Правила за получаване, съхранение и изпращане на документи

 маркирани,като “търговска  тайна”

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията с цел защита на информацията, получена от предприятията, които осъществяват електронни съобщения по реда на чл. 40 и чл. 153 от Закона за електронните съобщения и определена като “търговска  тайна” прие Вътрешни правила за получаване, съхранение и изпращане на документи маркирани, като “търговска  тайна” в КРС.

          В тази връзка, както и с оглед гарантиране защитата на получената от предприятията информация, определена от тях като “търговска  тайна” уведомяваме всички лица, които предоставят на КРС такава информация изрично и писмено да определят за всеки отделен случай коя част от предоставяната информация представлява търговска тайна, като спазват следните изисквания:

 

1. всяка страница следва да бъде с подпис и печат на лицето, оторизирано да заверява документа като съдържащ  “търговска  тайна”;

2. в документа, съдържащ  “търговска  тайна”; изрично да е определен и срок за защита на тази информация.

          При не обявяване на срок за защита от предприятията КРС се задължава да съхранява информацията съдържаща “търговска  тайна” в срок от три години от датата на получаване, след което документа ще бъде унищожен.