ТАБЛИЦА

с постъпилите в КРС становища по проекта на технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях

 

 

Заинтересовани лица

Предложения

Статус

Мотиви за неприемане/място на отразяване на приети предложения

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

 

 

ДАИТС

1. Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях се определят на основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС). В тази връзка  от проекта да отпаднат всички текстове, които не касаят конкретните технически изисквания, а уреждат обществени отношения и попадат извън обхвата на нормата на чл. 32, т. 2 от ЗЕС, като част от разпоредбите от общите положения; от разделите, определящи такси, осигуряване на електронни съобщения при кризи, при обявяване на режим "военно положение", режим "положение на война" или режим за друго извънредно положение, контрол. Примерно посочените части от проектите следва да бъдат предмет на други актове, приети на съответното материално-правно основание.

Приема се по принцип

Целта на подробното разписване на текстовете е максимално изясняване на условията, при които ще се осъществяват електронни съобщения и улесняване на предприятията, които ще започнат да осъществяват електронни съобщения, както по отношение на конкретните технически изисквания на мрежите, така и относно условията за издаване на разрешения и за осъществяване на дейността. Следва да се има предвид и обстоятелството, че предприятия, които ще осъществяват електронни съобщения за собствени нужди (мрежите по стандарт GSM-R, TETRA) няма да попадат под разпоредбите на Общите изисквания по чл. 73 от ЗЕС, като за тях ще важат единствено техническите изисквания.
Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания.

2. В проекта да се избегне пренасянето на текстове от ЗЕС, тъй като ролята на документа е да се развият законовите норми, съдържащи конкретните технически параметри за работа на мобилни наземни мрежи  и съоръженията, свързани с тях.

Приема се по принцип

Мотивите по принцип са изложени по-горе.
Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания.

3. В проекта се предвижда максимални срокове за разрешения, което е в противоречие с нормата на чл. 71 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕС.

Не се приема

В техническите изисквания няма противоречие с  нормите на чл. 71 и  чл. 83, ал. 1 т. 6 от ЗЕС.

4. При наличие на български стандарти, въвеждащи стандарти на Европейския институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) да се изпишат означенията и заглавието на българския стандарт; за стандартите, които не са въведени като БДС, да се изпише заглавието на съответния език; за преведените на български език стандарти да бъдат изписани с пълното им заглавие на съответния език, като стандарт на съответния международен орган.

Приема се

Отразено в Приложение № 9 от техническите изисквания.

5. Навсякъде в приложенията, където се среща израза "актуална версия на стандартите" да се замени с "последна версия на стандартите".

Приема се по принцип

Отразено в Приложения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 от техническите изисквания.

"Мобилтел" ЕАД

1. В решението, с което поставя разглеждания проект на обществено обсъждане, КРС изрично се позовава на чл. 36 от ЗЕС, който недвусмислено изисква изготвеня проект да бъде придружен от мотивите за изготвянето му. Липсата на мотиви от една страна опорочава самата процедура, така както е предвидена в чл. 36 от ЗЕС, а от друга страна затруднява предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, както и останалите заинтересовани страни,  да формират и изразят позиция по отношение на Техническите изисквания.
 

Не се приема

Мотивите за издаване на акта са публикувани заедно с Проекта на технически изисквания съгласно изискванията на чл. 36, ал. 1 от ЗЕС.

 

2. Техническите изисквания представляват нормативен административен акт. Съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), нормативните административни актове са подзаконови административни актове, които съдържат административно-правни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие. Нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов административен акт от по-висока степен. Чл. 4, ал. 1 и 2 от АПК прогласяват като основен принцип на административното право обвързаността на административните органи да действат в рамките на правомощията си, установени от закона, а административните актове да се издават на основанията и за целите, предвидени в закона.

Приема се по принцип

Мотивите по принцип са изложени по-горе.
Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания.

