Комисията за регулиране на съобщенията

 прие проект на Правила за реда и условията за предоставяне на данни за местоположението на крайните потребители и данни за абоната при спешни повиквания от предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги към центровете за спешни повиквания.

 

 

        Правилата определят минималната информация, свързана с местоположението на викащия абонат, която предприятията, осъществяващи електронни съобщения са длъжни да предоставят, както и начините за предаване на информацията към центровете за спешни повиквания, в зависимост от технологичните възможности на съответната  мрежа. В проекта на правилата са уточнени задълженията на предприятията, произтичащи от чл. 255, ал. 2 на ЗЕС, да осигуряват за своя сметка необходимите технически и програмни средства за маршрутизация на повикванията към центровете за спешни повиквания”.

 

        В съответствие с разпоредбата на чл. 36 от ЗЕС, Комисията открива процедура за обществено обсъждане, като проектът на правила е публикуван на страницата на Комисията в Интернет www.crc.bg. Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в 30-дневен срок от датата на настоящата публикация на адрес: гр.София, ул.”Гурко” №6, Комисия за регулиране на съобщенията.