Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение  на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

 

Необходимостта от изменението и допълнението на  Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения е свързано с изменението и допълнението на Закона за електронните съобщения (Обн. ДВ. бр.17 от 6 март 2009 г.) и по-специално на промяна в съдържанието на Общите изисквания съгласно чл. 73, ал. 3 от ЗЕС. От друга страна, промени произтичат от  актуализацията на Препоръка ERC/REC 70-03 на Комитета за електронни съобщения относно използването на устройствата с малък обсег на действие. Предложени са и изменения, свързани с възможността при установяване от страна на КРС на липса на осъществяване на електронни съобщения от страна на дадено предприятие, същото до бъде заличено от регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС. На последно място са предложени и някои редакционни и доуточняващи разпоредби.