ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

1. Каква е ролята на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)?

 

2. Може ли КРС да ми помогне, ако, по мое мнение, сметките за ползвани мобилни или фиксирани телефонни услуги са завишени?

 

3. Налице е превишаване на сумата на определения ми кредитен лимит, относно предоставяни ми електронни съобщителни услуги, за което не съм уведомен, както и не са спрени от страна на предприятието изходящите повиквания от телефонния ми номер. Притежава ли КРС правомощия за намеса в конкретния случай?

 

4. Може ли КРС да ми помогне ако скоростта на интернет е по-ниска от посочената в договора ми с доставчика?

 

5. Може ли КРС да реши спор по отношение на неизпълнени задължения, произтичащи от Общите условия на доставчика или индивидуалния договор?

 

6. Доставчикът ми на достъп до интернет е спрял да предоставя услугата. Може ли КРС да ми помогне?

7. Може ли КРС да удовлетвори искането ми за прекратяване на сключен от мен договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги?

 

8. Може ли КРС да задължи предприятието да ми изплати предвидените в договора за предоставяне на електронни съобщителни услуги неустойки или да принуди предприятието да ми заплати съответно обезщетение за претърпени от мен вреди, вследствие на неизпълнение от негова страна на договорни задължения?

 

9. Може ли КРС да ми помогне, ако куриер е доставил моя пощенска пратка с известно забавяне?

 

10. Кога ще бъдат намалени цените на мобилните разговори, което е трябвало да стане през юни 2009 г.?

 

11.Дали мобилно предприятие има право да таксува с 0,03 лв. всяко обаждане на свой абонат към Отдела за обслужване на клиента (безплатния до преди време номер 123) ?

 
 

1. Каква е ролята на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)?

Комисията за регулиране на съобщенията осъществява държавната секторна политика в областта на електронните съобщения и пощенските услуги. КРС е специализиран независим държавен орган, който е натоварен с функцията да регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения. В условията на равнопоставеност и прозрачност, съобразно българското законодателство комисията се стреми да насърчава конкуренцията на пазарите на електронни съобщения в страната с крайната цел предприятията да функционират ефективно, да предлагат по-голям избор от услуги на по-ниски цени. Правомощията на КРС са изчерпателно уредени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и детайлизирани в съответните подзаконови нормативни актове, приети въз основа на и в изпълнение на ЗЕС. Предвид това, КРС в регулаторната си дейност, не може да превишава своята компетентност, както и да разширява кръга от законово предоставените й правомощия.
2. Може ли КРС да ми помогне, ако, по мое мнение, сметките за ползвани мобилни или фиксирани телефонни услуги са завишени?

За решаване на подобни спорове, следва да се обърнете първо към предприятието – доставчик на съответните услуги. Ако при преговорите не бъде постигнато съгласие, имате право да се обърнете към компетентния съд. КРС не притежава компетентност да разрешава спорове относно дължими суми за използвани от абоната електронни съобщителни услуги.
3.Налице е превишаване на сумата на определения ми кредитен лимит, относно предоставяни ми електронни съобщителни услуги, за което не съм уведомен, както и не са спрени от страна на предприятието изходящите повиквания от телефонния ми номер. Притежава ли КРС правомощия за намеса в конкретния случай?

Определянето на кредитния лимит е част от взаимоотношенията между доставчиците на мобилни телефонни услуги и техните абонати във връзка със заплащане на ползваните услуги. В тази връзка и тук е относимо изложеното по втория въпрос по-горе.
4.Може ли КРС да ми помогне ако скоростта на интернет е по-ниска от посочената в договора ми с доставчика?

Качеството на предоставяната услуга „достъп до Интернет” не влиза в притежаваните от КРС правомощия в областта на електронните съобщения. Следователно, отношенията между предприятието, предоставящо електронната съобщителна услуга „достъп до Интернет”, и потребителя на услугата възникват въз основа на сключения между тях договор за предоставяне на посочената услуга и по своята същност са облигационни. Редът за разрешаване на възникнали спорове между Вас и предприятието е уреден в подписания от Вас договор и в Общите условия, приложими към него.
5.Може ли КРС да реши спор по отношение на неизпълнени задължения, произтичащи от Общите условия на доставчика или индивидуалния договор?

Компетентен да реши един правен спор със силата на пресъдено нещо е съответният съд.
6.Доставчикът ми на достъп до интернет е спрял да предоставя услугата. Може ли КРС да ми помогне?

