В изпълнение на правомощията си, определени в Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г. в сила от 26.05.2007 г.),(ЗЕС), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с Решение № 176 от 06.03.2008 г.,  прие проект на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (Методиката).

Универсалната услуга е набор от услуги с определено качество, предлагани на всички крайни потребители независимо от географското им местоположение на територията на цялата страна на достъпна цена.

 

Съгласно ЗЕС едно от правомощията на КРС е да възлага на едно или повече предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да предоставят всички или някои от услугите на универсалната услуга с цел осигуряването й на територията на цялата страна, както и да разработи методика, касаеща цените и ценовите пакети на универсалната услуга, която да бъде приета от Министерския съвет.

 

С Методиката се регламентират достъпността на цените за свързване в определено местоположение към обществената телефонна мрежа и достъп до обществени телефонни услуги и ценовите пакети на универсалната услуга, които ще се предлагат на хора с увреждания, със специални социални нужди и с ниски доходи.

 

Промените в нормативната уредба обуславят и промени в условията на предоставяне на универсалната услуга. Налице са две значими предимства за потребителите на универсалната услуга:

 

            Първото предимство е по отношение разширяване броя на ползвателите на услугата. Приложимите към момента пакети за инвалиди се отнасят за хора с над 91% инвалидност. С оглед нормативните промени в бъдеще от пакета за хора с увреждания ще се възползват хора със степен на намалена трудоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто, т.е. очаква се увеличение на броя на абонатите, които биха ползвали този пакет.

 

Второто предимство се отнася до относителното намаление на разходите на потребителите, ползващи пакета за ограничено потребление. Към момента, след изчерпване на минутите, включени в пакета за икономично ползване („Ограничен план”), тарифирането се извършва по цени, значително по-високи от стандартно прилаганите. Проектът на Методиката предвижда, че след изчерпване на минутите в пакета, тарифирането ще се извършва по стандартно прилаганите цени.

 

Във връзка с гарантиране интересите на потребителите с проекта на Методиката са въведени ограничения за нарастването на цените и ценовите пакети на универсалната услуга.

 

В съответствие с разпоредбата на  чл. 195, ал. 2 и чл. 36, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1 от ЗЕС, КРС открива процедура за обществено обсъждане, като проектът на Методика е публикуван на страницата на Комисията в Интернет www.crc.bg