3. Основанието, въз основа на което се приема Проекта, е чл. 32. т. 2 от ЗЕС. Текстът се намира в Глава четвърта, Раздел II на ЗЕС и регламентира специфичните правомощия на КРС, свързани с управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди. Предназначението на акта е да определи  конкретните технически изисквания към работата на електронните съобщителни мрежи и съоръженията, свързани с тях. В тази връзка, предложеният проект се отклонява в значителна степен от своята основна цел и регламентира обществени отношения, които не попадат в обхвата на изричната оправомощаваща норма на ЗЕС. На практика КРС въвежда разпоредби, които са неотносими и не определят конкретни техническите изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи и които се отнасят към правомощия на комисията, предвидени да се упражняват въз основа на други законови норми и чрез други административни актове.  Същевременно, предвидените текстове освен, че излизат извън предмета на Техническите изисквания, преповтарят разпоредби на ЗЕС. Конкретните проявления на този подход са посочени по-долу в бележките по същество от настоящото становище.

Приема се по принцип

Мотивите по принцип са изложени по-горе.
Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания.

"Космо България Мобайл" ЕАД

В разпоредбата на чл. 32 от ЗЕС са определени правомощията на КРС във връзка с управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди. В т. 2 от същата разпоредба е предвидено, че КРС определя конкретните технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи и съоръженията, свързани с тях. Изложеното означава, че КРС следва да уреди материя, която е законово регламентирана и която следва да се конкретизира втори път посредством издаване на подзаконов акт. Принципно положение при нормативите административни актове е, че те се издават във връзка и с оглед приложението на конкретен законов текст, като именно законът създава т. нар. „законова делегация” за регламентиране на определени обществени отношения с подзаконови актове. Това означава, че КРС има правото и задължението на основание разпоредбата на чл. 32, т. 2 от ЗЕС да определи технически изисквания за работата на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях, които ползват радиочестотен спектър за граждански нужди.

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания.

 

Същевременно следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 12 от Закона за нормативите актове предвижда, че актът по прилагане на закон може да урежда само материята, за която е предвидено той да бъде издаден. В този смисъл моля да имате предвид, че в Проекта следва да се съдържат само и единствено технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях. Недопустимо е в Проекта да се регламентират начина за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, както и задължения за плащане на административните такси, съгласно Глава осма от ЗЕС.

Следва да се отбележи, че в Технически изисквания има мобилни наземни мрежи (мрежите по стандарт GSM-R, TETRA), които не попадат в приложното поле на  чл.  73, ал. 1 от ЗЕС.

 

Извън изложеното по-горе моля да имате предвид, че разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗЕС предвижда, че предприятие, което е подало уведомление за осъществяване на обществени електронни съобщения по чл. 66 от ЗЕС, трябва да спазва общи изисквания, определени в зависимост от вида на електронната съобщителна мрежа и/или услуга. Съгласно ал. 3 на цитираната разпоредба, в приложимите общи изисквания за съответните мрежи и/или услуги следва да се включат задължения за предприятията за плащане на административните такси, съгласно Глава осма от ЗЕС. В тази връзка, тъй като предлагаме голяма част от общите текстове да отпаднат, би следвало Проектът да бъде изменен структурно като се премахнат разделите, предвидени в него.

"БТК Мобайл" ЕООД

Във връзка с посочените в чл. 11 от Техническите изисквания трансгранични смущения, да бъде разписана и въведена процедура с конкретни срокове при решаване на проблеми, свързани с наличие на трансгранични смущения между местните предприятия и такива от съседните държави. Именно след издаването на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за мобилни наземни мрежи вероятността от появяването на трансгранични смущения е най-голяма и в някои случаи дори неизбежна.

Не се приема

Предлаганата процедура не е е предмет на техническите изисквания.

В момента КРС не може да бъде полезна на предприятията при уреждане на конфликти с предприятията от съседните държави по никакъв начин - не предлага процедура за решаване на този проблем. Поради изложеното, предприятията са принудени да търсят собствени решения. От друга страна географското местоположение на Република България е такова, че граничи с пет други държави, при не особено голяма територия. За сведение - проблеми с трансгранични смущения най-често се наблюдават по отношение на GSM 900.

