М О Т И В И

 

 

ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТ НА РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР

ЗА ГРАЖДАНСКИ НУЖДИ

 

 

 

      С Решение № 1359 от 15.11.2007г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди. Проектът е приет в изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, обн. в Държавен вестник бр. 41 от 22.05.2007г., в сила от 26.05.2007г.

Новоприетият закон въвежда в Република България европейската регулаторна рамка 2002 в областта на телекомуникациите.

При подготовката на проекта са взети предвид тенденциите в развитието на електронните съобщения в световен и европейски мащаб, с отчитане разпоредбите на Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения, решенията и препоръките на Европейската комисия и Комитета за електронни съобщения към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения.

В документа са включени два основни раздела, отразяващи регулаторната политика на КРС в средносрочен план – края на 2012 г.: механизми за управление на спектъра и управление на радиочестотния спектър за граждански нужди. В първия раздел са отразени новите подходи при издаването на разрешения за ползване на спектъра, както и възможността за прехвърляне на пълните права или част от правата и съответните задължения по издадено разрешение за ползване на радиочестотен спектър, което създава условия за развитие на вторичен пазар на спектъра.

Във втория раздел основната тежест е поставена върху настоящото състояние и бъдещото развитие на електронните съобщителни мрежи на основните радиослужби, както и възможните нови технологии, чието въвеждане предстои в близък план.

С оглед изложеното, в съответствие със ЗЕС и на основание чл. 32 т.1 б. „а” от закона, регулаторът открива процедура за обществено обсъждане на проекта.