Мотиви за приемане на Проекта:

 

Необходимостта от разработването на Проекта произтича от разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от Закона за електронните съобщения  (ЗЕС), обн. в Държавен вестник бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 26.05.2007 г. Новоприетият закон въвежда в Република България европейската регулаторна рамка 2002 в областта на електронните съобщения. Същевременно Република България като държава-членка на Европейския съюз би следвало да изпълни заложените срокове за държавите-членки, а именно наличие на цифрови мрежи за наземно радиоразпръскване, считано от 2012 г. на територията на Европа. Именно необходимостта от въвеждане в Република България на наземно цифрово радиоразпръскване налага да бъдат уредени обществени отношения, които до момента не са били регламентирани в действащото законодателство.

 

Проектът урежда както реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване, така и специални задължения за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания.

 

При разработването на нормативния акт са взети предвид относимите разпоредби и изисквания от следните документи:

 

-       Европейска конвенция за трансгранична телевизия и Допълнителния протокол към Европейската конвенция за трансгранична телевизия;

-       Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа)

-       Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива);

-       Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга);

-       Закона за радиото и телевизията;

-       Закона за електронните съобщения.