Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за провеждане на обществени консултации по проекти на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения, както следва:

 

·         Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба;

 

·         Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт NMT/ GSM/ UMTS;

 

 

·         Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”;

 

·         Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида „точка към много точки”;

 

·         Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова радиослужба;

 

·         Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово/цифрово радиоразпръскване – за издаване и привеждане в съответствие;

 

·         Временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, съгласно приложенията.