Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Правила за условията и реда за предоставяне на услугата избор на оператор

 

 

      Съгласно рамка 2002 и разпоредбите на Закона за електронните съобщения задължения за осигуряване на избор на оператор имат предприятията, предоставящи електронни мрежи и услуги, със значително въздействие върху пазарите на дребно.

      Проектът на правила цели да дефинира услугата избор на оператор като определи вида на повикванията, които могат да се осъществяват посредством нея. Също така в правилата се регламентират правата и задълженията на предприятията с цел да се осигури предоставянето на услугата от край до край.

       В съответствие с разпоредбата на  чл. 36 от ЗЕС, Комисията открива процедура за обществено обсъждане, като проектът на правила е публикуван на страницата на Комисията в Интернет www.crc.bg. Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в 30-дневен срок от датата на настоящата публикация на адрес: гр.София, ул.Гурко №6, Комисия за регулиране на съобщенията.