приходите и разходите;

2. отчет за лицензираната дейност, изготвен по образец на комисията и съдържащ финансово-икономическа и техническа информация.

            (3) Образецът по ал. 2, т. 2 се публикува на страницата на комисията в Интернет и в един национален ежедневник не по-късно от един месец преди края на съответното полугодие.

            (4) Лицензираните далекосъобщителни оператори са длъжни да предоставят годишен отчет по образеца по ал. 2, т. 2 за лицензираната дейност в срок до 30 април на следващата година и отчет за лицензираната дейност за първото полугодие в срок до 30 септември на съответната година.

            (5) В случай че образецът не е публикуван в срока по ал. 3, т. 2, лицензираните далекосъобщителни оператори следва да представят отчета за лицензираната дейност в едномесечен срок от датата на публикуването на образеца.

            Чл. 19. Индивидуалните лицензии на обособените далекосъобщителни оператори включват условията по чл. 73, ал. 1, т. 1, 2, 11, 12, 14, 15 и 16 от Закона за далекосъобщенията, както и следните условия по чл. 73, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията:

1. предоставен индивидуално определен ограничен ресурс;

2. ефективно и без радиосмущения използване на радиочестотния спектър.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

            § 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида "точка към точка" е далекосъобщителна мрежа, състояща се от определен брой (един или повече) радиорелейни участъци, всеки от които осигурява далекосъобщения между две радиорелейни станции, разположени в определени неподвижни точки.

2. "Далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида "точка към много точки" е далекосъобщителна мрежа, включваща една или повече конфигурации, състоящи се от свързвани посредством далекосъобщения една станция в неподвижна точка с повече от една станция, разположени също в неподвижни точки.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            § 2. Издадените индивидуални лицензии до влизането в сила на тази наредба запазват действието си до изтичане на техния срок.

            § 3. Тази наредба отменя Наредба № 7 за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на мрежи от фиксирани радиорелейни линии без конкурс или търг (ДВ, бр. 61 от 2000 г.).

            § 4. Наредбата се издава на основание чл. 58 от Закона за далекосъобщенията.

 

Приложение № 1 към чл. 6

 

Радиочестотни разпределения

Далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба

от вида "точка към точкa"

 

                                                                                                                                                                                                         Таблица № 1Радиочестотен

обхват

Допустими радиочестотни

разпределения и

радиочестотни планове по

ITU-R F (забележка 9) и

CEPT/ERCКанално

отстояниеДуплексно

отстояниеКапацитет/вид

информация


Минимална

дължина на

участък

(забележка 1)

1

2

3

4

5

6

Обхват 4 GHz

3600 - 3800 MHz

 

CEPT/ERC/REC 12-08 14

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

 

100 MHz

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

25 км

 

3600 - 4200 MHz

ITU-R F.635-6,

Annex 1, p. 3

40 MHz

300 MHz

320 MHz

 

140 Mbit/s

155 Mbit/s

nх155 Mbit/s

 

25 км

 

3800 - 4200 MHz

(забележка 3)

ITU-R F.382-7, Fig. 4

29 MHz

213 MHz

155 Mbit/s

140 Mbit/s

34 Mbit/s

 

25 км

 

Нисък обхват 6 GHz

5925 - 6425 MHz

(забележка 2,

забележка 3)

5850 – 5925 MHz

CEPT/ERC/REC

 Annex 1

ITU-R F.383-7

 

В стадий на проучване

 

29,65 MHz

40 MHz

 

252,04 MHz

260 MHz

 

140 Mbit/s

155 Mbit/s

140 Mbit/s

155 Mbit/s

 nх155 Mbit/s

 

25 км

 

Висок обхват

6 GHz

6425 - 7125 MHz

(забележка 4)

ITU-R F.384-7, Annex 1

CEPT/ERC/REC 14-02,

Annex 1

 

40 MHz

*20 MHz

 

340 MHz

140 Mbit/s

155 Mbit/s

nх155 Mbit/s

 

25 км

 

Нисък обхват 7 GHz

7125 - 7425 MHz

(забележка 2)

ITU-R F.385-7

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

 

