НАРЕДБА

за реда за предоставяне и унищожаване на отнетите в полза на държавата вещи по

Закона за електронните съобщения

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за:

1. унищожаване на вещите, отнети в полза на държавата по реда на чл. 314, ал. 2, във връзка с чл. 314, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), наричани по-нататък "вещи";

2. предоставяне на вещите или на част от тях, на учебни заведения с учебна цел, на болници или други организации (органи на държавната власт, общини, обществени организации или ведомства).

 

Глава втора

СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТНЕТИТЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩИ

 

Чл. 2. (1) Отнетите в полза на държавата вещи се съхраняват в помещения, специално предвидени за тази цел, до изтичане на една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което са отнети.

(2) Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) определя реда за съхраняване на вещите, отнети по реда на чл. 314, ал. 2 от ЗЕС, както и лица от състава на администрацията на КРС, отговорни за съхраняването им.

(3) При определяне на реда за съхраняване, КРС поддържа следните регистри по утвърдени образци :

1. общ регистър на отнетите в полза на държавата вещи;

2. регистри по местосъхранението на отнетите в полза на държавата вещи.

(4) КРС поддържа на страницата си в интернет списък с наличните вещи или част от тях, които могат да се предоставят на учебни заведения с учебна цел, на болници или на други организации (органи на държавната власт, общини, обществени организации и ведомства).

Чл. 3. (1) След изтичане на една година от датата на влизане в сила на наказателното постановление, с което е постановено отнемане в полза на държавата, лицето, отговорно за съхраняването на вещта, уведомява председателя на КРС.

(2) Председателят на КРС, в едномесечен срок от постъпване на уведомлението, със заповед определя комисия и срок за изготвяне на доклад до КРС с предложение за начина на разпореждане с вещта, а именно унищожаване или предоставяне.

(3) Комисията по ал. 2 се състои от нечетен брой членове, един от които е правоспособен юрист, и задължително включва представители най-малко на 3 дирекции от състава на администрацията на КРС.

(4) Комисията по ал. 2 изготвя доклад до КРС, който включва описание на извършените действия и мотивирано предложение за начина на разпореждане с вещта.

(5) Заседанията са редовни, ако на тях са присъствали повече от половината от членовете.

(6) За работата на комисията се изготвят протоколи, които се подписват от председателя на комисията, от присъствалите на заседанията членове и от съставителя на протокола.

(7) Докладът по ал. 4 се подписва от всички членове на комисията.

Чл. 4. (1) КРС разглежда постъпилия доклад и се произнася по него в едномесечен срок с решение.

(2) При приемане на доклад на комисията, КРС предприема действията по Глава трета или Глава четвърта от наредбата.

(3) С решението за приемане на доклад, с който се предлага предоставяне на вещта, КРС включва последната в списъка по чл. 2, ал. 4 и може да предприеме и други подходящи действия за публичното й обявяване.

(4) При неприемане на доклада, КРС определя нов състав на комисия по чл. 3 или връща на комисията доклада за преразглеждане в определен срок.

Чл. 5. Ежегодно, до края на януари, главният секретар на КРС организира извършване на проверка относно наличието, начина на съхраняване, извършените разпореждания и водената отчетност на отнетите в полза на държавата вещи за предходната година. Резултатите от проверката се отразяват в доклад до КРС.

 

Глава трета

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТНЕТИТЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩИ

 

Чл. 6. (1) С решението по чл. 4, ал.1 за приемане доклада, с който се предлага унищожаване на вещта, КРС определя комисия, която да предприеме необходимите действия по унищожаване.

(2) За член на комисията по ал. 1 не може да бъде определено лице, участвало в комисията по чл. 3, ал. 2.

(3) Заседанията на комисията по ал.1 са редовни, ако са присъствали повече от половината от членовете й.

(4) За работата на комисията по ал. 1 се изготвят протоколи, които се подписват от присъствалите на заседанията членове и от съставителя на протокола.

Чл. 7. (1) Унищожаването на отнетите в полза на държавата вещи се извършва при наличие на някое от следните обстоятелства:

1. вещта е отнета в полза на държавата на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания;

2. вещта не е с оценено съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства;

3. не е целесъобразно вещта да бъде предоставена на учебни заведения с учебна цел, на болници и други организации (органи на държавната власт, общини, обществени организации и ведомства);

4. вещта е с възможна двойна употреба.

