РЕШЕНИЕ № 217 на МС от 29.03.2005 г.

за приемане списък на радиосъоръженията, за които са въведени ограничения за пускането им в действие по чл. 209, ал. 2 Закона за далекосъобщенията на основание чл. 209, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията

 

Обн., ДВ, бр. 32 от 12.04.2005 г.

 

            МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

 

            1. Приема списък на радиосъоръженията, за които са въведени ограничения за пускането им в действие по чл. 209, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията съгласно приложението.

            2. Отменя Решение № 8 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне списък на радиосъоръженията, за които се издават разрешителни за пускане на пазара и разрешителни за пускане в действие съгласно чл. 29, ал. 1 и 2 от Закона за далекосъобщенията (ДВ, бр. 4 от 2003 г.).

 

Приложение към т. 1

Списък на радиосъоръженията, за които са въведени ограничения за пускането им в действие по чл. 209, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията

 

            Раздел 1. Радиосъоръжения, които не могат да се пускат в действие.

 

по

ред

 


Радиосъоръжения


1.

Радиосъоръжения, работещи в честотни ленти, които не са определени за граждански нужди в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях.2.

Радиосъоръжения, работещи в честотни ленти, които съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях не са разпределени в Република България за съответния вид радиослужби.3.

Радиосъоръжения, чиито технически характеристики не отговарят на изискванията на Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за извършване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване (ДВ, бр. 72 от 2004 г.).

 

            Раздел 2. Радиосъоръжения, които могат да се пускат в действие от далекосъобщителни оператори след издаване на индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия за съответната далекосъобщителна дейност.

2.1. Радиосъоръжения, които могат да се пускат в действие от далекосъобщителни оператори след издаване на индивидуална лицензия.

 

по

ред

 


Радиосъоръжения

1

2


1.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на телевизионни сигнали.


2.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.


3.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване в УКВ обхвата.


4.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване в УКВ обхвата.


5.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване в ДВ, СВ и КВ обхвата.


6.

Радиосъоръжения за далекосъобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване в ДВ, СВ и КВ обхвата.


7.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба за професионални цели, аналогови или цифрови, с изключение на радиосъоръжения, които работят под контрола на мрежата.8.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни клетъчни мрежи от земна подвижна радиослужба по стандарт NMT 450 и/или GSM 450, CDMA 450 и/или с използване на други цифрови технологии в радиочестотен обхват 450 MHz с изключение на радиосъоръжения, които работят под контрола на мрежата.


9.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни клетъчни мрежи от земна подвижна радиослужба по стандарт GSM 900 и/или 1800 и DCS 1800 с изключение на радиосъоръжения, които работят под контрола на мрежата.


10.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни клетъчни мрежи от земна подвижна радиослужба по стандарт UMTS с изключение на радиосъоръжения, които работят под контрола на мрежата.11.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни земни мрежи от подвижна спътникова радиослужба или от неподвижна спътникова радиослужба с изключение на радиосъоръжения, които работят под контрола на спътниковата мрежа съгласно Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за извършване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване.


12.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни мрежи от неподвижна радиослужба от вида "точка към точка".13.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни мрежи от неподвижна радиослужба от вида "точка към много точки" в обхват 3 GHz и 25 GHz с изключение на радиосъоръжения, които работят под контрола на мрежата съгласно Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за извършване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за

собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо

ползване.


14.

Радиосъоръжения от обществени далекосъобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и неподвижна радиослужба за мултимедийни

приложения в обхват 40 GHz.15.

Радиосъоръжения от обществени далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба - DECT като WLL, с изключение на радиосъоръжения, които работят под контрола на спътниковата мрежа съгласно Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за извършване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за

собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване.

 

 

2.2. Радиосъоръжения, които могат да се пускат в действие от далекосъобщителни оператори след регистрация по обща лицензия.

 

по

ред

 


Радиосъоръжения


1.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни мрежи от подвижната радиослужба, когато се използва радиочестотен спектър за общо ползване, определен с решение на Комисията за регулиране на съобщенията.

2.

Радиосъоръжения от далекосъобщителни мрежи от вида SAB/SAP, включително ENG/OB.

3.

Радиосъоръжения от радиолюбителската радиослужба, когато са предназначени за пускане на пазара.

4.

Радиосъоръжения от мрежи от неподвижната спътникова радиослужба в честотен обхват 12/14 GHz и с еквивалентна изотропна излъчена мощност до 50 dBW


5.

5. Радиосъоръжения за предоставяне на далекосъобщителна услуга - достъп до глобални спътникови системи, с изключение на радиосъоръжения, които работят под контрола на глобалната спътникова система, съгласно Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за извършване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за

собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване.