НАРЕДБА 
за условията и реда за предоставянето на услугата “линии под наем”

Приета с ПМС № 21 от 29.01.2004 г., обн., ДВ, бр. 10 от 6.02.2004 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът, съгласно които обществените оператори предоставят услугата "линии под наем", наричана по-нататък "услугата".

Чл. 2. (1) Услугата "линии под наем" е далекосъобщителна услуга, с която лицензиран обществен далекосъобщителен оператор за предоставяне на линии под наем предоставя правото на ползване на далекосъобщителни съоръжения, включващи преносно оборудване и преносна среда.

(2) Чрез съоръженията се осигурява прозрачен преносен капацитет между крайни точки на мрежата (физически канал, който в крайните точки поддържа един и същи логически и електрически интерфейс) без комутация по заявка (комутационни функции, които потребителят може да контролира като част от предоставянето на услугата).

Раздел ІІ
Условия и ред за предоставяне на услугата

Чл. 3. Услугата се предоставя от лицензираните обществени далекосъобщителни оператори при спазване на следните принципи:

1. прозрачност - публично известни условия за предоставяне на услугата;

2. обективност - предварително определени условия за предоставяне на услугата;

3. равнопоставеност - при сходни условия, еднакви възможности за ползване на услугата.

Чл. 4. (1) При въвеждане на нови типове линии и/или интерфейси операторите, предоставящи услугата, са длъжни да публикуват информация за тях не по-късно от два месеца преди предлагането им на пазара.

(2) В срока по ал. 1 операторите предоставят информация на Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък "комисията", за новите типове линии, както и за мястото на публикацията.

(3) Комисията публикува предоставената информация на страницата си в интернет.

Чл. 5. (1) Лицензираните обществени далекосъобщителни оператори могат да предоставят услугата по договаряне с потребителите, като сключват писмен договор с всеки потребител.

(2) Договорът по ал. 1 съдържа конкретните условия за ползване на услугата.

Чл. 6. (1) Комисията с мотивирано решение определя обществен далекосъобщителен оператор за оператор със значително въздействие върху пазара на услугата "линии под наем".

(2) Решението по ал. 1 се взема от комисията въз основа на методиката по чл. 45, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията.

Чл. 7. (1) Операторите по чл. 6 предоставят услугата при спазване на следните принципи:

1. публично известни и обективни условия за достъп до услугата и ползването й;

2. равнопоставеност на потребителите, освен в случаите на предоставяне на услугата за нуждите на отбраната и сигурността на страната;

3. гарантиране тайната на далекосъобщенията и запазване поверителността на личните данни на потребителите;

4. обективни и публично известни цени, съобразени с разходите по предоставяне на услугата.

(2) Операторите по чл. 6 в срок 3 месеца от определянето им за оператори със значително въздействие върху съответния пазар изготвят типово предложение за сключване на договор за предоставяне на услугата съгласно чл. 140, ал. 3 от Закона за далекосъобщенията.

Чл. 8. (1) Операторите по чл. 6 са длъжни да предоставят минимален пакет от типове линии с технически характеристики съгласно приложението.

(2) Операторите по чл. 6 поддържат и предоставят безвъзмездно при поискване информация за техническите характеристики на типовете линии извън минималния пакет по приложението.

Чл. 9. (1) Операторите по чл. 6 не могат да откажат искане за предоставяне, да ограничат или да прекратят предоставянето на услугата "линии под наем" от минималния пакет, ако са изпълнени съществените изисквания по чл. 141, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията.

(2) Отказ, ограничаване или прекратяване на предоставянето на услугата по ал. 1 се допускат, в случай че:

1. е налице непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон, която застрашава сигурността на работата на мрежата;

2. свързани към наетата линия крайни далекосъобщителни устройства могат да предизвикат нарушаване на целостта на мрежата;

3. крайните устройства и/или крайните точки на линията, към които са свързани, не осигуряват възможност за ползване на услугата;

4. съществува възможност при използване на услугата да бъде нарушена защитата на личните данни.

(3) В случаите по ал. 2 операторите уведомяват комисията в 7-дневен срок от възникване на обстоятелство по ал. 2, т. 1 - 4.

(4) Операторите по чл. 6 извън случаите по ал. 2 могат да въведат временни ограничения в предоставянето на услугата "линии под наем", за което уведомяват потребителите по подходящ начин и във възможно най-кратък срок, когато:

1. крайни далекосъобщителни устройства, свързани към линия под наем, не са с оценено съответствие до изключване на съответното крайно далекосъобщително устройство;

2. се извършват дейности по поддържане и развитие на мрежата.

(5) Операторите със значително въздействие върху пазара при наличие на обстоятелствата по ал. 4, т. 1 могат да откажат свързване или да прекратят предоставянето на услугата до изключване на крайното далекосъобщително устройство.

(6) Отказ, ограничаване или прекратяване предоставянето на услугата за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната не се допускат независимо от наличието на обстоятелствата по ал. 2 и 4, ако е налице техническа възможност.

(7) При липса на техническа възможност по ал. 6 операторите уведомяват незабавно компетентните органи по националната сигурност и отбраната на страната, като предлагат друга възможност за предоставяне на услугата, ако такава съществува.