(5) В случай, че не е постъпило заявление по реда на чл. 11, ал. 1 в 6-месечен срок от включването на вещта в списъка по чл. 2 , ал. 4, КРС, по предложение на главния секретар, приема решение за унищожаването на вещта и определя комисия, която да предприеме необходимите действия по унищожаване.

Чл. 8. (1) Унищожаването на отнетите в полза на държавата вещи се извършва по начин, при който се разрушава тяхната цялост, така че да престанат да бъдат годни както за обикновена, така и за всяка друга употреба. При унищожаването се спазват изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.

(2) Разходите по унищожаване на вещта са за сметка на бюджета на КРС.

Чл. 9. (1) Комисията по чл. 6 или чл. 7, ал. 2 съставя протокол за извършеното унищожаване.

(2) Протоколът се съставя в 2 еднообразни екземпляра, които се подписват от всички членове на комисията и съдържа:

1. номер;

2. дата и място на съставяне;

3. трите имена на присъствалите на унищожаването лица;

4. точно описание на вида и техническите параметри на вещта;

5. дата и място на унищожаване;

6. начин за унищожаване;

7. начин на разпореждане с остатъците от вещта, получени при унищожаването й;

8. подпис на съставителите.

(3) В случай, че остатъците от унищожената вещ бъдат предоставени на трето лице, се съставя приемо-предавателен протокол, неразделна част от административнонаказателната преписка.

(4) Единият екземпляр от протокола по чл. 9, ал. 1 се съхранява към регистрите по чл. 2, ал. 3, а другият - към съответната административнонаказателна преписка.

 

Глава четвърта

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ТЯХ

 

Чл. 10. (1) Отнетите в полза на държавата вещи или част от тях се предоставят, при кумулативното наличие на следните обстоятелства:

1. отнети са в полза на държавата на основание чл. 20, ал. 1 и 3 от Закона за административните нарушения и наказания;

2. могат да бъдат използвани в съответствие с нормативната уредба в страната;

3. КРС е взела решение вещите да бъдат предоставени

4. постъпило е заявление по чл. 11, ал. 1 от учебно заведение, от болница или друга организация (орган на държавната власт, община, обществена организация и ведомство).

(2) Предоставянето на отнети в полза на държавата вещи или част от тях е безвъзмездно.

Чл. 11. (1) Лицата, заинтересувани да получат безвъзмездно вещи или част от тях, подават в КРС заявление по образец, в което посочват техния вид и брой, както и целта, за която ще се използват.

(2) КРС се произнася по всяко постъпило заявление в едномесечен срок от постъпването му, като следва поредността на постъпване.

(3) При уважаване на заявлението КРС определя комисия за предприемане на необходимите действия за предоставяне на вещта. За състава на комисията се прилагат изискванията на чл. 3, ал. 3, а за работата й - редът, предвиден в чл. 3, ал. 4 - 7.

(4) След приключване на работата на комисията и предоставянето на вещта, последната се заличава от списъка по чл. 2, ал. 4.

Чл. 12. (1) За извършеното предоставяне на отнети в полза на държавата вещи или част от тях комисията по чл. 11, ал. 3 съставя протокол в 2 еднообразни екземпляра, които се подписват от всички членове на комисията и от представител на получателя на вещта. Протоколът съдържа:

1. номер;

2. дата и място на съставяне;

3. трите имена на присъствалите на предаването лица;

4. точно описание на вида и техническите параметри на предоставената вещ;

5. идентификационни данни за лицето, на което се предоставя вещта;

6. дата и място на предоставяне;

7. начин на употреба от получателя;

8. подпис на присъствалите при предаването лица.

(2) Единият екземпляр на протокола се съхранява към регистрите по чл. 2, ал. 3, а другият - към съответната административнонаказателна преписка.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 315, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

§ 2. В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата КРС определя реда, лицата и регистрите, предвидени в чл. 2, ал. 2 и 3.

§ 3. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата КРС с решение определя състав, срок и правила за работа на комисия, която да й предложи начин за разпореждане с отнетите в полза на държавата вещи или част от тях към момента на влизане в сила на наредбата, както и процедура за извършване на разпореждане при спазване принципите на обективност и прозрачност. Предложението се обективира в доклад до КРС и може да обхваща само предвидените в наредбата начини на разпореждане.

(2) КРС обявява отнетите в полза на държавата вещи или част от тях към момента на влизане в сила на наредбата, които могат да се предоставят на учебни заведения с учебна цел, на болници или други организации (органи на държавната власт, общини, обществени организации и ведомства), на страницата си в интернет.