КРС не притежава правомощия да осъществява регулиране на облигационните отношения, възникващи по повод предоставяне на услугата „достъп до Интернет”, включително и дали същата реално се предоставя от конкретното предприятие.
7.Може ли КРС да удовлетвори искането ми за прекратяване на сключен от мен договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги?

КРС не притежава правомощия за намеса в облигационни отношения, възникнали по повод сключен договор между равнопоставени субекти на правото, както и не може да ограничава договорната свобода на субектите на гражданското и в частност, облигационното – договорно право. Компетентен за това е съответният съд, който се произнася относно действието на даден договор.
8.Може ли КРС да задължи предприятието да ми изплати предвидените в договора за предоставяне на електронни съобщителни услуги неустойки или да принуди предприятието да ми заплати съответно обезщетение за претърпени от мен вреди, вследствие на неизпълнение от негова страна на договорни задължения?

Това са изцяло облигационни искания, по повод на сключения между Вас и предприятието договор, за които следва да се обърнете към съответния съд. Така посоченото се отнася и за всякакви други парични претенции спрямо предприятието, които не могат да бъдат удовлетворени от КРС, тъй като КРС не разполага с правомощия за това.
9.Може ли КРС да ми помогне, ако куриер е доставил моя пощенска пратка с известно забавяне?

Споровете между куриерa и потребителите се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, можете да отнесете спора до компетентния съд.
10.Кога ще бъдат намалени цените на мобилните разговори, което е трябвало да стане през юни 2009 г.?

Съгласно разпоредбата на чл. 217 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) може да регулира цени на електронни съобщителни услуги, когато:

1. с решение, прието по реда на ЗЕС, е наложено задължение на предприятие със значително въздействие на съответен пазар за ценови ограничения и/или разходоориентираност; или

2. в този закон е определено, че цените, предоставяни от предприятията, са разходоориентирани. С Решение № 236/17.03.2009 г. КРС наложи на трите мобилни предприятия „Българска телекомуникационна компания” АД, „Космо България Мобайл” ЕАД и „Мобилтел” ЕАД график за постепенно намаление на цените за терминиране, както следва:

Цени за терминиране в мобилна мрежа за обаждания,
произхождащи от други мобилни мрежи и за обаждания,
произхождащи от фиксирани мрежи – лв./мин
часове на силен трафик
часове на слаб трафик
към 01.04.2009
0,25
0,19
към 01.07.2009
0,23
0,17
към 01.01.2010
0,205
0,15
към 01.07.2010
0,13
0,11

Цени за терминиране са цени на пазарите на едро. Това са цените, по които предприятията се разплащат помежду си за това, че при обаждане на абонат на предприятие „А” до абонат на предприятие „Б”, предприятие „А” ползва мрежата на предприятие „Б”.

Горепосочените цени са задължителни за предприятията, тъй като по силата на чл. 35, ал. 6 от ЗЕС обжалването на решения за определяне и анализ на съответни пазари, за определяне на предприятия със значително въздействие на съответен пазар, за налагане на специфични задължения на предприятия със значително въздействие на съответен пазар не спира тяхното изпълнение, освен когато съдът постанови друго.

Подробна информация за окончателните решения, с които КРС е приела извършени пазарни анализи можете да намерите на следния адрес: http://www.crc.bg/section.php?id=382&lang=bg

Поради предлагането от страна на мобилните предприятия само на тарифни планове, намалението на цените на едро не намира дирекно отражение в тях. Индирекно намалението на цените на дребно намира израз в предлаганите нови тарифни планове, в които се включват по-голям обем минути, таксувани на нулева цена.
11.Дали мобилно предприятие има право да таксува с 0,03 лв. всяко обаждане на свой абонат към Отдела за обслужване на клиента (безплатния до преди време номер 123) ?

Съгласно разпоредбата на чл. 217 от Закона за електронните съобщения ЗЕС, КРС може да регулира цени на електронни съобщителни услуги, когато:

1. с решение, прието по реда на ЗЕС, е наложено задължение на предприятие със значително въздействие на съответен пазар за ценови ограничения и/или разходоориентираност; или

2. в този закон е определено, че цените, предоставяни от предприятията, са разходоориентирани.

До този момент, КРС не е приемала решение, с което са наложени задължения за ценови ограничения по отношение на мобилните услуги на дребно.

Предвид посоченото, по отношение на цените за повиквания на абонати на мобилни предприятия към отдела за обслужване на клиенти е приложима нормата на чл. 216, ал. 1 от ЗЕС, т.е. цените се определят в съответствие с търсенето и предлагането. Посоченото нормативно основание дава право на мобилно предприятие свободно да формира цените на повикванията на свои абонати към отдела за обслужване на клиенти.