(8) За отказ от предоставяне на услугата се счита и прекратяването на договора по вина на оператор по чл. 6.

Чл. 10. (1) Операторите по чл. 6 разглеждат и удовлетворяват заявления за предоставяне на услугата по реда на подаването им.

(2) При постъпване на искания за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната операторите по чл. 6, ал. 1 ги удовлетворяват преди постъпилите към този момент заявления за предоставяне на услугата.

Раздел ІІІ
Цени на услугата “линии под наем”

Чл. 11. Обществените оператори определят цените на услугата "линии под наем" в съответствие с глава шестнадесета, раздел I от Закона за далекосъобщенията.

Чл. 12. (1) Операторите по чл. 6 определят цените на услугата "линии под наем" от минималния пакет при спазване принципите на разходоориентираност и прозрачност.

(2) При наличие на одобрена от комисията система за определяне на разходите във връзка с изпълнение на задълженията по предоставяне на взаимно свързване и необвързан достъп до абонатната линия операторите по чл. 6 доказват цените на услугата "линии под наем" от минималния пакет като разходоориентирани въз основа на същата.

(3) Системата по ал. 2 отразява принципите по чл. 13.

Чл. 13. (1) Цената на услугата, предоставяна от оператори със значително въздействие върху пазара по чл. 6, ал. 1, се формира въз основа на разходите по нейното предоставяне при включване на обичайната печалба по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

(2) Разходите по предоставяне на услугата са преки и общи.

(3) Преките разходи по предоставяне на услугата - разходите, произтичащи от физическото свързване, като оборудване, ресурси, тест за съвместимост, текущата поддръжка, обслужването, както и разходите за маркетинг, таксуване и осчетоводяване се отнасят директно към услугата.

(4) Общите разходи, свързани с предоставянето на услугата - разходите, които не могат да бъдат отнесени директно към предоставянето на услугата "линии под наем" или към другите дейности на оператора, се разпределят, както следва:

1. при наличие на възможност - въз основа на причината за възникването им;

2. когато причината не може да бъде определена еднозначно - въз основа на анализ на разходите, основаващ се на сравнение на разходните структури;

3. когато т. 1 и 2 са неприложими - въз основа на коефициент, изчислен като отношение между разходите, директно разпределени или отнесени към услугата, и разходите за останалите услуги.

Чл. 14. Когато операторите по чл. 6 нямат одобрена от комисията система за определяне на разходите, те доказват разходоориентираността на цените въз основа на принципите по чл. 13.

Раздел ІV
Предоставяне на информация и промяна в обхвата на "минималния пакет"

Чл. 15. Обществените далекосъобщителни оператори, предоставящи услугата "линии под наем", са задължени да предоставят в комисията веднъж годишно най-късно до края на април информация, която съдържа най-малко:

1. общ брой предоставени линии:

а) брой предоставени линии по типове - аналогови и цифрови;

б) брой предоставени линии по преносна среда;

в) брой предоставени линии, групирани по скорост на преноса и дължина на линията;

2. размер на брутните приходи от предоставяне на услугата "линии под наем" - общо и по типове, според т. 1;

3. технически параметри:

а) технически характеристики съобразно използваните стандарти - физически, електрически и оптически параметри, отнасящи се към крайната точка;

б) използвани технологии за пренос;

4. качество на обслужване: 

а) средни срокове за предоставяне на услугата "линии под наем";

б) средни срокове за отстраняване на повреди по типове линии в часове;

5. брой на случаите, в които е налице отказ, прекратяване или временно ограничаване предоставянето на услугата, и причините за тях.

Чл. 16. Комисията най-малко веднъж годишно не по-късно от края на юни публикува на страницата си в интернет информация за състоянието на пазара на услугата "линии под наем".

Чл. 17. (1) Комисията на базата на резултатите от проучването на пазара на услугата "линии под наем", в случай че е налице необходимост, изготвя предложение за промяна на обхвата на минималния пакет от "линии под наем" по чл. 8, ал. 1.

(2) Предложението по ал. 1 се публикува за обсъждане за срок един месец на страницата на комисията в интернет и се посочва адресът, на който могат да бъдат представени забележки и предложения.

(3) След обсъждане и отразяване на резултатите от обсъждането комисията може да предложи изменение и/или допълнение на приложението към наредбата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 140, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията.

§ 3. В срок 6 месеца след влизането в сила на наредбата операторите уреждат взаимоотношенията си с потребителите на услугата "линии под наем" в съответствие с разпоредбите на наредбата.

 

Приложение към чл. 8
 

Тип на линия под наем

Технически характеристики

Двупроводна аналогова линия под наем с обикновено качество

БДС EN 300 448

Четирипроводна аналогова линия под наем с обикновено качество

БДС EN 300 451

Двупроводна аналогова линия под наем със специално качество

БДС EN 300 449

Четирипроводна аналогова линия под наем със специално качество

БДС EN 300 452

Цифрова линия под наем 64 kbit/s

БДС EN 300 288
БДС EN 300 289

Цифрова неструктурирана линия под наем 2 048 kbit/s 

БДС EN 300 418
БДС EN 300 247

Цифрова структурирана линия под наем 2 048 kbit/s

БДС EN 300 418
БДС EN 300 419