161 MHz

155 Mbit/s

140 Mbit/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

25 км

Висок обхват

7 GHz

7425 – 7725 MHz

(забележка 2)

ITU-R F.385-7

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

161 MHz

155 Mbit/s

140 Mbit/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

25 км

Нисък обхват

8 GHz

7725 - 7970 MHz

(забележка 2,

забележка 5)

ITU-R F.386-6, Annex 1,

ограничен до национално

разпределение

29,65 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

148,25 MHz

148,5 MHz

 

155 Mbit/s

140 Mbit/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

20 км

Висок обхват

8 MHz

7900 - 8500 MHz

(забележка 2)

ECC/REC (02)06, Annex 2

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

310 MHz

155 Mbit/s

140 Mbit/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

20 км

7900 - 8400 MHz

ITU-R F.386-6, Annex 4

14 MHz

7 MHz

 

266 MHz

34 Mbit/s

16 Mbit/s

 

20 км

 

8275 - 8500 MHz

ITU-R F.386-6, Annex 3

28 MHz

14 MHz

7 MHz

 

126 MHz

155 Mbit/s

140 Mbit/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

 

20 км

Обхват 10 GHz

10,15 - 10,68 GHz

(забележка 6

CEPT/ERC/REC 12-05

ITU-R F.746-7, Annex 1,

p. 3

3,5 MHz

7 MHz

14 MHz

28 MHz

20 MHz

(ETSI 300638)

еднопосочни

участъци за

пренос на

радио- и

телевизионни

сигнали

аналогови и

цифрови

стерео-радио-

програми и

телевизия,

данни 2 Mbit/s

15 км

 

Обхват 11 GHz

10,7 - 11,7 GHz

ITU-R F. 387-9,

CEPT/ERC/REC 12-06

40 MHz

(3,5 MHz,

7 MHz и

14 MHz в

канал 1)

530 MHz

155 Mbit/s (без канал 1)

140 Mbit/s

(еднопосочен

пренос на ра-

диопрограми

в канал 1)

10 км

 

Обхват 12 GHz

11,7 - 12,5 GHz

(забележка 6)

Национално разпределение

30 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

еднопосочни

участъци за

пренос на

телевизионни

сигнали

2 Mbit/s и

аналогова

апаратура

8 км

Обхват 13 GHz

12,75 - 13,25 GHz

(забележка 2)

ITU-R F.497-6, съответно

CEPT/ERC/REC 12-02

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

266 MHz

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

8 км

Обхват 18 GHz

17,7 - 19,7 GHz

(забележка 7)

ITU-R F.595-8, съответно

CEPT/ERC/REC 12-03

110 MHz

55 MHz

27,5 MHz

13,75 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

1010 MHz

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

 

 

 

-

Обхват 23 GHz

21,2 - 23,6 GHz

(само за разшире-

ние на съществу-

ващи мрежи или

при условията на

забележка 8)

ITU-R F.637-3 Annex 1

112 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

1232 MHz

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

 

 

-

21,2 - 21,4 GHz

CEPT/ERC/TR 13-02 и

CEPT/ERC/TR 25-10

 

 

-

Еднопосочни

участъци

 

-

 

 

22,0 - 23,6 GHz

ITU-R F.637-3 Annex 3,

съответно

CEPT/ERC/TR 13-02

112 MHz

56 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

1008 MHz

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

 

 

Обхват 26 GHz

дуплексно спрег-

натите ленти

24,45 - 25,05 GHz/

25,45 - 26,05 GHz

и

25,25 - 25,5 GHz/ 26,25 - 26,5 GHz

ITU-R F.748-4

Аnnex 1, съответно

CEPT/ERC/TR 13-02,

Annex B

112 MHz

56 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

1008 MHz

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

Обхват 28 GHz

27,5 - 29, 5GHz

 

ITU-R F.748-4 Annex 2,

съответно

CEPT/ERC/TR 13-02,

Annex C

112 MHz

56 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

1008 MHz

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

 

-

Обхват 31 GHz

31,0 - 31,3 GHz

 

