Проект!

НАРЕДБА

За общи правила за взаимен достъп до мрежите на лицензираните пощенски оператори

Чл.1 (1) С тази наредба се определят условията и редът за предоставяне на взаимен достъп до мрежите на лицензираните пощенските оператори.

(2) Достъпът до мрежата включва заедно или поотделно приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки и извършване на пощенски парични преводи.

Чл. 2 (1) Лицензираните пощенски оператори разработват и представят в Комисията за регулиране на съобщенията изготвените проекти на типови договори за условия за взаимен достъп до мрежата си.

(2) Проектите на типови договори съдържат най-малко следните раздели:

1.       предмет на договора;

2.       списък на местата за взаимен достъп до пощенската мрежа;

3.       предоставяните услуги;

4.       технически и технологични параметри за приемането, пренасянето и доставянето на пощенските пратки и извършване на пощенските парични преводи;

5.       финансови условия;

6.       изисквания за пощенска сигурност и опазване тайната на кореспонденцията;

7.       права и  задължения на страните

8.       рекламации и неустойки, които задължително включат изискванията на чл. 23, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУ;

9.       разрешаване на спорове;

10.   срок на договора и условия за прекратяването му.

Чл.3. (1) В двуседмичен срок, от датата на постъпването им в Комисия за регулиране на съобщенията, проектите на типови договори по чл. 2 се представят за становище в Комисията за защита на конкуренцията, относно спазване на нормите на правото на конкуренцията.

(2) Комисията за защита на конкуренцията в тримесечен срок от датата на получаване на проектите на типови договори по ал. 1 се произнася относно ефекта на типовия договор върху конкуренцията между операторите на пощенски услуги. Ако констатира ограничаване на конкуренцията, Комисията за защита на конкуренцията може да препоръча на Kомисията за регулиране на съобщенията да даде указания и забележки за преработване на конкретни договори.

(3) В едномесечен срок от датата на получаване на становището на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобщенията се произнася с решение в съответствие с препоръките на Комисията за защита на конкуренцията, като при необходимост дава задължителни указания.

Чл.4. (1) Взаимното свързване между мрежите на лицензираните пощенски оператори  се осъществява въз основа на договорите по чл. 3 и искане от лицензиран пощенски оператор за достъп до мрежата на друг лицензиран пощенски оператор.

(2) Лицензираните пощенски оператори могат да предлагат в договорите и други условия, които не противоречат на съгласуваните от Комисия за регулиране на съобщенията типови договори.

(3) Лицензираните пощенски оператори публикуват в интернет и по друг подходящ начин съгласуваните от Комисията за регулиране на съобщенията типови договори за достъп до мрежите.

(4) Изменения в съгласуваните типови договори се правят по реда на тяхното одобряване.

Чл. 5. Лицензираните пощенски оператори могат да осигуряват и да договарят достъп до мрежите си и на мрежи на оператори на неуниверсални пощенски услуги, когато това е практически възможно при условията на търговско договаряне.

Чл. 6. (1) Лицензиран пощенски оператор, получил искане за сключване на договор за достъп до мрежата си е длъжен да го разгледа и в 45 дневен срок от датата на получаване на искането и да предостави на другия лицензиран пощенски оператор информация за технически, технологични възможности за свързване на мрежите.

(2) При постигане на съгласие относно искането по ал. 1 в срок не по-дълъг от два месеца от датата на постъпилото искане пощенските оператори сключват договор за взаимен достъп.

(3) В случай, че лицензиран пощенски оператор откаже достъп до мрежата си той е задължен да представи писмено мотивите си и съответните доказателства по конкретното искане на лицензирания оператор, поискал достъп, в 45 дневен срок от датата на получаване на предложението.

Чл.7. (1) В случай, че лицензираните пощенски оператори не постигнат съгласие за сключване на договор за взаимен достъп всеки от тях не по-рано от два месеца и не по-късно от три месеца от датата на искането за сключване на договора може да отправи писмено искане в Комисията на регулиране на съобщенията.

(2) В искането по ал. 1 задължително се посочват обстоятелствата, на които то се основава, в какво се състои искането и подпис на лицето, което го прави.

(3) Към искането по ал. 1 засегнатото лице прилага заверени копия на документи, доказващи изложените обстоятелства и съдебно удостоверение за актуално състояние на регистрацията на лицето.

(4) Комисията за регулиране на съобщенията в тримесечен срок от постъпване на искането с решение дава становище на операторите за условията и реда за взаимното свързване.

(5) Преди да постанови решение по предходната алинея, Комисията за регулиране на съобщенията, ако счете за необходимо може да изиска становище от Комисията за защита на конкуренцията относно приложимостта на Закона за защита на конкуренцията при разглеждане на съответното искане. В този случай срокът по ал.4 се удължава с времето до получаване становището на  Комисията за защита на конкуренцията.

Чл. 8. (1) Лицензираните пощенски оператори изпращат сключените договори за взаимен достъп до пощенските си мрежи в Комисията за регулиране на съобщенията в срок до седем дни от влизането им в сила..

(2) Комисията за регулиране на съобщенията при условие, че счете за необходимо, взима становище от Комисията за защита на конкуренцията относно ефекта на конкретния договор върху конкуренцията между операторите на пощенски услуги. Ако констатира ограничаване на конкуренцията, Комисията за защита на конкуренцията постановява съответно решение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Лицензираните пощенски оператори са задължени да разработят и представят в Комисията за регулиране на съобщенията проектите на типови договори по чл. 2 от в шест месечен срок от обнародването на настоящата наредба.

§ 2. Задълженията за разработване и представяне в Комисията за регулиране на съобщенията на проекти на типови договори за достъп до пощенските си мрежи за пощенски оператори, лицензирани след обнародване на настоящата наредба, се вписват в индивидуалните лицензии. 

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 15, т.21 от Закона за пощенските услуги