 

ПО РАЗДЕЛ І ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Космо България Мобайл" ЕАД

Думите “Раздел І Общи положения” да се заличат.

Приема се по принцип

Мотивите по принцип са изложени по-горе.
Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания.

 

ПО ЧЛ. 1 ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Мобилтел" ЕАД

Чл. 1 от Раздел I да придобие следния вид: "С този акт се определят техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи от подвижна радиослужба, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения или електронни съобщения за собствени нужди, и техническите изисквания за работа на съоръженията, свързани с тях.”

Не се приема

Забележката е редакционна  без да внася допълнително разяснение. По своята същност е ненужна тъй като повтаря заглавието.

 

ПО ЧЛ. 2 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

1. В чл. 2 стандартът GSM-R да отпадне, тъй като в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър няма предвидени свободни честоти за този вид стандарт.

Не се приема

В Националния план за разпределение на радиочестотния спектър са разпределени радиочестотни ленти за стандарт GSM-R за определени райони на страната. За мрежите, които ще работят по стандарт GSM-R ще се издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресур - радиочестотен спектър само за териториите, посочени в НЧП. 

2. В чл. 2 след наименованиетона мобилните наземни мрежи да се добави ново изречение "Приложимите стандарти са дадени в Приложение 1.8".

Не се приема

Отразено в техническите изисквания.

"Мобилтел" ЕАД

1. В чл. 2 думата „условията” да се замени с думите „техническите параметри”.                                                                                                   

Не се приема

Предлаганата промяна не променя същността на цитирания член.

2. Мрежите, които работят по стандарт CDMA – PAMR да отпаднат от проекта на чл. 2. Това ще наложи и отпадане на последния пункт от чл. 14 на Проекта, на т. 6 от параграф 1 от Допълнителната разпоредба, както и до отпадането на Приложение № 1.7.

Не се приема

Европейският подход за цифровизация на мобилните наземни мрежи в честотен обхват 400 MHz е стандартът CDMA-PAMR съответно предложен в техническите изисквания в радиочестотни обхвати 420 MHz и 450 MHz, т.е. стандарт CDMA 420 и CDMA 450. 

"Космо България Мобайл" ЕАД

1. В чл. 2 думата „условията” се заменят с „параметрите”, тъй като в рамките на регулирането на електронните съобщения изразът „условия за работа” включва не само технически изисквания, а и други задължения.

Не се приема

Предлаганата промяна не променя същността на цитирания член.

2. В чл. 2, първия булет след думите „GSM – GSM 900” да се добави „(P-GSM, E-GSM)”, с оглед коректност на текста от техническа гледна точка.

Не се приема

Не е необходимо детайлизиране на обхвата. Радиочестотни ленти 880 –915 MHz, 925 –960 MHz са разпределени за стандарт GSM.

 

ПО ЧЛ. 3 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Чл. 3 да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания.  

"Мобилтел" ЕАД

Чл. 3 да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

"Космо България Мобайл" ЕАД

Чл. 3 да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

 

ПО ЧЛ. 4 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Чл. 4 да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

"Мобилтел" ЕАД

Чл. 4 да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

"Космо България Мобайл" ЕАД

Чл. 4 да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

 

ПО РАЗДЕЛ ІІ ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Мобилтел" ЕАД

Раздел II от Проекта да отпадне.

Приема се по принцип

Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

"Космо България Мобайл" ЕАД

Думите “Раздел ІІ Общи изисквания за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър” да се заличат.

Не се приема

Съдържанието на Раздел ІІ се отличава принципно от това на Раздел І.

 

ПО ЧЛ. 5 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Чл. 5 да отпадне

Приема се по принцип

Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

"Космо България Мобайл" ЕАД

Чл. 5 да придобие следната редакция: „Чл. .... (1) Комисията предоставя индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, наричан по-нататък „радиочестотен спектър”, при условията на Глава пета, Раздел V и Раздел VІІ на ЗЕС, посредством издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за мобилни наземни мрежи.

