ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

 

 

Раздел I

Общи положения

 

 

            Чл. 1 (1). Обществени електронни съобщения се осъществяват след подаване на уведомление до Комисията за регулиране на съобщенията (комисията).

            (2). Уведомлението съдържа следните данни:

            1. идентификационни данни на лицето, което осъществява електронни съобщения – наименование (фирма), седалище, адрес на управление и съответния единен идентификационен код;

            2. описание и основни параметри на обществената електронна съобщителна мрежа и/или услуга;

            3. териториален обхват;

            4. лице и данни за контакти;

            5. дата за започване предоставянето на обществени електронни съобщения.

 

            Чл. 2. (1) Предприятията, които са уведомили комисията за намерението си да осъществява обществени електронни съобщения имат право да:

            1. предоставят електронни съобщителни мрежи и/или услуги, считано от датата на подаване на уведомление по образец до комисията, освен когато е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;

            2. да изграждат, използват и се разпореждат с електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

            3. договарят и получават достъп до и взаимно свързване с мрежи на други предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, като спазват изискванията на действащото законодателство;

            4. предлагат някоя или всички услуги от обхвата на универсалната услуга, когато е определено за предоставящо някоя или всички услуги от обхвата на универсална услуга на цялата територия на страната или на част от нея по реда на глава единадесета от Закона за електронни съобщения (ЗЕС).

            (2) Правата по ал. 1 възникват от датата на надлежно подадено уведомление по образец до комисията, освен в случаите, когато е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

            (3) Предприятия, предоставящи електронната съобщителна услуга разпространение на радио- и телевизионни програми чрез електронни съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване подават уведомлението по чл. 1 в 7 – дневен срок от издаване на  лицензия за радио- и телевизионна дейност от Съвета за електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията.

            Чл. 3. Предприятията по чл. 2 са длъжни да предоставят своевременно в 14 - дневен срок информация за промяна в обстоятелствата, декларирани в уведомлението

            Чл. 4 (1) Предприятията по чл. 2 са длъжни да предоставят ежегодно до 30 април отчет за дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през предходната година. Отчетът се изготвя по образец на формуляр, одобрен от Комисията.

            (2) Образецът се публикува на Интернет страницата на Комисията до 31 март всяка година.

            (3) В случаите, когато Комисията не е публикувала образеца в срока по ал. 2, предприятието предоставя отчета за дейността в едномесечен срок от публикуването му. 

 

Чл. 5. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения са длъжни да изпълняват приложимите за тях изисквания.

 

Чл. 6. (1) Предприятията по чл. 2 са длъжни да предоставят на Комисията при поискване по реда на чл. 40 от ЗЕС информация, включително финансова, в съответен обем, срок и подробности.

            (2) При предоставяне на информацията по ал. 1, предприятията определят изрично и писмено за всеки отделен случай частта от информацията, представляваща търговска тайна.

            (3) С мотивирано писмено искане предприятията може да заявят, че предоставената от тях информация до комисията не трябва да се предоставя от Европейската комисия на регулаторни органи на държави - членки на Европейския съюз.

            (4) При непредоставяне на информация или при предоставяне на невярна, непълна, неточна информация или не в определения срок, предприятието подлежи на глоба по реда на Глава двадесет и първа, чл. 331, ал. 1 от ЗЕС.  

 

Чл. 7. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения са длъжни да гарантират сигурността на електронните съобщителни мрежи и услуги, конфиденциалността на съобщенията и защита на данните на потребителите в съответствие с глава петнадесета на ЗЕС.

 

Чл. 8. Предприятията по чл. 2 са длъжни да предлагат електронни съобщителни услуги на крайни потребители при спазване на принципите за прозрачност, пропорционалност и равнопоставеност съобразно вида на използваната технология, категориите абонати, обема на трафика и начина на плащане и не допускат предимства за отделни крайни потребители или група потребители при едни и същи услуги.