За системи с FDD

ITU-R F.746-7, Annex 8,

съответно

CEPT/ERC/REC 02-02,

Annex В

Същите радиочестотни

канали могат да се

използват и при системи

с TDD

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

 

140 MHz

2 Mbit/s

 

 

 

-

Обхват 32 GHz

31,8 - 33,4 GHz

 

ITU-R F.1520, Annex 1

56 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

812 MHz

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

Обхват 38 GHz

37,0 - 39,5 GHz

 

ITU-R F.749-2, Annex 1,

съответно

CEPT/ERC/

REC 12-01, Аnnex А

140 MHz

56 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

 

1400 MHz

1260 MHz

 

nх2 х 155 Mb/s

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

Обхват 52 GHz

51,4 - 52,6 GHz

ITU-R F.1496, Annex 1

56 MHz

28 MHz

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

 

550 MHz

nх2 х 155 Mb/s

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

Обхват 57 GHz

55,78 - 57 GHz

57 - 59 GHz

ITU-R F.1497, Annex 1,

(за системи с разделяне

на дуплексните канали

по радиочестота или по

време)

и

ITU-R F.1497, Annex 2

56 MHz

28 MH

14 MHz

7 MHz

3,5 MHz

550 MHz

nх2 х 155 Mb/s

2 х 155 Mb/s

140/155 Mb/s

34 Mbit/s

16 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

 

 

 

-

 

 

Забележки:

1. При специфични условия на трасето дължината на участъка може да бъде

по-малка от нормираната в таблицата. Такива условия са: голяма денивелация на трасето, значителна част от трасето, разположено над водна площ, чисто високопланински терен или в силно застроени градски райони.

2. Обхватите са с голяма степен на заетост.

3. В радиочестотните обхвати 3800 - 4200 MHz и 5925 - 6425 MHz за нови

приложения се разрешава проектирането само на цифрови магистрални радиорелейни мрежи.

4. В радиочестотния обхват 6425 - 7125 MHz радиочестотен ресурс за

разпределение 20 MHz може да бъде предоставен при допълнителни ограничителни условия с цел ефективното използване на радиочестотния спектър.

5. В радиочестотния обхват 7900 - 8500 MHz за нови приложения се разрешава проектирането само на цифрови радиорелейни мрежи.

6. В радиочестотните обхвати 10 GHz (10,15 - 10,68 GHz), 11 GHz (10,7 -

10,735 GHz) и 12 GHz (11,7 - 12,5 GHz) се допускат далекосъобщителни мрежи за цифров и аналогов пренос на телевизионни и радиосигнали на далекосъобщителните оператори.

7. Конкретният псевдохомогенен модел на радиочестотно планиране в

радиочестотния обхват 17,7 - 19,7 GHz за заемани радиочестотни ленти с широчина от 3,5 MHz до 14 MHz се съгласува с Комисията за регулиране на съобщенията.

8. В радиочестотния обхват 21,2 - 23,6 GHz за нови приложения да се

използват разпределенията на CEPT/ERC/TR 13-02 освен при развитие на съществуващи далекосъобщителни мрежи.

9. С актуализиране на цитираните по-горе Рекомендации на ITU могат да

се използват и по-новите им версии.

Далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка към много точки"

 

 

                                                                                                                                                                                                                        Tаблица № 2

Радиочестотен

обхват

Допустими радио-

честотни и

радиочестотни

разпределения

планове

(забележка 9)

Допустими приети

ширини на канала

Дуплексно

отстояние

 

Технология на

организация

на

дуплексната

връзка

 

Обхват 3 GHz

3600 - 3800 MHz

ITU-R F.1488,

Аnnex 2

на принцип на

обединяване със

стъпка 0,25 MHz

100 MHz

FDD или TDD

Обхват 26 GHz

Дуплексно

Спрегнатите ленти

24,25 - 24,45 GHz/ 25,05 - 25,25 GHz

 

ITU-R F.748-4,

Аnnex 3

 

40 MHz

800 MHz

FDD или TDD

 

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2

 

Данни за далекосъобщителните мрежи

от неподвижна радиослужба

 

I. Далекосъобщителни мрежи от вида "точка към точка"

 

Необходимите технически данни за далекосъобщителните мрежи от неподвижна радиослужба включват:

 

1. Данни за териториалния обхват на далекосъобщителната мрежа.

