ТАБЛИЦА

с постъпилите в КРС становища по Проект

на Наредба за РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТНЕТИТЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩИ по закона за електронните съобщения

(процедура открита с решение № 60/31.01.2008 г. на КРС)

 

Заинтересовано лице

ЗАБЕЛЕЖКА

СТАТУС

МОТИВИ

 

ДАНС

 

 

 

 

 

 

 

     Държавната агенция „Национална Сигурност” (ДАНС), Министерството на отбраната (МО) и Министерството на вътрешните работи (МВР) в много от случаите на отнети от КРС вещи биха имали интерес да заявят  тяхното предоставяне, във връзка с изпълнението на законово определените им функции. За да бъде гарантирана възможността за безвъзмездното им получаване, ДАНС предлага в проекта на Наредба за предоставяне и унищожаване на отнетите в полза на държавата вещи по Закона за електронните съобщения (Наредбата) да бъдат направени следните изменения и допълнения:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - в чл. 3 да де създаде нова ал.2 със следното съдържание:

„(2) Лицето по ал.1 писмено уведомява ДАНС, МО и МВР за възможността в едномесечен срок да направят оглед на съхраняваната вещ”;

 

Приема се.

 

Отразено като нова норма – чл. 3, ал. 2. Останалите алинеи до края на чл. 3 стават с един номер по-големи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - в чл. 3 да де създаде нова ал.5 със следното съдържание:

„(5) Докладът по ал.4 предварително се съгласува с ДАНС, МО и МВР”;

 

Не се приема.

 

 Комисията по чл. 3, ал. 3 от Наредбата се определя от Председателя на КРС със заповед и тя представлява вътрешноведомствена комисия, която е задължена да съобрази своите действия (в това число и относно предварително съгласуване на доклада за нейната дейност) единствено с възложените по силата на описаната заповед задачи.

 Не съществуват и правни основания за съгласуване на актовете на вътрешноведомствена комисия на КРС с други държавни органи или ведомства.

Наред с изложените дотук основания за неприемане на предложението, следва да бъде посочено, че с чл. 3, ал. 2 се предоставя възможност на ДАНС, МВР и МО да направят оглед на отнетите в полза на държавата вещи по ЗЕС и да подадат заявление за тяхното предоставяне. Ето защо с евентуалното предварително съгласуване на доклада по чл. 3, ал. 4 от Наредбата би се стигнало единствено до насърчаване на бездействието на тези ведомства да подадат заявление за предоставяне след като вече веднъж са били уведомени надлежно за наличието на отнети в полза на държавата вещи от КРС и им е била предоставена възможност да ги огледат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - в чл.7 ал.1 да отпадне т.3, тъй като целесъобразността за предоставяне на вещта е от компетенцията на лицата по чл.11 ал.1 , които с факта на подаване на заявление за безвъзмездно получаване на отнетата вещ, са се произнесли по целесъобразността;

 

 

Не се приема.

Преценката относно целесъобразност на административни действия или бездействия принадлежи само на административния орган (КРС), който с решение прима или неприема доклада на комисията по чл. 3 от Наредбата за начина на разпореждане с вещите, отнети в полза на държавата.

 

 - в чл. 7 ал.1 т.4 накрая да се постави запетая и да се добави „в случай, че не е постъпило заявление от орган на държавна власт или ведомство за нейното безвъзмездно получаване”.

 

Приема се.

Отразено в чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредбата.

 

 

 

ДАИТС

 

 

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения прави следните бележки и предложения:

 

 

 

 

 

 

І. Общи бележки и предложения:

    Навсякъде в проекта:

- след израза „наказателно постановление” да бъде добавено „или на съдебното решение, с което наказателното постановление е потвърдено”, което е съгласно разпоредбата на чл. 314 ал.3 от ЗЕС;

 

Не се приема.

Влизането в сила на наказателните постановления става по три начина: ако не подлежат на обжалване – с тяхното издаване; ако са били обжалваеми и административният нарушител не се е възползвал от правото на съдебна проверка на законосъобразността и целесъобразността на издадените наказателни постановления – след изтичане на законоустановения срок за обжалване; при обжалване на наказателни постановления и тяхното потвърждаване от съответния съд и влизане в сила на съдебното решение. Ето защо от значение е единствено дали са влезли в сила наказателните постановления, а не в резултат на какви действия или бездействия е станало това. 

 

      -  възможните бенефициенти, на които безвъзмездно ще се предоставят отнетите вещи или части от тях, да бъдат посочени съгласно разпоредбата на чл. 315 ал.1 т.1 от ЗЕС.

 

Приема се.

Отразено в чл. 1, т. 2, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 10, ал. 1, т. 3 и § 3, ал. 2 от Наредбата.