 

Чл. 9. (1) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, изготвят общи условия на договора с крайните потребители в случаите, когато практически е неприложимо сключването само на индивидуални договори.

(2) Предприятията по ал. 1 представят за сведение в комисията общите условия на договорите с крайните потребители.

 

Чл. 10. Предприятията, предоставящи универсална услуга, представят за съгласуване в комисията общи условия на договорите с крайните потребители за тази услуга в срок не по-кратък от 30 дни преди започване на предоставянето на услугата.

 

Чл.      11. Съдържанието на общите условия, процедурите и правилата по разработването, одобрението, изменението , както и публикуването и оповествяването на общите условия се уреждат съобразно разпоредбите на глава четиринадесета от ЗЕС.

           

            Чл. 12. (1) Предприятията, които предоставят обществени телефонни услуги са длъжни да плащат вноски във Фонд за компенсиране универсална услуга (фонда) при условията и реда на Глава Единадесета, раздел V на ЗЕС.

            (2) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги са длъжни да водят отделна аналитична отчетност за приходите си от предоставяне на обществени телефонни услуги и за разходите свързани с трансферните плащания към други предприятия за взаимно свързване на мрежи и за достъп, транзит, роуминг и услуги с добавена стойност.

            (3) Конкретният размер на вноските по ал. 1 за всяко предприятие се определя ежегодно от управителния съвет на фонда, съгласно чл. 206, ал. 2 и чл. 208, ал. 1 и 2 на ЗЕС.

            Чл. 13 . Предприятията, подали уведомление до комисията са длъжни да плащат такси съгласно Глава VIII от Закона за електронните съобщения. Размерът на таксите, сроковете и начинът на плащането им се определят с Тарифа за таксите, които се събират от комисията, приета от Министерския съвет.

            Чл. 14. Упражняването на правата по учредените сервитути, правото на достъп и преминаване през имоти се осъществява по реда на глава седемнадесета от ЗЕС. 

 

Чл. 15. (1) Предприятията прилагат стандарти и/или спецификации, посочени от КРС за задължителни. Тези стандарти и/или спецификации съответстват на посочените като задължителни  в  ”Официален вестник” на Европейския съюз.

            (2). Когато няма обявени задължителни стандарти и/или спецификации, се прилагат препоръчителни или такива одобрени/публикувани от Европейските стандартизационни организации ETSI, CEN, CENELEC.

            (3). При липса на  стандарти и/или спецификации по ал.1 се прилагат стандартите или препоръките приети от ITU, ISO или IEC.

            (4). При липса на стандарти и/или спецификации по ал. 1, 2 и 3 се прилагат посочените от КРС в специално указание такива стандарти и/или спецификации, за да се осигури взаимната работа и взаимно свързване на електронните съобщителни мрежи , както и за да не се създават предпоставки за намеса в работата на други предприятия и за намеса в честотни диапазони, ползвани за нуждите на националната сигурност и отбраната. 

 

      Чл.            16. Предприятията, предоставящи електронната съобщителна услуга разпространение на радио- и телевизионни програми чрез кабелни електронни съобщителни мрежи, са длъжни да разпространяват безвъзмездно в реално време националните и регионалните програми на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

 

Чл. 17. Разпространението на радио- и телевизионни програми чрез кабелни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми може да бъде с териториален обхват населено място и/или селищно образувание, и/или район съгласно действащото законодателство.

 

Раздел ІІ

Изисквания към предприятията във връзка с осигуряване на достъп до и взаимно свързване на мрежи

 

 

            Чл. 18. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи спазват нормативните изисквания във връзка с осъществяване на достъп и/или взаимно свързване и решенията на КРС относно взаимното свързване и/или достъпа.

           

            Чл. 19. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, имат право, а когато е налице искане от друго предприятие - и задължение, да договарят взаимно свързване на мрежите си за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги и осигуряване на оперативна съвместимост между услугите, при спазване на изискванията на чл.13.