Не се приема

Прието е предложението на ДАИТС за отразяване в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

(2) Комисията изменя, допълва, прекратява, спира или прехвърля разрешения по реда на глава пета, раздел ІХ на ЗЕС след подаване на заявление по образец.                                                                                               (3) Комисията издава временни разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, със срок на действие не по-дълъг от 6 месеца, след подаване на заявление по образец по реда на ЗЕС.”

 

ПО ЧЛ. 6 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Чл. 6 да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

 

ПО ЧЛ. 7 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Чл. 7 да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

 

ПО ЧЛ. 8 ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Космо България Мобайл" ЕАД

В чл. 8 думата „Обществените” да отпадне, като не е нужно в тази разпоредба да се определя характера на електронните съобщения, които се осъществяват чрез мобилни наземни мрежи, още повече, че те могат да имат и предназначение „за собствени нужди”, например Приложение 1.2 за GSM-R и Приложение 1.6 за TETRA.

Приема се 

Отразено в техническите изисквания. 

 

ПО ЧЛ. 9 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Чл. 9 да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания.

"Космо България Мобайл" ЕАД

Неясно остава приложното поле на разпоредбата на чл. 9, доколкото както е посочено в Приложение 1.8 от Проекта повечето от радиочестотните ленти са хармонизирани в рамките на ЕС. В тази връзка предлагаме чл. 9 да отпадне. В случай, че не се възприеме предложението чл. 9 да бъде заличен, моля да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от ЗЕС само радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди в радиочестотните ленти за съвместно ползване, се предоставят от КРС след национално координиране и съгласуване. В този смисъл считаме, че в изречение първо на чл. 9 накрая след думите „националната сигурност и отбраната” следва да се постави запетая и да се добави „в случаите, когато се предоставят радиочестоти и радиочестотни ленти, които са в радиочестотните ленти за съвместно ползване”.

Приема се по принцип

Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

 

ПО ЧЛ. 10 ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Космо България Мобайл" ЕАД

1. В чл. 10, т. 2 от Проекта е неясно какво се има предвид по отношение на „анализ на заявените технически параметри с цел проверка на енергетични и качествени показатели”. Наистина ЗЕС предвижда компетентност на КРС за спазване на качествени показатели, но само по отношение на предоставена услуга, но не и към заявени мрежи, към които са приложими стандарти и конкретни технически изисквания. В този смисъл предлагаме или т. 2 на чл. 10 от Проекта да отпадне или да се разпише какъв точно предварителен анализ извършва КРС.

Не се приема

КРС има отношение не само за качествените показатели на предоставените услуги, но и към техническите параметри на мобилните назамни мрежи.

2. Чл. 10, т. 3 да се измени така:
„3. определя радиочестотните ленти на заявената мрежа с цел осигуряване на ефективно използване на радиочестотния спектър;”

Приема се по принцип

Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

3. По отношение на т. 6 от чл. 10 е необходимо да се направи уточнението, че в рамките на честотното планиране КРС може да предписва при необходимост промени в структурата и техническите параметри на заявената електронна съобщителна мрежа. В противен случай, текстът превратно би могъл да се тълкува като приложим към съществуващи вече мрежи, което би било в противоречие с основните принципи на ЗЕС.

Приема се по принцип

Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

 

ПО ЧЛ. 11 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Чл. 11 да отпадне

Приема се

Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

"Космо България Мобайл" ЕАД

Разпоредбата на чл. 11 е неясна, с оглед необходимостта от международна регистрация на мобилната наземна мрежа, при положение, че в случая са налице хармонизирани радиочестотни ленти в рамките на ЕС, които са приложими. Не е прецизна редакцията на ал. 3 от същата разпоредба като на първо място става въпрос за предприятие, а не за оператор и на второ място не са ясни последствията от отказ за международна регистрация за предприятието. Предлагаме да отпадне.

Приема се

Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

 

ПО ЧЛ. 12 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Чл. 12 да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

 

ПО РАЗДЕЛ ІІІ ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Космо България Мобайл" ЕАД

Думите “Раздел ІІІ Технически параметри на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях” се заличават.

Не се приема

Съдържанието на Раздел ІІІ се отличава принципно от това на Раздел І и Раздел ІІ.