ІІ. Конкретни предложения:

 

 

 

 -  чл.2 ал.4 да се редактира съобразно разпоредбата на чл. 315 ал.1 т.1 от ЗЕС, като се добави думата „безвъзмездно”;

 

Приема се.

Отразено в чл. 2, ал. 4, чл. 1, т. 2 и § 3, ал. 2 от Наредбата. 

 - указаният едномесечен срок в чл. 3 ал.2, чл. 4 ал.1 и чл.11 ал.2 е твърде голям, като предлагаме той да бъде в рамките на две седмици;

 

Не се приема.

Сроковете по чл.3, ал. 2, чл. 4, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Наредбата са съобразени с административния капацитет на КРС и дейността на регулатора. Не съществуват нормативни изисквания за приемане на предложения двуседмичен срок.

 - комисията по чл.6 ал.1 и тази по чл.7 ал.2 да се обединят в една, тъй като целта на създаването им е идентична;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема.

Комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата се назначава като следствие на одобрен от КРС доклад на комисията по чл. 3, ал. 3 от Наредбата за унищожаване на отнети в полза на държавата вещи по ЗЕС, а комисията по чл. 7, ал. 1 от Наредбата  се назначава за унищожаване на тези вещи, при положение, че не е постъпило в КРС искане за предоставяне.

 - във връзка с предложението по т.3, да се прецизира на  разпоредбата на чл.9 ал.1;

 

Не се приема.

Причините са изтъкнати по предходното предложение.

 - по чл.7 ал.1 да се прецизира разпоредбата на т.3 и т.4 по отношение на основанието, на което са включени визираните обстоятелства;

 

Не се приема.

Нецелесъобразността се преценява с решението на КРС за одобрението на доклада по чл. 3, ал. 5 от Наредбата, а нормата на чл. 7, ал.1, т. 4 предвижда хипотеза на непостъпване на заявление за предоставяне.

 

 

 - в разпоредбата на чл. 9 ал.2, т.7 следва да бъдат изчерпателно разписани възможните начини за разпореждане с остатъците от вещта, получени при унищожаването й;

 

Приема се.

Отразено в чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредбата.

 

 

- чл.9 ал.3 да отпадне, тъй като предоставянето на остатъците от вещта, получени при унищожаването й на трети лица може да доведе до материални и финансови облаги за тези лица;

Не се приема.

В Наредбата ясно са посочени бенефициентите, на които могат да бъдат предоставени вещите или остатъците от тях.

 

 - в чл.10 ал.1 т.2, с оглед по-голяма яснота, се предлага нова редакция на текста, както следва: „...могат да бъдат използвани без да се нарушава нормативната уредба и действащите стандарти в страната”. Предложението е свързано с това, че стандартите не са част от нормативната уредба в Република България;

 

Приема се.

Отразено в чл. 10, ал. 1, т. 2 от Нардебата.

 

 

 - в чл.11 ал.3 думата „уважаване” да бъде заменена с „одобряване”;

 

 

 

 

 

 

 

Приема се.

Отразено в чл. 11, ал. 3 от Наредбата.

 

- след чл. 11 да бъде създаден нов чл.11а , с който да бъде предвидена разпоредба за унищожаване на вещите от списъка по чл.2  ал.4, за които

няма постъпили заявления за ползване в едногодишен срок от качването им на сайта на КРС;

 

Не се приема.

Нормата на чл. 7, ал. 2 от Наредбата предвжда, че ако не е постъпило заявление по реда на чл. 11, ал. 1 в 6-месечен срок от включването на вещта в списъка по чл. 2 , ал. 4, КРС, по предложение на главния секретар, приема решение за унищожаването на вещта и определя комисия, която да предприеме необходимите действия по унищожаване.

 

 - след §1 от Преходните и заключителните разпоредби да се разпише нов параграф 2, както следва:

„§2. Тази наредба отменя Наредбата за условията и реда за унищожаване или предоставяне на отнетите в полза на държавата вещи по реда на Закона за далекосъобщенията (обн. ДВ, бр. 87 от 05.10.2004г.)”;

- §2 и §3 да се преномерират и да станат съответно §3 и §4;

 

 

Не се приема.

Настоящата наредба не отменя действащата към момента, а постановлението на Министерски съвет за приемането й ще отмени постановлението за приемането на предходната.

- да бъде прецизиран разпоредбата на ал.2 от §3 (нов-§2), като бъде уредена хипотезата за вещите, подлежащи на унищожаване към момента на влизане в сила на наредбата.

 

 

 

 

Не се приема.

Липса необходимост от предвиждане на хипотезата за вещите, подлежащи на унищожаване към момента на влизане в сила на наредбата, тъй като няма такива в КРС.