 

Раздел ІІІ

Изисквания във връзка със защита на обществения интерес, националната сигурност и за осигуряване на електронни съобщения за нуждите на отбраната и при кризи

 

Чл. 20. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги са длъжни да съдействат за защита на обществения интерес, за защита на националната сигурност и за осигуряване на електронни съобщения за нуждите на отбраната и при кризи, като:

а) осигуряват условия за ограничаване и прекратяване на преноса на информация със съдържание, противоречащо на действащото законодателство;

б) не осъществяват електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;

в) предоставят възможност за законосъобразно проследяване на трафик по мрежата си от страна на компетентните държавни органи;

г) създават за своя сметка условия за прихващане на електронни съобщения, като осигуряват интерфейси за нуждите на националната сигурност и обществения ред;

 

Чл. 21. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги осигуряват възможност за осъществяване на електронни съобщения при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, при въвеждане на режим "военно положение", режим "положение на война" или на режим "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и спазват изискванията и ограниченията, свързани с националната сигурност и отбраната в съответствие с глава осемнадесета от ЗЕС.

 

Чл. 22. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги осигуряват условия за прихващане на електронни съобщения, свързани със защита на националната сигурност и опазване на обществения ред в съответствие с разпоредбите на глава деветнадесета от ЗЕС.

 

Раздел IV

 Изисквания към предприятията по отношение на използваните електронни съобщителни мрежи и съоръжения

 

Чл. 23. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения се задължават да спазват всички действащи в Република България стандарти по отношение на недопускане на вредни електромагнитни полета и излъчвания.

 

Чл. 24. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения се задължават да спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

 

Чл. 25. Предприятията трябва да предприемат такива мерки, че да намалят до минимум риска за населението от вредните електромагнитни полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.

 

Чл. 26. (1) В случай, че електромагнитните излъчвания, вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства, превишат определените в съответните стандарти граници, предприятията се задължават да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на засегнатите устройства.

            (2) В случай, че превишаването на границите на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две (или повече) устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при работата само на едното от тях не се наблюдава превишаване на границите, то предприятието, инсталирало по-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават границите на електромагнитните излъчвания или да преустанови работата на устройството.

           

            Чл. 27. (1) Предприятията използват в мрежата си само технически изправни електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

            (2) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, предприятията са длъжни да направят за своя сметка съответните, предписани от КРС, промени в местоположението и параметрите на електронните съобщителни устройства.

 

            Чл. 28. При осъществяване на електронни съобщения предприятията:

            1. инсталират, поддържат и използват електронните съобщителни устройства само по начин и предназначение, определени от производителя така, че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да е гарантирана защитата на околната среда, живота и здравето на хората;

            2. не изменят техническите характеристики на използваните електронните съобщителни устройства, спрямо тези определени от производителя;

 

Раздел V

 Изисквания към предприятията във връзка с използването на ограничен ресурс - радиочестотния спектър

 

    Чл. 29. (1) Предприятията, които са подали уведомление за осъществяване на електронни съобщения, за които е необходимо ползването на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, могат да започнат да осъществяват дейност след получаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър.

            (2) За получаване на разрешение по ал.1 предприятията са длъжни да подадат в КРС заявление по образец, придружено с изискуемите документи. 

Чл. 30. При осъществяване на електронни съобщения чрез използване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, предприятията са задължени да спазват техническите изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи и съоръженията, свързани с тях.

 

    Чл. 31. Обществените мрежи, ползващи радиочестотен спектър, който не е предмет на издаване на разрешение са:

1.       електронни съобщителни мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs);

2.       електронни съобщителни VSAT мрежи и станции от неподвижната спътникова радиослужба;

3.       електронни съобщителни спътникови мрежи от транспортируеми земни станции за репортажни цели (SNG TES);

4.       електронни съобщителни мрежи SAP/SAB, включително ENG/OB -  системи от мрежи, включително временно действащи радиорелейни линии и други устройства, предназначени за спомагателни дейности при създаване на програми (SAP) или при радиоразпръскване (SAB).