 

ПО ЧЛ. 13 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Чл. 13 да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

"Космо България Мобайл" ЕАД

Чл. 13 да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

 

ПО ЧЛ. 14 ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Космо България Мобайл" ЕАД

В случай, че се възприеме в чл. 2, първия булет след думите „GSM – GSM 900” да се добави „(P-GSM, E-GSM)”, изложеното следва да се отрази и в чл. 14, първи булет.

Не се приема

Не е необходимо детайлизиране на обхвата. Радиочестотни ленти 880 –915 MHz, 925 –960 MHz са разпределени за стандарт GSM.

 

ПО ЧЛ. 15 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Чл. 15 да отпадне

Не се приема

Предвидените разпоредби са съобразени с определяне на съществените изисквания към съоръженията, които са предназначени за пускане в действие след издаване ра разрешение за ползване на индивидуално определен радиочестотен ресурс.

 

ПО ЧЛ. 17 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Чл. 17 да добие следната редакция: "чл. 17. Радиосъоръженията от мобилните наземни мрежи не трябва да създават електромагнитни полета с по-висок интензитет в населени територии от този определен в Наредба № 9 на Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите от 1991 г. за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени теротирии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.; изм., бр. 8 от 2002 г.)"

Приема се по принцип

Отразено в чл. 9, ал. 1 от техническите изисквания. 

"Космо България Мобайл" ЕАД

В чл. 17 да бъдат направени следните изменения:
„Чл. 17. Мобилните наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях трябва да отговарят на изискванията за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, определени в действащото законодателство.”

Приема се по принцип

Отразено в чл. 9, ал. 1 от техническите изисквания. 

 

ПО РАЗДЕЛ ІV ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Раздел ІV да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

"Мобилтел" ЕАД

Раздел ІV да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

"Космо България Мобайл" ЕАД

Раздел ІV да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания. 

 

ПО РАЗДЕЛ V ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

Раздел V да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания.

"Мобилтел" ЕАД

Раздел V да отпадне

Приема се по принцип

Мотивите за приемането по принцип са изложени по-горе. Отразено в Приложение № 1 от техническите изисквания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Космо България Мобайл" ЕАД

Да се възприеме единен подход по отношение на обясненията на използваните термини, тъй като за част от понятията в Допълнителна разпоредба е направен точен превод на термините, а за други е по-скоро описателен

Приема се

Отразено в Допълнителната разпоредба от  техническите изисквания.

 

ПО § 1 ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

1.1 В §1 от Допълнителната разпоредба т. 2, да се заличи, тъй като няма разпределени честоти за граждански нужди за този стандарт съгласно Националния честотен план ….

Не се приема

В Националния план за разпределение на радиочестотния спектър са разпределени радиочестотни ленти за стандарт GSM-R за определени райони на страната. За мрежите, които ще работят по стандарт GSM-R ще се издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресур - радиочестотен спектър само за териториите, посочени в НЧП. 

1.2 ….. т. 7, т. 8 и т. 9 също да отпаднат, тези определения са дадени в ЗЕС.

Приема се

Отразено в Допълнителната разпоредба от  техническите изисквания.

2. В т. 4 думата "мобилна" да се замени с "мобилни"

Приема се

Отразено в т. 4 от  §1 от техническите изисквания.

"Мобилтел" ЕАД

1. В § 1, т. 3 абревиатурата ITU посочена в скоби след Международен съюз по далекосъобщения е коректна. От систематична гледна точка обаче следва да се обърне внимание че в чл. 11, ал. 1 в скоби вече е използвано различно съкращение за Международен съюз, а именно МСД. Предвид изложеното да се използва само една абревиатура за едно понятие в документ.

Приема се

Отразено в техническите изисквания.

2. В т. 7, т. 8 и т. 9 да отпаднат.

Приема се

Отразено в Допълнителната разпоредба от техническите изисквания.

 

ПО ПРИЛОЖЕНИЯТА ОТ ПРОЕКТА

 

 

ДАИТС

1. Във всички приложения към проекта да отпадне изразът  „аналогични на GSM900So”

Приема се

Отразено в Приложения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 от техническите изисквания.

