Мотиви за приемане на проекта:

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с Решение 282 от 03.04.2008 г., прие проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална услуга в изпълнение на правомощията си, определени в чл. 201, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г. в сила от 26.05.2007 г.),(ЗЕС).

Универсалната услуга е набор от услуги с определено качество, предлагани на всички крайни потребители независимо от географското им местоположение на територията на цялата страна на достъпна цена.

Съгласно ЗЕС едно от правомощията на КРС е да възлага на едно или повече предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да предоставят всички или някои от услугите на универсалната услуга с цел осигуряването й на територията на цялата страна, както и да изготви и приеме правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална услуга.

Предприятията, задължени да предоставят универсална услуга, могат да искат компенсиране на доказаните нетни разходи, когато предоставянето на универсалната услуга представлява несправедлива тежест за тях.

С цитираните Правила се регламентират начинът на изчисляване на нетните разходи и нематериалните преимущества от предоставяне на универсалната услуга, както и се определя минимумът от документи, необходими за определяне и доказване на нетни разходи. В акта са включени и разпоредби относно процедурата за проверка и оценка на изчислените нетни разходи, както и критерии относно определяне наличието на несправедлива тежест..

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 36 във връзка с чл. 201, ал. 1 от ЗЕС, Комисията открива процедура за обществено обсъждане, като проектът на Правила е публикуван на страницата на Комисията в Интернет www.crc.bg .