1.1. Географска карта в подходящ мащаб с нанесени всички радиорелейни (РР) участъци в далекосъобщителната мрежа.

1.2. Географска или топографска карта от хартиен или цифров източник с мащаб не по-дребен от 1:25 000, с нанесено местоположение на РР станции и техните имена или кодове като разпечатка с формат не по-малък от А4. За цифров източник се отбелязва форматът на клетката (напр. 100 х 100).

1.3. Документ за географските координати и надморските височини (коти терен), дадени във формат deg(E/N) min sec (градуси (E/N) минути секунди) и метри на РР станции от неподвижната радиослужба. Данните за географските координати, измерени с GPS станция, трябва да бъдат в система WGS 84.

1.4. За всички заявени РР станции, предвидени за разполагане на обекти на лицензирани далекосъобщителни оператори, не се изискват други данни и

документи освен пълния адрес и точното наименование на станцията съгласно лицензията на оператора за станцията.

2. Технически данни за далекосъобщителната мрежа (попълват се в приложенията към заявлението).

2.1. Вид на пренасяната информация: данни, телевизионни и/или радиосигнали.

2.2. Желан радиочестотен обхват. Размерна единица - MHz, GHz.

2.3. Общ брой на РР участъците в далекосъобщителната мрежа.

2.4. Наименования на началната и крайната РР станция на всеки участък.

2.5. Заемана радиочестотна лента за една носеща радиочестота съгласно приложение № 1. Размерна единица - MHz.

2.6. Дължини на РР участъци в километри, определени с точност до втория знак.

2.7. Данни за наличие на пряка радиовидимост (да/не) или чертеж на профила на участъка за коефициент на рефракция К = 1. Препоръчва се просвет най-малко 0,6 от Първа Френелова зона.

2.8. За всеки РР участък се попълват:

2.8.1. Данни за географските координати и надморските височини, наименованията и адресите на РР станциите.

2.8.2. Височина на фокуса на антената над кота терен. Размерна единица m.

2.8.3. Азимут на посоката на излъчване от антената. Размерна единица deg.

2.8.4. Коефициент на усилване на антената. Размерна единица dBi.

Диаметър на антената. Размерна единица m. Широчина на главния лъч на антената за средната честота на радиочестотния обхват. Размерна единица deg.

2.8.5. Поляризация на сигнала.

2.8.6. Носеща радиочестота. Размерна единица - MHz.

Ако се кандидатства за РР участък с повече от една носеща радиочестота, се указват стойностите на всички радиочестоти и заеманата радиочестотна лента за всяка една от тях или техният брой като отделни записи. Ако се кандидатства за РР участък с резервиране по радиочестота, се посочват всички стойности на носещите на съответните предавателни честоти. Ако се кандидатства за еднопосочен РР участък, това се указва чрез посочване на предавателна радиочестота само за необходимото направление.

2.8.7. Върхова мощност на предавателя. Размерна единица dBm. Ако се кандидатства за еднопосочен РР участък, това се указва чрез посочване на мощност на предавателя само за необходимото направление.

2.8.8. Вид на модулацията - аналогова или цифрова. При цифрова модулация се посочват типът и броят на модулационните нива. Скорост на

цифровия поток. Размерна единица Mbit/s.

2.8.9. Допълнителни загуби в тракта, ако има такива. Размерна единица dB.

2.9. Незадължителни записи:

2.9.1. Означение на излъчвания сигнал. Означението на излъчвания сигнал се определя съгласно Приложение AP1 към Радиоправилата на Международния съюз по далекосъобщения (ITU, Radioregulations, AP1, Appendix 1).2.9.2. Ъгъл на елевация на антената. Размерна единица deg.

2.9.3. Тип на РР апаратура и производител. Тип на антената и производител. При наличие на фидерен тракт - тип на фидера и производител.