 

Чл. 32. Осъществяването на обществени електронните съобщения чрез използване на радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, следва да се извършва при спазване на технически изисквания, посочени в Приложение № 1.

 

            Чл. 33. При осъществяването на обществени електронни съобщения чрез използване на радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, предприятията се задължават да не причиняват вредни смущения на други електронни съобщителни мрежи и да не претендират за защита от вредни смущения, произтичащи от други електронни съобщителни мрежи, при условие, че те не нарушават изискванията за несъздаване на смущения при ползване на радиочестотния спектър.

 

            Чл. 34. (1) Предприятията, които желаят да осъществяват обществени електронни съобщения по чл. 31, т. 3 и 4, за неограничен период от време, са длъжни да подадат уведомление по чл. 66 на ЗЕС до КРС.

            (2) Предприятията, които желаят да осъществяват обществени електронни съобщения по чл. 31, т. 3 и 4, за времето на краткосрочното събитие, са длъжни да подадат уведомление в съответствие с Приложение № 2 до КРС в 14-дневен  срок преди началото на отразяваното събитие.

 

Раздел VІ

Общи изисквания към предприятията във връзка с ползването на

ограничен ресурс – номера

 

    Чл. 35. (1) Предприятията, които са подали уведомление за осъществяване на електронни съобщения, за които е необходимо ползването на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, могат да започнат да осъществяват дейност след получаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера.   

            (2) За получаване на разрешение по ал.1 предприятията са длъжни да подадат в КРС заявление по образец, придружено с изискуемите документи. 

Чл. 36. При осъществяване на електронни съобщения чрез използване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, предприятията са задължени да спазват нормативните изисквания, свързани с разпределението на номерата, както и с процедурите по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера.

 

Раздел VII

Изисквания  към предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез  кабелни електронни съобщителни мрежи

 

 

Чл. 37. Разпространението на радио- и телевизионни програми чрез обществени кабелни електронни съобщителни мрежи следва да се извършва при спазване на изискванията, посочени в Приложение №3.

 

 

Чл. 38 Преносът на данни чрез кабелни  електронни съобщителни мрежи без използване на радиочестотен спектър следва да се извършва при спазване на технически изисквания, посочени в Приложение №4.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            § 1. Общите изисквания се приемат на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за електронните съобщения .

            § 2. Общите изисквания влизат в сила от датата на обнародването им в Държавен вестник.

 

 


 

 

 

Приложение № 1 към чл. 32

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

 

 

Таблица 1. Обществени електронни съобщителни мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs)

 

Радиочестотна лента

Максимална мощност/Напрегнатост на полето/Плътност на мощността

Допълнителни регулаторни параметри/Изисквания за ограничаване на радиосмущенията

Други ограничения

Приложим стандарт

2400 – 2483,5 MHz

100 mW e.i.r.p.

 

За устройства, използващи

FHSS модулация, максималната спектрална плътност на e.i.r.p. се ограничава до 100 mW/100 kHz.

За устройства, използващи широколентови модулации, различни от FHSS, максималната спектрална плътност на e.i.r.p. се ограничава до 10 mW/1 MHz.

-

Използва се вградена или специализирана антена.

 

БДС EN 300 328

БДС EN 300 328-1

БДС EN 300 328-2

5150 – 5250 MHz

200 mW максимална стойност на средната e.i.r.p.

 

Максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. се ограничава до 10 mW/1 MHz за всяка честотна лента от 1 MHz.

-

Използването се ограничава до вътрешно приложение в рамките на жилищна или обществена сграда или на борда на въздухоплавателен обект.

БДС EN 301 893

5250 – 5350 MHz

200 mW максимална стойност на средната e.i.r.p.

