Нотифицирани органи за оценяване на съответствието

 

Органи с издадено разрешение за оценяване на съответствието на радиосъоръжения, нотифицирани пред Европейската комисия (ЕК) са:

 

„ОТС ООД
София 1000, ул. Христо Белчев 12
Tел. +359 29800418
; +359 888139894

Факс: +359 29813139

Eлектронна поща: otc_sofia@abv.bg

Интернет страница: www.OTC-bg.com

 

и

 

ЕЛТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

Варна 9002, ул. Войнишка 7-б

Tел. +359 52383596

Факс: +359 52721198

Eлектронна поща: office@eltestcertification.com

Интернет страница: www.eltestcertification.com

 

Списък на нотифицираните пред ЕК български органи за оценяване на съответствието по европейските директиви, вкл. Директива 2014/53/ЕС, с техните идентификационни номера и процедурите, по които извършват това оценяване, може да намерите на адрес

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=100