УКАЗАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията http://www.damtn.government.bg/images/naredbi/naredba_za_sysestvenite_iziskvaniq_i_ocenqvane_syotvetstvieto_na_radiosyoryjeniqta_nova.pdf, въвеждаща Директива 2014/53/ЕС (RED), актуално ръководство за която е достъпно на адрес http://ec.europa.eu/docsroom/documents/23321 и Законът за електронните съобщения (ЗЕС) задължават предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да публикуват точни и достатъчни технически изисквания към интерфейсите за свързване на съоръжения към техните мрежи, преди да направят предлаганите от тях услуги обществено достъпни.

ІІ. ОБХВАТ

Настоящият документ дава само основна информация и указания за предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, как да публикуват техническите спецификации на своите интерфейси.

ІІІ. ПОЗОВАВАНЕ

Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) е разработил и публикувал за целта документи, някои от които са въведени като стандартизационни документи (СД):

СД ETSI/EG 203 367 Ръководство за прилагането на хармонизирани стандарти, покриващи членове 3.1b и 3.2 от Директива 2014/53/ЕС (RED) за мултирадио- и комбинирани радио- и нерадиосъоръжения.

СД ETSI/EG 201 399 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Ръководство за производството на хармонизирани стандарти за прилагане на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства 1999/5/ЕО (R&TTE) и първо ръководство за въздействието на Директивата за радиосъоръжения 2014/53/ЕС (RED) върху хармонизирани стандарти

ETSI EG 201 730-1 Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications; Part 1: General and common aspects;

ETSI EG 201 730-2 Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications; Part 2: Analogue narrow-band wireline interfaces;

ETSI EG 201 730-3 Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications; Part 3: Digital wireline interfaces;

ETSI EG 201 730-4 Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications; Part 4: Broadband multimedia cable network interfaces;

ETSI EG 201 838 ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Publication of interface specifications under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing radio access interfaces;

ETSI EG 201 212 Electrical safety; Classification of interfaces for equipment to be connected to telecommunication networks.

Изброените документи съдържат разяснения и указания към предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, как да публикуват техническите спецификации на интерфейсите за свързване.

Забележка: Всички позовани документи могат да се получат на английски език срещу заплащане в КРС или свободно да се изтеглят от интернет страницата на ETSI http://www.etsi.org/, като въведените като СД са налични на английски език и не са налични в превод на български.

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЯТА

Публикацията на техническите изисквания към интерфейсите представлява документ, който включва технически спецификации на тези интерфейси. Спецификациите трябва да съдържат информация за функционирането и взаимодействието на крайното електронно съобщително устройство с обществената електронна съобщителна мрежа с цел установяване, поддържане, освобождаване/разпадане на реални или виртуални връзки, таксуване и предотвратяване на неправилно използване на мрежовите ресурси. Необходимо е да се включат и детайли за допълнителни услуги или други функции, предоставени от мрежата и считани за важни при работата/проектирането на тези устройства. Спецификациите трябва да съдържат и допълнителна информация за целите на проектирането и проверката за функционална съвместимост с мрежата, например информация по отношение на дефинирането на интерфейса, услугите и улесненията, предоставяни чрез този интерфейс.

Позоваване на стандарти и стандартизационни документи

Тъй като техническите изисквания се съдържат в техническите стандарти и стандартизационни документи, при публикуването се препоръчва да се направи позоваване на съответния документ. Стандартите и стандартизационните документи се посочват в следния приоритетен ред при позоваване:

1. Стандарти и стандартизационни документи, обявени в Официалния вестник на Европейския съюз (напр. хармонизирани стандарти по Директивата);

2. Европейски стандарти и/или стандартизационни документи на европейските стандартизационни организации (ETSI, CEN и CENELEC);

3. Международни стандарти или препоръки на ITU, ISO или IEC;

4. Национални стандарти и/или стандартизационни документи, ако има такива;

5. Стандарти и/или стандартизационни документи на други стандартизационни организации/форуми (напр. IEEE, ATM Forum и др.) или фирмени стандарти и стандартизационни документи, при отсъствие на стандарти и стандартизационни документи от гореизброените групи.

Варианти в стандартите и стандартизационните документи

Ако стандартът или стандартизационният документ предвижда възможност за избор на различни варианти по отношение на спецификацията на интерфейса, то следва да се укаже приложимият вариант.

Допълнителни услуги

Всички допълнителни услуги, които се предоставят чрез мрежата, трябва да се публикуват заедно с информация за кодовете, използвани за тяхното активиране/ деактивиране.

Позоваване на други документи

Предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, могат частично или напълно да се позовават и на вътрешни документи, които съставляват определянето на техните интерфейси. В този случай предприятието трябва да гарантира степен на достъпност до своите документи, идентична на изброените документи от т. 1 до т. 4.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕКСТА

Ръководства на ETSI

Ръководствата на ETSI определят минималното количество информация, приложима за съответния тип интерфейс, която предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, трябва да публикува.

В допълнение към тези ръководства, спецификациите трябва да включват и информация за:

·      Безопасност – факторите, влияещи на безопасността на интерфейсните портове, като нормално работно напрежение, открит или закрит интерфейс съгласно ETSI EG 201 212;

·      Електромагнитна съвместимост – съответствие с изискванията на действащите нормативни документи, отнасящи се до електромагнитна съвместимост;

·      Здравни аспекти – включва се информация, свързана със здравни аспекти, според случая дотолкова, доколкото предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, може да ги контролира;

·      Друга информация – всяка допълнителна информация в цифри, схеми, диаграми за взаимодействието на мрежата и електронното съобщително устройство, която би допринесла за полезността и използваемостта на публикацията.

Изисквания към публикуването

Препоръчва се документацията за различните интерфейси да се публикува в различни документи. Техническите характеристики на интерфейсите, определени в тези документи, трябва да са ясни, прецизни, непротиворечиви и лесни за ползване. Документите трябва да са на български език, като се допуска и английски език в частите, които съдържат технически параметри, диаграми, схеми и таблици. Публикацията трябва да съдържа ясна информация за последна актуализация или история на документа.

Достъп до публикациите

Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, преди да предложат своите услуги, публикуват и актуализират на интернет страницата си техническите спецификации на интерфейсите, изпращат тази информация с писмо на КРС и я уведомяват за интернет адреса, на който тя е достъпна. КРС следи за изпълнението на задълженията на предприятията по ЗЕС, публикува информация за интерфейсите на своята интернет страница и информира ЕК за новите типове интерфейси за свързване на крайните електронни съобщителни устройства, прилагани в обществените електронни съобщителни мрежи. Предприятията обявяват и актуализират лице за контакт с КРС (име, адрес, телефон, електронна поща), което е компетентно във връзка с тази информация и при необходимост коригира грешки в публикациите и дава разяснения на производители и потребители.

Промяна в публикациите

КРС трябва да бъде информирана предварително при промяна на съществуващите спецификации, както и за нови или модифицирани интерфейси, преди услугата, произтичаща от тази промяна, да стане обществено достъпна.

VІ. АДРЕС ЗА КОНТАКТ:

Комисия за регулиране на съобщенията

Дирекция „Техническо регулиране и електронен подпис“

1000 София ул. „Гурко“ № 6

Лица за контакт:

Директор Цветелина Севлиевска

e-mail zsevlievska@crc.bg

Началник отдел Йосиф Леви

e-mail jlevi@crc.bg

Гл. експерт Тодор Праматаров

e-mail tpramatarov@crc.bg