 

Максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. се ограничава до 10 mW/1 MHz за всяка честотна лента от 1 MHz.

 

Следва да се използват управление на мощността на предавателя (TPC), осигуряващо средно 3 dB намаляване на максималната изходна мощност на системата, и методи, осигуряващи съвместната работа с други системи, в съответствие с Препоръка ITU-R M.1652 на Международния съюз по далекосъобщения. Тези методи следва да осигуряват еднаква вероятност за избор на даден канал от всички свободни канали.

В случай, че не се използва TPC, максималната стойност на средната e.i.r.p. и максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. се намаляват с 3 dB.

Използването се ограничава до вътрешно приложение в рамките на жилищна или обществена сграда или на борда на въздухоплавателен обект.

БДС EN 301 893

470 – 5725 MHz

1 W максимална стойност на средната e.i.r.p.

 

Максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. се ограничава до 50 mW/1 MHz за всяка честотна лента от 1 MHz.

 

Следва да се използват TPC, осигуряващо средно 3 dB намаляване на максималната изходна мощност на системата, и методи, осигуряващи съвместната работа с други системи, в съответствие с Препоръка ITU-R M.1652 на Международния съюз по далекосъобщения. Тези методи следва да осигуряват еднаква вероятност за избор на даден канал от всички свободни канали.

В случай, че не се използва TPC, максималната стойност на средната e.i.r.p. и максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. се намаляват с 3 dB.

Разрешава се използването за вътрешно приложение в рамките на жилищна или обществена сграда или на борда на въздухоплавателен обект и за външно приложение – извън сграда.

БДС EN 301 893

 

 

 

Таблица 2. Обществени електронни съобщителни VSAT мрежи и станции от неподвижна спътникова радиослужба

 

Радиочестотна лента

Посока

Максимална мощност

Допълнителни регулаторни параметри

Други ограничения

Приложим стандарт

12,50 – 12,75 GHz

14,00 – 14,25 GHz

 

приемане (космос-Земя)

предаване (Земя-космос)

 

Мощност на предавателя: 2 W.

 

50 dBW e.i.r.p.

Всички останали параметри се определят от оператора на спътниковата електронна съобщителна мрежа.

Не се допуска използване на VSAT земна станция на разстояние по-малко от 500 m от охраняемите граници на летище.

 

Диаметър на антената: ≤ 3,8 m.

БДС EN 301 428

БДС EN 301 489-12

 

 

 

Таблица 3. Обществени електронни съобщителни спътникови мрежи от транспортируеми земни станции за репортажни цели (SNG TES)

 

Радиочестотна лента

Посока

Максимална плътност на еквивалентната изотропно излъчена мощност

Допълнителни регулаторни параметри

Други ограничения

Приложим стандарт

10,70 - 11,70 GHz и 12,50 - 12,75 GНz

приемане (космос-Земя)

за линейно поляризираната компонента във всяка посока на φ от оста на главния хоризонтален лъч

33 - 25 log φ dBW/40 kHz когато 2,5° ≤ φ ≤ 7,0°;

+12 dBW/40 kHz, когато 7,0° < φ  ≤ 9,2°;

36 - 25 log φ dBW/40 kHz, когато 9,2° < φ  ≤ 48°;

-6 dBW/40 kHz, когато 48°  < φ  ≤ 180°;

 

за кръстосано поляризираната компонента във всяка посока на φ от оста на главния хоризонтален лъч

23 - 25 log φ dBW/40 kHz, когато 2,5° ≤ φ ≤ 7,0°;

+2 dBW/40 kHz, когато 7,0° < φ  ≤ 9,2°;

φ –ъгъла в градуси между оста на главния лъч и посоката на измерване.

 

Предприятието е длъжно да осъществява обществени електронни съобщения, като спазва правилата на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU).

 

Всички останали параметри се определят от оператора на спътниковата електронна съобщителна мрежа.

