МОТИВИ

 

ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТ НА ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

 

 

 

            С Решение № 1311 от 25.10.2006 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. Проектът е изготвен с оглед необходимостта от наличие на правна уредба, регламентираща общите условия за извършване на обществени електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи. Проектът е приет в изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), обн. в Държавен вестник бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 26.05.2007 г. Новоприетият закон въвежда в България европейската регулаторна рамка 2002 в областта на телекомуникациите.

            Проектът е разработен въз основа на разпоредбите и съобразно изброените изисквания на чл. 73 от ЗЕС и цели да въведе обща регламентация, обща рамка на правата и задълженията за предприятията, осъществяващи общeствени електронни съобщения.

            Изрично изброените в чл. 73, ал. 3 от ЗЕС реквизити, които следва да съдържат изискванията са залегнали в проекта. Не всички от изискванията обаче са развити подробно в проекта на общите изисквания, като за някои е използвано препращане към съответните процедури и правила, подробно развити в ЗЕС. Конкретни разпоредби по отношение на технически изисквания, мрежи и съоръжения, както и параметри на ограничения ресурс ще се съдържат в съответните подзаконови нормативни актове по ЗЕС, разработвани от КРС, както и в конкретните разрешения за ползване на ограничен ресурс.

    В проекта са въведени изисквания към предприятията по отношение достъпа до и взаимно свързване на мрежата, поддържане целостта и сигурността на мрежата, предоставяне на информацията на КРС, защитата на конфиденциалността на съобщенията и на данните на потребителите, спазване на условията за електромагнитна съвместимост, за технически изправни съоръжения с оценено съответствие, за ефективното използване на радиочестотния спектър и недопускане на вредни смущения, за защита на обществения интерес, за защита на националната сигурност и за осигуряване на електронни съобщения за нуждите на отбраната, както и за защита интересите на потребителите, за плащане на административните такси, за прилагане на действащите стандарти в областта на електронните съобщителни мрежи и/или услуги.

            В Приложение № 1 са изведени техническите изисквания по отношение обществени електронни съобщителни мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) и VSAT мрежи, както и земни станции за репортажни цели (SNG TES). Тези изисквания са намерили място в настоящия проект, тъй като те не са обхванати в съдържанието на разработените от КРС на основание чл. 32, т. 2 от ЗЕС технически изисквания по съответните видове радиослужби.

            В Приложение № 2 е залегнал образец на Уведомление за осъществяване на електронни съобщения при отразяване на краткосрочни събития (SNG TES, SAP/SAB, включително ENG/OB), който следва да бъде попълван от предприятията, желаещи да осъществяват тези електронни съобщения. Този образец има място в настоящия проект, тъй като посоченото в чл. 75, ал. 2 от ЗЕС съдържание на уведомлението не отговаря на спецификата при отразяването на краткосрочни събития, както и на необходимостта при този вид дейност уведомлението да се попълва освен на български, така и на английски език.

В Приложения № 3 и № 4 са заложени изисквания по отношение разпространението на радио- и телевизионни програми чрез обществени кабелни електронни съобщителни мрежи и преносът на данни чрез кабелни електронни съобщителни мрежи без използване на радиочестотен спектър. Тези изисквания също следва да намерят място в настоящия проект, тъй като засягат предприятия осъществяващи обществени електронни съобщения, които не ползват ограничен ресурс и поради това за тях няма изискване за разработване на технически изисквания по чл. 32, ал. 2 от ЗЕС. Освен това този вид мрежи, които са значителен брой подлежат на регулация, съответно на контрол от страна на КРС, което е допълнителен аргумент за разработването на посочените изисквания и по отношение на тези мрежи.

 

С оглед изложеното, в съответствие със ЗЕС и на основание чл. 36, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 73 от закона, регулаторът открива процедура за обществено обсъждане на проекта.