Хармонизирани стандарти

 

Хармонизираните стандарти са европейски стандарти, приети от европейските стандартизационни организации CEN, CENELEC или ETSI с мандат, даден от Европейската комисия (ЕК) след консултации със страните членки. След одобряване хармонизираните стандарти се публикуват в Официалния вестник (ОВ) на Европейския съюз (ЕС), с което придобиват статут на хармонизирани към определена директива. Когато ЕК или страните членки установят, че хармонизиран стандарт не отговаря напълно на съществените изисквания, последният се отменя от ЕК с отразяване в ОВ.

 

Наличие на съответствие с хармонизирани стандарти, чиито номера са публикувани в ОВ и които са въведени като национални, дава презумпция за съответствие със съществените изисквания на съответната директива. Постигането на съответствие с хармонизираните стандарти е доброволно и производителите могат да изберат друго техническо решение, което дава съответствие със съществените изисквания.

 

С публикуването на хармонизираните стандарти в ОВ се определя първоначалната дата, от която презумпцията за съответствие със съществените изисквания на директивата, която тези стандарти дават, влиза в сила.

 

Хармонизираните европейски стандарти, с прилагането на които се изпълняват съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС, могат да бъдат намерени на интернет страницата на ЕК http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.180.01.0005.01.BUL или от страницата на Българския институт за стандартизация http://www.bds-bg.org/bg/standard/directive.php?directive_id=1819, където са посочени и директивата, и въведените хармонизирани стандарти като български.

 

ЕК периодично актуализира списъка с хармонизирани стандарти. Информация за последната актуализация може да намерите на https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/rtte_bg.

 

Полезни връзки:

 

Директива за радиосъоръженията (Директива 2014/53/ЕС)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1466412073911&uri=CELEX%3A32014L0053

 

Българския институт за стандартизация

http://www.bds-bg.org