2.9.4. Минимално необходимо прагово ниво на сигнала на входа на приемника. Размерна единица dBm. Минимално необходимо отношение сигнал/шум на входа на приемника. Размерна единица dB. Минимално необходимо отношение сигнал/смущение на входа на приемника. Размерна единица dB.

 

II. Далекосъобщителни мрежи от вида "точка към много точки"

 

Необходимите технически данни за далекосъобщителните мрежи от неподвижна радиослужба от вида "точка към много точки" включват:

 

1. Данни за териториалния обхват на далекосъобщителната мрежа.

1.1. Географска карта в подходящ мащаб с нанесена зона на покритие на

всяка клетка от далекосъобщителната мрежа.

1.2. Географска или топографска карта от хартиен или цифров източник с мащаб не по-дребен от 1:25 000, с нанесено местоположение на РР станции и техните имена или кодове като разпечатка с формат не по-малък от А4. За цифров източник се отбелязва форматът на клетката (напр. 50 х 50).

1.3. Чертеж, изобразяващ топологията на далекосъобщителната мрежа.

1.4. Документ за географските координати и надморските височини (кота терен) на станциите от вида "точка" (станция Т) и на станциите от вида "много точки" (станция МТ) от неподвижната радиослужба във формат deg (E/N) min sec (градуси (E/N) минути секунди) и метри в система WGS 84. Данните за географските координати, измерени с GPS станция, трябва да бъдат дадени в система WGS 84.

1.5. За всички заявени станции, предвидени за разполагане на обекти на лицензирани далекосъобщителни оператори, данни не се изискват освен пълния адрес и точното наименование на станцията съгласно лицензията на оператора, собственик на станцията.

2. Технически данни за далекосъобщителната мрежа.

Техническите данни за далекосъобщителни мрежи от вида "точка към много точки" се попълват за всяка зона на обслужване и за всяка станция от вида Т и МТ.

2.1. Общи данни за една далекосъобщителна мрежа от вида "точка към много точки".

2.1.1. Желан радиочестотен обхват. Размерна единица - MHz, GHz.

2.1.2. Вид на далекосъобщителната мрежа: честотно разделяне на дуплексно спрегнатите канали (frequency division duplex - FDD) или с разделяне на дуплексно спрегнатите канали по време (time division duplex - TDD).

2.1.3. Вид на технологията на достъп. В тази точка се описва по коя технология е проектирана далекосъобщителната мрежа: многократен достъп с разделяне по честота - FDMA, многократен достъп с разделяне по време - TDMA, многократен достъп с разделяне по код със скок на честотата FH-CDMA, многократен достъп с разделяне по код с директна последователност DS-CDMA, други.

2.1.4. Общ брой на зоните на обслужване и необходим радиочестотен ресурс (заемана радиочестотна лента). Размерна единица MHz.

2.1.4.1. Необходима широчина на радиочестотната лента за далекосъобщителни мрежи от вида FDD съгласно Препоръки ITU-R F.1488 и ITU-R F.748 и техните приложения (анекси) и за далекосъобщителни мрежи от вида TDD, в които са дадени допустимите радиочестотни разпределения за системи със стъпка 0,25 MHz. За далекосъобщителни мрежи от вида FDD с блоково разпределение се указва необходимата широчина на радиочестотната лента за блока.

2.1.5. Радиочестотни планове съгласно Препоръки ITU-R F.1488 и ITU-R F.748.

2.1.6. Вид на модулацията. Посочва се типът и нивото на цифровата модулация, наличието на допълнителни обработки на сигнала с техните конкретни стойности: вътрешно и външно кодиране от типа "предварителна корекция на грешката - FEC", Reed Solomon, код тип BCH, др. Скорост на цифровия поток за всяка зона на обслужване. Размерна единица Mbit/s.

2.2. Данни за всяка зона на обслужване и всяка станция.

2.2.1. Данни за станциите от вида Т.

2.2.1.1. Брой на антените за станцията от вида Т. Тип на антените и производител. Технология на изработката.

2.2.1.2. Коефициент на усилване на антената. Размерна единица dBi.

Широчина на главния лъч на антената. Размерна единица deg. Диаграми на излъчване на антената задължително в аналитичен или табличен вид и в графичен вид за основната поляризация и за обратната поляризация (развръзка по поляризация). Поляризация на сигнала (незадължителен запис).