2. В таблица 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7, т. 12 "допълнителни изисквания" да отпаднат забележки: "1) Хигиенни изисквания; 2) EN 50 360 - Европейски стандарт за хигиенни изисквания за честоти от 300 MHz до 3 GHz", поради това, че хигиенните изисквания са само по Наредба № 9 от 1991 г.

Приема се

Отразено в Приложения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 от техническите изисквания.

3. Навсякъде в Приложенията към проекта,  изразът „актуална версия на стандартите” да стане „последна версия на стандартите”.

Приема се по принцип

Отразено в Приложения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 от техническите изисквания.

"Мобилтел" ЕАД

В Приложения № 1.1 – 1.8 включително да бъдат включени само български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или други европейски или международни стандарти.

Приема се

Отразено в Приложения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 от техническите изисквания.

 

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Мобилтел" ЕАД

В Приложение 1.1. Технически изисквания за радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи по стандарт GSM 900 в колона “Oписаниe” към ред четвърти относно “Максимална мощност на предавателя” да се добави мобилни станции клас 2 39 dBm и стационарни станции клас 3 80 W.

Приема се

Отразено в Приложение № 2 от техническите изисквания.

"Космо България Мобайл" ЕАД

1. На ред 2 „Радиочестотни ленти”, в колона две „Описание” да се има предвид E-GSM и  да се уточни изрично в Проекта.

Не се приема

Не е необходимо детайлизиране на обхвата. Радиочестотни ленти 880 –915 MHz, 925 –960 MHz са разпределени за стандарт GSM.

"Космо България Мобайл" ЕАД

2. На ред 4 „Максимална мощност на изхода на предавателя”, в колона две „Описание” по отношение на стационарните станции да се включи и клас 3 – 80 W, с оглед факта, че в определени случаи в слабо населени области и в извънградски райони е икономически и технически целесъобразно използването на специфични режими на работа на стационарните станции (стандартно използвани в клас 4) с мощности от порядъка на 63 W.

Приема се

Отразено в Приложение № 2 от техническите изисквания.

3. На ред 6 „Метод на достъп” в колона две „Описание” да се има предвид, че методът на достъп е комбинация TDMA/FDMA, а не само TDMA и това следва да намери отражение в Проекта.

Приема се

Отразено в Приложение № 2 от техническите изисквания.

4. По отношение на ред 7 „Клас на излъчване” да се има предвид, че обикновено данните за класа на излъчване „200KG7WDT” се записват заедно с типа на модулация или ширината на честотната лента на канала, предвид връзката им с тези параметри. В тази връзка това да бъде отразено в Проекта.

Не се приема

Означението на класа на излъчване е съгласно радиоправилата на Международния Съюз по Далекосъобщения и съдържа информация за ширина на честотната лента на канала (200 kHz), модулация, типа на пренасяната информация и др. Класът на излъчване и типа на модулацията са дадени в отделни точки на приложението.

5. По отношение на ред 8 „Модулация”, в колона втора „Описание” да се има предвид, че модулацията, използвана в GSM стандарта е GMSK, за разлика от EDGE, където се използва 8PSK (8-PSK). Тази технология обаче не е изрично записана в  Приложение 1.1.

Не се приема

Двата вида модулация са посочени с цел възможност за надграждане на съществуващата мрежа и предоставяне на услуги 2G (GSM) и 2,5G (EDGE).

 

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Мобилтел" ЕАД

В Приложение 1.2. в т. 3 от колона „Забележки” да бъде предвидено, че мрежите, които работят по стандарт GSM - R се използват само за собствени нужди.

Не се приема

Цитираното приложение касае техническите изисквания, а не начина на ползване.

 

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Мобилтел" ЕАД

В Приложение 1.3. Технически изисквания за радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи по стандарт GSM 1800 в колона “Oписаниe” към ред четвърти относно “Максимална мощност на предавателя” да се добави стационарни станции клас 20 W.

Приема се

Отразено в Приложение 4 от техническите изисквания.