 

Диаметър на антената: ≤ 5 m.

Не се допуска използване на SNG на разстояние по-малко от 500 m от охраняемите граници на летище.

БДС EN 301 430

БДС EN 301 489-12

12,75 - 13,25 GHz и 14,00 - 14,50 GHz

предаване (Земя-космос)

 

 

 

Таблица 4. Обществени електронни съобщителни мрежи SAP/SAB, включително ENG/OB

 

Радиочестотна лента

Вид връзка

Зона на обслужване

Максимална e.i.r.p.

Минимално усилване на предавателната антена

Минимално усилване на приемната антена

Приложим стандарт

2300 - 2400 MHz

10,00 - 10,15 GHz

21,2-21,4 GHz

47,20 - 48,50 GHz

Безжична камера

< 500 m

6 dBW за радиочестотни ленти 2300 - 2400 MHz  и 10,00 - 10,15 GHz

13dBW за радиочестотни ленти 21,2-21,4 GHz и 47,2 – 48,50 GHz

0 dBi

6 dBi

БДС EN 302 064-1

БДС EN 302 064-2

БДС EN 301 489-28

2300 - 2400 MHz

10,00 - 10,15 GHz

Портативна връзка

< 2 km

16 dBW

6 dBi

17 dBi

2300 - 2400 MHz

Мобилна връзка (на превозно или летателно средство)

< 10 km

26 dBW

3 dBi

13 dBi

10,00 - 10,15 GHz

21,2-21,4 GHz

Временна радиорелейна линия

< 80 km

40 dBW

13 dBi

17 dBi

 

1. Мощността на които и да са странични излъчвания, кондуктивни или излъчени, не трябва да превишава граничните стойности, определени в приложимите стандарти.

2. Актуални версии на приложимите стандарти могат да бъдат намерени на http://www.etsi.org/.

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 1.      По смисъла на Приложение № 1 Общите изисквания:

1. "VSAT (Very Small Aperture Terminal) станция" е земна станция с малка апертура на антената от неподвижната спътникова радиослужба.

2. "Земна станция" е станция от неподвижната спътникова радиослужба, разположена на земната повърхност и предназначена за осъществяване на електронни съобщения с една или повече спътникови станции.

3. "VSAT мрежа" е група от VSAT станции, заявена в КРС с определено име и работещи с един спътник.

4. "Охраняеми граници" са терените, обхванати от периметровата ограда на летище.

5. "SNG TES” (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations)" - радиосъоръжение за предаване на телевизионни сигнали и съпътстващ звук или само звук от мястото на събитието към спътник, позициониран на геостационарна орбита.

6. "SAP (Services Ancillary to Program making)" са спомагателни служби за производство на програми, подпомагащи дейностите по производство на програми като създаване на филми, реклами, корпоративни видеовръзки, концерти, театри и други подобни дейности, които не са първоначално предназначени за разпространение към широката публика.

7. "SAB (Services Ancillary to Broadcasting)" са спомагателни служби за радиоразпръскването, подпомагащи дейностите на телевизионните оператори при производство на техния програмен материал.

8. "ENG (Electronic News Gathering)" е електронно събиране на новини - събиране на видео- и/или звуков материал, без помощта на филмова лента или магнетофон, посредством малки, често ръчни електронни камери и/или микрофони, използващи радиовръзки към студио и/или към портативни или други записващи устройства.

9. "ОВ (Outside Broadcasting)" е външно радиоразпръскване - временно използване на оборудване за производство на програма на мястото на събитието за пряко предаване на новини, спортни или други събития с продължителност от няколко часа до няколко седмици.

10. "Временна радиорелейна линия" е радиорелейна линия, предназначена за предаване на информация от мястото и само за времето на отразяваното събитие.