2.2.2. Данни за радиосъоръженията в станцията от вида Т:

2.2.2.1. Общ брой на предавателите. Тип на радиосъоръженията и производител.

2.2.2.2. Върхова мощност на всеки предавател. Размерна единица dBm. Oбхват на регулиране на изходящата мощност на предавателя (ATPC). Размерна единица dB.

2.2.2.3. Минимално необходимо прагово ниво на сигнала на входа на приемника при BER = 10 на степен -3 и BER = 10 на степен -6. Размерна единица dBm. Минимално необходимо отношение сигнал/шум на входа на приемника при BER = 10 на степен -3 и BER = 10 на степен -6. Размерна единица dB. Минимално необходимо отношение сигнал/смущение на входа на приемника при BER = 10 на степен -3 и BER = 10 на степен -6. Размерна единица dB. Шумов фактор на приемника. Размерна единица dB.

2.2.3. Данни за станциите от вида МТ:

2.2.3.1. Брой на антените за станцията от вида МТ. Тип на антените за станция от вида МТ и производител. Технология на изработката.

2.2.3.2. Коефициент на усилване на антената. Размерна единица dBi.

Широчина на главния лъч на антената. Размерна единица deg. Диаграма на излъчване на антената задължително в аналитичен или табличен вид и в графичен вид за основната поляризация и за обратната поляризация (развръзка по поляризация). Поляризация на сигнала.

2.2.4. Данни за радиосъоръженията в станция от вида МТ.

2.2.4.1. Общ брой на предавателите в станцията от вида МТ. Тип на радиосъоръженията и производител.

2.2.4.2. Върхова мощност на предавателите. Размерна единица dBm. Oбхват на регулиране на изходящата мощност на предавателя (ATPC). Размерна единица dB.

2.2.4.3. Минимално необходимо прагово ниво на сигнала на входа на приемника при BER = 10 на степен -3 и BER = 10 на степен -6. Размерна единица dBm. Минимално необходимо отношение сигнал/шум на входа на приемника при BER = 10 на степен -3 и BER = 10 на степен -6. Размерна единица dB. Минимално необходимо отношение сигнал/смущение на входа на приемника при BER = 10 на степен -3 и BER = 10 на степен -6. Размерна единица dB. Шумов фактор на приемника. Размерна единица dB.

2.2.5. Азимут на посоката на излъчване на антените за станциите от вида Т и от вида МТ. Размерна единица deg. Ъгли на елевация на антените за станциите от вида Т и от вида МТ. Размерна единица deg.

2.2.6. Незадължителни записи.

2.2.6.1. Код на излъчвания сигнал. Кодът на излъчвания сигнал се

определя съгласно Приложение AP1 към Радиоправилата на Международния съюз по далекосъобщения (ITU, Radioregulations, AP1, Appendix 1).

 

III. Норми на качествените показатели на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба

 

1. Далекосъобщителните мрежи от неподвижната радиослужба на обществените оператори трябва да удовлетворяват съответните норми за качеството на връзката, посочени във:

1.1. Препоръка ITU-R F.758 за пренос на цифрови сигнали.

1.2. Препоръка ITU-R F.555-1 за пренос на аналогови телевизионнисигнали.

2. Минималните изисквания към обвиващата крива от диаграмите на насоченост на антените трябва да бъдат в съответствие с еталонните диаграми от Препоръки ITU-R F.699 и ITU-R F.1245 или на стандарт БДС EN 300 833, Клас 3.

 

IV. При необходимост от по-детайлни изчисления и с цел ефективното използване на радиочестотния спектър, комисията може да изиска допълнителни данни за даден вид апаратура. За изясняване на техническата част на заявлението или негови детайли по преценка на заявителя може да се представят допълнителни каталожни данни за апаратурата или други документи.

 

V. При наличие на необходимия пълен набор от технически параметри на конкретните типове апаратура, които са били представени на комисията с други проекти на оператора, нови данни не се представят освен точните типове на апаратурата и съответните производители за всеки участък.