"Космо България Мобайл" ЕАД

1. На ред 4 „Максимална мощност на изхода на предавателя”, в колона втора „Описание” следва да се включи и клас 1 – 20 W.

Приема се

Отразено в Приложение 4 от техническите изисквания.

"Космо България Мобайл" ЕАД

2. На ред 6 „Метод на достъп” следва да се има предвид, че методът на достъп е комбинация TDMA/FDMA, а не само TDMA и това следва да бъде отразено в Проекта.

Приема се

Отразено в Приложение 4 от техническите изисквания.

"БТК Мобайл" ЕООД

За стандарт GSM1800 да се добави по-висок клас на излъчена мощност на предавателите на Базовата станция - в момента вече са 40W като GSM900.

Приема се

Отразено в Приложение 4 от техническите изисквания.

 

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 ОТ ПРОЕКТА

 

 

"Мобилтел" ЕАД

В Приложение 1.4. Технически изисквания за радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи по стандарт UMTS в колона “Описание” към шести ред относно “Модулация” да се добави 16 QAM.

Приема се

Отразено в Приложение 5 от техническите изисквания.

"Космо България Мобайл" ЕАД

1. На ред 1 „Радиочестотен обхват”, в колона две „Описание” следва да се отбележи, че радиочестотният обхват по стандарт UMTS, както е описан по-долу на ред 2 не е 1800 MHz. В този смисъл това следва да се отрази в Проекта.

Приема се

Отразено в Приложение 5 от техническите изисквания.

"Космо България Мобайл" ЕАД

2. На ред 4 „Максимална мощност на изхода на предавателя” в колона втора „Описание” максималната мощност на изхода на предавателя на стационарните станции да се промени на 40 W.

Приема се

Отразено в Приложение 5 от техническите изисквания.

3. На ред 6 „Модулация”, в колона втора „Описание” в описанието на типовете модулация да се включи 16QAM (използвана при HSDPA) и BPSK (използвана при HSUPA).

Приема се

Отразено в Приложение 5 от техническите изисквания.

4. На ред 7 „Дуплексно отстояние” в колона три „Забележки” да се включи и TDD.

Не се приема

Дуплексните радиочестотни ленти 1920 – 1980 MHz и
2110 – 2170 MHz са определени за FDD.
Отразено в Приложение 5 от техническите изисквания.

"БТК Мобайл" ЕООД

1. За стандарт UMTS да се добави по-висок клас на излъчена мощност на предавателите на Базовата станция, които вече са също с мощност  до 40W, освен ако не се специфицира мощност на Pilot сигнала. Минималната постоянно излъчвана мощност на (pilot+control channels) е около 20% от 40W, т.е. 8W или 39dBm.

Приема се

Отразено в Приложение 5 от техническите изисквания.

2. За стандарт UMTS да се коригира честотния обхват от 1800 на 2100 MHz.

Приема се

Отразено в Приложение 5 от техническите изисквания.

3. Да се конкретизира, посоченият в Приложение 1.4 съответния приложим за UMTS стандарт за ЕМС ETSI 301 489 - ……….…….

Не се приема

Цитираният стандарт не е посочен в Приложение 5 от техническите изисквания.

 

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1.8 ОТ ПРОЕКТА

 

 

"БТК Мобайл" ЕООД

1. Цитираният в Приложение 1.8 стандарт ETS 300 577 (GSM05.05) e със следното наименование ETSI ETS 300 577 - Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM); Radio transmission and reception.

Не се приема

Цитираният документ е посочен със същото заглавие.

2. Наименованието на цитирания в Приложение 1.8 стандарт ETSI EN 301 489-25 е „Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 25: Specific conditions for CDMA 1x spread spectrum Mobile Stations and ancillary equipment”.

Приема се по принцип

Отразено в Приложение 9 от техническите изисквания.

3. Посоченото в таблицата наименование „Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 25: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier Mobile Stations and ancillary equipment)” се отнася за стандарт ETSI 301 489- 26 V1.1.1 (2001-09).

Приема се по принцип

Отразено в Приложение 9 от техническите изисквания.