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 34, ал. 2

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА осъществяване на електронни съобщения при отразяване на краткосрочни събития (SNG TES, SAP/SAB,  включително ENG/OB)

NOTIFICATION FOR TEMPORARY USE OF RADIO EQUIPMENT (SNG TES, SAP/SAB, including ENG/OB)

 

Вид на апаратурата*

Category of equipment* 

Брой

Quantity

Местоположение (Адрес)

Location (Address)

Географски координати

Geographical coordinates

Радиочестотна лента

Frequency band

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNG – спътникови мрежи за репортажни цели (Satellite News Gathering)

БК – безжична камера

ПВ – портативна връзка

MB – мобилна връзка (на превозно или летателно средство

ВРРЛ – временни радиорелейни линии

 

SNG – Satellite News Gathering

CC – cordless camera

PL – portable link

ML – mobile link (vehicular )

TPL - temporary point-to-point links

*Въведете една или повече абревиатури в полето „Вид на апаратурата”. Дефинирайте допълнителни абревиатури по-долу, ако е необходимо.

*Enter one or more abbreviations in the category of equipment column. Define additional abbreviations below, as needed.

 

Спортно събитие/Sports event [ ]  Новини/Press [ ]   Друго/Other (посочи/specify):

Предприятие/Organisation:

 

 

Седалище и адрес на управление/Address:

 

 

 

 

Държава/Country:

 

 

Представляващ/Responsible person:

 

 

 

 

Телефон/Phone:                                      Дата/Data: 

 

  

Факс/Fax:                                                Подпис/Sign:

Лице за контакт/Responsible Person and Contact:

 

 

 

Адрес за контакт (по време на събитието)/Address (during  the event):

 

 

 

Телефон за контакт (по време на събитието)/Phone (during the event):

 

 

Срок на отразяваното събитие/Operating period:

 

от /from:                                                                    до/to:

 

 

Регистрационен номер на моторното превозно средство/OfficialVehicle Registration number:

 

Моля да попълните уведомлението с печатни букви. Допълнителна информация може да бъде дадена на гърба на тази форма.

Please use block letters. Additional information can be given on the back of this form.

 

 

 

Предприятията, уведомили Комисията за осъществяване на електронни съобщения при отразяване на краткосрочни събития са длъжни да спазват общи изисквания, съгласно Закона за електронните съобщения.

 

Приложение № 3 към чл. 37

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ

към обществени кабелни електронни съобщителни мрежи  за разпространение на радио- и телевизионни програми

 

 

Изисквания

Други ограничения

Приложим стандарт

 

 

 

 

1. Безопасност на крайните потребители, обслужващия персонал и всички други лица както при нормални условия на работа, така и при повреди.

 

2. Качество на работата на мрежата.

 

3. Удовлетворяване на изискванията за електромагнитна съвместимост на изградената мрежа.

 

 

 

 

4. Честотно разпределение на  каналите  в мрежата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.* Радиочестотна лента 153- 162.050 MHz  може да се използва в кабелните електронни съобщителни  мрежи на разстояние  не по-малко от 40 км от бреговата ивица на Черно море и река Дунав.

2.* Радиочестотна лента 162.050 - 174 MHz  може да се използва в   кабелните електронни съобщителни  мрежи  за пренос на информация в цифров формат.

 

 

 

 

 

БДС EN 50083-1

 

БДС EN  50083-7

 

БДС EN 50083-8

 

 

 

 

БДС 17224

БДС 17265

 

 

 

 

 

 

 

                                                         * Забележка: Ограниченията се прилагат по отношение на съответните честотни канали в Таблица 1 и Таблица 2 от  БДС 17265

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4 към чл. 38

 

ИЗИСКВАНИЯ

към обществени кабелни електронни съобщителни мрежи за пренос на данни без ползване на радиочестотен спектър

 

 

Изисквания

Приложим нормативен документ

 

Безопасност на крайните потребители, обслужващия персонал и всички други лица както при нормални условия на работа, така и при повреди.

 

 

 

Наредба №17 на МТ и МРРБ от 03.06.2005 г.